Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 08-Aug-2022 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : MEERUT Block: PARIKSHITGARH
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Achi Khurd 0 1 8 44 2 26 0 0 0 0 0 0
2 Agwanpur 50 10 94 77 167 209 188 136 204 182 67 36
3 Ahmad Nagar Badla 51 65 259 244 265 247 114 112 184 132 94 92
4 Ahmadpuri 22 11 74 81 87 61 83 51 84 33 10 1
5 Alamgirpur Badhla 1 3 4 8 24 23 0 0 10 0 0 0
6 Amar Singhpur 8 2 19 8 9 6 12 29 17 15 0 1
7 Ashilpur 0 4 4 73 56 30 28 29 27 10 0 0
8 Asifabad 8 0 6 24 16 18 22 33 30 8 15 0
9 Atalpur 1 1 1 1 0 12 0 9 9 8 0 0
10 Bahadurpur 0 0 4 7 7 7 5 25 36 5 0 0
11 Bali 3 0 3 1 0 1 0 6 3 0 0 2
12 Bhindwara 0 0 8 33 15 20 0 2 34 35 14 9
13 Bondra 16 1 10 0 8 4 0 7 1 2 0 1
14 Chhuchhai 1 10 18 27 9 17 0 9 5 2 4 0
15 Chitwana Sharpur 31 36 90 78 119 90 110 86 41 84 6 2
16 Dayalpur 33 0 4 15 3 1 0 0 19 1 22 46
17 Dhanpur 0 0 4 2 1 0 15 28 27 21 26 0
18 Dhanpura 0 0 4 29 28 0 0 0 0 18 19 21
19 Durveshpur 0 0 134 143 233 191 97 18 84 24 15 0
20 Enchikala 13 13 34 70 82 106 113 110 112 32 21 32
21 Gazipur 0 0 6 3 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Geshpur Dakshini 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gesupur Uttari 0 0 9 26 29 19 0 9 23 10 4 0
24 Ikla Rasoolpur 1 0 3 0 5 2 0 5 4 2 4 0
25 Jaisinghpur 0 0 9 4 6 5 0 1 1 0 1 0
26 Jatola 18 19 53 65 89 65 63 77 24 42 0 0
27 Khai Khera 0 0 5 13 0 0 0 9 0 10 8 0
28 Khajoori 3 2 18 35 64 41 30 27 21 25 13 0
29 Khanpur Banger 1 7 5 0 4 5 0 3 5 5 3 0
30 Khanpur garhi 2 2 0 1 0 0 1 11 15 16 0 5
31 Khatki 1 1 10 28 0 15 18 30 0 30 14 0
32 Lalyana 13 6 20 28 59 93 55 72 114 103 61 43
33 Mahmoodpur Garhi 7 0 13 14 16 12 6 6 8 3 0 0
34 Nagla Gosai 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Narangpur Khunti 10 18 156 215 240 242 288 356 314 90 63 39
36 Nasarpur 2 2 5 94 74 40 72 82 100 114 20 16
37 Nawal Soorajpur 0 0 7 1 0 0 0 12 4 0 0 0
38 Nimka 2 12 12 11 12 19 10 11 6 6 2 1
39 Parikshit Garh Dehat 0 74 86 89 86 70 32 56 36 25 7 0
40 Poothi 2 4 6 15 29 12 27 54 41 13 6 0
41 Ramnagar 28 6 42 32 33 45 8 43 41 11 2 10
42 Rasulpur Gaonwari 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
43 Salor Rasul Panah 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Samaspur 0 0 3 16 31 28 22 29 25 30 11 3
45 Sarangpur 0 59 47 100 70 38 0 41 37 36 0 2
46 Sathla 1 1 2 1 1 1 4 12 8 8 6 0
47 Seena 0 0 5 6 0 0 1 1 6 6 4 0
48 Shivpuri 2 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0
49 Shodatt 9 2 49 54 42 70 48 64 53 41 13 0
50 Sikandarpur 8 8 17 20 38 37 0 38 24 24 1 0
51 Sikhera 8 1 5 1 0 55 49 67 64 59 5 3
52 Sona 9 1 1 20 5 1 0 0 0 2 0 0
53 Tarbiyatpur 40 119 60 157 132 121 1 110 69 65 10 0
54 Tofapur 0 0 19 14 16 20 9 9 13 0 0 0
Total 407 503 1467 2037 2214 2125 1533 1926 1985 1389 571 365
Excel View