Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 14-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : GUJARAT District : DEVBHUMI DWARKA Block: BHANVAD
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Aabliyara 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 15 16
2 Aabradi 0 0 14 1 5 3 0 0 0 1 1 0
3 Bhanakvad 0 1 0 0 1 7 4 0 3 0 0 0
4 Bharatpur 0 2 0 3 1 0 0 1 1 6 4 2
5 Bhoriya - Fotadi 0 0 8 4 3 2 0 0 0 8 2 0
6 Bhuvneshrver 0 2 0 0 2 6 5 0 0 4 3 0
7 Bodki 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chandvad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 Chokhanda 0 26 51 4 0 0 2 0 1 41 16 16
10 Dhaber 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dharagar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Dhumli 0 8 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dudhada 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0
14 Fatapur 0 0 22 4 0 2 1 0 1 16 2 2
15 Gadu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Gudala 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0
17 Gunda 0 0 0 1 2 0 1 0 8 2 12 0
18 Hathala 0 1 94 4 0 5 7 0 18 36 0 0
19 Jabusar 0 0 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0
20 Jampar 0 3 1 2 0 0 3 2 0 0 2 1
21 Jarera 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
22 Jashapar 0 30 37 1 1 1 0 1 0 3 5 3
23 Jogra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kabrka 0 0 18 0 4 0 1 0 0 0 0 0
25 Kalyanpur 0 65 0 4 1 1 27 19 7 38 38 14
26 katkola 0 46 1 1 0 2 0 0 0 3 3 5
27 Krishangadh 22 25 0 6 2 2 6 4 4 12 11 14
28 Manpar 0 0 0 0 0 3 0 3 0 14 3 3
29 Mavasa 0 32 40 3 0 1 1 1 0 3 0 1
30 Modpar 1 37 35 20 0 5 33 34 18 10 0 0
31 Mokhana 72 118 0 0 0 1 12 1 1 2 2 1
32 Morjar 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mota Kalavad 0 0 0 7 7 2 2 1 2 2 0 2
34 Navagam 0 0 3 6 0 4 6 0 0 2 1 0
35 Pachatar 0 2 0 0 0 5 1 0 5 5 0 4
36 Pachatradi 0 1 0 0 0 3 3 0 27 13 0 4
37 Ranpar 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
38 Ranparda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Ratakalavad Kantoliya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
40 Rojda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7
41 Rojivada 0 0 0 0 5 1 0 2 11 6 13 1
42 Rupamora 25 67 0 10 2 2 3 6 7 8 7 2
43 Saidavaliya 0 2 19 4 0 1 0 22 5 17 19 4
44 Sajdiyara 0 19 27 0 0 0 0 0 0 2 0 1
45 Sankhala 0 2 28 0 0 0 2 0 0 15 10 10
46 Savak Davaliya 0 1 2 8 0 1 1 1 23 18 48 0
47 ShedhaKai 6 37 2 15 4 13 17 0 20 20 49 26
48 Shiva 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 10
49 Tibadi 4 35 6 0 4 2 2 2 2 0 1 1
50 Vanavad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Verad 7 55 71 0 0 13 12 15 39 42 51 41
52 Vijaypur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 139 624 501 123 47 90 156 115 225 376 326 200
Excel View