Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 14-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : GUJARAT District : DEVBHUMI DWARKA Block: KALYANPUR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ashiyavadar-Jepur 0 0 0 0 4 3 0 0 11 10 0 0
2 Bamnasa 0 0 0 0 7 4 42 49 23 14 8 0
3 Batvadiya 0 100 98 0 0 0 85 71 66 39 28 0
4 Bhatiya 0 4 0 0 0 0 81 75 67 32 0 8
5 Bhogat 0 49 62 0 4 0 24 27 17 13 0 6
6 Bhopalka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Chachlana 0 91 208 13 19 21 64 65 42 3 4 0
8 Chandravada 0 43 50 0 0 0 0 8 0 0 0 0
9 Chapar 0 1 0 7 7 5 0 0 0 0 0 1
10 Chur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dangrvad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Devadiya 0 2 4 2 0 0 0 8 9 8 6 1
13 Dudiya 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5
14 Dumthar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
15 Dutariya 0 16 90 0 10 10 0 0 0 0 0 0
16 Gaga 0 5 46 0 12 5 0 4 4 5 0 1
17 Gandhavi 0 52 90 0 11 3 69 3 1 0 1 1
18 Gangadi 0 59 53 15 18 22 46 56 29 0 0 0
19 Ghadka 0 36 25 9 2 6 27 27 28 0 2 0
20 Gojinesha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 Gokalpar 0 0 0 0 6 0 0 78 73 34 10 0
22 Gorana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gurgadh 0 0 0 0 4 7 50 53 16 25 15 0
24 Hadmatiya 0 0 0 0 0 12 0 23 23 0 0 0
25 Haripar 0 0 0 1 1 10 13 10 10 0 0 0
26 Jampar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Jodhpur 0 0 0 0 0 0 11 12 12 0 0 0
28 Juvanpar 0 0 0 0 0 0 0 51 8 7 0 0
29 Kalayanpur 0 291 284 1 9 23 9 0 42 42 2 0
30 Kanakpar 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kenedi 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
32 Keshavpur-Bakodi 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Khakrda 4 3 2 0 2 3 1 0 3 2 0 0
34 Khijdad 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
35 Khirsara 1 2 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0
36 Laba 0 81 120 12 12 3 163 163 30 0 0 0
37 Madi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 Magriya 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 Mahadeviya 1 11 31 0 0 0 44 41 6 4 0 0
40 Maleta 0 72 36 17 16 4 48 46 55 0 0 0
41 Manipar Habrdi 0 0 0 0 9 7 28 29 11 11 0 0
42 Manpar Sherdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Meghpar Titodi 0 45 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Mevasa 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mota Aasoda 0 0 60 0 8 3 0 0 0 0 0 0
46 Nagdiya 0 0 0 0 8 6 8 70 64 59 49 0
47 Nandana 0 80 1 11 14 6 5 155 168 0 0 0
48 Navdra 0 34 32 19 20 15 120 117 62 11 0 0
49 Paneli 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Patelka 0 3 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0
51 Pidara 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Rajpara 0 0 0 11 0 8 0 0 0 0 0 0
53 Rana Limbdi 0 0 0 0 12 19 44 18 0 30 0 1
54 Ranjitpur 0 0 0 12 9 16 76 73 48 0 0 0
55 Ranparda 0 27 27 5 5 0 12 23 10 0 0 0
56 Sanosari-Paymsar 0 0 0 0 3 3 2 0 0 1 25 25
57 Satapar 0 0 0 0 0 0 20 20 22 10 0 0
58 Sidsara-Manpara 0 0 40 0 0 0 0 7 7 8 8 0
59 Suriyavadar 0 0 0 0 0 0 28 27 0 0 0 0
60 Tamkariya 0 44 56 0 0 10 4 4 2 0 0 0
61 Virpur 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 1263 1529 141 238 240 1127 1413 977 374 165 51
Excel View