Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : GUJARAT District : KACHCHH Block: MANDVI
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AASAMBIYA MOTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 AASAMBIYA NANA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BADA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BAG 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BAMBHADAI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 BAYATH 57 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BHADA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BHADAI MOTI 0 26 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BHAISHARA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BHARAPAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 BHERAIYA 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
12 BHOJAY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 BINDADA 0 0 3 4 19 1 1 0 1 0 1 0
14 DASHARADI 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0
15 DEDHIYA 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
16 DEVPURA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17 DHAKADA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
18 DHINDH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DHUNAI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 DON 0 39 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 DUJAPUR 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DURGAPUR 0 5 3 0 4 0 2 0 1 0 0 0
23 FARADI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 GADHSHISHA 0 32 23 0 0 0 0 0 0 0 19 24
25 GANDHIGRAM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 GODHARA 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 GONIYASRA MOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 GUNDIYALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
29 HALAPAR 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
30 HAMALA 0 22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 JAKHANIYA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32 JAMTHADA 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 31 31
33 JANAKPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
34 KATHADA 0 12 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0
35 KOCHACHORA 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KODAY 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7 0 0
37 KOKALIYA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
38 KOTADI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
39 LAYAJA MOTA 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
40 LAYJA NANA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
41 LUDAVA 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MAKADA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 MAPAR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 MASKA 0 0 39 0 43 0 11 0 0 1 0 1
45 MAUN MOTI 0 34 16 0 0 0 0 0 0 36 34 0
46 MERAU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
47 MODKUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MOMAYMORA 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 MOTABHADIYA 0 0 1 1 0 4 3 3 0 0 7 5
50 NADALPAR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
51 NAGRECHA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
52 NANABHADIYA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
53 NANI KHAKHAR 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PADAMPAR 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 PANCHOTIYA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 PIPARI 0 0 0 3 4 4 4 0 0 0 0 0
57 POLADIYA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
58 PUNADI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
59 RAJPAR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
60 RAMPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
61 RATADIYA MOTA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 RATANPAR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
63 RAYAN MOTI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SABHARAI MOTI 0 57 66 0 0 0 0 0 0 0 63 1
65 SHERADI 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SHIRAVA 0 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
67 TALVANA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
68 TRAGADI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
69 UNTHOTH MOTI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 UNTHOTH NANI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
71 VADA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
72 VANDH 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 VEKARA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
74 VINDH 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 VIRANI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Total 60 339 328 22 105 36 39 3 15 46 155 63
Excel View