Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 09-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : UTTAR PRADESH District : BULANDSHAHR Block: LAKHAOTHI
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Aalamgeerpur Dhanaura 0 13 23 11 9 0 2 0 3 10 0 0
2 Aalamgeerpur Nainsukh 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0
3 Adauli 0 16 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
4 AKBARABAD KUDA 0 6 0 46 8 26 19 0 9 6 4 3
5 Alava Rahempur 0 20 6 38 39 8 0 0 0 0 0 0
6 Bahadurpur Pasoli 0 12 5 50 0 48 51 0 0 0 0 0
7 Bakaura 0 14 25 27 26 18 12 0 0 5 11 0
8 Balka 0 25 30 0 34 29 5 3 7 8 0 0
9 Bhavasi 0 24 0 0 12 5 0 0 0 2 0 2
10 Budhana 0 19 17 0 31 25 9 4 0 0 1 0
11 CHRORA MUSTAFABAD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
12 Daulatabad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 Ismaila 0 14 23 22 0 0 11 0 12 4 0 0
14 JANORA 0 33 0 46 2 4 4 0 0 0 0 16
15 Jaunth 0 1 0 22 0 0 0 3 44 32 0 0
16 Jeevat 0 17 2 0 0 0 0 0 12 11 0 0
17 Jitaka 0 19 25 25 20 0 16 12 0 12 0 0
18 Khanauda 0 11 24 0 0 28 31 15 0 12 0 0
19 Khwajpur Ashrafpur 0 4 24 32 23 23 26 7 5 7 19 0
20 Kishanpur 0 6 4 3 4 4 8 0 0 0 0 0
21 Kutubpur 0 21 5 5 17 9 0 0 0 1 0 0
22 Lakhaoti 0 53 0 117 113 17 18 4 6 3 11 32
23 Manglore 0 7 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0
24 MUDHI BAKAPUR 0 8 16 8 17 15 16 8 10 19 3 2
25 Mursana 0 20 27 7 7 9 7 1 2 0 0 0
26 Nagla Karan 0 1 23 17 0 0 0 11 13 0 0 0
27 Naseerabad Puthi 0 6 0 26 33 16 6 0 0 12 0 0
28 Naubatpur 0 11 46 3 49 0 18 0 6 3 0 0
29 Palibegpur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Ponth 0 19 19 54 10 27 0 22 10 15 0 4
31 Rajgarhi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
32 Rajvana 0 1 21 0 0 0 4 0 0 0 5 0
33 Raseedpur 0 9 0 0 0 0 4 2 2 1 0 0
34 Rasoolpur Tailiya 0 4 9 0 0 2 25 2 19 1 1 0
35 REHMAPUR SIYAVALI 0 10 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0
36 Sadoorpur 0 37 13 6 7 2 2 23 25 4 5 0
37 SAIDPURA 0 0 0 0 1 0 0 3 7 10 0 2
38 Salaimgarh 0 10 25 36 0 0 32 2 25 0 24 31
39 Sannaut 0 5 6 6 0 2 2 0 3 3 0 0
40 Sarai Chhabila 0 77 70 0 39 55 0 19 129 93 14 8
41 Seekari 0 2 3 0 0 0 4 4 0 2 0 0
42 Shahpur Seekari 0 6 8 1 0 0 3 0 4 4 0 0
43 Shekhpur Garuva 0 11 0 3 3 6 7 8 16 14 7 12
44 Shivali 0 15 31 0 28 12 0 3 2 3 2 0
45 SURJAVALI 0 21 120 4 0 5 5 17 12 24 0 0
Total 0 612 655 620 537 401 359 175 385 336 120 119
Excel View