Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : MUZAFFARNAGAR Block: PURKAJI
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Abdulpur 7 7 9 17 26 27 18 9 4 1 0 0
2 Almawala 14 13 51 87 28 67 33 35 8 41 19 8
3 Badhiwala 4 2 13 27 27 25 1 5 12 13 0 9
4 Barla 41 40 42 41 42 43 41 25 13 25 0 6
5 Baseda 406 485 334 435 315 225 181 83 158 98 63 67
6 Bhadoli Marakpur 1 1 38 44 46 34 39 46 40 7 0 3
7 Bhainsaheri 175 215 64 191 180 156 136 107 133 32 35 17
8 Bhesani 21 19 32 61 37 31 14 27 19 0 0 0
9 Bhojaheri 98 76 115 129 57 63 52 56 28 16 0 0
10 Bhuraheri 2 0 37 59 34 28 22 19 31 7 0 0
11 Chapar 8 44 62 1 44 6 13 26 13 6 0 1
12 Chapra 3 2 10 12 10 20 34 35 19 22 20 19
13 Dhamat 1 1 13 18 13 15 0 13 0 1 4 7
14 Ghumawati 15 15 23 35 31 5 1 1 4 13 0 11
15 Godhana 12 48 101 144 114 124 94 68 111 91 46 55
16 Hareti 20 20 21 42 4 2 20 19 24 33 0 16
17 Jhabarpur 20 18 53 108 95 77 59 28 60 60 18 26
18 Kaikhedi 100 132 139 131 134 80 52 81 48 27 29 44
19 Kaillanpur 5 1 2 17 0 3 30 13 27 26 0 10
20 Kamheda 54 48 61 47 33 33 12 34 23 21 17 22
21 Kasampur 17 7 35 29 18 10 3 31 31 0 4 22
22 Khedki 0 0 22 105 51 12 46 45 49 34 0 24
23 Khindadiya 5 6 11 12 12 7 6 6 3 9 0 3
24 Khudda 4 4 4 27 57 48 51 32 39 26 0 3
25 Khuja Nagla 3 1 4 39 21 18 16 5 4 1 3 19
26 Kutubpur 61 62 68 103 73 64 49 90 67 71 28 25
27 Lakhnoti 34 18 44 45 43 45 64 52 54 40 0 4
28 Mahraipur 0 11 11 16 12 16 9 10 11 0 0 1
29 Mandla 12 3 5 16 23 33 10 0 12 0 0 5
30 Nagla Duheli 1 0 1 9 8 0 1 0 10 13 0 0
31 Noor Nagar 2 1 12 29 29 2 5 12 18 6 0 0
32 Phaloda 2 0 2 30 32 26 18 24 22 0 0 0
33 Rajkallapur 2 2 29 47 41 5 49 48 39 12 0 0
34 Randawali Shuhaheri 3 2 14 30 22 5 21 3 5 4 0 0
35 Retta Nagla 11 0 0 59 32 14 5 2 1 5 0 14
36 Sakarpur Buchcha 3 16 2 10 13 30 19 36 19 0 0 2
37 Sherpur 3 3 37 29 9 1 0 1 8 0 0 11
38 Simarthi 3 1 26 26 12 8 0 20 18 17 0 18
39 Simbhalki 2 31 30 37 44 12 18 1 0 0 0 0
40 SUVAHERI 2 0 1 10 25 29 24 21 19 4 0 1
41 Tajalhera 63 42 43 6 14 23 7 16 37 18 0 0
42 Tajpur 1 5 7 53 37 0 0 11 11 0 0 0
43 Tuglakpur 6 5 37 54 44 30 46 11 24 19 19 2
Total 1247 1407 1665 2467 1942 1502 1319 1207 1276 819 305 475
Excel View