Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : UTTAR PRADESH District : SHAMLI Block: UN
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Aakapur (Phush Garh) 0 2 3 14 0 3 0 3 5 0 6 5
2 Ambheta 0 11 11 21 0 3 6 4 0 4 9 1
3 Bajhedi 0 8 5 14 7 7 19 8 16 23 8 0
4 Balla Majra 0 24 13 51 59 72 79 107 102 30 66 0
5 Basi Chundhiyari 0 0 48 6 5 0 0 11 11 5 9 1
6 Beena majra 0 13 22 2 17 16 0 14 0 5 7 0
7 Bhabhedi Shahpur 0 26 36 45 0 54 38 58 0 76 65 37
8 Bhadi 0 15 4 14 0 2 3 0 0 0 5 0
9 Bhattu 0 10 48 21 0 44 32 18 5 7 9 19
10 Bhed Khedi 0 1 12 8 5 6 3 0 6 4 8 1
11 Bhogimajra 0 3 0 14 2 6 3 0 0 7 3 0
12 Bibi Pur 0 13 18 31 22 30 40 13 8 32 21 3
13 Bidoli 0 12 6 28 78 66 82 93 23 71 6 15
14 Chausana jadeed 0 14 16 29 29 16 15 0 8 18 4 6
15 Choshana 0 49 54 53 7 26 43 28 27 31 18 21
16 Dargaha Pur 0 3 3 11 0 0 0 7 5 6 4 0
17 Datheda 0 23 12 31 25 48 17 15 21 6 6 15
18 Dhindali 0 19 19 15 17 18 13 4 4 1 9 4
19 Dokpura 0 10 41 26 34 3 5 1 0 12 8 6
20 Dulla Khedi 0 11 74 26 3 6 24 6 47 5 44 3
21 Gadhi Hasanpur 0 5 18 23 0 3 7 0 4 8 15 11
22 Gagor 0 12 11 13 9 15 17 13 33 28 29 10
23 Ganga Rampur 0 51 82 66 31 38 31 19 44 17 25 0
24 Gurjarpur 0 10 7 5 10 9 9 20 0 25 3 0
25 Harshana 0 35 62 25 89 78 65 64 49 47 36 2
26 Hashan Pur 0 5 11 27 4 16 9 4 4 3 2 0
27 Hath Choya 0 5 0 21 1 6 16 7 39 6 11 7
28 Jainpur (Chhatela) 0 12 4 21 0 4 11 5 0 6 7 0
29 Jamal Pur 0 9 12 0 1 1 3 3 1 0 1 0
30 Jijola 0 4 8 24 23 28 18 10 3 0 4 4
31 kabeerpur ahetmali 0 8 8 20 0 11 28 0 10 18 30 0
32 Kala Majra 0 11 7 17 3 6 0 3 0 14 15 0
33 Kamal Pur 0 9 7 17 8 0 0 5 0 4 8 0
34 Kertu 0 10 4 19 2 0 1 5 0 5 3 1
35 Khanpur Jatan 0 11 18 5 6 8 14 15 3 12 21 0
36 Khedi Khushnam 0 13 27 8 0 10 8 0 0 5 17 3
37 Khedki 0 16 4 16 5 3 3 3 2 3 3 0
38 Khera Bhau 0 4 0 15 2 3 5 5 0 0 3 0
39 Khod Shama 0 2 8 17 14 3 0 3 3 2 9 0
40 Lawva Daudpur 0 4 7 11 2 2 2 2 2 3 3 9
41 Machhroli 0 2 9 28 59 42 14 10 44 20 4 5
42 Malendi 0 2 5 25 3 3 0 0 0 12 8 0
43 Mansura 0 10 21 28 3 3 8 0 0 5 6 2
44 Mayan Kasba 0 8 5 23 0 3 3 0 0 3 7 3
45 Mundet Khadar 0 2 7 10 3 32 0 3 3 1 2 7
46 Nai Nagla (Naveen) 0 29 21 7 16 31 6 0 0 5 9 0
47 Nai Nagla (Sakoti) 0 27 18 35 2 4 12 10 0 48 22 2
48 Nonagali 0 2 9 10 0 0 0 0 0 14 2 1
49 Odri 0 11 15 10 0 19 24 0 0 15 16 0
50 Pantu Pura 0 6 19 22 20 24 19 15 0 43 16 12
51 Patni Partapur 0 10 10 50 82 79 74 96 49 25 100 56
52 Peer Kheda 0 5 5 2 3 1 2 1 1 0 2 1
53 Pelkha 0 15 12 8 2 5 6 6 0 0 1 1
54 Pindora Jahangirpur 0 5 3 19 8 0 1 5 5 18 37 0
55 Purmaphi 0 0 4 9 3 17 9 0 16 0 11 0
56 Raajhad 0 15 18 31 15 3 0 0 0 7 4 0
57 Rajak Nagar 0 15 0 11 8 23 34 66 80 72 27 87
58 Rangana 0 20 15 36 14 7 8 13 0 4 4 14
59 Shamli Shamla 0 13 12 25 16 11 14 11 5 3 13 0
60 Shanpla 0 8 0 16 0 0 0 0 0 4 4 0
61 Shikandar Pur 0 10 11 10 0 6 6 0 0 3 3 2
62 Shubri 0 11 17 20 4 16 11 0 13 11 9 1
63 Singra 0 23 66 40 56 92 46 58 0 17 5 48
64 Tana 0 5 8 7 5 3 3 6 4 4 1 0
65 Taprana 0 8 11 20 10 6 7 8 0 4 6 1
66 Tisang 0 14 8 19 7 5 3 0 0 0 6 5
67 Todda 0 8 10 12 0 1 9 0 0 15 1 13
68 Ud Pur 0 17 30 15 0 2 5 0 0 11 8 0
69 Ulheni 0 27 42 29 38 23 6 0 0 12 12 0
70 Yahiya Pur 0 6 2 25 3 0 16 0 0 5 8 2
71 Yusufpur urf Chautara 0 8 25 34 6 3 4 4 4 2 4 0
Total 0 845 1188 1466 906 1134 1019 888 709 932 918 447
Excel View