Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : UTTAR PRADESH District : SHAMLI Block: THANA BHAWAN
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Aahata Gos Garh 0 0 18 0 3 2 5 3 0 1 2 1
2 Abdulla Pur (Mor Majra) 0 9 8 8 3 14 2 4 4 2 2 2
3 Ahamad Pur 0 10 13 8 33 26 26 23 18 25 6 0
4 Ambehta Yakub Pur 0 5 14 11 17 6 8 7 5 6 7 0
5 Babari 0 21 69 60 33 29 35 64 63 73 75 8
6 Banti Kheda 0 11 11 46 14 18 34 47 29 22 12 0
7 Bhandora 0 1 10 6 5 3 2 0 0 1 6 5
8 Bhaneda Udaha 0 0 56 41 31 102 141 123 112 146 117 50
9 Bheshani Islampur 0 18 33 42 67 102 66 55 32 96 19 41
10 Bunta 0 12 22 4 3 3 9 1 9 0 0 1
11 Chandena Mal 0 5 14 0 0 8 16 17 9 4 19 1
12 Dakhodi Jamalpur 0 8 9 15 26 14 18 8 13 10 3 0
13 dhabhedi 0 8 7 8 0 23 23 6 8 2 3 0
14 Gadi Abdullapur 0 5 3 2 5 5 17 1 0 3 3 5
15 Gogvan Jalalpur 0 0 10 11 3 3 3 0 0 0 2 3
16 Gurana 0 6 0 10 16 2 11 4 20 1 1 0
17 Harad Fatehpur 0 13 12 28 3 0 0 0 2 3 22 0
18 Hashanpur Luhari 0 14 31 38 26 48 14 24 19 21 24 4
19 Hind 0 13 29 66 49 60 34 76 6 60 45 34
20 Hiran Wada 0 13 14 21 14 2 2 0 0 2 4 0
21 Jafar Pur 0 9 3 3 0 0 6 0 0 2 0 0
22 jalalabad dehat 0 4 6 8 5 3 3 1 15 4 11 2
23 janipur 0 2 2 1 11 1 2 6 2 8 2 0
24 Jashana (Mast Garh) 0 5 9 12 3 5 6 0 2 2 3 0
25 Kail Shikarpur 0 6 0 2 0 0 0 0 0 3 5 0
26 Kajipura 0 10 19 12 4 11 20 32 35 40 10 8
27 Kedi 0 0 11 33 3 13 26 24 11 12 22 2
28 Khanpur 0 8 15 17 10 17 6 18 3 8 2 4
29 Khayawadi 0 12 16 15 9 9 8 5 0 3 2 1
30 Kheda Gadai 0 9 20 20 3 15 9 14 20 37 18 17
31 Kutub Garh 0 14 14 4 3 3 3 0 0 17 18 17
32 Madal Pur 0 11 11 2 0 20 19 26 31 11 18 0
33 Mahawat Pur 0 26 6 6 4 3 3 2 0 0 2 2
34 Manakpur 0 31 60 60 10 135 161 149 144 160 107 35
35 Manat Manti 0 10 43 0 0 42 72 52 77 105 10 1
36 Mulla Pur 0 8 4 5 4 3 0 1 1 1 0 0
37 Nagal 0 0 24 0 0 0 2 2 2 1 3 0
38 Niralshi (Kadar Garh) 0 4 9 2 3 2 4 1 0 1 2 0
39 Niralshi (Marukhedi) 0 5 6 2 5 5 5 0 0 0 3 0
40 Nojal Nojali 0 11 27 26 20 8 5 0 5 3 7 1
41 Orangabad (Gandevda) 0 11 10 35 14 2 20 4 1 2 10 18
42 Palthedi 0 10 26 2 18 8 21 17 4 4 2 1
43 Raipur 0 8 21 15 8 15 26 6 10 29 20 4
44 Shohanjani Umarpur 0 12 22 23 2 56 71 92 42 34 69 39
45 Sonta Rashulpur 0 5 11 17 18 51 46 41 35 9 8 0
46 Thana Bhawan Dehat 0 7 28 82 37 100 73 65 41 76 28 14
47 Titarshi 0 8 32 24 11 30 12 48 41 39 28 3
48 Umar Pur 0 10 19 17 12 20 15 0 0 11 4 0
49 Usmanpur 0 0 5 2 0 0 0 13 2 2 0 0
50 Yaar Pur 0 27 75 48 59 64 96 90 108 75 58 37
Total 0 455 937 920 627 1111 1206 1172 981 1177 844 361
Excel View