Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, September 16, 2019
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2018-2019

State : CHHATTISGARH District : GARIYABAND
Work Name  (Work Code) Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-सत्यभामा/दुर्गाशंकर (3316010067/RS/10169525) 92 15/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-बलाराम /गिरधारी (3316010067/RS/10170214) 93 15/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-ढमनी/सुखदेव (3316010067/RS/10170598) 166 15/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-मथुरा/लीलन (3316010067/RS/10170672) 169 20/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-बिलासो/पितम (3316010067/RS/10170936) 73 15/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-निरासो/वशिष्ट (3316010067/RS/10170944) 91 15/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-भानुमती/गोपीराम (3316010067/RS/10170977) 9 15/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-पुष्पा बाई/कांशीराम (3316010067/RS/10170995) 108 20/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-मंजु/गंगाराम (3316010067/RS/10171002) 120 20/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-उर्मिला/शोभाराम (3316010067/RS/10171007) 64 15/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-यसोदा/कन्हई (3316010067/RS/10171011) 155 15/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल- शौचालय निर्माण कार्य-नुवादी बाई/ रविराम (3316010067/RS/1111295867) 149 15/04/2018 14/05/2018 10000
उरमाल- शौचालय निर्माण कार्य-नीलाबाई/सुरतन (3316010067/RS/1111295870) 148 15/04/2018 14/05/2018 10000
Total (In Lakhs.) 1.3
Expenditure on Material purchased in 2017-2018 but paid in 2018-2019
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-मजीरनी/असगरअली (3316010067/RS/10169576) 69 05/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-साजिदा/चमसुरअली (3316010067/RS/10169577) 67 05/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-महीना बी/हामीद अली (3316010067/RS/10169578) 115 15/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-नसैरून/आजाद अली (3316010067/RS/10169580) 68 05/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-ललीता बाई/गरूड (3316010067/RS/10169592) 97 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-हेमलता/बटक़ष्ण (3316010067/RS/10169600) 133 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-दैमति/सदाशिव (3316010067/RS/10169602) 132 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-पुष्पा बाई/कन्हई (3316010067/RS/10169604) 163 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-केकई/दशरथ (3316010067/RS/10169703) 187 05/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-जयन्ती/भुवेन्द्र (3316010067/RS/10169713) 181 05/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-रूखमा/उमराज (3316010067/RS/10169727) 171 05/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-दिलैमनी/ अमीर (3316010067/RS/10169752) 71 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-अंबिका/चरण (3316010067/RS/10169765) 168 05/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-प्रेमशीला/कुसोराम (3316010067/RS/10169828) 189 05/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-दुबेंद्र/अर्जुन (3316010067/RS/10170100) 117 15/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-गायत्री/गुनीतराम (3316010067/RS/10170153) 114 20/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-राधाबाई/दशरथ (3316010067/RS/10170155) 122 20/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-उर्मिला/शिवराम (3316010067/RS/10170157) 123 20/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-पुर्णिमा/शिबोराम (3316010067/RS/10170177) 162 15/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-बेलमती/बासुदेव (3316010067/RS/10170500) 165 15/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-तिलोतमा/लुकेश (3316010067/RS/10170600) 110 20/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-लोचनी/लालसिंह (3316010067/RS/10170683) 112 20/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-भगवती/तुलाराम (3316010067/RS/10170688) 118 20/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-नमति/होलसिंह (3316010067/RS/10170689) 121 20/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-लक्ष्मी/कुरसो (3316010067/RS/10170887) 80 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-चंचला/भीम (3316010067/RS/10170889) 124 20/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-जनमती/जनपद (3316010067/RS/10170897) 66 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-देवकी/चमार (3316010067/RS/10170904) 173 15/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-जयन्ती/जगदीश (3316010067/RS/10170910) 89 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-गोमती/जदुराम (3316010067/RS/10170913) 161 15/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-ललीता/गुलाब (3316010067/RS/10170921) 77 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-जनो बाई/खगेश्वर (3316010067/RS/10170926) 76 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-अष्टमी/टेकराम (3316010067/RS/10170932) 90 15/12/2017 02/04/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-खिरोबाई/बलिराम (3316010067/RS/10170938) 194 15/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-त्रिवेणी/सदन (3316010067/RS/10170942) 167 15/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-संतरा/घनाराम (3316010067/RS/10170947) 177 15/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य-सावित्री/अनिल (3316010067/RS/10171022) 111 20/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-शौचालय निर्माण कार्य- दुतिका / सुकारो (3316010067/RS/1111296105) 188 05/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल- श्‍ाौचालय‍ निर्माण्‍ा कार्य- लियाकत अली/ चांदअली (3316010067/RS/1111297531) 164 05/12/2017 10/05/2018 10000
उरमाल-श्‍ाौचालय निर्माण्‍ा कार्य- मुमताज/इमामअली (3316010067/RS/1111297536) 185 05/12/2017 10/05/2018 10000
Total (In Lakhs.) 4
Grand Total (In Lakhs.) 5.3
Report Completed
Excel View