Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, August 10, 2020
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2018-2019

State :CHHATTISGARH District : BALODA BAZAR
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(in Rs.)
Work Name: Phaldar beeju Paudh utpadan Pendrawan Year 2017-18(3316/DP/1111287409)
1683 24/04/2018 6708
1683 24/04/2018 2064
1684 24/04/2018 4988
1684 24/04/2018 2064
2500 24/04/2018 6708
2500 24/04/2018 2064
2501 24/04/2018 4988
2501 24/04/2018 3096
5188 04/05/2018 1892
5188 04/05/2018 7396
5189 04/05/2018 3096
5189 04/05/2018 3956
8870 14/05/2018 1044
8870 14/05/2018 3654
11339 19/05/2018 4872
11339 19/05/2018 1044
13421 24/05/2018 1044
13421 24/05/2018 4698
16392 02/06/2018 1044
16392 02/06/2018 4698
19337 11/06/2018 5220
19337 11/06/2018 1044
20208 19/06/2018 4872
20208 19/06/2018 1044
23769 22/06/2018 4002
23769 22/06/2018 1044
24647 29/06/2018 6438
24647 29/06/2018 3132
24648 29/06/2018 3132
26307 12/07/2018 3306
26307 12/07/2018 5394
26308 12/07/2018 2088
28771 29/08/2018 1740
28771 29/08/2018 2610
29341 06/09/2018 5568
29341 06/09/2018 3132
30247 11/09/2018 4176
30247 11/09/2018 2784
30247 12/09/2018 1044
31155 17/09/2018 3306
31155 17/09/2018 3132
31155 17/09/2018 348
31156 17/09/2018 1044
31156 17/09/2018 2958
31970 29/09/2018 3654
31970 29/09/2018 3132
31970 01/10/2018 1044
32979 29/09/2018 5568
32979 29/09/2018 3132
32979 01/10/2018 1044
34916 22/10/2018 2088
34916 22/10/2018 2088
34916 23/10/2018 1044
41428 06/12/2018 3132
41428 06/12/2018 4698
41428 07/12/2018 1044
41429 06/12/2018 1044
41429 06/12/2018 1044
41429 07/12/2018 1044
41429 07/12/2018 1044
Work Name: VANIKI PAUDH UTPADAN BILAIGARH 2018-19(3316/DP/1111289133)
41726 21/12/2018 3132
41726 21/12/2018 6612
41727 21/12/2018 1044
42880 21/12/2018 2958
42880 21/12/2018 6090
42881 21/12/2018 1044
43570 23/01/2019 1566
43570 23/01/2019 6264
43570 30/03/2019 1044
43571 30/03/2019 1044
44087 23/01/2019 1044
44087 23/01/2019 5916
44087 30/03/2019 2088
44088 30/03/2019 1044
44364 23/01/2019 1044
45683 23/01/2019 1044
45683 23/01/2019 6786
45684 23/01/2019 1044
47104 23/01/2019 1044
47104 23/01/2019 7134
49518 05/02/2019 522
49518 05/02/2019 3306
51891 15/02/2019 1044
51891 15/02/2019 5046
51895 15/02/2019 870
53876 22/02/2019 4872
53877 22/02/2019 696
54584 26/02/2019 4176
54585 26/02/2019 1044
55959 12/03/2019 3480
55960 12/03/2019 1044
58271 19/03/2019 1044
58271 19/03/2019 3132
59637 26/03/2019 870
59637 26/03/2019 1392
Work Name: बेल्हा-लक्ष्मीन/आशाराम,किरन/रोहित,ललिता/भजोराम,गुरबारी/मनाेहर,रथबाई/छेडूराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111300528)
29107 02/09/2018 1900
Work Name: बेल्हा-रामश्वरी/भागवत,हेमबाई/प्रितमलाल,राधिन/मंगल,हिरामति/सेवकराम,रामकली/अंगतराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111300535)
29340 02/09/2018 1900
Work Name: लिमतरी-दुर्गाबाई/तिहारू,नीराबाई/चन्द्रभुषण,लकेश्वरी/प्रदीप,संतोषी/सतीश,ध्वजाराम/महेत्तर,राशि0.60लाख(3316/RS/1111300548)
43706 29/01/2019 7600
Work Name: पण्डरीपानी-गोंदाबाई/इन्दल,मयाराम/संतराम,बुधमति/कलाराम,जनीराम/कलीराम,नरायण/तिहारूराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111303262)
27244 13/07/2018 1900
Work Name: पण्डरीपानी-होरीलाल/तिहारू,तिहारूराम/कुंजराम,पुकराम/रामप्रसाद,धनेश्वर/रामप्रसाद,टिकाराम/रामप्रसाद,0.6(3316/RS/1111303263)
20085 19/06/2018 1240
Work Name: पण्डरीपानी-अवधराम/दरसराम,छतलाल/अवधराम,हेतराम/अनंदराम,सदानंद/मुनीराम,गोर्वधन/मानसाय,राशि0.60लाख(3316/RS/1111303264)
20087 19/06/2018 870
Work Name: पण्डरीपानी-नोनीबाई/मुनीराम,कन्हैया/भीखम,भागीरथी/बिहारी,मेलाराम/पुनीराम,संतराम/अंगदाराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111303265)
20086 19/06/2018 870
Work Name: पण्डरीपानी-श्यामलाल/भूनेश्वर,महेशराम/लादुराम,फिरतीन/महेत्तर,भ्‍ागतराम/मोतिराम,जलीलखॉन/गुलशेरखॉन,0.60(3316/RS/1111303266)
22387 07/07/2018 1900
22387 07/07/2018 7600
Work Name: पण्डरीपानी-जानकीबाई/सुन्दलाल,ईतवारी/सुनहर,पिताम्बर/तुलाराम,नाजीरखॉन/रहमानखॉन,शौकतखॉन/फकीरा,0.60लाख(3316/RS/1111303268)
23642 07/07/2018 950
23642 07/07/2018 7600
Work Name: धनगांवतौ-नारायण/देवलाल,कोमल/मोहन,ईश्वर/चमरू,दाउराम/हरिराम,बुंदकुंवर/रघुनाथ,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304694)
29365 05/09/2018 950
Work Name: धनगांवतौली-दिलचंद/फिरत,लोचन/गुलपी,फिरत/महेत्तर,गंगाबाई/छबिलाल,युधिष्ठर/ओदराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304695)
29363 05/09/2018 950
Work Name: पण्डरीपानी-कुशवा/गोपाल,भरतलाल/सेउकराम,दिनेश/अवधराम,मनोज/बुंदराम,पन्नालाल/रामदेव,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304790)
23643 07/07/2018 950
23643 07/07/2018 8550
Work Name: पण्डरीपानी-जमालखान/बजीरखां,मनहरण/अनंदराम,घसनीन/अंतराम,अमारूराम/जेठूराम,प्रकाश/भगतराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304792)
22937 07/07/2018 1900
22937 07/07/2018 6650
Work Name: पण्डरीपानी-लालखॉन/बाबुजान,रामेश्वर/चैतराम,फिरतराम/साधराम,श्यामबाई/मनीराम,हरिराम/नेताराम,राशि0.60लाख्(3316/RS/1111304796)
23993 07/07/2018 950
23993 07/07/2018 8550
Work Name: पण्डरीपानी-मालिकराम/तिजराम,मोहनलाल/फागुराम,आदूराम/मोहनलाल,फिरतुराम/साधराम,श्यामलाल/महेशराम,राशि0.60ल(3316/RS/1111304801)
23929 07/07/2018 4750
23929 07/07/2018 4750
Work Name: पण्डरीपानी-जनीराम/नंदराम,बहारतीन/सुनहर,संतोष/सुनहर,दुजराम/बेनुराम,हिरमतबाई/फनीराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304806)
23930 07/07/2018 2850
23930 07/07/2018 6650
Work Name: पण्डरीपानी-जयराम/दुकालू,जेठूराम/राजाराम,लक्ष्मण/नरेश,गोपाल/मंगलू,बुंदराम/कल्लु,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304809)
23928 07/07/2018 1900
23928 07/07/2018 7600
Work Name: पण्डरीपानी-रमालाल/मोहनलाल,छोटेलाल/बिहारी,दिलचंद/जगन्नाथ,भवरलाल/नेतराम,धनसाय/आत्माराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304811)
29433 02/09/2018 1900
29433 02/09/2018 7600
Work Name: पण्डरीपानीन-मानसाय/मोतीराम,माखनलाल/तुलुराम,अनीता/भोजराम,भजनमति/पंखे,नारायण/गोटीलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304814)
23992 07/07/2018 5700
28750 30/08/2018 1900
28750 30/08/2018 1900
Work Name: पण्डरीपानी-लाभोराम/मोहनलाल,कुशोराम/मोहनलाल,नंदराम/फिरतराम,सिलाली/बेदराम,अर्जुदास/दुकादास,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304820)
23980 07/07/2018 1900
23980 07/07/2018 7600
Work Name: पण्डरीपानी-प्रेमदास/पुनादास,लक्ष्मण/मनीराम,जागेश्वर/चैतराम,कार्तिकराम/समारूलाल,श्यामलाल/बुधू,राशि0.6(3316/RS/1111304826)
23994 07/07/2018 4750
23994 07/07/2018 4750
Work Name: पण्डरीपानीन-भरतलाल/मोहितराम,शत्रुघन/मोहितराम,झाडूराम/गोविंदराम,धनाराम/कुंजराम,श्यामलाल/धनाराम,0.60ला(3316/RS/1111304830)
26138 07/07/2018 2532
26138 07/07/2018 5056
26139 07/07/2018 1900
Work Name: पण्डरीपानीन-राजकुमारी/सुरीतराम,दिलेश्वर/धनाराम,लक्षराम/संतराम,अनंदराम/रामदयाल,गोटीलाल/हीरालाल,0.60ला(3316/RS/1111304834)
23931 07/07/2018 950
23931 07/07/2018 6650
27261 12/07/2018 950
27261 12/07/2018 950
Work Name: पण्डरीपानी-रामसेवक/उदेयराम,शिवप्रसाद/जनकराम,गोवर्धन/महेत्तर,रामेश्वर/महेत्तर,उपचंद/कार्तिकराम,0.60ला(3316/RS/1111304870)
26140 07/07/2018 7600
Work Name: पण्डरीपानीन-शभुलाल/गनपत,जहुरसिग/चमरू,ईश्वर/देवानंद,विजय/गनेशराम,रामनारायण/नरेश,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304872)
1921 26/04/2018 950
1921 26/04/2018 6650
28749 30/08/2018 950
28749 30/08/2018 950
Work Name: सुतीउरकुली-सतीस/माधोप्रसाद,उमेश/फिरतराम,धनसाय/जगदीश,ओमप्रकाश्‍ा/रामसिंग,अनिल/रामचरण,राशि0.60लाख(3316/RS/1111304960)
33364 01/11/2018 1900
Work Name: कोदवा-शीतलबाई/परसूराम,शुकंनिया/जनीराम,कौशलप्रसाद/धरमदास,कमलबाई/लोचन,समारिन/नहुरूराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111305377)
36830 01/11/2018 2004
36830 01/11/2018 1002
Work Name: कोदवा-बृजबाई/माधव,ललिता/मनीराम,संध्या/मनीराम,फुलसाय/तीजराम,तुलसी/पंडाराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111305382)
36831 01/11/2018 1032
Work Name: सलिहाघाट-दशरथ/पालिसराम,उमेंद/गनपत,समारिन/महेत्तर,तुलसीदास/विष्ण्‍ाुदास,बुधुराम/बलूवा,राशि0.60लाख्‍(3316/RS/1111306404)
21991 07/07/2018 9500
Work Name: सलिहाघाट-कन्हैया/बहोरन,शिवलाल/श्यामलाल,भारत/गुहाराम,योगेश/सम्‍मेलाल,राशि0.48लाख(3316/RS/1111306405)
21992 07/07/2018 7600
Work Name: मोतरास-सफरा/बजरहा,कमलकिशोर/बजरहा,कलेश्वर/रामकरन,जनीराम/अवधराम,अवधराम/रामा,राशि0.60लाख(3316/RS/1111307831)
29700 08/09/2018 7600
Work Name: कोदवा-सोनाइ/धनाउ,सुखीराम/पनिकराम,शकुन्तला/नागेन्द्र,ईश्वर/लैनदास,सरजू/लैनदास,राशि0.60लाख(3316/RS/1111307843)
36833 01/11/2018 1032
Work Name: मोहतरान-हेमबाई/नंदकुमार,हेमलता/नारायण,रामबाई/रामनाथ,प्यारीबाई/कलाराम,रेवती/रामकली,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309001)
33340 01/11/2018 950
Work Name: देवसागर-सेतन/अवध,फेकन/बेदन,चैतदास/लहारता,संतोषी/मुकदास,गोवर्धन/दाउलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309034)
41671 21/12/2018 6336
41671 21/12/2018 792
Work Name: बेलटिकरी-गायत्री/फिरू,विरेन्द्र/पुनाउ,शंकरलाल/लक्ष्मण,छाया/अमृत,मंगलीबाई/छतराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309195)
5391 27/04/2018 9500
Work Name: बेलटिकारी-कविता/शत्रुहन,सावनबाई/सेंदूरसिंग,राजकरण/मुनीराम,उत्‍तमप्रकाश/मुनीराम,कौशल/मुनीराम,0.60लाख्(3316/RS/1111309196)
5392 27/04/2018 950
5392 27/04/2018 5700
33494 01/11/2018 1900
Work Name: धनगांव-पुनीराम/फिरूराम,रूमेन/फिरतूराम,फिरतूराम/समारू,सहसबाई/रामसिंग,नेहरू/बंशीलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309197)
29364 05/09/2018 7600
29364 05/09/2018 1900
Work Name: धनगांवतौ-केवराबाई/डूगूलाल,जानकी/साधूराम,ठण्डाराम/कृपाराम,ईश्‍वर/ठण्डाराम,संतकुमार/कोठाउ,राशि0.60लाख्(3316/RS/1111309198)
29366 05/09/2018 6650
29366 06/09/2018 2850
Work Name: धनगांव-यादराम/पूरन,प्रदीप/पुरन,मनोज/छेडूराम,गोवर्धन/सढवा,‍किर्तन/सढवा,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309199)
29362 05/09/2018 950
Work Name: धनगांव-बाबूलाल/फिरूराम,घसिया/तिहारू,संतोष/तिहारू,रामलाल/‍कोन्दा,रामनाथ/कोन्दा,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309200)
29378 05/09/2018 950
Work Name: धनगांव-लक्ष्मीन/पुनीराम,मनबोधी/खोरवा,ईश्वर/भूषण,गणेशराम/गाेपीनाथ,ताराचंद/प्रेमलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309273)
29379 05/09/2018 950
Work Name: धनगांव*चन्द्रहास/भूवन,चन्दूलाल/भूवन,रत्थूलाल/महेत्तर,टूनूराम/महेत्तर,कौशिल्या/लक्ष्मण,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309274)
29375 05/09/2018 4750
Work Name: धनगांव-धीरज/भरथू,सहेत्तर/रघूवर,संतोष/सोनू,मनहरण/सोनू,गोरेलाल/मनोहर,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309275)
29374 05/09/2018 1900
Work Name: धनगांव-बाबूलाल/मनोहर,साधराम/कार्तिकराम,सरफसिंह/रामभरोस,सहनी/देवप्रसाद,कृष्णोलाल/भगरू,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309276)
29371 05/09/2018 950
Work Name: धनगांव-आसाराम/श्यामलाल,नोनीबाई/भारत,सुखीराम/सीताराम,सोनाराम/सीताराम,रतिराम/सीताराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309277)
29372 05/09/2018 950
Work Name: धनगांव-रेवती/अवधराम,बलिस्टर/सुखरू,रामप्रसाद/बैजूराम,सुखराम/अनंदराम,फिरत/घुरउ,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309279)
29370 05/09/2018 1900
Work Name: धनगांव-मालकराम/धूरउ,फिरतराम/रामाधिन,सुन्दरलाल/रामचरण,तारामचंद/ग्रहण,फागुराम/खोरवा,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309284)
29377 06/09/2018 1900
Work Name: कोरकोटी-सरस्वती/होशराम,लीलाबाई/रामभरोस,श्यामकुंवर/शांभीतराम,चन्द्रकला/हेमंत,बिन्दाबाई/तिरथराम,0.60ला(3316/RS/1111309476)
25004 12/07/2018 1896
25004 12/07/2018 4740
25004 29/01/2019 948
Work Name: कोरकोटी-रत्नाबाई/परदेशी,लीलाबाई/ईश्वर,दक्षकुमारी/कलश,गायत्री/शेषनारायण,रामबाई/नंदकुमार,रा‍शि0.60लाख्(3316/RS/1111309500)
25005 12/07/2018 2844
25005 01/11/2018 948
Work Name: कोरकोटी-राजकुमरी/मनीराम,कुमारी/राधेश्याम,फंदीन/पुरीराम,सुशीलाबाई/पदुमनाथ,भगवंतीन/घनश्याम,रा‍शि0.60ला(3316/RS/1111309501)
25006 12/07/2018 2844
25006 12/07/2018 3792
25006 01/11/2018 948
Work Name: कोरकोटी-रामेश्वर/मुलचंद,संतराम/जादुराम,रानीबाई/भारत,दशमत/दादूराम,गोमती/रामखिलावन,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309502)
25007 12/07/2018 1896
25007 12/07/2018 4740
25007 29/09/2018 1896
Work Name: सोहागपुर-शांति/टेशराम,रामबाई/बिजयलाल,फिताबाई/देवलाल,रूकमत/बेदराम,फुलबाई/साधराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309506)
21979 19/06/2018 4750
21979 19/06/2018 3800
21979 29/09/2018 950
Work Name: सोहागपुर-गेंदबाई/शंभूलाल,कुंवरबाई/कौशलप्रसाद,कांति/किशन,मंगलीबाई/पंचराम,दुकलहीन/बुंदराम,राशि0.60लाख्(3316/RS/1111309507)
21980 19/06/2018 3800
21980 19/06/2018 4750
Work Name: सोहागपुर-त्रिवेणी/उषत,लक्ष्मीनबाई/नारायण,सुमित्रा/बाबुलाल,इतवारा/राभरोश,जगरतु/बल्दू,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309508)
21981 19/06/2018 9500
Work Name: सोहागपुर-फुलमत/देवलाल,रामकली/पुनीराम,किर्तनदेवी/फुलकुमार,ध्‍ानेश्वरी/छेदीलाल,बुगली/लकेश्वर,राशि0.60ल(3316/RS/1111309509)
21982 19/06/2018 5700
21982 19/06/2018 3800
Work Name: सोहागपुर-रामबाई/देवनाथ,श्यामबाई/भारत,रमशीला/देवनारायण,खेलबाई/सहसराम,मंगली/सुकुल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309510)
21983 19/06/2018 3800
21983 19/06/2018 4750
Work Name: सोहागपुर-सम्मेबाई/प्रहलाद,सफरी/सुखराम,मंगलीबाई/बुदलु,परबतिया/बच्चादास,पुरानबाई/सेवकराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309511)
21984 19/06/2018 5700
21984 07/07/2018 950
Work Name: सोहागपुर-निलम/मनबोध,धनबाई/समारू,सहोद्रीबाई/टेशराम,आशा/दुजराम,राशि0.48लाख(3316/RS/1111309512)
21985 19/06/2018 2850
21985 19/06/2018 3800
21985 07/07/2018 950
Work Name: रिकोटार-महेश/बुधराम,गेंदबाई/बिसाहू,डमेश्वर/पुरानिक,मुरलीमनाेहर/छोटेलाल,रमेश/बुधराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111309565)
3029 26/04/2018 1900
30245 05/09/2018 950
Work Name: डुरूमगढ-चैतमति/दशरथ,उर्मिलाबाई/दिलहरण,मनहरण/पुनाउ,देवकुमारी/रथराम,शशीकला/रमेशर,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310051)
770 27/04/2018 8550
770 15/11/2018 950
Work Name: डुरूमगढ-सतरूपा/हरिशंकर,बहारतीन/मिटठू,लीलाबाई/ओंकार,गुरबारी/जोहित,लैनदास/बुडगा,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310053)
771 27/04/2018 9500
Work Name: डुरूमगढ-हेतराम/महेत्तर,सीताबाई/नेतराम,बेलकुंवर/धराउ,मंगलू/‍चिंताराम,बाई/दयाराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310055)
772 27/04/2018 9500
Work Name: डुरूमगढ-संतोषी/संतोष,सुमन/सुरेश,जमुनबाई/मनीराम,सुकमतबाई/मनोहर,देवकी/खगेश्वर,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310056)
773 27/04/2018 8550
Work Name: डुरूमगढ-सुन्दरबाई/फिरतराम,सरिता/अमरलाल,नोनीबाई/समारू,सहोद्री/बलीराम,प्रेमसिंग/कन्हैया,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310058)
774 20/04/2018 2850
774 27/04/2018 6650
Work Name: डुरूमगढ-संतोषी/परमेश्वर,कमलबाई/घसीया,गेंदबाई/बरतराम,नर्मदा/दरसराम,बद्रिका/गीरबदास,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310093)
775 20/04/2018 3800
775 27/04/2018 5700
Work Name: डुरूमगढ-शुकवारा/बट़टुलाल,धनमत/कार्तिकराम,सुनीता/रामप्रसाद,रमश्वरी/कौशल,तेरस/माडूराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310097)
776 27/04/2018 9500
Work Name: डुरूमगढ-धनबाई/मोहनदास,फिरतीन/लैनू,मालती/मनीराम,सुलोचना/गण्‍ोश,नोनीबाई/फिरतू,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310137)
777 27/04/2018 9500
Work Name: नगरदा-प्यारेलाल/बोटीराम,संतोष/सोनाउ,धरमलाल/नारायण,फुलेश्‍वरी/रूपचंद,प्रितम/गोपी,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310753)
5388 03/05/2018 9500
Work Name: नगरदा-मानसिंग/गुलाय,शत्रुृघन/उमेंदराम,महेत्तरीन/पुनीराम,अनिल/कन्हैया,खीकराम/पुसाउ,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310754)
5389 03/05/2018 4750
5389 03/05/2018 4750
Work Name: नगरदा-मनहरण/पराउ,परदेशी/फुलसाय,जीवनलाल/प्राण,उर्मिलादास/कांशीनाथ,किशन/सुकृतदास,राशि0.60लाख(3316/RS/1111310755)
5390 03/05/2018 2850
5390 03/05/2018 6650
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, राशि 1.20लाख(3316/RS/1111313148)
29257 02/09/2018 5700
29257 02/09/2018 2850
29258 02/09/2018 950
29258 02/09/2018 4750
29258 04/09/2018 1900
29258 04/09/2018 950
Work Name: टेढीभदरा-गागोरीटाडा-सरल क्रमांक 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313151)
29259 02/09/2018 4750
29259 02/09/2018 950
29259 04/09/2018 1900
29259 29/01/2019 950
29260 02/09/2018 3800
29260 02/09/2018 1900
29260 04/09/2018 1900
29260 04/09/2018 950
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313154)
29414 16/09/2018 5700
29414 16/09/2018 3800
29415 16/09/2018 3800
29415 16/09/2018 1900
29415 17/09/2018 2850
29415 29/01/2019 950
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, राशि 1.20 लाख (3316/RS/1111313156)
29412 16/09/2018 6650
29412 16/09/2018 2850
29413 16/09/2018 8550
29413 29/01/2019 950
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313158)
29416 16/09/2018 4750
29416 17/09/2018 3800
29416 29/01/2019 950
29417 16/09/2018 8550
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-101,102,103,104,105,106,107,108,109,110, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313166)
29418 16/09/2018 7600
29418 17/09/2018 950
29419 16/09/2018 7600
29419 29/01/2019 950
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, राशि 1.20 लाख (3316/RS/1111313169)
29426 16/09/2018 4750
29426 16/09/2018 3800
29427 16/09/2018 9500
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, राशि 1.60लाख (3316/RS/1111313171)
29428 16/09/2018 5700
29428 16/09/2018 1900
29428 17/09/2018 1900
29429 16/09/2018 7600
29429 17/09/2018 1900
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-131,132,133,134,135,136,137,138,139,140, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313176)
29424 16/09/2018 4750
29424 16/09/2018 4750
29425 16/09/2018 7600
29425 16/09/2018 1900
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, राशि 1.20 लाख (3316/RS/1111313179)
29261 02/09/2018 6650
29261 02/09/2018 950
29261 04/09/2018 1900
29262 02/09/2018 2850
29262 02/09/2018 3800
29262 04/09/2018 1900
29262 29/01/2019 950
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313180)
29263 02/09/2018 2850
29263 02/09/2018 2850
29263 04/09/2018 950
29263 04/09/2018 2850
29264 02/09/2018 1900
29264 02/09/2018 5700
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-21,22,23,24,25,26,28,29,30,185, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313236)
29266 02/09/2018 2850
29266 02/09/2018 950
29266 04/09/2018 5700
29267 02/09/2018 2850
29267 02/09/2018 4750
29267 04/09/2018 950
29267 04/09/2018 950
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313241)
29268 02/09/2018 3800
29268 02/09/2018 1900
29268 04/09/2018 1900
29269 02/09/2018 5700
29269 04/09/2018 1900
29269 04/09/2018 1900
Work Name: टेढीभरदा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313243)
29270 02/09/2018 4750
29270 02/09/2018 3800
29270 04/09/2018 950
29271 02/09/2018 3800
29271 02/09/2018 2850
Work Name: टेढीभदरा-गगोरीटाडा-सरल क्रमांक-141,142,143,144,145,146,147,148,149,150, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313244)
29422 16/09/2018 3800
29422 16/09/2018 950
29422 17/09/2018 950
29423 16/09/2018 8550
29423 17/09/2018 950
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-151,152,153,154,155,156,157,158,159,160, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313245)
28595 30/08/2018 1900
28595 30/08/2018 1900
28595 30/08/2018 1900
28595 30/08/2018 1900
28595 01/11/2018 950
28595 01/11/2018 950
28596 30/08/2018 9500
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-161,162,163,164,166,167,171,172,173,174, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313246)
28754 02/09/2018 9500
28755 02/09/2018 7600
28755 29/01/2019 1900
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-175,176,177,178,179,180,181,182,183,184, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313266)
28597 30/08/2018 5700
28597 29/01/2019 2850
28598 30/08/2018 2850
28598 30/08/2018 5700
28598 29/01/2019 950
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-190,191,194,195,196,197,198,199,200,201, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313268)
28599 30/08/2018 9500
28600 30/08/2018 950
28600 30/08/2018 8550
Work Name: टेढभदरा-सरल क्रमांक-202,203,207,208,210,211,212,213,214,215, राशि 1.20 लाख (3316/RS/1111313269)
28756 02/09/2018 7600
28756 29/09/2018 950
28756 29/01/2019 950
28757 02/09/2018 9500
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-217,218,219,220,221,222,223,224,225,226, राशि 1.20लाख (3316/RS/1111313270)
28760 02/09/2018 7598
28760 29/01/2019 1898
28761 02/09/2018 6650
28761 29/01/2019 1900
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-229,230,231,232,234,235,236,237,238, राशि 1.20 लाख (3316/RS/1111313271)
28758 02/09/2018 9500
28759 02/09/2018 8550
28759 29/01/2019 950
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-241,242,243,244,245,246,247,248,249,250, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313272)
29420 16/09/2018 9500
29421 16/09/2018 4750
29421 17/09/2018 950
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-251,252,253,254,255,256,257,258,259,260, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313273)
28764 02/09/2018 9500
28765 02/09/2018 9500
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-261,262,263,264,265,266,267,268,269,270, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313274)
28766 02/09/2018 1900
28766 02/09/2018 7600
28767 02/09/2018 9500
Work Name: टेढीभदरा-सरल क्रमांक-239,240,271,272,273,274,275,276,277,278, राशि 1.20 लाख(3316/RS/1111313275)
28762 05/09/2018 9500
28763 05/09/2018 8550
Work Name: गोरबा-सियाबाई/छोटेलाल,नीराबाई/पुनीराम,जवाहर/कन्हैया,जीतन/गंगाप्रसाद,झाडूराम/ननकी,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313295)
3096 26/04/2018 1896
3096 26/04/2018 7584
Work Name: गोरबा-फागूलाल/चरणलाल,नंदकुमार/मनाराम,पुनीराम/सुंदरराम,श्‍ाांताबाई/कार्तिकराम,द्वारिका/शम्भु,रा0.60ला(3316/RS/1111313296)
3099 26/04/2018 9480
Work Name: गोरबा-मदनलाल/चरणलाल,मालिकराम/घसिया,गौतमदास/जतनदास,सुमन/फागूलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313297)
3101 26/04/2018 1896
3101 26/04/2018 7584
Work Name: गोरबा-जोहन/कन्हैया,कचराबाई/शंकर,सेतुराम/द्वारिका,कुशल/झाडूराम,लकुंवर/शिवप्रसाद,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313298)
3102 26/04/2018 948
3102 26/04/2018 8532
Work Name: गोरबा-पलटुराम/ठिबुरााम,जानकी/सुखीदास,मनाराम/गनेशराम,विभ्‍ाादेवी/किरीत,जानकी/कलीराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313299)
3106 26/04/2018 9480
Work Name: गोरबा-मनाराम/घसिया,सुमित्रा/बुदालू,संतोषी/जवावहिर,संध्याबाई/जदीश,छतलाल/श्‍िावप्रसाद,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313395)
3108 26/04/2018 2844
3108 26/04/2018 6636
Work Name: गोरबा-कामनीबाई/दाउलाल,बिंदाबाई/दिलेश्वर,बुदूकराम/सहसराम,लक्ष्मीप्रसाद/झाडूराम,रामेश्वरी/संतराम,0.60ल(3316/RS/1111313398)
3110 26/04/2018 9480
Work Name: गोरबा-गायत्री/गजेन्द्र,दुरपती/जगतराम,फिसुनु/दाउराम,सेलु/पितु,ननकीबाई/घासीराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313399)
3111 26/04/2018 9480
Work Name: गोरबा-समारीन/रामदास,अवधराम/रामादास,हामबाई/तेरसराम,छीताबाई/बाबूलाल,सेतबाई/किरीतराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313401)
3112 26/04/2018 1896
3112 26/04/2018 6636
3112 01/11/2018 948
Work Name: गोरबा-अंजु/ललीत,रामीनबाई/हरिशंकर,शिवकुमारी/घनश्याम,समारीन/आत्माराम,सुकवारा/परसराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313402)
3113 26/04/2018 9480
Work Name: गोरबा*जोहितराम/परसराम,याशकुमार/रामेश्वर,भानुमति/रामेश्वर,फुलबाई/जतनदास,चैतीनबाई/साहेबलाल,राशि0.60ला(3316/RS/1111313403)
3114 26/04/2018 2844
3114 26/04/2018 6636
Work Name: गोरबा-सुखबाई/पुनीराम,सावित्री/गणपति,भोजबाई/नरेश,सिमबाई/पुनीराम,शांतिबाई/कार्तिकराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313404)
3115 26/04/2018 8532
3115 15/11/2018 948
Work Name: गोरबा-मानकुंवर/रनसाय,फिरतीन/तेरसराम,साधिन/टेंगनू,शंकरलाल/रामलाल,जमुनाबाई/टिकराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313405)
3116 26/04/2018 1896
3116 26/04/2018 7584
Work Name: बालपुर-रघुलाल/शिवलाल,गुरबारी/धरमलाल,चैतराम/तिजराम,रामलाल/चीनीलाल,पुनाउ/धोबीराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313409)
2643 27/04/2018 5676
2643 27/04/2018 3784
Work Name: बालपुर-अमृतलाल/धिरदास,पुनीबाई/छबिलाल,पार्वती/हगरू,छोटेलाल/रामचरण,यशपाल/भगतराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313411)
2645 27/04/2018 3784
2645 27/04/2018 5676
Work Name: बालपुर*पंचमति/अमरलाल,गोपाल/बेदराम,काशी/अवधराम,पंचराम/सहदेव,चैतराम/रघुलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313413)
2781 27/04/2018 3784
2781 27/04/2018 4644
2781 15/11/2018 1032
Work Name: बालपुर*कन्हैया/पुनीराम,विश्राम/पकलु,बाबुलाल/ठुरू,रमेश/पंचराम,गनपत/नवधराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313414)
2646 27/04/2018 6536
2646 27/04/2018 2924
Work Name: बालपुर*राधाबाई/पंचराम,छोटेलाल/दल्ला,ननकीबाई/पुरनदास,भोगी/ठुरू,घसिया/इशराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313415)
2647 27/04/2018 4644
2647 27/04/2018 4816
Work Name: बालपुर*भोजमति/जयराम,चीनीलाल/रतनलाल,रंजन/हिरलाल,दलमति/जगतराम,राहुल/अमरलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313417)
2782 27/04/2018 5848
2782 27/04/2018 3612
Work Name: बेल्हा-रामलाल/चन्दराम,जीतबाई/श्यामलाल,श्यामलाल/चंदराम,समुन्‍द/कलश,रचना/गणेश,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313418)
13352 28/05/2018 3800
13352 28/05/2018 3800
Work Name: हरदी-उद्धव/साधराम,मंत्रीलाल/कार्तिक,निखद/पिताम्बर,सुदामा/प्यारेलाल,मोहरसाय/रूपसिंग,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313512)
5786 06/05/2018 2850
5786 06/05/2018 4750
Work Name: हरदी-सुधुराम/पिलवा,नारायण/अदूभुत,मोहरील/कार्तिक,शिवा/रघ्‍ाुनाथ,हिरालाल/केवल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313513)
5787 06/05/2018 1900
5787 06/05/2018 2850
5787 13/08/2018 950
Work Name: हरदी-गनपत/सुन्दर,घुरवा/गौतम,गौतम/कुशवा,सुदामा/गौतम,मान‍सिंह/धनीराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313514)
5864 06/05/2018 950
5864 06/05/2018 6650
Work Name: हरदी-रामदास/बरातु,रामकुमार/बरातु,विद्वाचरण/सुन्दर,सुन्दर/रामरतन,रतनलाल/अभीराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313515)
5865 06/05/2018 8548
Work Name: हरदी-उकिया/शिबो,राजकुमार/सहदेव,शंकर/बैशाखु,सुशिला/नरेश्‍ा,राधेश्याम/चन्द्रमणी,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313516)
5866 06/05/2018 8550
Work Name: हरदी-आत्माराम/पंचराम,तुलाराम/हरिचरण,जम्बोबाई/साधराम,हिरालाल/लक्ष्मण,देवनारायण/रघुनाथ,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313517)
5867 06/05/2018 1900
5867 06/05/2018 7600
Work Name: हरदी-रूपनारायण/कार्तिक,रथराम/धनाउ,गीताप्रसाद/दुकालू,हरिनारायण/रघुनाथ,अघन/धनाउ,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313523)
5868 06/05/2018 950
5868 06/05/2018 8550
Work Name: हरदी-ध-नाथो/नारायण,महेन्द्रपाल/कार्तिक,अमरनाथ/कार्तिक,अर्जून/ज्ञानलाल,रूपधर/कार्तिक,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313525)
5869 06/05/2018 9500
Work Name: मडकडी-कन्हाई/महेत्तर,प्रहलाद/लक्ष्मी,श्यामलाल/बुंदराम,हिरासाय/पुनाउ,हिराराम/मोहित,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313543)
3991 26/04/2018 5700
3991 26/04/2018 3800
Work Name: करियाटार-दा*धानबाई/गणेशराम,मिलन/रामाधार,मंगलीबाई/मोतीराम,संगीता/आशाराम,सुमन/कृष्णोकुमार,रा0.60लाख(3316/RS/1111313887)
26742 12/07/2018 2850
26742 12/07/2018 3800
32499 29/09/2018 1900
Work Name: करियाटार-द*लीलबाई/गणेशराम,पार्वती/मोतीराम,नीरबाई/श्यामसुन्दर,गंगोत्री/दशरथ,रामबाई/मंगलदास,राशि0.60ला(3316/RS/1111313888)
26743 12/07/2018 3800
32504 29/09/2018 950
Work Name: करियाटार-दा*रथबाई/गयाराम,साधमति/तिलकराम,मंजूदेवी/मनोज,तुलेश्वरी/रामप्रसाद,पार्वती/रामनारायण,राशि0.60(3316/RS/1111313889)
26744 12/07/2018 1900
26744 12/07/2018 1900
32506 29/09/2018 1900
Work Name: करियाटार-दा*सुकबाई/रामकृपाल,चंद्रिका/श्यामकुमार,मुंगाबाई/पुसाउ,कुमारी/संतोष,पांचोबाई/नरेश,राशि0.60ला(3316/RS/1111313890)
26745 12/07/2018 950
26745 12/07/2018 2850
32511 29/09/2018 1900
Work Name: करियाटार-दा*गुरूबार/समारू,दरसमती/लोकनाथ,मीनादेवी/मनीराम,प्रमिला/चैतराम,शांतिबाई/श्यामलाल,राशि0.60ला(3316/RS/1111313891)
26746 12/07/2018 1900
Work Name: करियाटार-द*सहोद्रा/भरोसराम,कुमारी/पुकराम,दुर्गा/हेमलाल,वर्षा/‍तिरीथराम,हेमपुष्पा/सत्यनारायण,राशि0.60(3316/RS/1111313892)
26747 12/07/2018 5700
26747 12/07/2018 3800
32513 29/09/2018 950
Work Name: करियाटार-द*सुकृता/गणेशराम,सुखम/भगतराम,पुनीबाई/रामप्रसाद,सोनाई/फिरतु,शांतिबाई/सोनाराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313893)
26748 12/07/2018 950
26748 12/07/2018 3800
32514 29/09/2018 950
Work Name: करियाटार-द*सकुंताबाई/साधूराम,भगवती/गणेशराम,गंगूराम/सुखराम,संजना/रामप्यारे,फिरबाई/आशाराम,राशि0.60लाख्(3316/RS/1111313894)
26749 12/07/2018 6650
Work Name: करियाटार-द-नंदनी/अशोक,अंजू/सुरेश,गुरबारी/शंकरलाल,सावित्री/तीजराम,पुनीबाई/पराउ,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313895)
26750 12/07/2018 1900
26750 12/07/2018 1900
Work Name: करियाटारदा*लीलबाई/उमाशंकर,रामकुमारी/संतराम,सुशीला/कन्हैया,व्यासमती/देवप्रसाद,दसमत/श्यामलाल,राशि0.60ल(3316/RS/1111313896)
26751 12/07/2018 1900
26751 12/07/2018 6650
Work Name: करियाटारदा*उमिला/बट़टूलाल,केंवराबाई/दिलीप,तिजमत/झाडूराम,घसनीन/गणेशराम,अंगनबाई/धनीराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313897)
26752 12/07/2018 4750
26752 12/07/2018 1900
32525 29/09/2018 950
Work Name: करियाटारदा*बहरीन/मोहन,फिरबाई/भुवनलाल,अनुपाबाई/बुधराम,जमुनाबाई/शिवचरण,जगमोतिन/श्यामसुन्दर,राशि0.60ला(3316/RS/1111313898)
26801 12/07/2018 4750
Work Name: करियाटारदा*रूखमणी/सचिदानंद,नीराबाई/मेलाराम,पांचोबाई/गणेशराम,महेश्वरी/विजय,लैनीबाई/आगरसाय,रा0.60लाख(3316/RS/1111313902)
26740 12/07/2018 950
26740 12/07/2018 5700
32531 29/09/2018 1900
Work Name: करियाटारदा*ललिता/शिवकुमार,सहोद्रा/इच्छाराम,कुसूम/टिकेश्वर,रामकली/आशाराम,अनिता/गोविन्द,राशि0.60लाख(3316/RS/1111313904)
26802 12/07/2018 3800
32527 29/09/2018 2850
Work Name: करियाटारदा*सावनबाई/देवप्रसाद,लीलाबाई/रामप्रसाद,उत्तरा/श्यामलाल,मंगली/मोतीराम,फूलेश्वरी/पंचराम,रा‍0.6(3316/RS/1111313905)
26803 12/07/2018 950
26803 12/07/2018 4750
32517 29/09/2018 1900
Work Name: करियाटारदा*पुनीबाई/धीरज,धानबाई/कार्तिकराम,छोटकुराम/दूजेराम,संतोषी/शिवनंदन,सुमित्रा/मेघवा,राशि0.60ला(3316/RS/1111313907)
26741 12/07/2018 3800
32524 29/09/2018 2850
Work Name: करियाटारदा*दुलौरिन/हरिशचन्द्र,बिन्दावती/रामसाय,सोनकुंवर/हनुमानदास,बेंगीबाई/सुरतिराय,गणेशमति/विज्ञयसि(3316/RS/1111313908)
26804 12/07/2018 950
26804 12/07/2018 2850
32526 29/09/2018 950
32526 29/09/2018 950
Work Name: गगोरी*पुकराम/रामगोपाल,सुखराम/रामगोपाल,बद्रीप्रसाद/नेरसिंग,तन्नूराम/मोजीराम,जानमति/समारू,राशि0.60लाख्(3316/RS/1111314000)
28490 02/09/2018 9500
Work Name: गगोरी*माहदेव/छेडूराम,समारिन/छेडूराम,सुखीराम/छेडूराम,धनसाय/रमेश्वर,भक्तूराम/दशरथ,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314001)
28491 02/09/2018 9500
Work Name: गगोरी*जयलाल/धनसाय,हेतराम/खेदूराम,घसियाराम/उदेराम,करमसिंग/रामेश्वर,रामगोपाल/दाउराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314002)
28492 02/09/2018 9500
Work Name: गगोरी*राजकुमारी/विसम्भर,राजाराम/अर्जून,किर्तन/घसियाराम,सुकचंद/संतराम,सेवती/संतराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314005)
28493 02/09/2018 6650
28494 02/09/2018 950
29349 04/09/2018 950
Work Name: गगोरी*मंगलीबाई/मोतीलाल,मीनाबाई/राम,मंगलीबाई/कुशवा,मोंगरा/फग्नू,मोंगरा/रामेश्वर,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314007)
28495 02/09/2018 5700
28495 02/09/2018 1900
28495 04/09/2018 1900
Work Name: गगोरी*पांचो/किश्नो,रमेश/जनीराम,बुधवारा/राजू,बुधियारिन/लख्‍ान,हेमबाई/नंदलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314009)
28496 02/09/2018 9500
Work Name: गगोरी*भजन/सदानंद,दशाराम/गोपाल,बरातूदास/मानिकदास,ननकूराम/कालूराम,सहदेव/बोधीराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314010)
28497 02/09/2018 9500
Work Name: गगोरी*जमूना/अलगराम,अनंदराम/अच्छेराम,नारायण/खेमनाथ,अजीतराम/अवधराम,ज्ञानबाई/बालकराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314011)
28498 02/09/2018 6650
28498 29/01/2019 950
29350 02/09/2018 1900
Work Name: गगोरी*सहनूराम/द्वासराम,सदभावना/नेरसिंग,दूजमति/रोहितराम,चैतन/विसम्भर,अमृतलाल/बुधलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314012)
28499 02/09/2018 9500
Work Name: गगोरी*सुभाष/चतूरदास,चितरेखा/इंदल,जनीराम/जयराम,राजू/सहदेव,मंगलदास/मनीराम,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314013)
28500 02/09/2018 3800
28501 02/09/2018 2850
28501 02/09/2018 1900
28501 04/09/2018 950
Work Name: गगोरी*दशरथ/घसिया,रामकुमार/घसिया,कचराबाई/राजकुमार,राधेश्याम/धनेश,नारायण/चतूरदास,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314014)
29351 02/09/2018 9500
Work Name: गगोरी*किशन/रथराम,अंजोर/मिलन,शिवलाल/नम्मू,सुकलाल/संतराम,उसतराम/पदमन,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314015)
28502 02/09/2018 8550
28502 29/09/2018 950
Work Name: गगोरी*अनंदराम/सुदेशन,रमेश/समारू,भगतुराम/भूरथू,तुलसी/भूरथ्‍ाू,रामकुमार/छोटूलाल,राशि0.60लाख(3316/RS/1111314028)
28503 02/09/2018 7600
28503 04/09/2018 1900
Work Name: नगरदा-कुंजबिहारी/नारायण,सम्मेलाल/मोहितराम,रेशमलाल/पंचराम,शत्रुघन/रत्थुराम,धनीराम/रत्थुराम,राशि0.60ला(3316006010/RS/1111293852)
33628 01/11/2018 950
33628 01/11/2018 950
Work Name: नगरदा-घसिया/फुलसाय,हरिहर/ननकी,दादूलाल/खेदुराम,गौरीबाई/रामनाथ,संतोष/मोहन,राशि0.60लाख(3316006010/RS/1111293861)
33629 29/01/2019 950
Work Name: नगरदा-तुलाराम/खुल्दु,संतोष/कार्तिकराम,सुफेद/दयाराम,दिनेश्‍ा/रामभरोष,कचराबाई/दुजेराम,राशि0.60लाख(3316006010/RS/1111293868)
38861 15/11/2018 2850
Work Name: बलौदी-ब-भजनदास/अमरनाथ,महादेवा/सम्मेसिंग,संतोष/महादेवा,लकेश्वर/महादेवा,घनश्याम/मालाराम,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150075)
2503 27/04/2018 1900
2503 27/04/2018 4750
Work Name: बलौदी-ब-संजय/घनश्याम,उचितराम/उराम,हराबाई/मनीराम,रामेशवरी/दादुराम,रामबाई/रोहित,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150076)
2515 27/04/2018 2850
2515 27/04/2018 3800
Work Name: बलौदी-ब-धानबाई/खीकराम,भुरू/उवाराम,आाशराम/खुशीराम,दादूराम/दयाराम,जमनीबाई/दयाराम,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150077)
2504 27/04/2018 2850
2504 27/04/2018 6650
Work Name: बलौदी-ब-रामलाल/विश्राम,भिक्षा/रामलाल,कुंजल/छोटू,जीलतराम/छोटू,दयाराम/रिखीराम,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150078)
2505 27/04/2018 7600
2505 27/04/2018 950
Work Name: बलौदी-ब-छोटेलाल/रिखीराम,रामबाई/लच्छराम,घसिया/रिखी,दशराथ/घसिया,प्रीतम/बिरजो,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150079)
2506 27/04/2018 3800
2506 27/04/2018 5700
Work Name: बलौदी-ब-टुमाराम/अवधराम,पूर्णिमा/प्रेमकुमार,दिलबाई/राजकुमार,गुरबारी/दुजराम,भुरीबाई/अगरदास,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150080)
2516 27/04/2018 9500
Work Name: बलौदी-ब-छतबाई/बिरजो,रामप्रवेश/बिरजो,साधमति/उमरू,ओमप्रकाश/बलद,सालिकराम/उराम,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150081)
2507 27/04/2018 6650
2507 27/04/2018 2850
Work Name: बलौदी-ब-जीतराम/सेवकराम,गौरी/परस,इतवारिन/लक्ष्मीनारायण,जगनथीन/शिवकुमार,बसंती/फिरतराम,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150083)
2517 27/04/2018 3800
2517 27/04/2018 1900
Work Name: बलौदी-ब-प्रिती/प्रहलाद,सियाबाई/सुकलाल,जानकी/खुलेश,केवराबाई/सढवा,गुरबारी/नत्थू,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150087)
2518 27/04/2018 5699.88
2518 27/04/2018 3799.92
Work Name: बलौदी-ब-चंदाबाई/नाथूराम,रामसाय/उदेराम,रामसिंग/उदेराम,दुजेराम/उदेराम,जीधन/उदेराम,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150088)
2519 27/04/2018 2850
2519 27/04/2018 6650
Work Name: बलौदी-ब-मंगलू/घीसल,प्रानू/हेतराम,कौशिल्या/रामनिवास,बुधराम/रामनिवास,शुकवारा/चन्दराम,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150090)
2520 27/04/2018 3800
2520 27/04/2018 5700
Work Name: बलौदी-ब-मंजुला/मुन्ना,खगेश्वरी/कुमार,नरेन्द्र/पतिराम,इतवारीन/नंदकुमार,तीजमत/गोविन्द,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150092)
2508 27/04/2018 3800
2508 27/04/2018 3800
Work Name: बलौदी-नोनीबाई/गोविन्द,मृगेन्द/सुखेन,टिकेश्वर/सुखेन,लक्ष्मीन/मनीराम,गेंन्दराम/मंगलू,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150317)
2509 27/04/2018 6650
2509 27/04/2018 2850
Work Name: बलौदी-असमीहा/पहारू,भानी/शंकर,मोहरसाय/लच्छीराम,तिरिथ/जनकू,नाेनीबाई/रामाधार,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150326)
2510 27/04/2018 5700
2510 27/04/2018 3800
Work Name: बलौदी-कुसुराम/मालिकराम,बाबूलाल/जगनथिया,जीवन/उदेराम,लखन/दाउराम,कचरा/घसिया,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150336)
2511 27/04/2018 4750
2511 27/04/2018 3800
Work Name: बलौदी-लोचन/गीताराम,श्यामबाई/पुनीराम,डिगेश/पुनीराम,मुन्ना/लीलाराम,अमीत/जीतराम,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150337)
2512 27/04/2018 7600
2512 27/04/2018 1900
Work Name: बलौदी-घसिया/गनेश,तुलाराम/मालिकराम,रथराम/सोनाराम,गोसाई/जनकू,विजय/गोपी,राशि0.60लाख(3316006027/RS/10150339)
2513 27/04/2018 4750
2513 27/04/2018 2850
Work Name: फलदार बीजू पौधा उत्पादन 3.6 लाख(16-17) (3316006030/DP/1111205658)
1682 24/04/2018 1204
1682 24/04/2018 1204
2502 24/04/2018 1032
2502 24/04/2018 1032
5190 04/05/2018 344
5190 04/05/2018 1032
27673 26/07/2018 3132
31159 17/09/2018 1566
Work Name: पेण्ड्रावन- फलदार बीजू एवं वानिकी पौध उत्पादन कार्यक्रम 3.60 लाख(3316006030/DP/1111209300)
28770 29/08/2018 522
28770 29/08/2018 1914
29342 06/09/2018 4002
29342 06/09/2018 3132
30246 11/09/2018 2088
30246 11/09/2018 2784
31971 22/09/2018 3306
31971 22/09/2018 3132
32978 29/09/2018 5046
32978 29/09/2018 3132
34912 23/10/2018 1044
37650 01/11/2018 3132
37650 01/11/2018 3132
37650 01/11/2018 1044
38387 13/11/2018 1044
38387 13/11/2018 2784
38387 13/11/2018 2088
38387 13/11/2018 1044
39086 24/11/2018 1044
39086 24/11/2018 5220
39086 26/11/2018 1044
39087 24/11/2018 1566
39087 24/11/2018 1044
39087 26/11/2018 2088
39087 26/11/2018 1044
Work Name: घोघरा - घोघरा से दुल्लापुर तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 9.89(3316006107/RC/1111285006)
1701 29/04/2018 3956
1702 29/04/2018 1650
1703 29/04/2018 4290
1704 29/04/2018 6600
1705 29/04/2018 660
3065 29/04/2018 8415
3066 29/04/2018 6765
3067 29/04/2018 1980
3067 29/04/2018 3630
3067 28/08/2018 660
3068 29/04/2018 4620
3069 29/04/2018 4455
3070 29/04/2018 3465
3071 29/04/2018 3630
3072 29/04/2018 2805
3073 29/04/2018 5445
3074 29/04/2018 1980
3075 29/04/2018 5610
3076 29/04/2018 6765
3077 29/04/2018 6600
4770 29/04/2018 8745
4771 29/04/2018 6930
4772 29/04/2018 1980
4772 29/04/2018 3960
4773 29/04/2018 4950
4774 29/04/2018 7755
4775 29/04/2018 6600
4776 29/04/2018 3960
4777 29/04/2018 7755
4778 29/04/2018 5940
9661 12/05/2018 6825
9662 12/05/2018 4455
9663 12/05/2018 6875
9664 12/05/2018 8040
9665 12/05/2018 6120
9666 12/05/2018 4680
9667 12/05/2018 4014
9668 12/05/2018 1500
9669 12/05/2018 4000
9670 12/05/2018 4265
9671 12/05/2018 4455
9672 12/05/2018 5775
9673 12/05/2018 4560
9674 12/05/2018 800
9675 12/05/2018 2010
Work Name: खुरदरहा - चचरेल से खुरदरहा तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 13.22(3316006108/RC/1111284981)
1721 29/04/2018 2040
1722 29/04/2018 2040
1723 29/04/2018 1020
1724 29/04/2018 2040
1725 29/04/2018 2040
1726 29/04/2018 3060
1727 29/04/2018 4080
1728 29/04/2018 2040
1729 29/04/2018 2040
1731 29/04/2018 5100
1733 29/04/2018 3060
1734 29/04/2018 2040
1735 29/04/2018 2040
1736 29/04/2018 2040
1736 29/04/2018 3060
1742 29/04/2018 3060
4344 29/04/2018 4080
4345 29/04/2018 3060
4346 29/04/2018 2040
4347 29/04/2018 5100
4348 29/04/2018 6120
4349 29/04/2018 5100
4350 29/04/2018 6120
4351 29/04/2018 2040
4352 29/04/2018 2040
4353 29/04/2018 1020
4354 29/04/2018 6120
4355 29/04/2018 3060
4356 29/04/2018 6120
4357 29/04/2018 4080
4358 29/04/2018 3060
4359 29/04/2018 2040
4359 29/04/2018 1020
7343 07/05/2018 6120
7344 07/05/2018 5100
7345 07/05/2018 8160
7346 07/05/2018 10200
7347 07/05/2018 6120
7348 07/05/2018 8160
7349 07/05/2018 9180
7350 07/05/2018 7140
7351 07/05/2018 6120
7352 07/05/2018 5100
7353 07/05/2018 2040
7353 07/05/2018 2040
9240 12/05/2018 5610
9241 12/05/2018 6630
9242 12/05/2018 7820
9243 12/05/2018 8500
9244 12/05/2018 8160
9245 12/05/2018 8670
9246 12/05/2018 5780
9247 12/05/2018 1020
9247 12/05/2018 6800
9248 12/05/2018 4760
9248 12/05/2018 2040
11523 22/05/2018 5780
11524 22/05/2018 7650
11525 22/05/2018 6460
11526 22/05/2018 7480
11527 22/05/2018 7650
11528 22/05/2018 3910
11529 22/05/2018 5780
11530 22/05/2018 7650
11531 22/05/2018 6120
11532 22/05/2018 6120
11533 22/05/2018 3060
11533 22/05/2018 2040
11534 22/05/2018 4080
11534 22/05/2018 1020
11535 22/05/2018 3060
11535 22/05/2018 2040
11536 22/05/2018 2040
11536 22/05/2018 2040
11537 22/05/2018 2040
11537 22/05/2018 1020
11538 22/05/2018 5100
11538 22/05/2018 2040
11539 22/05/2018 2040
11539 22/05/2018 6120
11540 22/05/2018 4590
11540 22/05/2018 1020
11541 22/05/2018 2890
11541 22/05/2018 2720
11542 22/05/2018 2040
14816 24/05/2018 4250
14817 24/05/2018 5950
14818 24/05/2018 2550
14819 24/05/2018 7650
14820 24/05/2018 5100
14821 24/05/2018 5100
14822 24/05/2018 5100
14823 24/05/2018 4250
14824 24/05/2018 3400
14824 24/05/2018 3400
14825 24/05/2018 2550
14825 24/05/2018 850
14826 24/05/2018 850
14826 24/05/2018 1700
14827 24/05/2018 4250
14827 24/05/2018 3400
14828 24/05/2018 1700
14828 24/05/2018 3400
14829 24/05/2018 1700
14829 24/05/2018 1700
14830 24/05/2018 4250
Sub Total Rs. 2551732
Expenditure for Financial Year 2017-2018 but paid during the current year
27373 13/08/2018 950
27374 17/05/2018 950
27375 15/11/2018 950
27376 17/05/2018 950
29216 26/04/2018 950
29217 26/04/2018 950
29221 26/04/2018 950
29223 26/04/2018 1900
27308 29/09/2018 950
31938 13/08/2018 950
27394 13/08/2018 950
27397 13/08/2018 950
44247 20/04/2018 3792
44247 27/04/2018 3792
44247 01/11/2018 948
44247 01/11/2018 948
28647 15/11/2018 950
29245 01/11/2018 950
44380 07/07/2018 950
43049 07/07/2018 860
46423 20/04/2018 720
46423 20/04/2018 180
44354 20/04/2018 1896
33151 29/09/2018 948
36054 15/11/2018 950
31936 27/04/2018 948
31915 13/08/2018 950
31260 15/11/2018 950
42752 02/04/2018 950
42916 13/08/2018 1020
42918 13/08/2018 840
31220 01/11/2018 948
43922 20/04/2018 2850
43922 20/04/2018 4750
31711 29/01/2019 946
31712 29/01/2019 946
42765 27/04/2018 8550
42937 20/04/2018 1892
42937 20/04/2018 5504
42938 20/04/2018 1032
42938 20/04/2018 8428
42939 20/04/2018 1720
42939 20/04/2018 5848
39552 07/07/2018 1900
39552 01/11/2018 950
37752 13/08/2018 948
34706 13/08/2018 950
34706 01/11/2018 950
35207 01/11/2018 948
37738 13/08/2018 950
37734 29/01/2019 950
43888 20/04/2018 7600
43888 20/04/2018 1900
38998 15/11/2018 950
38776 07/07/2018 950
42913 13/08/2018 1032
42948 13/08/2018 942
39741 13/08/2018 950
43247 20/04/2018 3800
39918 07/07/2018 1800
39918 13/08/2018 900
39919 20/04/2018 9000
40528 29/09/2018 835
39920 20/04/2018 7200
39921 13/08/2018 900
39921 29/09/2018 1800
40143 29/01/2019 950
40145 29/09/2018 950
39911 13/08/2018 950
38784 15/11/2018 950
42943 02/04/2018 948
43038 13/08/2018 948
43392 13/08/2018 948
43393 29/09/2018 948
43394 13/08/2018 948
43440 15/11/2018 948
43441 02/04/2018 948
39945 13/08/2018 950
39005 13/08/2018 1900
40959 01/11/2018 950
42929 20/04/2018 9500
42909 07/07/2018 860
44531 20/04/2018 9500
44533 20/04/2018 9500
44168 20/04/2018 3956
44168 20/04/2018 5504
44179 20/04/2018 3956
44179 20/04/2018 5504
43572 29/09/2018 950
44349 20/04/2018 2844
44349 20/04/2018 3792
44349 29/09/2018 1896
44350 20/04/2018 5688
44350 20/04/2018 3792
44351 20/04/2018 7584
44351 20/04/2018 948
44351 13/08/2018 948
44352 20/04/2018 4740
44352 20/04/2018 2844
44352 29/09/2018 948
44353 20/04/2018 3792
44474 20/04/2018 1896
1 13/08/2018 950
4107 13/08/2018 950
4108 13/08/2018 950
6061 13/08/2018 950
25517 01/11/2018 948
26670 01/11/2018 948
24063 07/07/2018 950
22645 07/07/2018 3600
22000 17/05/2018 950
22001 13/08/2018 950
22027 13/08/2018 950
22028 15/11/2018 950
22393 17/05/2018 950
22388 17/05/2018 950
22383 13/08/2018 950
22375 15/11/2018 950
36974 13/08/2018 950
36980 13/08/2018 950
36984 13/08/2018 950
36512 13/08/2018 950
36811 13/08/2018 950
3696 23/01/2019 1032
45443 05/04/2018 344
43924 24/04/2018 860
43924 24/04/2018 3096
43925 24/04/2018 1032
43927 24/04/2018 1032
45439 24/04/2018 4128
45439 24/04/2018 1376
45439 25/04/2018 688
45440 24/04/2018 1376
45440 24/04/2018 2064
19576 26/04/2018 864
22683 13/08/2018 950
23870 15/11/2018 950
23872 13/08/2018 950
23879 15/11/2018 950
23882 15/11/2018 950
20719 26/04/2018 950
22623 15/11/2018 950
14079 26/04/2018 950
22267 15/11/2018 950
22268 15/11/2018 950
22272 29/09/2018 950
22276 13/08/2018 950
22287 13/08/2018 950
23315 15/11/2018 950
22845 29/09/2018 950
22851 15/11/2018 950
24105 13/08/2018 950
24120 13/08/2018 950
26681 17/05/2018 950
26683 17/05/2018 950
26718 17/05/2018 950
24306 28/05/2018 948
24307 29/01/2019 948
24312 28/05/2018 948
24315 29/01/2019 948
24683 28/05/2018 1896
24684 13/08/2018 948
24685 28/05/2018 948
24689 29/01/2019 948
24690 28/05/2018 948
24698 28/05/2018 948
24699 29/01/2019 948
24702 28/05/2018 948
24705 29/01/2019 948
25144 28/05/2018 948
25145 29/01/2019 948
25147 28/05/2018 948
22334 13/08/2018 950
43044 13/08/2018 950
43044 29/09/2018 950
43045 29/09/2018 1900
40630 02/04/2018 950
41607 28/08/2018 860
43149 07/04/2018 3990
43150 07/04/2018 2010
43151 07/04/2018 4032
43152 07/04/2018 2010
43153 07/04/2018 3024
43154 07/04/2018 8040
43155 07/04/2018 4344
43156 07/04/2018 1032
43157 07/04/2018 1032
43158 07/04/2018 3030
43159 07/04/2018 5124
43160 07/04/2018 5124
43161 07/04/2018 5148
43162 07/04/2018 4360
43163 07/04/2018 1860
43164 07/04/2018 900
43165 07/04/2018 5592
43165 28/08/2018 1032
43166 07/04/2018 2952
43167 07/04/2018 3024
43168 07/04/2018 1892
43168 07/04/2018 3872
43169 07/04/2018 3440
43170 07/04/2018 3096
43171 07/04/2018 3712
43172 07/04/2018 7052
43173 07/04/2018 5948
43174 07/04/2018 5332
43176 07/04/2018 3784
43177 07/04/2018 4056
43178 07/04/2018 3084
43179 07/04/2018 6708
43180 07/04/2018 2620
43181 07/04/2018 1720
43182 07/04/2018 4180
43183 07/04/2018 4962
43184 07/04/2018 6411
43185 07/04/2018 3984
43186 07/04/2018 2882
44901 07/04/2018 5850
44902 07/04/2018 2970
44903 07/04/2018 4050
44904 07/04/2018 3990
44905 07/04/2018 2880
44906 07/04/2018 6780
44907 07/04/2018 4250
44908 07/04/2018 1980
44909 07/04/2018 5940
44910 07/04/2018 5320
44911 07/04/2018 2240
44912 07/04/2018 1980
44913 07/04/2018 5120
44913 28/08/2018 960
44914 07/04/2018 990
44914 07/04/2018 3780
44915 07/04/2018 1410
44915 07/04/2018 2820
44916 07/04/2018 4560
44917 07/04/2018 2940
44917 28/08/2018 990