Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 30-Nov-2021 09:22:50 AM 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : GUJARAT District : AHMADABAD Block: VIRAMGAM
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ASALGAM 47 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bhadana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BHAVDA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BHOJVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CHANOTHIYA 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
6 CHUNINAPURA-SHIVPURA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dalsana 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 DEDIASAN 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
9 Devpura 1 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
10 Dhakdi 12 13 11 4 0 0 0 6 0 0 0 0
11 DHUMANA 1 7 1 8 0 8 10 12 0 0 0 0
12 GHODA 4 0 2 4 0 4 0 1 0 0 0 0
13 GORAIYYA 5 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0
14 HANSALPUR-(A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JAKHVADA 1 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0
16 JAKSI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 JALAMPURA 17 1 7 21 0 8 18 6 0 0 0 0
18 JETAPUR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Junapadar 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
20 Kadipur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KALIYANA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 KAMIJLA 1 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0
23 Kankravadi 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kanpura (Dal) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KARANGADH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KARIYALA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 KARKATHAL 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
28 KAYLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KHENGARIYA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KHUDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KOKATA 8 8 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0
32 KUMARKHAN 89 20 3 2 0 2 0 4 0 0 0 0
33 LIMBAD 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0
34 LIYA 9 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
35 Melaj 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 MEMADPURA 1 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
37 MOTI-KISHOL 2 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
38 MOTTIKUMAD 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 NADIYANA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 NANI KUMAD 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 NANI-KISHOL 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
42 NILKI 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 OGAN 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 RAHEMALPUR 1 1 2 2 0 2 4 4 0 0 0 0
45 RANGPUR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 RUPAVATI 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SACHANA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SARSAWADI 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
49 SHAHPUR 149 36 190 4 0 1 1 5 0 0 0 0
50 Shivpura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SHIYAL 5 0 2 7 0 7 0 7 0 0 0 0
52 SOKALI 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
53 THORIMUBARAK 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 THORITHAMBHA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Thorivadgas 1 1 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0
56 THULETA 8 1 1 7 0 0 7 1 0 0 0 0
57 UKHLOAD 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
58 VADGAS 39 51 58 11 0 0 7 10 0 0 0 0
59 VALANA 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Vani 1 14 15 3 0 2 3 2 0 0 0 0
61 VANSVA 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62 VANTHAL 178 113 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 VASAN 1 1 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0
64 VASVELIYA 1 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
65 VEKARIYA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 VIRAMGAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ZEZRA 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 648 353 348 122 0 49 68 100 0 0 0 0
Excel View