Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 30-Mar-2023 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2020-2021
State : GUJARAT District : ANAND Block: ANAND
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Aankalavadi 0 164 132 111 119 0 124 0 0 0 1 0
2 Adas 0 0 44 43 7 6 44 42 0 0 4 3
3 Ajar Pura 0 51 18 18 0 7 0 6 0 7 1 0
4 Ajupura 0 0 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bedva 0 136 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Chikhodara 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Gamadi 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
8 Gana 0 0 75 68 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gopal pura 0 40 51 49 53 4 59 51 48 65 37 0
10 Hadgud 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Jitodiya 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jol 0 10 0 0 22 13 13 11 10 5 11 1
13 Kanabhai Pura 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0
14 Kasor 0 294 335 0 0 0 0 23 0 33 9 9
15 Khambholaj 0 0 19 34 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Khandhali 0 0 61 66 63 0 0 0 105 103 107 0
17 Khanpur 0 211 207 192 0 1 113 115 66 9 1 0
18 Kherada 0 0 27 84 0 0 84 85 86 97 104 21
19 Kunjrav 0 5 241 222 14 12 0 10 0 0 5 0
20 Lambhvel 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
21 Meghva Gana 0 0 124 122 0 0 0 0 0 0 1 0
22 Mogar 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mogri 0 0 13 0 0 0 0 3 3 4 0 0
24 Napad Vanta 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
25 Napad(Talav) 0 61 67 68 63 32 31 32 0 4 0 9
26 Navali 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
27 Rahat Talav 0 91 72 65 0 2 0 55 2 0 3 0
28 Rajupura 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 3 0
29 Ram Nagar 0 24 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Rasnol 0 131 154 0 0 5 0 0 140 0 1 0
31 Ravalapura 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sadanapura 0 1 19 14 0 0 0 1 0 0 1 0
33 Samarakha 0 1 0 9 0 9 0 18 0 23 22 0
34 Sandesher 0 0 55 57 0 0 0 0 0 0 10 0
35 Sarsa 0 0 6 0 7 6 0 0 0 0 0 4
36 Sudan 0 0 237 83 0 0 85 79 69 78 65 79
37 Tranol 90 115 129 0 0 1 120 120 121 97 68 0
38 Vadod 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 1 0
39 Vaghasi 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
40 Vahera Khadi 0 69 74 0 5 5 0 0 0 0 2 0
41 Valasana 38 72 67 0 20 20 20 4 0 2 7 0
42 Vans Khiliya 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vasad 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
44 Zankhariya 0 0 2 25 28 0 32 42 80 81 0 0
Total 128 1484 2377 1402 415 142 725 697 730 608 477 128
Excel View