Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 03-Dec-2021 06:50:19 PM 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : GUJARAT District : DEVBHUMI DWARKA Block: BHANVAD
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Aabliyara 7 31 1 0 0 2 6 5 4 0 0 0
2 Aabradi 5 7 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3 Bhanakvad 2 1 1 0 0 0 17 11 0 0 0 0
4 Bharatpur 3 18 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Bhoriya - Fotadi 19 51 49 3 2 2 0 21 0 0 0 0
6 Bhuvneshrver 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Bodki 2 1 26 3 0 2 0 1 0 0 0 0
8 Chandvad 1 1 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0
9 Chokhanda 135 103 181 19 0 4 0 2 1 0 0 0
10 Dhaber 8 7 7 2 0 2 2 2 0 0 0 0
11 Dharagar 24 42 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dhumli 5 40 141 101 0 13 8 13 3 0 0 0
13 Dudhada 3 5 4 0 0 3 3 0 4 0 0 0
14 Fatapur 22 35 30 30 0 2 0 2 5 0 0 0
15 Gadu 34 72 100 52 0 4 4 0 0 0 0 0
16 Gudala 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gunda 12 32 12 18 0 14 0 17 0 0 0 0
18 Hathala 30 38 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
19 Jabusar 2 12 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jampar 84 99 220 89 0 0 0 0 6 0 0 0
21 Jarera 9 67 1 0 0 3 3 4 8 0 0 0
22 Jashapar 30 36 28 0 0 0 0 0 7 0 0 0
23 Jogra 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Kabrka 1 16 18 3 0 3 0 2 0 0 0 0
25 Kalyanpur 39 35 21 0 0 0 17 16 0 0 0 0
26 katkola 2 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Krishangadh 25 22 25 0 0 2 2 0 0 0 0 0
28 Manpar 2 1 1 1 0 0 0 16 0 0 0 0
29 Mavasa 10 73 34 8 0 0 1 1 9 0 0 0
30 Modpar 52 58 71 3 2 1 1 0 7 0 0 0
31 Mokhana 167 226 167 4 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Morjar 2 4 2 1 0 6 0 9 6 0 0 0
33 Mota Kalavad 2 1 1 19 19 16 18 15 0 0 0 0
34 Navagam 1 13 0 53 0 3 0 7 6 0 0 0
35 Pachatar 63 104 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Pachatradi 62 1 0 1 2 0 2 2 17 0 0 0
37 Ranpar 1 43 84 0 0 1 1 0 0 0 0 0
38 Ranparda 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ratakalavad Kantoliya 10 41 229 33 0 1 2 4 0 0 0 0
40 Rojda 8 5 3 0 0 0 0 6 6 0 0 0
41 Rojivada 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Rupamora 12 93 14 10 5 2 2 0 0 0 0 0
43 Saidavaliya 4 13 13 8 4 9 2 7 2 0 0 0
44 Sajdiyara 11 43 0 39 0 0 12 12 0 0 0 0
45 Sankhala 29 67 113 96 0 3 1 1 1 0 0 0
46 Savak Davaliya 36 39 41 7 12 12 10 33 0 0 0 0
47 ShedhaKai 30 171 75 86 0 0 5 5 3 0 0 0
48 Shiva 10 10 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
49 Tibadi 3 38 123 34 0 0 34 23 16 0 0 0
50 Vanavad 4 5 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Verad 96 124 133 180 11 13 31 86 47 0 0 0
52 Vijaypur 13 120 146 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1152 2081 2402 942 58 124 184 334 169 0 0 0
Excel View