Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 04-Dec-2021 10:24:45 AM 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : GUJARAT District : DEVBHUMI DWARKA Block: KALYANPUR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ashiyavadar-Jepur 3 22 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bamnasa 1 41 9 34 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Batvadiya 107 173 173 125 39 39 0 36 15 0 0 0
4 Bhatiya 8 7 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0
5 Bhogat 7 60 71 34 0 0 8 0 0 0 0 0
6 Bhopalka 1 1 68 16 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Chachlana 200 232 230 179 27 94 0 93 0 0 0 0
8 Chandravada 57 60 66 45 14 11 4 11 0 0 0 0
9 Chapar 5 6 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0
10 Chur 1 46 43 34 2 2 2 0 0 0 0 0
11 Dangrvad 2 1 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Devadiya 13 3 5 128 66 67 59 70 1 0 0 0
13 Dudiya 30 130 117 46 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dumthar 2 78 83 24 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Dutariya 1 67 202 44 4 8 14 8 7 0 0 0
16 Gaga 29 27 66 11 20 20 0 20 0 0 0 0
17 Gandhavi 88 130 120 1 9 4 2 2 0 0 0 0
18 Gangadi 89 89 1 0 19 59 58 64 0 0 0 0
19 Ghadka 215 93 140 69 8 5 4 6 0 0 0 0
20 Gojinesha 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gokalpar 1 75 112 101 0 0 13 10 0 0 0 0
22 Gorana 8 62 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gurgadh 19 193 113 91 4 2 2 8 0 0 0 0
24 Hadmatiya 31 40 27 51 0 0 0 4 0 0 0 0
25 Haripar 2 18 14 14 8 6 3 3 0 0 0 0
26 Jampar 3 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Jodhpur 2 54 89 26 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Juvanpar 1 108 36 26 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kalayanpur 105 120 203 1 11 10 1 2 1 0 0 0
30 Kanakpar 179 78 158 104 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kenedi 2 62 40 0 9 8 7 5 0 0 0 0
32 Keshavpur-Bakodi 54 71 64 22 35 23 1 5 0 0 0 0
33 Khakrda 3 143 131 11 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Khijdad 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Khirsara 78 126 92 26 0 8 8 12 4 0 0 0
36 Laba 178 170 183 10 0 20 0 20 0 0 0 0
37 Madi 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Magriya 2 11 15 7 0 0 0 3 0 0 0 0
39 Mahadeviya 21 69 88 111 0 0 0 14 0 0 0 0
40 Maleta 92 55 7 9 18 6 2 6 0 0 0 0
41 Manipar Habrdi 2 102 75 42 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Manpar Sherdi 30 29 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Meghpar Titodi 66 86 83 41 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Mevasa 61 85 42 25 9 25 5 30 0 0 0 0
45 Mota Aasoda 1 32 58 25 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Nagdiya 2 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Nandana 47 210 4 31 20 4 28 70 0 0 0 0
48 Navdra 56 47 57 5 19 18 39 36 33 0 0 0
49 Paneli 9 31 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Patelka 60 87 120 79 1 1 1 0 0 0 0 0
51 Pidara 9 19 15 0 15 0 0 14 0 0 0 0
52 Rajpara 2 5 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0
53 Rana Limbdi 49 49 121 3 19 23 0 15 0 0 0 0
54 Ranjitpur 12 60 61 60 0 0 11 11 0 0 0 0
55 Ranparda 2 3 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Sanosari-Paymsar 9 38 48 20 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Satapar 3 70 168 9 25 20 0 12 11 0 0 0
58 Sidsara-Manpara 16 68 10 20 6 4 12 12 0 0 0 0
59 Suriyavadar 2 92 91 26 3 3 3 3 2 0 0 0
60 Tamkariya 66 65 55 1 6 0 0 0 0 0 0 0
61 Virpur 15 13 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2162 3924 4034 1872 425 495 288 609 75 0 0 0
Excel View