Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 30-Mar-2023 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2020-2021
State : GUJARAT District : GANDHINAGAR Block: GANDHINAGAR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Adalaj 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Adivada1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Adraj Moti 16 10 8 0 0 10 5 0 0 0 7 5
4 Alampur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ambapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amiyapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bhat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bhoyan Rathod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bhundiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chandkheda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Chandrala 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chekhalarani 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 2 1
13 Chhala 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
14 Chiloda(dabhoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Chiloda(Naroda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dabhoda 0 15 15 0 0 6 0 0 0 0 0 0
17 Dantali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dashela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dhanap 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Dolarana Vasana 1 22 72 56 0 17 7 6 4 0 1 5
21 Galudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Giyod 0 0 12 10 0 8 1 0 2 0 3 0
23 Isanpur Mota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jakhora -Rajpur 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
25 Jalund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jamiyatpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kaka-na-tarapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kanpur 0 0 0 0 0 10 0 0 11 0 1 0
29 Khoraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Koba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kolavada 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Koteshwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kudasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lavarpur 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1
35 Lekawada 1 0 123 125 0 2 1 0 0 0 1 0
36 Limbadia 0 4 11 3 0 9 0 0 0 2 0 0
37 Madhavgadh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
38 Magodi 26 34 35 0 0 0 1 0 0 0 1 0
39 Mahundra 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
40 Medra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MUBARAKPURA 0 83 84 20 20 20 62 0 30 77 26 26
42 Palaj 0 2 34 25 0 30 0 0 0 26 0 0
43 Pindharada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Piplaj 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0
45 Pirojpur 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Por 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Prantiya 21 25 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Pundarasan 23 23 21 13 0 5 0 0 0 0 0 0
49 Raipur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ranasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Randesan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Randheja 0 1 41 3 0 0 1 0 0 0 0 0
53 Ratanpur 0 0 10 8 0 9 0 0 0 0 0 0
54 Raysan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Rupal 4 14 13 0 0 0 0 0 0 0 3 3
56 Sadra 0 0 14 8 0 11 2 2 1 0 1 0
57 Sardhav 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
58 Sargasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Shahpur 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
60 Shertha 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0
61 Shiholi Moti 0 0 8 0 0 5 0 3 0 0 0 0
62 Sonarda 42 55 55 50 0 21 0 0 0 51 0 0
63 Sonipur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Sughad - Nabhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Tarapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Titoda 35 35 35 44 0 35 0 0 0 31 0 0
67 Unava 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Unvarsad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Vadodara 35 52 91 45 0 0 0 0 0 41 0 0
70 VAJAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
71 Valad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Vankanerda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Vasan 0 10 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Vavol 32 30 34 34 0 8 0 0 0 0 0 0
75 Vira Talavdi 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
76 Zundal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 244 429 810 488 21 235 97 12 54 245 48 88
Excel View