Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 28-Nov-2021 04:20:35 AM 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2020-2021
State : GUJARAT District : KACHCHH Block: MANDVI
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AASAMBIYA MOTA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 AASAMBIYA NANA 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BADA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BAG 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BAMBHADAI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 BAYATH 118 106 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BHADA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BHADAI MOTI 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BHAISHARA 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BHARAPAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 BHERAIYA 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12 BHOJAY 0 0 25 0 0 1 10 0 0 0 0 0
13 BINDADA 0 0 4 4 20 4 2 0 2 1 1 1
14 DASHARADI 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0
15 DEDHIYA 0 1 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0
16 DEVPURA 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
17 DHAKADA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
18 DHINDH 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DHUNAI 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
20 DON 0 46 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 DUJAPUR 0 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DURGAPUR 5 5 5 1 4 4 5 0 2 0 0 0
23 FARADI 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0
24 GADHSHISHA 0 70 68 0 0 0 0 0 0 0 96 29
25 GANDHIGRAM 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 GODHARA 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 GONIYASRA MOTA 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
28 GUNDIYALA 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0
29 HALAPAR 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
30 HAMALA 0 42 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 JAKHANIYA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
32 JAMTHADA 0 0 58 24 0 0 0 0 0 58 59 59
33 JANAKPAR 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
34 KATHADA 0 12 12 0 0 4 4 0 0 0 0 0
35 KOCHACHORA 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KODAY 0 0 11 11 9 9 15 0 0 7 0 0
37 KOKALIYA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
38 KOTADI 0 17 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
39 LAYAJA MOTA 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
40 LAYJA NANA 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
41 LUDAVA 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MAKADA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
43 MAPAR 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 MASKA 0 0 74 11 43 0 11 0 1 1 0 1
45 MAUN MOTI 0 84 44 0 0 0 0 0 111 105 112 13
46 MERAU 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
47 MODKUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 MOMAYMORA 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 MOTABHADIYA 0 0 2 1 0 4 3 4 0 0 9 7
50 NADALPAR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
51 NAGRECHA 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0
52 NANABHADIYA 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
53 NANI KHAKHAR 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PADAMPAR 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 PANCHOTIYA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 PIPARI 0 0 0 6 4 4 4 0 0 0 0 0
57 POLADIYA 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
58 PUNADI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
59 RAJPAR 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
60 RAMPAR 0 0 0 0 0 0 9 0 25 0 0 0
61 RATADIYA MOTA 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 RATANPAR 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
63 RAYAN MOTI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SABHARAI MOTI 0 91 86 0 0 0 0 0 0 0 101 1
65 SHERADI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 SHIRAVA 0 6 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0
67 TALVANA 0 0 17 1 1 1 0 0 1 1 1 0
68 TRAGADI 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
69 UNTHOTH MOTI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 UNTHOTH NANI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
71 VADA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
72 VANDH 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 VEKARA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
74 VINDH 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 VIRANI 0 0 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0
Total 126 620 851 130 146 82 77 6 161 175 380 112
Excel View