Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 28-Nov-2021 06:03:40 AM 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2020-2021
State : GUJARAT District : KACHCHH Block: BHACHAU
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AADHOI 0 0 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AAMARADI 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AAMBALIYANA 0 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0
4 AMARAPAR 0 432 424 0 0 0 0 0 362 0 0 0
5 BAMANAKA 0 22 58 60 0 0 0 0 0 0 153 154
6 BANDHADI 0 47 73 0 0 0 0 0 0 0 103 14
7 BANIYARI 0 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0
8 BHARUDIYA 0 0 0 2 2 1 4 4 0 2 0 0
9 CHANDRODI 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHHADVALA 0 51 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CHIRAI MOTI 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
12 CHIRAI NANI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13 CHOBARI 0 0 4 3 3 3 0 0 5 5 5 5
14 CHOPADAVA 0 18 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DHARANA 0 217 218 228 17 3 0 0 8 7 234 200
16 DHOLAVIRA 0 200 210 0 0 0 0 0 263 0 0 0
17 GADHADA 0 266 297 301 0 0 0 0 266 0 46 55
18 GANESHPAR 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 HALARA 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0
20 JADASHA 0 0 0 0 7 8 3 0 0 0 0 0
21 JANAN 0 168 185 120 22 0 0 0 0 0 75 118
22 JANGI 2 28 49 53 0 0 0 0 3 41 0 46
23 KABARAU 0 0 8 1 5 8 4 1 0 0 2 0
24 KADOL 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
25 KAKARAVA 0 126 144 156 0 83 128 0 22 0 0 0
26 KALYANPAR 0 0 216 4 0 2 2 0 222 0 235 0
27 KANKHOI 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0
28 KANTHAKOT 0 167 194 188 23 4 8 0 0 147 173 172
29 KATARIYA JUNA 0 0 113 71 19 9 5 0 0 0 0 0
30 KATARIYA NAVA 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KHAROI 0 0 15 7 0 3 0 2 0 0 2 0
32 KHODASAR 0 0 48 36 0 0 0 0 0 0 0 54
33 KRMARIYA 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0
34 KUMBHARIYA 0 0 31 4 0 5 4 4 0 0 4 0
35 LAKADIYA 0 38 33 28 0 0 0 0 0 0 22 20
36 LAKHAVAT 0 0 6 2 0 5 0 0 0 0 0 0
37 LAKHPAT 0 18 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
38 LALIYANA 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 39 40
39 LUNNAVA 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MANFARA 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 43
41 MANY 0 35 0 3 12 2 14 0 9 0 0 0
42 MEGHPAR 0 0 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MORGAR 0 8 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 NARA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
45 NARNSARI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 7
46 NER 3 117 120 4 0 0 0 0 0 0 177 175
47 RAMPAR 0 0 19 13 13 0 0 0 0 0 0 0
48 SAMAKHIYALI 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
49 SHIKARA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
50 SHIKARPUR 0 121 148 0 5 0 0 0 0 0 147 101
51 SHIVLAKHA 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 20 0
52 SUKHPAR 0 0 5 0 0 2 4 3 0 2 0 0
53 SURAJBARI 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
54 TORANIYA 0 0 12 2 15 2 0 0 0 0 0 0
55 VAMAKA 0 4 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0
56 VANDHIYA 0 0 66 59 0 14 3 0 0 0 0 10
57 VIJAPASAR 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 VIOGHADA 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 VONDH 0 0 44 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 2093 3176 1462 199 193 186 14 1160 204 1444 1214
Excel View