Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 28-Nov-2021 05:42:34 AM 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2020-2021
State : GUJARAT District : KACHCHH Block: ANJAR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AJAPAR 0 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AMBAPAR 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0
3 BHADROI 42 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BHALOT 0 120 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BHIMASAR 0 87 107 77 7 10 12 4 3 6 49 85
6 BHUDHARMORA 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
7 BHUVAD 0 163 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
8 BITAVALADIYA(U) 0 117 113 6 2 0 0 0 4 4 4 4
9 BITAVLADIYA 0 134 138 0 15 4 0 58 81 111 64 107
10 CHADRANI 0 31 0 14 0 4 0 0 0 0 0 0
11 CHANDIYA 0 57 66 53 0 0 0 0 0 60 41 28
12 CHANDRODA 0 212 0 3 10 0 0 5 88 180 0 0
13 DEVALIYA 0 44 32 0 2 0 0 0 0 0 0 0
14 DHAMDKA 0 0 37 7 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DUDHAI-1 2 241 250 17 8 0 0 0 0 0 124 94
16 DUDHAI-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HIRAPAR 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
18 JARU 0 130 0 0 22 1 0 2 0 0 0 0
19 KHAMBHRA 0 48 0 4 0 0 0 0 0 14 9 9
20 KHARA PASVARIYA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KHEDOI-1 0 23 1 1 7 0 0 1 1 0 0 1
22 KHIRASARA 0 113 0 5 0 0 0 0 0 111 111 111
23 KHOKHARA 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
24 KOTADA 0 151 170 167 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KUMBHARIYA 0 55 51 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 LAKHAPAR 0 177 222 9 0 0 0 0 173 143 220 39
27 LOHARIYA 1 1 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0
28 MARIGANA 0 10 0 0 5 0 0 5 0 4 4 4
29 MATHADA 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MATHAK 0 131 160 12 1 0 0 1 0 10 9 151
31 MEGHPAR (BO) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
32 MINDIYANA 46 83 90 12 1 1 0 0 6 45 2 13
33 MODAVDAR 0 2 32 45 6 0 0 0 8 11 10 9
34 MODSAR 0 32 32 4 4 0 0 0 0 0 0 0
35 NAGALPAR MOTI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
36 NAGALPAR NANI 0 0 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0
37 NAGAVLIDIYA 0 80 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
38 NAVAGAM 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 4
39 NINGAL 0 81 0 5 0 0 1 1 0 6 0 8
40 PANTIYA 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
41 PASVARIYA 0 89 105 106 0 0 0 0 0 0 0 0
42 RAMPAR 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
43 RAPAR 0 45 49 40 16 0 0 0 0 0 0 0
44 RATNAL-1 6 6 5 3 0 0 0 0 11 9 8 6
45 SANGHAD 0 210 226 32 20 17 2 9 1 1 0 0
46 SAPEDA 0 153 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SATAPAR 0 213 219 218 0 0 0 0 0 206 222 181
48 SINUGRA 0 29 0 4 0 0 0 0 0 25 0 59
49 SUGARIYA 0 109 114 99 0 0 0 4 2 2 0 0
50 TAPPAR 0 83 111 7 24 0 0 0 0 10 16 7
51 TUNA 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
52 VADA 0 113 111 0 5 0 1 0 0 0 0 0
53 VANDI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
54 VARSANA 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
55 VASAMEDI 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 VIDI 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 8 14
57 VIRA 0 165 0 10 2 2 0 2 4 163 147 4
Total 98 3627 2506 1008 203 49 17 93 382 1126 1052 938
Excel View