Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 30-Nov-2021 09:38:29 AM 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : GUJARAT District : ANAND Block: ANAND
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Aankalavadi 0 136 121 92 88 0 70 0 0 0 1 1
2 Adas 0 0 35 37 7 6 29 24 0 0 4 3
3 Ajar Pura 0 19 15 14 0 7 7 6 6 7 1 0
4 Ajupura 0 0 23 26 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bedva 0 74 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chikhodara 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Gamadi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gana 0 0 60 52 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gopal pura 0 37 42 43 36 4 42 21 9 37 22 0
10 Hadgud 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Jitodiya 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jol 0 10 10 0 20 13 13 10 10 4 8 8
13 Kanabhai Pura 0 1 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0
14 Kasor 0 259 301 0 0 0 0 21 21 14 9 11
15 Khambholaj 0 0 19 25 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Khandhali 0 0 59 49 37 0 0 0 85 68 58 0
17 Khanpur 0 178 172 152 0 1 37 68 56 1 1 0
18 Kherada 0 0 22 77 0 0 53 56 70 75 87 21
19 Kunjrav 0 5 187 190 14 13 3 10 6 0 5 4
20 Lambhvel 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
21 Meghva Gana 0 0 112 103 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mogar 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mogri 0 0 9 0 0 0 0 3 3 4 0 0
24 Napad Vanta 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
25 Napad(Talav) 0 50 52 61 56 31 29 31 0 3 0 8
26 Navali 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
27 Rahat Talav 0 67 50 49 0 2 2 0 2 0 2 0
28 Rajupura 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 3 2
29 Ram Nagar 0 19 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Rasnol 0 108 129 0 0 5 0 0 100 0 0 0
31 Ravalapura 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sadanapura 0 1 10 11 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Samarakha 0 1 1 9 0 9 9 18 18 22 18 7
34 Sandesher 0 0 50 47 0 0 0 0 0 0 6 0
35 Sarsa 0 0 6 0 7 6 0 0 0 0 0 4
36 Sudan 0 0 162 59 0 0 35 11 20 18 22 17
37 Tranol 66 110 110 0 0 1 56 67 91 77 58 0
38 Vadod 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0
39 Vaghasi 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Vahera Khadi 0 52 59 0 5 5 0 0 0 0 2 0
41 Valasana 0 59 53 0 20 20 20 4 0 2 5 3
42 Vans Khiliya 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vasad 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
44 Zankhariya 0 0 2 25 25 0 20 29 76 67 0 0
Total 66 1193 1975 1154 326 142 432 380 573 399 316 91
Excel View