Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 04-Dec-2021 10:32:50 AM 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : GUJARAT District : GANDHINAGAR Block: GANDHINAGAR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Adalaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Adivada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Adraj Moti 13 8 0 0 0 9 5 0 0 0 6 4
4 Alampur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ambapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amiyapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bhat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bhoyan Rathod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bhundiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chandkheda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Chandrala 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chekhalarani 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1
13 Chhala 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
14 Chiloda(dabhoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Chiloda(Naroda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dabhoda 0 14 15 0 0 6 0 0 0 0 0 0
17 Dantali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dashela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dhanap 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Dolarana Vasana 1 22 67 50 0 12 7 6 4 0 1 4
21 Galudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Giyod 0 0 6 10 0 7 1 0 2 0 3 0
23 Isanpur Mota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jakhora -Rajpur 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
25 Jalund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jamiyatpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kaka-na-tarapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kanpur 0 0 0 0 0 10 0 0 11 0 1 0
29 Khoraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Koba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kolavada 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Koteshwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kudasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lavarpur 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1
35 Lekawada 1 0 106 117 0 2 0 0 0 0 1 0
36 Limbadia 0 0 11 3 0 9 0 0 0 0 0 0
37 Madhavgadh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
38 Magodi 21 34 26 0 0 0 1 0 0 0 1 0
39 Mahundra 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
40 Medra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Palaj 0 2 25 20 0 25 0 0 0 0 0 0
42 Pindharada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Piplaj 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
44 Pirojpur 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Por 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Prantiya 21 25 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Pundarasan 19 19 18 13 0 5 0 0 0 0 0 0
48 Raipur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ranasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Randesan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Randheja 0 1 28 3 0 0 1 0 0 0 0 0
52 Ratanpur 0 0 9 8 0 9 0 0 0 0 0 0
53 Raysan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Rupal 4 14 12 0 0 0 0 0 0 0 3 3
55 Sadra 0 0 9 8 0 11 2 2 1 0 1 0
56 Sardhav 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
57 Sargasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Shahpur 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
59 Shertha 0 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0
60 Shiholi Moti 0 0 4 0 0 5 0 3 0 0 0 0
61 Sonarda 42 55 55 50 0 19 0 0 0 51 0 0
62 Sonipur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Sughad - Nabhoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Tarapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Titoda 33 33 34 44 0 35 0 0 0 31 0 0
66 Unava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Unvarsad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Vadodara 34 43 45 45 0 0 0 0 0 41 0 0
69 VAJAPURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
70 Valad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Vankanerda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Vasan 0 10 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Vavol 30 30 31 11 0 8 0 0 0 0 0 0
74 Vira Talavdi 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
75 Zundal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 227 323 569 426 1 201 27 12 24 138 20 59
Excel View