Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ನಂ2 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಕೊಟ್ಟಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/FP/93393042892227851) FP 08 01/07/2022 21/07/2022 99400
    09 01/07/2022 21/07/2022 73965.72
    11 01/07/2022 21/07/2022 89822
    12 01/07/2022 21/07/2022 99200
    14 01/07/2022 21/07/2022 99632.65
    15 01/07/2022 21/07/2022 21265
ನಂ2 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂದ್ರಪುಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/FP/93393042892242351) FP 01 01/07/2022 21/07/2022 84810.37
    02 01/07/2022 21/07/2022 23075
ನಂ2 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂಕಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/FP/93393042892267468) FP 19 01/07/2022 21/07/2022 99600
    20 01/07/2022 21/07/2022 98462
    21 01/07/2022 21/07/2022 99740
    22 01/07/2022 21/07/2022 99840
    23 01/07/2022 21/07/2022 99500
    24 01/07/2022 21/07/2022 99992
    26 01/07/2022 21/07/2022 76250
ನಂ3 ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರ್ ನರಸಿಂಹ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/FP/93393042892268118) FP 16 01/07/2022 21/07/2022 37275
    17 01/07/2022 21/07/2022 32279.54
    18 01/07/2022 21/07/2022 41860
ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಶೀನಾಪ್ಪ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/FP/93393042892277035) FP 28 01/07/2022 21/07/2022 32400
    29 01/07/2022 21/07/2022 54796.74
    30 01/07/2022 21/07/2022 71875
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಳುತ್ತುವದು ಎರಿಯ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು ಭಾಗ 2 (1505004006/IC/93393042892251516) IC 09 01/07/2022 21/07/2022 5000
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಳುತ್ತುವದು ಎರಿಯ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು ಭಾಗ 3 (1505004006/IC/93393042892268953) IC 08 01/07/2022 21/07/2022 5000
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಳುತ್ತುವದು ಎರಿಯ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು ಭಾಗ 4 (1505004006/IC/93393042892268954) IC 07 01/07/2022 21/07/2022 5000
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಳುತ್ತುವದು ಎರಿಯ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು ಭಾಗ 5 (1505004006/IC/93393042892268955) IC 06 01/07/2022 21/07/2022 5000
ನಂ4 ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತುವದು ಎರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು 6 (1505004006/IC/93393042892270404) IC 01 01/07/2022 21/07/2022 5000
ನಂ4 ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತುವದು ಎರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು 7 (1505004006/IC/93393042892270406) IC 02 01/07/2022 21/07/2022 5000
ನಂ4 ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತುವದು ಎರಿಯಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವದು ಭಾಗ8 (1505004006/IC/93393042892270408) IC 03 01/07/2022 21/07/2022 5000
ನಂ4 ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತುವದು ಎರಿಯಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದುಭಾಗ9 (1505004006/IC/93393042892270410) IC 04 01/07/2022 21/07/2022 5000
ನಂ4 ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತುವದುಎರಿಯಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವದುಭಾಗ10 (1505004006/IC/93393042892270411) IC 05 01/07/2022 21/07/2022 5000
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತೆವುದು ಎರೆಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗ 11 (1505004006/IC/93393042892271198) IC 10 01/07/2022 21/07/2022 4700
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತೆವುದು ಎರೆಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗ 12 (1505004006/IC/93393042892271199) IC 11 01/07/2022 21/07/2022 4700
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತೆವುದು ಎರೆಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗ 13 (1505004006/IC/93393042892271200) IC 14 01/07/2022 21/07/2022 4700
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತೆವುದು ಎರೆಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗ 14 (1505004006/IC/93393042892271201) IC 15 01/07/2022 21/07/2022 4700
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತೆವುದು ಎರೆಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗ 15 (1505004006/IC/93393042892271202) IC 17 01/07/2022 21/07/2022 4700
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತೆವುದು ಎರೆಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗ 16 (1505004006/IC/93393042892271203) IC 18 01/07/2022 21/07/2022 4700
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಾಶನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಗೆ ನಾಲಕ್ಕೆ ಹೂಳುತ್ತೆವುದು ಎರೆಯ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗ 17 (1505004006/IC/93393042892271204) IC 20 01/07/2022 21/07/2022 4700
ನಂ3 ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಮಣಮ್ಮ ನೇಲ್ಲೂರು ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/IF/93393042893464779) IF 152 30/06/2022 21/07/2022 16357.25
ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುಬ್ಬ ಶೀನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/RC/93393042892346539) RC 03 01/07/2022 21/07/2022 34080
    04 01/07/2022 21/07/2022 44931.4
ನಂ1 ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು (1505004006/WC/93393042892432880) WC 05 01/07/2022 21/07/2022 33725
    06 01/07/2022 21/07/2022 74538.6
    07 01/07/2022 21/07/2022 9424
Total (In Lakhs.) 18.26
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ನಂ3 ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಂಕಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/FP/93393042892264906) FP 03 13/12/2021 21/07/2022 31240
    05 14/12/2021 21/07/2022 99586.71
    138 14/12/2021 21/07/2022 23129.48
ನಂ2 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸೂರಿ ಬಾಬು ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/IF/93393042893374543) IF 27 13/12/2021 21/07/2022 17404.6
ನಂ2 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪರಾಣಿ ಗಂಡ ವಿ ಶಿವರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕಎರೆತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವದು (1505004006/IF/93393042893374609) IF 28 13/12/2021 21/07/2022 17478
ನಂ3 ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಜೆ ಮರಿಬಸವ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/IF/93393042893374729) IF 29 13/12/2021 21/07/2022 17383.6
ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/IF/93393042893398857) IF 30 13/12/2021 21/07/2022 17463.2
ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ವೀರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/IF/93393042893426790) IF 36 13/12/2021 21/07/2022 17247.2
ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮನ ಗಂಡ ಎ ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/IF/93393042893426933) IF 37 13/12/2021 21/07/2022 17478
ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇವತಿ ಗಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/IF/93393042893429615) IF 38 13/12/2021 21/07/2022 17345.2
ನಂ1 ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂಕಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/IF/93393042893464202) IF 39 13/12/2021 01/12/2022 17361.6
ನಂ3 ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾತಿ ಗಂಡ ಸಿತರಾಮರಾಜು ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/IF/93393042893464272) IF 40 13/12/2021 21/07/2022 17383.6
ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಪೋಲಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/IF/93393042893464301) IF 41 13/12/2021 01/12/2022 17459.2
ನಂ3 ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಗಂಗರಾಜು ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/IF/93393042893464352) IF 122 15/02/2022 21/07/2022 16558.4
ನಂ3 ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣಯ್ಯ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505004006/IF/93393042893464391) IF 42 13/12/2021 21/07/2022 17361.6
ನಂ1 ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/IF/93393042893464710) IF 44 13/12/2021 21/07/2022 17247.2
ನಂ 3 ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ವಿರನಗೌಡ ಇವರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು  (1505004006/IF/93393042893527144) IF 45 13/12/2021 21/07/2022 17386
ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಹಿಳಾಶೌಚಲಯದಿಂದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿಮತ್ತುಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/RC/93393042892247221) RS 151 14/12/2021 21/07/2022 59252.75
ನಂ2 ಮುದ್ದಾಪುರ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಲಯದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/RC/93393042892286157) RC 139 14/12/2021 21/07/2022 73853
ನಂ1 ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಡೂರು ಬಸಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಡೆಮನೆ ಯಮುನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/RC/93393042892318254) RC 01 14/12/2021 21/07/2022 31240
    128 14/12/2021 21/07/2022 55063.9
Total (In Lakhs.) 6.16
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಕೊಂಡಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಒಬಳೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/IF/93393042892637391) IF 52 31/03/2021 01/12/2022 8485.26
ಕೊಂಡಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪೆನ್ನಕ್ಕ ಗಂಡ ಒಬಳಪತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004006/IF/93393042892637530) IF 69 31/03/2021 01/12/2022 8485.26
Total (In Lakhs.) 0.17
Grand Total (In Lakhs.) 24.59
Report Completed
Excel View