Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಲಾರಿ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006023/IF/93393042892517120) IF 201 21/07/2022 01/12/2022 19475
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಪಾಲಯ್ಯರ ಮಾರಪ್ಪ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006023/IF/93393042892615177) IF 01 16/04/2022 21/07/2022 29805
ಹುಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸೊಕೆ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006023/IF/93393042892623118) IF 01 20/07/2022 01/12/2022 7520.5
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಕಪಟ್ರಾಳ್ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಕೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006023/LD/93393042892302747) LD 305 10/10/2022 01/12/2022 99675
    307 10/10/2022 01/12/2022 33750
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-1 (1505006023/WC/93393042892228686) WC 405 10/08/2022 01/12/2022 21720
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-2 (1505006023/WC/93393042892228693) WC 407 10/08/2022 01/12/2022 27800
ಹೆಚ್.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಬಾಗ -02 (1505006023/WC/93393042892333582) WC 385 25/06/2022 21/07/2022 43304
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-1 (1505006023/WC/93393042892344218) WC 372 18/05/2022 21/07/2022 46040
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-2 (1505006023/WC/93393042892344219) WC 373 18/05/2022 21/07/2022 44520
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-3 (1505006023/WC/93393042892344222) WC 374 20/05/2022 21/07/2022 46040
ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-01 (1505006023/WC/93393042892344226) WC 378 22/05/2022 21/07/2022 24360
ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-2 (1505006023/WC/93393042892344229) WC 377 21/05/2022 21/07/2022 27400
ಹಳೇ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-01 (1505006023/WC/93393042892344407) WC 381 22/05/2022 21/07/2022 25880
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಡ್ಡ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-1 (1505006023/WC/93393042892353361) WC 361 12/05/2022 21/07/2022 35400
    414 10/08/2022 01/12/2022 9120
ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು (1505006023/WC/93393042892357875) WC 379 22/05/2022 21/07/2022 25880
ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ - 3 (1505006023/WC/93393042892357885) WC 380 22/05/2022 21/07/2022 25880
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ -2 (1505006023/WC/93393042892357893) WC 362 15/05/2022 21/07/2022 44520
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ -3 (1505006023/WC/93393042892357901) WC 363 15/05/2022 21/07/2022 46040
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೋಳ್ ಎತ್ತುವುದು (1505006023/WC/93393042892377654) WC 368 16/05/2022 21/07/2022 43000
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-1 (1505006023/WC/93393042892390629) WC 382 23/05/2022 21/07/2022 24360
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-2 (1505006023/WC/93393042892390631) WC 371 18/05/2022 21/07/2022 46040
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-03  (1505006023/WC/93393042892391385) WC 364 16/05/2022 21/07/2022 44520
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-4 (1505006023/WC/93393042892392623) WC 369 16/05/2022 21/07/2022 49080
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೋಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-4 (1505006023/WC/93393042892393022) WC 22 23/05/2022 21/07/2022 25880
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-5 (1505006023/WC/93393042892393716) WC 366 15/05/2022 21/07/2022 39960
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಡ್ಡ ಕೆರಎ ಉತ್ತರಕ್ಕ ಹೋಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-06 (1505006023/WC/93393042892403295) WC 415 10/08/2022 01/12/2022 24760
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-07 (1505006023/WC/93393042892405241) WC 367 15/05/2022 21/07/2022 41480
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಾಗ-08 (1505006023/WC/93393042892406805) WC 365 15/05/2022 21/07/2022 46040
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-9 (1505006023/WC/93393042892406956) WC 384 23/05/2022 21/07/2022 25880
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು ಬಾಗ-10 (1505006023/WC/93393042892406959) WC 21 24/05/2022 21/07/2022 22840
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೂಳ್ ಎತ್ತುವುದು  (1505006023/WC/93393042892466623) WC 408 08/08/2022 01/12/2022 47560
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೂಳ್‌ ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು (1505006023/WC/93393042892468959) WC 410 11/08/2022 01/12/2022 44520
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಳು ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006023/WC/93393042892469678) WC 411 08/08/2022 01/12/2022 46040
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೊಳು ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006023/WC/93393042892469688) WC 412 10/08/2022 01/12/2022 49080
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಹೊಳು ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006023/WC/93393042892471065) WC 413 11/08/2022 01/12/2022 32360
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೇ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006023/WH/93393042892233887) WH 376 21/05/2022 21/07/2022 48384.35
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಮಳೇ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505006023/WH/93393042892233888) WH 375 21/05/2022 21/07/2022 56387.9
Total (In Lakhs.) 14.42
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಾರುತಿ ಸಮೂಹಿಕ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006023/AV/93393042892213561) AV 30 12/10/2021 21/07/2022 71173.8
    31 12/10/2021 21/07/2022 39555
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 01 ರಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಜ್ಯ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006023/AV/93393042892255941) AV 01 18/06/2021 21/07/2022 96520
    02 18/06/2021 21/07/2022 74654
    03 18/06/2021 21/07/2022 94640
    16 18/06/2021 21/07/2022 88000
    20 12/10/2021 21/07/2022 98160
    21 12/10/2021 21/07/2022 99000
    22 12/10/2021 21/07/2022 89369
    23 12/10/2021 21/07/2022 98138
    24 12/10/2021 21/07/2022 98960.6
    25 12/10/2021 21/07/2022 99000
    26 12/10/2021 21/07/2022 66442
    27 12/10/2021 21/07/2022 54000
    28 12/10/2021 21/07/2022 73000
    29 12/10/2021 21/07/2022 55080
    4 18/06/2021 21/07/2022 94500
    5 18/06/2021 21/07/2022 75580.5
ಶ್ರೀರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ-2 (1505006023/FP/93393042892240230) FP 33 12/10/2021 21/07/2022 68744.68
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006023/IF/93393042892463026) IF 1 10/05/2021 21/07/2022 20554.56
ಸಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸೂರುಮ್ಮಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006023/IF/93393042892563701) IF 25 07/08/2021 21/07/2022 7709
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾಲವ್ವನ ಹೊಲದವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು (1505006023/RC/93393042892255668) RC 14 18/06/2021 21/07/2022 87200
    15 18/06/2021 21/07/2022 20000
ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಯವೆರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006023/RC/93393042892275849) RC 07 18/06/2021 21/07/2022 96375
    6 18/06/2021 21/07/2022 84452.8
    8 18/06/2021 21/07/2022 39210
ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುವಯ್ಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006023/RC/93393042892275851) RC 10 18/06/2021 21/07/2022 76106
    9 18/06/2021 21/07/2022 84452.8
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕೆರೆ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಕಂಪಣ್ಣ ಹೊಲದವೆರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು (1505006023/RC/93393042892278588) RC 12 18/06/2021 21/07/2022 98100
    13 18/06/2021 21/07/2022 34925
ಶ್ರೀರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟ್ರೇಶಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಕಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಯೆವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006023/RC/93393042892283965) RC 34 12/10/2021 21/07/2022 42073.6
Total (In Lakhs.) 22.26
Grand Total (In Lakhs.) 36.68
Report Completed
Excel View