Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 25, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKAMAGALURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಗುಂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಾ೵ರಿ / ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ….......... (1509005/DP/93393042892321711) DP 16 12/10/2022 12/12/2022 4304
Maintenance of 8*12 pb 10000 seedlings at simse nursry during 2022-23 (1509005/DP/93393042892321892) DP 3 02/07/2022 17/08/2022 74850
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಾ೵ರಿ / ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ…......... (1509005/DP/93393042892321926) DP 1 12/10/2022 12/12/2022 38898
MAINTENANCE OF 10*16 PB 13300 SEEDLINGS AT SIMSE NURSERY DURING 2022-23 (1509005/DP/93393042892322031) DP 1 29/06/2022 17/08/2022 170837
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಾ೵ರಿ / ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ….......... (1509005/DP/93393042892322050) DP 17 12/10/2022 12/12/2022 38898
Maintenance of 6*9 PB 30000 Seedlings at simse Nursery During 2022-23 (1509005/DP/93393042892322067) DP 2 29/06/2022 17/08/2022 103220
Maintenance of "14*20" 2000pbs at simse nursery During 2022-23 (1509005/DP/93393042892322074) DP 04 02/07/2022 17/08/2022 34860
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಾ೵ರಿ / ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ…........... (1509005/DP/93393042892323544) DP 10 24/08/2022 12/12/2022 8968
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಾ೵ರಿ / ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ…............. (1509005/DP/93393042892323554) DP 8 22/08/2022 30/09/2022 23933
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊನ್ನೇಕುಡಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಾ೵ರಿ / ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ…..... (1509005/DP/93393042892323564) DP 9 22/08/2022 30/09/2022 22746
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಡಹಿನಬಯಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಾ೵ರಿ / ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ......... (1509005/DP/93393042892323857) DP 18 12/10/2022 12/12/2022 51393
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಾ೵ರಿ / ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ…........... (1509005/DP/93393042892323884) DP 10 12/10/2022 12/12/2022 41643
    6 22/08/2022 30/09/2022 16145
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುಬ್ಬಿಗಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಾ೵ರಿ / ಸಾವ೵ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ…......... (1509005/DP/93393042892323904) DP 7 22/08/2022 30/09/2022 14351
22-23ನೇಸಾಲಿನಸೀತೂರುಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಹಾತೂರುಗ್ರಾಮದಿಂದಹೊಡಿಯಾಲ-ಮುಡುಬಸಂಪಕಿ೵ಸುವರಸ್ತೆಯ2 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1509005/DP/93393042892330518) DP 12 12/10/2022 12/12/2022 55283
    5 22/08/2022 30/09/2022 54900
22-23ನೇ ಸಾಲಿನಸೀತೂರುಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬೆಳ್ಳೂರುಗ್ರಾಮದಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದದೋಣಿಸರದವರೆಗೆರಸ್ತೆಯ2ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಷ೵ದನಿವಹಣೆ (1509005/DP/93393042892337900) DP 14 12/10/2022 12/12/2022 1878
22-23ನೇಸಾಲಿನ ಸೀತೂರುಗ್ರಾಮದಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದಅಬ್ಬಿಗುಂಡಿವರೆಗೆರಸ್ತೆಯ2ಬದಿಯಲ್ಲಿಗಿಡಗಳ ಮೊದಲನೇ ವಷ೵ದನಿವ೵ಹಣೆ (1509005/DP/93393042892338310) DP 13 12/10/2022 12/12/2022 4479
ಕಾನೂರುಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಹರಾವರಿಗ್ರಾಮದರಸ್ತೆ,ಶಾಲೆಹಾಗೂಸಮುದಾಯಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ500ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇವಷ೵ದನಿವ೵ಹಣೆ (1509005/DP/93393042892338980) DP 11 12/10/2022 12/12/2022 3758
Total (In Lakhs.) 7.65
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
2020-21 KUSUBURU SY.NO.ARAMABALLI SATE FOREST (INGU GUNDU 2000 NOS  (1509005/DP/93393042892243004) DP 11 13/10/2021 05/05/2022 54680
Raising Of "10x16" P.B Seedlings Simse Nursery During 2020-21 (1509005/DP/93393042892250342) DP 06 19/06/2021 05/05/2022 88933
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು(ಅರಣ್ಯೀಕರಣ) (1509005/DP/93393042892271764) DP 18 12/02/2022 05/05/2022 25207
    7 12/10/2021 05/05/2022 91101
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಂದೂರಿನಿಂದ ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿ ಗಿಡನೆಡುವುದು (1509005/DP/93393042892271766) DP 10 12/10/2021 05/05/2022 82546
    17 12/02/2022 05/05/2022 20166
Maintenace of 14*20 1000 pbs at Simse Nursery During 2021-22 (1509005/DP/93393042892273614) DP 4 17/06/2021 05/05/2022 10800
Maintenance of 10x16 4000pbs at Simse Nursery During 2021-22 (1509005/DP/93393042892273620) DP 5 17/06/2021 05/05/2022 34000
Maintenance of 8x12 10000 pbs at Simse Nursery During 2021-22 (1509005/DP/93393042892273625) DP 3 17/06/2021 05/05/2022 55000
Maintenance of 6x9 100000pbs at Simse nursery During 2021-22 (1509005/DP/93393042892273650) DP 01 17/06/2021 05/05/2022 209000
    02 17/06/2021 05/05/2022 209000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ,ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1509005/DP/93393042892277179) DP 12 13/10/2021 05/05/2022 94977
    21 12/02/2022 05/05/2022 33610
21-22ನೇಸಾಲಿನ ಸೀತೂರುಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಸೀತೂರುಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದಅಬ್ಬಿಗುಂಡಿವರೆಗೆರಸ್ತೆ2 ಬದಿಗಿಡನೆಡುವುದು (1509005/DP/93393042892281644) DP 19 12/02/2022 05/05/2022 25207
    8 12/10/2021 05/05/2022 91101
21-22ನೇಸಾಲಿನಸೀತೂರುಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಸೀತೂರುಗ್ರಾಮದಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದಮೇಕನಹಡ್ಲುವರೆಗೆರಸ್ತೆಯ2ಬದಿಗಿಡನೆಡುವುದು (1509005/DP/93393042892281657) DP 20 12/02/2022 05/05/2022 25207
    9 12/10/2021 05/05/2022 91101
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬ್ರಿಹಡ್ಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (220)ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿಮಾಣ (1509005/DP/93393042892282454) DP 15 12/02/2022 05/05/2022 3000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದಾವಣಗ್ರಾಮದ ಜೇನುಬಿಟ್ಟಹಡ್ಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿನಿಮಾಣ(220) (1509005/DP/93393042892283491) DP 16 12/02/2022 05/05/2022 3000
2021-22ನೇಸಾಲಿನಕಡಹಿನಬೈಲುಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯವಿಠಲಗ್ರಾಮದಅರಣ್ಯೀಕರಣಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಇಂಗುಕಂದಕಗಳನಿಮಾಣ (1509005/DP/93393042892287436) DP 08 12/02/2022 05/05/2022 3000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.24ರಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿಮಾಣ (220)  (1509005/DP/93393042892288655) DP 14 13/10/2021 05/05/2022 3000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸಂಕ್ಸೆಗ್ರಾಮದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಸಮುದಾಯದ ಅರಣ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿನಿಮಾಣ(220) (1509005/DP/93393042892288657) DP 15 13/10/2021 05/05/2022 3000
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂಡುಬಾಗಿಲು ಸಕ ಲ್‌ ನಿಂದಾ ಬಾಳೆಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪುನಿಮಾಣ (1509005/DP/93393042892291562) DP 1 12/02/2022 05/05/2022 16805
    17 12/10/2021 05/05/2022 55778
    24 14/12/2021 05/05/2022 13005
2021-22 Simse nursery During of "14*20" 2000 PBs at Simse Nursery  (1509005/DP/93393042892296596) DP 21 13/10/2021 05/05/2022 82052
    25 14/02/2022 05/05/2022 89948
    26 14/12/2021 05/05/2022 20792
21-22ನೇಸಾಲುಕಾನೂರುಗ್ರಾಪಂ.ಸಂಕ್ಸೆಗ್ರಾಮದಗುಂಡುವಾನಿಮತ್ತುನೆರಲೆಸಮುದಾಯದಅರಣ್ಯಹಾಗೂಕೆರೆಗಳಅಂಚಿನಲ್ಲಿಇಂಗುಗುಂಡಿನಿಮಾಣ (1509005/DP/93393042892296754) DP 16 13/10/2021 05/05/2022 3000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರುಗ್ರಾ.ಪಂ.ಶೇಡಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸವೆ ನಂ.04ರಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿಮಾಣ (1509005/DP/93393042892297157) DP 09 12/02/2022 05/05/2022 3000
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೋನೋಡಿಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಹೆಮ್ಮೂರುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ2ಬದಿಯಲ್ಲಿಗಿಡನೆಡುವುದು (1509005/DP/93393042892297173) DP 18 13/10/2021 05/05/2022 55778
    2 12/02/2022 05/05/2022 16805
    23 14/12/2021 05/05/2022 13005
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಸೀತೂರುಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬೆಳ್ಳೂರುಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೋಣಿಸರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿಗಿಡನೆಡುವುದು (1509005/DP/93393042892297257) DP 27 14/12/2021 05/05/2022 68783
    3 12/02/2022 05/05/2022 16805
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಾವರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ, ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1509005/DP/93393042892297259) DP 06 12/02/2022 05/05/2022 33610
    20 13/10/2021 05/05/2022 81972
    30 14/12/2021 05/05/2022 13005
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸವೆ.ನಂಬರ್‌ 08 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿಮಾಣ (1509005/DP/93393042892301095) DP 32 31/03/2022 17/08/2022 3000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಡಹಿನಬೈಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಹಾರೆಕೊಪ್ಪ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1509005/DP/93393042892302020) DP 07 12/02/2022 05/05/2022 33610
    19 13/10/2021 05/05/2022 81942
    25 14/12/2021 05/05/2022 13005
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂಬರ್‌ 13ರಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿಮಾಣ (1509005/DP/93393042892304046) DP 30 31/03/2022 17/08/2022 3000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಹಾತೂರುಗ್ರಾಮದಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದಹುಲಿಮನೆಸರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ2ಬದಿಯಲ್ಲಿಗಿಡ ನೆಡುವುದು (1509005/DP/93393042892305106) DP 29 14/12/2021 05/05/2022 68783
    5 12/02/2022 05/05/2022 16805
21-22ನೇ ಸಾಲಿನಸೀತೂರುಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಕೋನೋಡಿಗ್ರಾಮದಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದಮೇಲ್‌ಕೋನೋಡಿವರೆಗೆರಸ್ತೆಯ2ಬದಿಯಲ್ಲಿಗಿಡನೆಡು (1509005/DP/93393042892305110) DP 28 14/12/2021 05/05/2022 68783
    4 12/02/2022 05/05/2022 16805
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಾವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡೋಡಿ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿಮಾಣ  (1509005/DP/93393042892306658) DP 13 12/02/2022 05/05/2022 3000
2021-22 Simse nursey During of 10*16: 2000PBS at Simse Nursery (1509005/DP/93393042892306761) DP 22 14/02/2022 05/05/2022 52190
    23 14/02/2022 05/05/2022 52190
    24 14/02/2022 17/08/2022 12499
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿನಿಮಾಣ  (1509005/DP/93393042892306765) DP 12 12/02/2022 05/05/2022 3000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಸೆ ನಸರಿಯಲ್ಲಿ 10*16 ಅಳತೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 11300 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು (1509005/DP/93393042892310030) DP 21 31/03/2022 17/08/2022 222422
    22 31/03/2022 17/08/2022 222421
    23 31/03/2022 12/12/2022 70617
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಸೆ ನಸರಿಯಲ್ಲಿ 6*9 ಅಳತೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 30000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುತ್ತಿರುವುದು (1509005/DP/93393042892310137) DP 24 31/03/2022 17/08/2022 167025
    25 31/03/2022 17/08/2022 167025
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಸೆ ನಸರಿಯಲ್ಲಿ 8*12 ಅಳತೆಯ 10000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು (1509005/DP/93393042892310138) DP 27 31/03/2022 17/08/2022 140210
    28 31/03/2022 17/08/2022 140210
    29 31/03/2022 17/08/2022 46999
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀತೂರು ಗಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮ್ಮೂರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿಮಾಣ (1509005/DP/93393042892311460) DP 31 31/03/2022 17/08/2022 3000
Total (In Lakhs.) 34.49
Grand Total (In Lakhs.) 42.15
Report Completed
Excel View