Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892556122) IF 01 20/08/2022 07/12/2022 4540
ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ 11ನೇ ಮೈಲು ಪೈಸಾರಿ ಟಿ ಕೆ ಕುಮಾರರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892703856) IF 03 22/08/2022 07/12/2022 5248.5
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಬ್ಬೂರು ತೇಜಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893248888) IF 02 22/08/2022 07/12/2022 5248.5
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಪುರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/LD/93393042892266701) LD 01 13/10/2022 07/12/2022 149123.5
Total (In Lakhs.) 1.64
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಜೆ ಕೆ ರಾಜುರವರಿಗೆ ಹಂದಿಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892443613) IF 26 06/11/2021 21/05/2022 14122
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ತಾರೀಕಟ್ಟೆ ಸನೋಷ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892554657) IF 01 19/09/2021 07/12/2022 7722.46
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ರಾಜೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892554659) IF 07 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ರಂಗನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892556120) IF 05 19/09/2021 21/05/2022 7722.46
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ರತ್ನಾಕರ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892556125) IF 06 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892556128) IF 41 14/02/2022 21/05/2022 7398.77
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ತಾರೀಕಟ್ಟೆ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892563153) IF 30 14/02/2022 21/05/2022 7427.97
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂಬುಕೋಟೆ ಬಿ ಕೆ ಲಿಂಗಪ್ಪರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892564288) IF 38 14/02/2022 07/12/2022 5391.97
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ರವರಿಗೆ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ) ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892576029) IF 16 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂಬುಕೋಟೆ ಸತೀಷರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892576519) IF 13 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂಬುಕೋಟೆ ನವೀನ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892576526) IF 38 14/02/2022 07/12/2022 5391.97
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂಬುಕೋಟೆ ತಮ್ಮುಣಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892576531) IF 42 14/02/2022 21/05/2022 7413.37
ದೇ.ಗ್ಫ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ಫ್ರಾಮ ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಪುಷ್ಪ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892580503) IF 20 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ಫ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ಫ್ರಾಮ ಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಜೆ ಕೆ ರಾಜು ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892580515) IF 19 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಸಿ ಬಾಲನ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892583048) IF 31 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪೌಲೋಸ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892583060) IF 32 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ತಾರೀಕಟ್ಟೆ ಟಿ ವಿ ಗಣೇಶ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892583675) IF 03 19/09/2021 21/05/2022 7722.46
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892583678) IF 12 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ತಾರೀಕಟ್ಟೆ ಪಾರ್ವತಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892583834) IF 08 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಸಮೀರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್)ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892584502) IF 34 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಂತೋಣಿರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892584532) IF 21 20/09/2021 21/05/2022 5625.72
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಎಂ ಕೆ ಪಾಪು ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892584979) IF 04 19/09/2021 21/05/2022 7722.46
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಕಾರೆಹಡ್ಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892585040) IF 36 14/02/2022 21/05/2022 9425.17
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರವೀಣ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892585045) IF 22 20/09/2021 21/05/2022 7722.46
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಅಬ್ಬುರು ರಸಾಕ್ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್)ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892610201) IF 09 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಮ ಕೋಂ ಕುಂಞಣ್ಣರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ) (1518003029/IF/93393042892610690) IF 18 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕೋಂ ಉಮೇಶರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ) (1518003029/IF/93393042892610695) IF 17 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಿ ಬಿ ರಾಮ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892617439) IF 11 19/09/2021 21/05/2022 5794.22
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ತಾರೀಕಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೇಲಾಯಿದರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892618291) IF 43 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ರಾಕೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892618758) IF 37 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಈ ಎ ಜಾರ್ಜ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892618924) IF 10 19/09/2021 21/05/2022 5592.02
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಕೆ ಎ ರವಿ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892620550) IF 15 19/09/2021 21/05/2022 5592.02
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ ಪಿಟ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892620553) IF 25 06/11/2021 21/05/2022 8751.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಅಬ್ಬೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೆ ಎ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ (ಸೋಕ್ ಪಿಟ್)ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892624454) IF 14 19/09/2021 21/05/2022 5592.02
ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಜಿತ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892703992) IF 44 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ನೆಹರುಕಾಲೋನಿ ಪೈಸಾರಿ ಸರೋಜರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892704078) IF 45 14/02/2022 21/05/2022 7427.97
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇವಮಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕಾವೇರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042892933222) IF 47 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ರತ್ನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893001183) IF 50 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಕೆ ಆರ್ ಬಾಬು ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893001353) IF 51 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವಮಚ್ಚಿ ರಾಚಪ್ಪರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893119779) IF 52 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಚಾಂಡಿ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893240603) IF 53 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಕಮಲ ಕೋಂ ಸೋಮರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893240726) IF 54 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ರಾಜಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893240792) IF 55 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಬಿಂದು ಕೋಂ ಸೋಮರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893240828) IF 56 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೋಂ ರಾಘವರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893240863) IF 57 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೆಹರುಕಾಲೋನಿ ಕಮಲ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893240906) IF 58 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇವರಕಾಡು ಪೈಸಾರಿ ಪಿ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893240956) IF 59 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೆಹರುಕಾಲೋನಿ ಬೇಬಿ ಚಿಣ್ಣ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893241035) IF 60 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇವರಕಾಡು ಪಿ ಎಂ ರಾಮು ಮಾರರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893264326) IF 61 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇವರಕಾಡು ಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಪೌತಿ ಗಣೇಶರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893264362) IF 62 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇವರಕಾಡು ಪೈಸಾರಿ ಲೀಲಕಾಳ ರವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893264410) IF 63 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇವರಕಾಡು ಪೈಸಾರಿ ಕಾವೇರಿ ಕೋಂ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893285845) IF 64 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಂ ರಾಜುರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893301604) IF 65 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಬಿ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಳ ಬಿನ್ ಮಾರರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893302083) IF 66 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಬಿ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಕಾಳರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893302156) IF 67 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಬಿ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ರವಿ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893302243) IF 68 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ರಮ್ಲ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893347515) IF 40 14/02/2022 07/12/2022 7418.63
ದೇವರಕಾಡು ಪೈಸಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಂ ಸುಬ್ರಮಣಿ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/IF/93393042893391824) IF 69 14/02/2022 21/05/2022 5406.57
ದೇ.ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಪುರ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿಕೆ (1518003029/RC/93393042892258779) RC 30 25/10/2021 21/05/2022 146554.63
    31 25/10/2021 21/05/2022 15882.3
ಭದ್ರಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವಮಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003029/WC/93393042892199799) WC 35 27/09/2021 07/12/2022 21953
Total (In Lakhs.) 5.41
Grand Total (In Lakhs.) 7.05
Report Completed
Excel View