Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : KODAGU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೈಸೊಡ್ಲೂರು ಸರಕಾರಿ ತಮ್ಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/LD/93393042892273444) LD 03 02/07/2022 09/09/2022 45012.5
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸರಕಾರಿ ಬೇಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/LD/93393042892273448) LD 02 02/07/2022 09/09/2022 51780
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/LD/93393042892275542) LD 01 02/07/2022 09/09/2022 31297
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುದಿಕೇರಿ ಚಂಗುಲಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/RC/93393042892331160) RC 02 01/07/2022 09/09/2022 57623.5
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಚೆಕ್ಕೇರ ಸುರೇಶ, ಸುದೀಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/RC/93393042892331162) RC 01 01/07/2022 09/09/2022 158866.9
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರುಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/WC/93393042892426175) WC 04 02/07/2022 09/09/2022 36117
Total (In Lakhs.) 3.81
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು  (1518003069/DP/93393042892281712) DP 4 25/10/2021 07/12/2022 37521.83
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೆಚ್ ಕೆ ಚಿಟ್ಟಿ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892557894) IF 03 23/10/2021 07/12/2022 5067.39
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಿ ಯು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892557896) IF 04 23/10/2021 07/12/2022 5560.44
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರವರಿಗೆ ಹೈಸೊಡ್ಲೂರು ಎ ಪಿ ರಾಧರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892577493) IF 04 16/09/2021 07/12/2022 5804.22
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಜು ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892577518) IF 05 23/10/2021 07/12/2022 5560.44
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕೆ ಎಂ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892587406) IF 02 30/07/2021 07/12/2022 7722.46
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಸುಂದುರು ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892587420) IF 08 23/10/2021 07/12/2022 5554.19
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುದಿಕೇರಿ ಬಿ ಎನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892596311) IF 09 23/10/2021 07/12/2022 5554.19
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೈಸೊಡ್ಲೂರು ಕೆ ಪಿ ಗಣಪತಿರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892596313) IF 10 23/10/2021 07/12/2022 5554.19
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಪಿ ಎಂ ರಶೀದ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ  (1518003069/IF/93393042892602222) IF 16 01/08/2021 07/12/2022 5794.22
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಎಂ ಎಂ ನಾಸಿರ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602224) IF 17 01/08/2021 07/12/2022 5794.22
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಆಲೀರ ಸುಲೈಮಾನ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602227) IF 18 01/08/2021 07/12/2022 5794.22
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಈಚು ಸಿ ಎಂ ರವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602228) IF 19 01/08/2021 07/12/2022 7722.46
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಪಿ ಯು ಮೈದು ರವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602230) IF 20 01/08/2021 07/12/2022 7722.46
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಬೈರಂಡ ಪೂಣಚ್ಚ ರವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602232) IF 04 30/07/2021 07/12/2022 6839.38
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಎ ಪಿ ಮಾಯಿನೆರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602236) IF 05 30/07/2021 07/12/2022 5794.22
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಎ ಹೆಚ್ ನಸೀಮ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602240) IF 22 01/08/2021 07/12/2022 8114.94
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಚೋಡುಮಾಡ ಜಿ ಸುಬ್ರಮಣಿರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602282) IF 06 30/07/2021 07/12/2022 5794.22
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಚೇಂದೀರ ದೊರೆಮಣಿ ರವರಿಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602528) IF 06 30/07/2021 21/05/2022 5625.72
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬಾಚೀರ ಕರುಂಬಯ್ಯರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602529) IF 07 30/07/2021 07/12/2022 5625.72
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುದಿಕೇರಿ ಬಯವಂಡ ಮೀರರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892602533) IF 11 23/10/2021 07/12/2022 5554.19
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892620068) IF 09 30/07/2021 21/05/2022 5625.72
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಹೆಚ್ ಜೆ ಶೀಲರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892620070) IF 10 30/07/2021 07/12/2022 5625.72
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಕೆ ಎಂ ಸುಶೀಲರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892620073) IF 02 06/01/2022 07/12/2022 5423.69
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುದಿಕೇರಿ ನೂರೇರ ಲಲಿತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892633533) IF 01 23/10/2021 07/12/2022 45430.97
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಮಲ್ಲಂಡ ಬೋಜಮ್ಮ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892693783) IF 12 23/10/2021 07/12/2022 6925.99
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುದಿಕೇರಿ ಸಿ ಎನ್ ವಿಜಯರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892751229) IF 01 07/10/2021 21/05/2022 5056.38
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೈಸೊಡ್ಲೂರು ಸಿ ಡಿ ಮುದ್ದಪ್ಪರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892751254) IF 14 23/10/2021 07/12/2022 6416.74
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕಳ್ಳೇಂಗಡ ಡಾಲಿ ಕರುಂಬಯ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1518003069/IF/93393042892894891) IF 15 23/10/2021 07/12/2022 35045.12
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುದಿಕೇರಿ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉಧ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/LD/93393042892271295) LD 04 11/12/2021 07/12/2022 115115
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೈಸೊಡ್ಲೂರು ಸರಕಾರಿ ತಮ್ಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/LD/93393042892273444) LD 03 11/12/2021 21/05/2022 118250
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸರಕಾರಿ ಬೇಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/LD/93393042892273448) LD 01 11/12/2021 21/05/2022 111474
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/LD/93393042892275542) LD 05 12/02/2022 21/05/2022 130800.8
ಹುದಿಕೇರಿ ಹೈಸೊಡ್ಲೂರು ಮಂಡಂಗಡ ಜನಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1518003069/RC/93393042892202140) RC 01 25/10/2021 21/05/2022 112972.25
    01 12/02/2022 21/05/2022 43417.5
    06 11/12/2021 21/05/2022 136490
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಕುಪ್ಪಣಮಾಡ ಭೀಮಯ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/RC/93393042892289017) RC 02 12/02/2022 21/05/2022 221261
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೋಣಗೇರಿ ಕುಪ್ಪಣಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೋಲಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು (1518003069/RC/93393042892290055) RC 04 12/02/2022 21/05/2022 46546.8
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುದಿಕೇರಿ ಚಂಗುಲಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/RC/93393042892331160) RC 03 12/02/2022 07/12/2022 230626.25
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೇಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರುಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/WC/93393042892426175) WC 02 11/12/2021 21/05/2022 64964.24
Total (In Lakhs.) 16.08
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಿ ಕೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892557902) IF 36 28/03/2021 09/09/2022 5794.22
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುದಿಕೇರಿ ಕುಪ್ಪಣಮಾಡ ಸೂರಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1518003069/IF/93393042892587439) IF 34 28/03/2021 07/12/2022 5794.22
ಹೈಸೊಡ್ಲೂರು ಚಂಗುಲಂಡ ಬೋಪಯ್ಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೋಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (1518003069/RC/93393042892201646) RC 01 04/01/2021 09/09/2022 94346
ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೈಸೊಡ್ಲೂರು ಕೋಟ್ರಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1518003069/RC/93393042892271870) RC 16 30/03/2021 09/09/2022 247949.7864
    17 30/03/2021 07/12/2022 155009.28
Total (In Lakhs.) 5.09
Grand Total (In Lakhs.) 24.97
Report Completed
Excel View