Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : TUMAKURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
ಓಬಳದೇವರಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮಾವತ್ತೂರು 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892282711) DP 525 24/06/2022 12/12/2022 29913
1ನೆ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡಸಾಗ್ಗೆರೆ ಫಾರಂ ಯಿಂದ ಮಾವತ್ತೂರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು (1525003/DP/93393042892283805) DP 530 24/06/2022 12/12/2022 23527
ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಪಾತಗಾನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892284277) DP 526 24/06/2022 12/12/2022 29577
ಕಾಶಾಪುರ ಗೇಟ್ ಯಿಂದ ಬೈಚಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892284279) DP 527 24/06/2022 12/12/2022 29577
ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892284651) DP 528 24/06/2022 12/12/2022 28569
1ನೇ ವರ್ಷದ ಅಳಾಲಸಂದ್ರ ಯಿಂದ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೊಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (Mgnrega) (1525003/DP/93393042892284657) DP 531 24/06/2022 12/12/2022 23527
1ನೇ ವರ್ಷದ ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಸಾಗ್ಗೆರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (Mgnrega) (1525003/DP/93393042892284675) DP 532 24/06/2022 12/12/2022 23527
Raising & Maintenance "14x20" Size 6000pbs seedlings in thogarighatta Nursery (1525003/DP/93393042892292146) DP 514 24/06/2022 12/12/2022 44364
    850 24/06/2022 12/12/2022 66200
    873 01/08/2022 12/12/2022 31000
Raising & Mantenance of "10x16" size 11000Pbs Seedlings in Bhychapura Nursery(For Farmer Land) (1525003/DP/93393042892293151) DP 519 24/06/2022 12/12/2022 59587
    853 24/06/2022 12/12/2022 120489
    879 01/08/2022 12/12/2022 43807
Raising & Mantenance of "10x16" size 6000Pbs Seedlings inThogarighatta Nursery(For other Programme) (1525003/DP/93393042892293154) DP 515 24/06/2022 12/12/2022 62193
    516 24/06/2022 12/12/2022 32502
    880 01/08/2022 12/12/2022 24668
Raising & Mantenance of "10x16" size 6000Pbs Seedlings in Bhychapura Nursery(For Other Programme)) (1525003/DP/93393042892293192) DP 513 24/06/2022 12/12/2022 31494
    849 24/06/2022 12/12/2022 62193
    881 01/08/2022 12/12/2022 19782
Raising & Maintenance"8x12"Size 10000pbs seedlings in Bhychapura Nursery (Hebbevu) (1525003/DP/93393042892297310) DP 520 24/06/2022 12/12/2022 33420
    854 24/06/2022 12/12/2022 11060
    883 01/08/2022 12/12/2022 21460
ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892299737) DP 529 24/06/2022 12/12/2022 23191
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in Bhychapura Nursery B-I (1525003/DP/93393042892309749) DP 522 24/06/2022 12/12/2022 83550
    856 24/06/2022 12/12/2022 40300
    876 01/08/2022 12/12/2022 22100
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in BhychapuraNursery B-II (1525003/DP/93393042892309752) DP 521 24/06/2022 12/12/2022 83040
    855 24/06/2022 12/12/2022 40300
    877 01/08/2022 12/12/2022 23000
Raising&Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12Size25000Pbs in Thogarighatta Nursery B-I (1525003/DP/93393042892309753) DP 517 24/06/2022 12/12/2022 83550
    851 24/06/2022 12/12/2022 40300
    875 01/08/2022 12/12/2022 22700
Raising&Maint of MullberrySeedlings HDPEwovenSacks of 8x12Size25000Pbs in Thogarighatta Nursery B-II (1525003/DP/93393042892309755) DP 518 24/06/2022 12/12/2022 83550
    852 24/06/2022 12/12/2022 27300
    878 01/08/2022 12/12/2022 33000
Raising & Maintenance of "8x12"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Progremme At Thogarighatta N (1525003/DP/93393042892311374) DP 523 24/06/2022 12/12/2022 132600
    857 24/06/2022 12/12/2022 48360
    882 11/10/2022 24/01/2023 30000
Raising & Maintenance of "6x9"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Programme At Thogarighatta Nursery (1525003/DP/93393042892311700) DP 524 24/06/2022 12/12/2022 8925
    858 24/06/2022 12/12/2022 3255
    874 01/08/2022 12/12/2022 3800
AJC ದುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಪಾತಗಾನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892333079) DP 740 21/11/2022 24/01/2023 78300
    741 21/11/2022 24/01/2023 84250
AJC ನೇಗಲಾಲ ಯಿಂದ ಅನುಪಲು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892333086) DP 736 21/11/2022 24/01/2023 78300
    737 21/11/2022 24/01/2023 83800
AJC ಬಿ ಡಿ ಪುರ ಯಿಂದ ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892337054) DP 742 21/11/2022 24/01/2023 78300
    743 21/11/2022 24/01/2023 84250
AJC ಬಿ ಡಿ ಪುರ ಯಿಂದ ದುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892337057) DP 738 21/11/2022 24/01/2023 78300
    739 21/11/2022 24/01/2023 83800
AJC ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು (1525003/DP/93393042892339145) DP 744 21/11/2022 24/01/2023 58300
AJC ಬಿ ಡಿ ಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಶಕುನಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892341873) DP 746 05/12/2022 24/01/2023 78300
    747 05/12/2022 24/01/2023 84250
AJC Raising & Maintetnace of "14x20"size 3000pbs HDPE Bags Seedlings in Thogarighatta Nursery (1525003/DP/93393042892346615) DP 001668 10/08/2022 24/01/2023 40947
    894 05/12/2022 24/01/2023 60900
    895 05/12/2022 24/01/2023 78965
AJC Raising & Maintenance of "10x16" size 6000Pbs HDPE Bags Seedlings in Thogarighatta Nursery (1525003/DP/93393042892346620) DP 001666 10/09/2022 24/01/2023 17399
    001667 10/09/2022 24/01/2023 17399
    896 02/12/2022 24/01/2023 50100
    897 05/12/2022 24/01/2023 85690
    907 19/12/2022 24/01/2023 21800
AJC ಬೊಮ್ಮಲದೇವಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು (1525003/DP/93393042892347806) DP 745 05/12/2022 24/01/2023 15130
AJC Raising & Maintenance of "8x12" size 20000Pbs HDPE Bags Seedlings in Bhychapura Nursery (1525003/DP/93393042892350799) DP 001798 10/11/2022 24/01/2023 57997
    001799 10/11/2022 24/01/2023 57997
    898 05/12/2022 24/01/2023 80400
    899 05/12/2022 24/01/2023 72780
    900 05/12/2022 24/01/2023 160000
    908 19/12/2022 24/01/2023 42300
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಡ್ಡಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/RS/93393042892288442) RS 15 13/10/2022 19/11/2022 84139.1046
    86 22/08/2022 19/11/2022 49524.1904
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ.ವಡ್ಡಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗರಗದೊಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/RS/93393042892288463) RS 13 13/10/2022 19/11/2022 92753.5675
    89 22/08/2022 19/11/2022 36029.9641
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಅರಸಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. (1525003/RS/93393042892288512) RS 14 13/10/2022 19/11/2022 45569.9686
    15 13/10/2022 19/11/2022 87925.6388
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶ್ರೀರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525003/RS/93393042892288514) RS 12 13/10/2022 19/11/2022 99243.3587
    90 22/08/2022 19/11/2022 36029.9641
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕತ್ತಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525003/RS/93393042892288517) RS 14 13/10/2022 19/11/2022 104641.9425
    83 22/08/2022 19/11/2022 36029.9641
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೊಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1525003/RS/93393042892288520) RS 16 13/10/2022 19/11/2022 76128.0646
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಬೂದಗವಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೆಂಡೋಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲುಯ ನಿರ್ಮಾಣ  (1525003/RS/93393042892288521) RS 12 13/10/2022 19/11/2022 67009.1217
    13 13/10/2022 19/11/2022 67179.9877
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹನುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/RS/93393042892289751) RS 16 15/10/2022 19/11/2022 53168.5021
    17 13/10/2022 19/11/2022 81355.4245
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಟ್ಟಿಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1525003/RS/93393042892290132) RS 01 11/10/2022 19/11/2022 57686.2713
    18 13/10/2022 19/11/2022 78087.9303
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೈರಗೊಂಡ್ಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1525003/RS/93393042892290136) RS 17 13/10/2022 19/11/2022 55599.1521
ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/RS/93393042892290147) RS 10 13/10/2022 19/11/2022 70235.9431
    11 13/10/2022 19/11/2022 30156.919
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ತೀತಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/RS/93393042892290148) RS 8 13/10/2022 19/11/2022 57628.6745
    9 13/10/2022 19/11/2022 50808.6175
Total (In Lakhs.) 48.32
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಓಬಳದೇವರಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮಾವತ್ತೂರು 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892282711) DP 186 07/02/2022 29/04/2022 59826
    402 15/03/2022 16/06/2022 29913
    767 11/12/2021 16/06/2022 7291
2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಬಿ ಡಿ ಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (1525003/DP/93393042892282723) DP 827 15/03/2022 16/06/2022 20166
1ನೆ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡಸಾಗ್ಗೆರೆ ಫಾರಂ ಯಿಂದ ಮಾವತ್ತೂರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು (1525003/DP/93393042892283805) DP 764 11/12/2021 16/06/2022 14487
    826 15/03/2022 16/06/2022 47054
ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಪಾತಗಾನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892284277) DP 189 07/02/2022 29/04/2022 59154
    401 15/03/2022 16/06/2022 29577
    768 11/12/2021 16/06/2022 7210
ಕಾಶಾಪುರ ಗೇಟ್ ಯಿಂದ ಬೈಚಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892284279) DP 187 07/02/2022 29/04/2022 59154
    403 15/03/2022 16/06/2022 29577
    770 11/12/2021 16/06/2022 7210
ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892284651) DP 188 07/02/2022 29/04/2022 57138
    404 15/03/2022 16/06/2022 28569
    493 11/10/2021 16/06/2022 168495
    769 11/12/2021 16/06/2022 6964
1ನೇ ವರ್ಷದ ಅಳಾಲಸಂದ್ರ ಯಿಂದ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೊಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (Mgnrega) (1525003/DP/93393042892284657) DP 766 11/12/2021 16/06/2022 14816
    824 15/03/2022 16/06/2022 47054
1ನೇ ವರ್ಷದ ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಸಾಗ್ಗೆರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ವಹಣೆ (Mgnrega) (1525003/DP/93393042892284675) DP 765 11/12/2021 16/06/2022 14816
    825 15/03/2022 16/06/2022 47054
Maintenance of Mulberry Seedlings in "8x12"size 25000 Pbs Polythene bags in Bhychapura Nurery B-1 (1525003/DP/93393042892287717) DP 749 11/10/2021 16/06/2022 63284
Maintenance of Mulberry Seedlings in "8x12"size 25000 Pbs Polythene bags in Bhychapura Nurery B-2 (1525003/DP/93393042892287719) DP 750 11/10/2021 16/06/2022 67288
Maintenance of Mulberry Seedlings in "8x12"size 25000 Pbs Polythene bags in Thogarighatta Nurery B-1 (1525003/DP/93393042892287721) DP 748 11/10/2021 16/06/2022 59644
Maintenance of Mulberry Seedlings in "8x12"size 25000 Pbs Polythene bags in Thogarighatta Nurery B-2 (1525003/DP/93393042892287722) DP 747 11/10/2021 16/06/2022 59904
Raising & Maintenance "14x20" Size 6000pbs seedlings in thogarighatta Nursery (1525003/DP/93393042892292146) DP 159 11/12/2021 16/06/2022 42090
    744 11/10/2021 16/06/2022 52440
    784 07/02/2022 16/06/2022 59525
    816 10/03/2022 16/06/2022 11040
Raising & Mantenance of "10x16" size 11000Pbs Seedlings in Bhychapura Nursery(For Farmer Land) (1525003/DP/93393042892293151) DP 160 11/12/2021 16/06/2022 66858
    657 28/08/2021 29/04/2022 84207
    740 11/10/2021 16/06/2022 88866
    741 11/10/2021 16/06/2022 55440
    785 07/02/2022 16/06/2022 66055
    815 10/03/2022 16/06/2022 17556
Raising & Mantenance of "10x16" size 6000Pbs Seedlings inThogarighatta Nursery(For other Programme) (1525003/DP/93393042892293154) DP 161 11/12/2021 16/06/2022 36468
    743 11/10/2021 16/06/2022 78713
    787 07/02/2022 16/06/2022 36030
    813 10/03/2022 16/06/2022 8064
Raising & Mantenance of "10x16" size 6000Pbs Seedlings in Bhychapura Nursery(For Other Programme)) (1525003/DP/93393042892293192) DP 162 11/12/2021 16/06/2022 36468
    726 02/09/2021 16/06/2022 45931
    745 11/10/2021 16/06/2022 78713
    786 07/02/2022 16/06/2022 36030
    814 10/03/2022 16/06/2022 8064
Raising & Maintenance"8x12"Size 10000pbs seedlings in Bhychapura Nursery (Hebbevu) (1525003/DP/93393042892297310) DP 1304 08/08/2021 29/04/2022 49442
    163 11/12/2021 16/06/2022 114388
    164 11/12/2021 16/06/2022 31720
    746 11/10/2021 16/06/2022 49500
    788 07/02/2022 16/06/2022 41420
    812 18/03/2022 16/06/2022 12480
ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು (1525003/DP/93393042892299737) DP 123 02/11/2021 16/06/2022 136778
    190 07/02/2022 29/04/2022 46382
    405 15/03/2022 16/06/2022 23191
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in Bhychapura Nursery B-I (1525003/DP/93393042892309749) DP 1397 16/12/2021 29/04/2022 123605
    791 07/02/2022 29/04/2022 92178
    792 07/02/2022 29/04/2022 152969
    810 10/03/2022 16/06/2022 47150
Raising & Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12 Size25000Pbs in BhychapuraNursery B-II (1525003/DP/93393042892309752) DP 1396 16/12/2021 29/04/2022 123605
    789 07/02/2022 29/04/2022 92178
    790 07/02/2022 29/04/2022 152969
    811 10/03/2022 16/06/2022 47150
Raising&Maint of MullberrySeedlings HDPE wovenSacks of 8x12Size25000Pbs in Thogarighatta Nursery B-I (1525003/DP/93393042892309753) DP 1394 16/12/2021 29/04/2022 123605
    795 07/02/2022 29/04/2022 92178
    796 07/02/2022 29/04/2022 152969
    809 10/03/2022 16/06/2022 47150
Raising&Maint of MullberrySeedlings HDPEwovenSacks of 8x12Size25000Pbs in Thogarighatta Nursery B-II (1525003/DP/93393042892309755) DP 1395 16/12/2021 29/04/2022 123605
    793 07/02/2022 29/04/2022 92178
    794 07/02/2022 29/04/2022 152969
    808 10/03/2022 16/06/2022 47150
Raising & Maintenance of "8x12"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Progremme At Thogarighatta N (1525003/DP/93393042892311374) DP 1450 25/01/2022 16/06/2022 148326
    829 15/03/2022 16/06/2022 110614
    830 15/03/2022 16/06/2022 103163
    831 15/03/2022 16/06/2022 118680
Raising & Maintenance of "6x9"size P B Seedlings for Kaveri Kugu Programme At Thogarighatta Nursery (1525003/DP/93393042892311700) DP 726 25/01/2022 16/06/2022 6313
    828 15/03/2022 16/06/2022 36690
ರಘುರಾಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಆರ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1.00 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1525003/IF/93393042892587287) IF 01 13/12/2021 09/12/2022 18000
ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892793645) IF 01 13/12/2021 09/12/2022 10500
ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ತೊಗರಿಘಟ್ಟ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892903845) IF 01 08/07/2021 09/12/2022 25500
ಮುದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮಣುವಿನಕುರಿಕೆ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟ ನಿವ೵ಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892936981) IF 01 13/12/2021 09/12/2022 15000
ಆನಂದ್ ಜೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸರಾಜು ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟ ನಿವ೵ಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892962487) IF 1 13/12/2021 09/12/2022 15000
ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042893008737) IF 01 26/06/2021 09/12/2022 18000
ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಮುದ್ದೋಬಳಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042893072063) IF 01 13/12/2021 09/12/2022 18000
ಕೆಂಪರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡನರಸಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕದೊಡ್ಡವಾಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042893079444) IF 1 13/12/2021 09/12/2022 25500
ಹೊಸೂರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗುರುವಾಭೋವಿ ಚಿಕ್ಕದೊಡ್ಡವಾಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042893079865) IF 1 13/12/2021 09/12/2022 25500
Total (In Lakhs.) 47.78
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಲಕ್ಕಯ್ಯ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2.30 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು (1525003/IF/93393042892318152) IF 01 18/05/2020 09/12/2022 28000
ದೊಡ್ಡರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಿಗರಾಮಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು (1525003/IF/93393042892374961) IF 01 18/05/2020 09/12/2022 12000
ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬೆಂಡೋಣಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟ ನಿವ೵ಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892384859) IF 01 17/06/2020 09/12/2022 22500
    03 17/06/2020 09/12/2022 3000
ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ಗಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ರವರಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2& 3ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟ ನಿವ೵ಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892392231) IF 01 24/04/2020 09/12/2022 18000
ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2&3ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟನಿವ೵ಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892409718) IF 01 17/06/2020 09/12/2022 25500
ದೊಡ್ಡಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನರಸಪ್ಪ ರವರ ಸನಂ 52/3 ರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892473439) IF 01 08/06/2020 09/12/2022 18000
ಬೆಂಡೊಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಸನಂ 20/1 ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (1525003/IF/93393042892473549) IF 01 17/06/2020 09/12/2022 22500
ಸಿಂಗ್ರಿಹಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಸನಂ 93 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಚಿಂಗ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892474383) IF 01 09/12/2020 09/12/2022 15000
ಎನ್.ಟಿ.ಮೂಡ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ1.20 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892486888) IF 01 30/07/2020 09/12/2022 25500
ಕಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭೀಮಯ್ಯ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1.20 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892502809) IF 01 18/08/2020 09/12/2022 25500
ಕೋಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ ಮದ್ಯವೆಂಕಟಾಪುರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1.00 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892505034) IF 01 11/09/2020 09/12/2022 16875
ಆನಂದ್ ಜಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನರಸರಾಜು ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರವರ 1.00 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892505700) IF 01 04/08/2020 09/12/2022 18000
ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಬಸವರಾದ್ಯ ಕೋಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1.00 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892508771) IF 01 07/09/2020 09/12/2022 15000
ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಸೋಂಪುರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 130 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಮರಗಡ್ಡಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892510742) IF 01 05/07/2020 09/12/2022 29250
ದೇವೀರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ ಮದ್ಯವೆಂಕಟಾಪುರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1.00 ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892512876) IF 01 25/03/2021 09/12/2022 18000
ವಿ.ಪಾತಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಎಲೆರಾಂಪುರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಷ೵ದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟ ನಿವ೵ಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892514854) IF 01 09/12/2020 09/12/2022 15000
ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಫಕೃದ್ದೀನ್ ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892535205) IF 01 12/10/2020 09/12/2022 14250
ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಅಗ್ರಹಾರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಸ೵ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892540674) IF 01 25/03/2021 09/12/2022 10500
ಬಿ.ಎನ್.ಹರೀಶ ಬಿನ್ ಬಿ.ಡಿ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2.00 ಎಕರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1525003/IF/93393042892587294) IF 01 25/01/2021 09/12/2022 33000
Total (In Lakhs.) 3.85
Grand Total (In Lakhs.) 99.95
Report Completed
Excel View