Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆ ಯಿಂದ ವೆಮಕಟಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/FP/93393042892262705) FP 50 16/06/2022 16/12/2022 99425
    51 16/06/2022 16/12/2022 99425
    52 16/06/2022 16/12/2022 99425
    53 16/06/2022 16/12/2022 11844
ಗುಯ್ಯಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿನವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/FP/93393042892265888) FP 25 16/06/2022 16/12/2022 99105
    26 16/06/2022 16/12/2022 99105
    27 16/06/2022 16/12/2022 103584
ಗುಯ್ಯಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/FP/93393042892265889) FP 28 16/06/2022 16/12/2022 99886
    29 16/06/2022 16/12/2022 99886
    30 16/06/2022 16/12/2022 114151
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಡಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/FP/93393042892274189) FP 31 16/06/2022 16/12/2022 99850
    32 16/06/2022 16/12/2022 99850
    33 16/06/2022 16/12/2022 99850
    34 16/06/2022 16/12/2022 93625
ಬಿಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/FP/93393042892276215) FP 39 16/06/2022 16/12/2022 98555
    40 16/06/2022 16/12/2022 107265
ಬಿಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಎಚ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/FP/93393042892276218) FP 35 16/06/2022 16/12/2022 99929
    36 16/06/2022 16/12/2022 99929
    37 16/06/2022 16/12/2022 99065
    38 16/06/2022 16/12/2022 29025
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ PWD ರಸ್ತೆ ವರಗೆಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಲುವೆ (1528004038/FP/93393042892280161) FP 41 16/06/2022 16/12/2022 99800
    42 16/06/2022 16/12/2022 99800
    43 16/06/2022 16/12/2022 99800
    44 16/06/2022 16/12/2022 36520
ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಲುವೆ (1528004038/FP/93393042892280164) FP 45 16/06/2022 16/12/2022 99320
    46 16/06/2022 16/12/2022 99320
    47 16/06/2022 16/12/2022 99320
    48 16/06/2022 16/12/2022 99320
    49 16/06/2022 16/12/2022 99320
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕ್ಕ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004038/RC/93393042892294229) RC 60 18/06/2022 16/12/2022 91870
    61 18/06/2022 16/12/2022 91870
    62 18/06/2022 16/12/2022 142285
ಅಲಾಸ್ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಿಸಲಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗು ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892300149) RC 71 03/10/2022 16/12/2022 99305
    72 03/10/2022 16/12/2022 98330
    73 03/10/2022 16/12/2022 97355
    74 03/10/2022 16/12/2022 97842.5
    75 03/10/2022 16/12/2022 96867.5
    76 03/10/2022 16/12/2022 97160
    77 03/10/2022 16/12/2022 99987.5
ಅಲಾಸ್ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡಿಸಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗು ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892300156) RC 79 03/10/2022 16/12/2022 99500
    80 03/10/2022 16/12/2022 99305
    81 03/10/2022 16/12/2022 99012.5
    82 03/10/2022 16/12/2022 98817.5
    83 03/10/2022 16/12/2022 98720
    84 03/10/2022 16/12/2022 98525
    85 03/10/2022 16/12/2022 98330
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಾರೆಡ್ಇ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892337108) RC 09 16/06/2022 16/12/2022 99450
    10 16/06/2022 16/12/2022 99450
    11 16/06/2022 16/12/2022 99450
    12 16/06/2022 16/12/2022 99450
    13 16/06/2022 16/12/2022 99450
    14 16/06/2022 16/12/2022 99450
    15 16/06/2022 16/12/2022 99450
    16 16/06/2022 16/12/2022 14920
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892337111) RC 01 16/06/2022 16/12/2022 99450
    02 16/06/2022 16/12/2022 99450
    03 16/06/2022 16/12/2022 99450
    04 16/06/2022 16/12/2022 99450
    05 16/06/2022 16/12/2022 99450
    06 16/06/2022 16/12/2022 99450
    07 16/06/2022 16/12/2022 99450
    08 16/06/2022 16/12/2022 17260
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪನಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892337112) RC 17 16/06/2022 16/12/2022 99450
    18 16/06/2022 16/12/2022 99450
    19 16/06/2022 16/12/2022 99450
    20 16/06/2022 16/12/2022 99450
    21 16/06/2022 16/12/2022 99450
    22 16/06/2022 16/12/2022 99450
    23 16/06/2022 16/12/2022 99450
    24 16/06/2022 16/12/2022 11620
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528004038/WC/93393042892376206) WC 58 18/06/2022 16/12/2022 92075
    59 18/06/2022 16/12/2022 64100
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528004038/WC/93393042892376217) WC 56 18/06/2022 16/12/2022 92075
    57 18/06/2022 16/12/2022 64675
ಗುಣಿಬೀಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004038/WC/93393042892442351) WC 55 18/06/2022 16/12/2022 25180
ಗುಣಿಬೀಳು ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528004038/WC/93393042892447410) WC 54 18/06/2022 16/12/2022 23020
Total (In Lakhs.) 68.84
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/FP/93393042892248716) FP 932 22/12/2021 24/05/2022 94260
    933 22/12/2021 24/05/2022 94260
ಅಲಾಸ್ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪರವರ ನಿವೇಶನ ವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಲುವೆ (1528004038/FP/93393042892262701) FP 912 22/12/2021 24/05/2022 97740
    913 22/12/2021 24/05/2022 93950
ಅಲಾಸ್ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಲುವೆ (1528004038/FP/93393042892262702) FP 921 22/12/2021 24/05/2022 98760
    922 22/12/2021 24/05/2022 98760
    923 22/12/2021 24/05/2022 98760
    924 22/12/2021 24/05/2022 98760
    925 22/12/2021 24/05/2022 98760
    926 22/12/2021 24/05/2022 98760
    927 22/12/2021 24/05/2022 43620
ಗುಯ್ಯಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/IF/93393042893130687) IF 856 23/12/2021 24/05/2022 12860
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬುಡಗತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528004038/RC/93393042892295014) RC 904 22/12/2021 24/05/2022 91330
    905 22/12/2021 24/05/2022 91330
    906 22/12/2021 24/05/2022 91330
ಮರಿಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುರವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1528004038/RC/93393042892302051) RC 907 22/12/2021 24/05/2022 90800
    908 22/12/2021 24/05/2022 90800
    909 22/12/2021 24/05/2022 110800
ಗುಣಿಬೀಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಟರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892306691) RC 910 22/12/2021 24/05/2022 92540
    911 22/12/2021 24/05/2022 111340
ಕಾಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892313176) RC 901 22/12/2021 24/05/2022 93400
    902 22/12/2021 24/05/2022 93400
    903 22/12/2021 24/05/2022 121680
ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892334904) RC 901 21/01/2022 24/05/2022 99700
    902 21/01/2022 24/05/2022 99700
    903 21/01/2022 24/05/2022 99700
    904 21/01/2022 24/05/2022 121730
ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗು ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892334909) RC 912 21/01/2022 24/05/2022 99700
    913 21/01/2022 24/05/2022 99700
    914 21/01/2022 24/05/2022 99700
    915 21/01/2022 24/05/2022 99700
    916 21/01/2022 24/05/2022 99700
    917 21/01/2022 24/05/2022 99700
    918 21/01/2022 24/05/2022 103450
ಶ್ಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಚಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರೆಗು ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/RC/93393042892334912) RC 905 21/01/2022 24/05/2022 99700
    906 21/01/2022 24/05/2022 99700
    907 21/01/2022 24/05/2022 99700
    908 21/01/2022 24/05/2022 99700
    909 21/01/2022 24/05/2022 99700
    910 21/01/2022 24/05/2022 99700
    911 21/01/2022 24/05/2022 95350
ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528004038/WC/93393042892266549) WC 921 21/01/2022 24/05/2022 87185
Total (In Lakhs.) 40.11
Grand Total (In Lakhs.) 108.95
Report Completed
Excel View