Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : GANGAVATHI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : ANEGUNDI
Work Name: ಚಿಕ್ಕರಾಂಫೂರ -1 ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892308753)
1 9156
Work Name: ಬಸವನದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892308756)
10 3052
11 9100
12 9100
13 5460
Work Name: ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆನೇಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892309987)
14 9156
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1520001001/LD/93393042892272200)
14 5660
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001001/LD/93393042892304884)
14 3640
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289668)
15 1640
Work Name: ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892305732)
16 9156
Work Name: ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆನೇಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892309987)
16 12952
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892254491)
2 9280
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ (ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ) ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892298294)
2 9320
Work Name: ಚಿಕ್ಕರಾಂಫೂರ -1 ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892308753)
2 9156
Work Name: ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892305732)
20 9100
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/LD/93393042892311185)
26 5460
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ (ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ) ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892298294)
3 15137
Work Name: ಚಿಕ್ಕರಾಂಫೂರ -1 ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892308753)
3 2616
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892254491)
4 9156
Work Name: ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001001/AV/93393042892289685)
4 9320
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892254491)
5 9280
Work Name: ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001001/AV/93393042892289685)
5 9320
Work Name: ಚಿಕ್ಕರಾಂಫೂರ -1 ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892308753)
5 9156
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892254491)
6 9280
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289668)
6 9320
Work Name: ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001001/AV/93393042892289685)
6 14608
Work Name: ಚಿಕ್ಕರಾಂಫೂರ -1 ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892308753)
6 9156
Work Name: ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಾಂಪೋಂಡ್ ಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/DP/93393042892261274)
6 810
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1520001001/LD/93393042892272200)
6 9320
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001001/WC/93393042892422153)
6 1854
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892254491)
7 9156
Work Name: ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001001/AV/93393042892289685)
7 3916
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ (ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ) ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892298294)
7 9320
Work Name: ಚಿಕ್ಕರಾಂಫೂರ -1 ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892308753)
7 7280
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892254491)
8 9156
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ (ಎನ್‌ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ) ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892298294)
8 2569
Work Name: ಬಸವನದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892308756)
8 9156
9 9156
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1520001001/LD/93393042892272200)
9 17640
Sub Total Rs. 316070
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892288050)
1 14058
Work Name: ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892288051)
1 19275
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289668)
1 9592
Work Name: ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನದುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289684)
1 19184
Work Name: ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001001/AV/93393042892289685)
1 9592
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಸ.ಫ್ರೌ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892290719)
1 18854
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/LD/93393042892280139)
1 19184
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 2(1520001001/RS/93393042892271861)
1 8845
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಮಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ 1(1520001001/WC/93393042892410368)
1 9592
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001001/WC/93393042892422153)
1 19275
Work Name: ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892288050)
2 9262
Work Name: ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892288051)
2 7653
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289668)
2 9262
Work Name: ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001001/AV/93393042892289685)
2 9592
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 2(1520001001/RS/93393042892271861)
2 9000
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಮಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ 1(1520001001/WC/93393042892410368)
2 3200
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001001/WC/93393042892422153)
2 19275
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289668)
3 9592
Work Name: ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನದುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289684)
3 10569
Work Name: ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡೇಬಾಗಿಲು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1520001001/AV/93393042892289685)
3 5144
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಸ.ಫ್ರೌ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892290719)
3 7638
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/LD/93393042892280139)
3 9592
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ 1(1520001001/RS/93393042892272022)
3 8845
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಮಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ 1(1520001001/WC/93393042892410368)
3 5894
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು.(1520001001/WC/93393042892422153)
3 16042
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289668)
4 13622
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/LD/93393042892280139)
4 19190
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ 1(1520001001/RS/93393042892272022)
4 9087
Work Name: ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನದುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289684)
6 9262
Work Name: ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/LD/93393042892280139)
6 14524
Work Name: ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನದುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289684)
7 9262
Work Name: ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನದುರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001001/AV/93393042892289684)
8 2105
Sub Total Rs. 365063
Grand Total Rs. 681133
Expenditure In Lakhs : 6.81133
Report Completed