Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : GANGAVATHI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : SRIRAMNAGAR
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/AV/93393042892290867)
1 5853
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/WC/93393042892412227)
1 1741
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೊಬ್ಬಾರಾಮಚಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/AV/93393042892288097)
10 5917
11 8336
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/AV/93393042892254948)
12 9559
13 9559
14 9122
15 9964
16 9550
17 9550
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಆವರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(1520001013/AV/93393042892294096)
17 9586
18 9586
19 9586
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/AV/93393042892290867)
2 7285
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/WC/93393042892412227)
2 4122
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಆವರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(1520001013/AV/93393042892294096)
20 9586
21 9586
22 9586
23 9586
24 8714
25 9673
26 9673
27 9673
28 9673
29 9673
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/AV/93393042892290867)
3 5853
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶ್ರಿ ಬೊಬ್ಬಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/WC/93393042892417791)
3 1741
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಆವರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(1520001013/AV/93393042892294096)
30 9673
31 9673
32 9673
33 9673
34 9673
35 9673
36 6309
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಎರೆಹುಳುವಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/AV/93393042892294788)
37 4212
38 3925
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/WC/93393042892428488)
39 1685
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶ್ರಿ ಬೊಬ್ಬಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/WC/93393042892417791)
4 4122
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿ(1520001013/WC/93393042892417798)
4 1739
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೊಬ್ಬಾರಾಮಚಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/AV/93393042892288070)
41 6980
42 8217
43 8217
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ ನಿ(1520001013/WC/93393042892417798)
5 4092
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/AV/93393042892254190)
6 6434
Work Name: ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೊಬ್ಬಾರಾಮಚಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001013/AV/93393042892288097)
7 5917
8 7919
Sub Total Rs. 350139
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
1 9687
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
10 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
11 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
12 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
13 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
14 1308
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
16 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
17 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
18 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
19 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
2 19279
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
20 1308
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
3 19279
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
4 19279
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
5 19279
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
6 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
7 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
8 9592
Work Name: ಶ್ರೀ ಚಿಲುಕೂರಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ - 2(1520001013/AV/93393042892296036)
9 9592
Sub Total Rs. 204523
Grand Total Rs. 554662
Expenditure In Lakhs : 5.54662
Report Completed