Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : GANGAVATHI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : HERUR
Work Name: ಬಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892258272)
1 9592
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/FP/93393042892251156)
1 9592
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೈವ್ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001015/FP/93393042892251167)
10 9592
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/RS/93393042892274103)
10 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೈವ್ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001015/FP/93393042892251167)
11 9592
12 6540
13 9683
14 9683
15 9683
Work Name: ಭಟ್ರ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/RS/93393042892290269)
15 5668
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೈವ್ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001015/FP/93393042892251167)
16 9683
Work Name: ಭಟ್ರ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/RS/93393042892290269)
16 7157
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
17 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೈವ್ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001015/FP/93393042892251167)
17 2947
Work Name: ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892258273)
18 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
18 9683
Work Name: ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892258273)
19 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
19 9683
Work Name: ಬಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892258272)
2 9592
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/FP/93393042892251156)
2 6976
Work Name: ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892258273)
20 8720
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
20 9592
Work Name: ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892258273)
21 8720
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
21 9592
Work Name: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1520001015/AV/93393042892258277)
22 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
22 9592
Work Name: ಬಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ (ಕಲ್ಯಾಣಿ) ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವ(1520001015/WC/93393042892358770)
22 6540
Work Name: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1520001015/AV/93393042892258277)
23 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
23 17095
Work Name: ಗೋನಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/RS/93393042892274107)
23 8720
Work Name: ಬಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಾಮದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ (ಕಲ್ಯಾಣಿ) ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವ(1520001015/WC/93393042892358770)
23 5232
Work Name: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1520001015/AV/93393042892258277)
24 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾವನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/LD/93393042892250956)
24 2947
Work Name: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ)(1520001015/AV/93393042892258277)
25 15351
26 9457
Work Name: Wp-3-98619- ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892253287)
28 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293084)
28 8720
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/WC/93393042892414517)
28 4360
Work Name: Wp-3-98619- ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892253287)
29 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293084)
29 8720
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/WC/93393042892414517)
29 2105
Work Name: ಬಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892258272)
3 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/FP/93393042892251156)
3 9798
Work Name: Wp-3-98619- ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892253287)
30 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293084)
30 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/WC/93393042892414523)
30 2616
Work Name: Wp-3-98619- ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892253287)
31 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293084)
31 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/WC/93393042892414523)
31 1263
Work Name: Wp-3-98619- ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892253287)
32 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-3 ಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/WC/93393042892414524)
32 4796
Work Name: Wp-3-98619- ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892253287)
33 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-3 ಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/WC/93393042892414524)
33 1263
Work Name: Wp-3-98619- ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892253287)
34 3789
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
35 5668
Work Name: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/WC/93393042892410324)
35 8675
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
36 9683
Work Name: ಭಟ್ರ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/WC/93393042892358818)
36 4796
Work Name: ಭಟ್ರ ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/FP/93393042892251172)
37 9592
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892293400)
38 9262
Work Name: ಬಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/AV/93393042892258272)
4 8420
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/FP/93393042892251156)
4 9798
Work Name: ಗೋನಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/RS/93393042892274107)
40 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/FP/93393042892251156)
5 9798
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/RS/93393042892274103)
5 8720
Work Name: ಬಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/RS/93393042892274106)
5 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/FP/93393042892251156)
6 9262
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಖಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದು ಪಡಿಸುವದು.(1520001015/FP/93393042892251168)
6 18839
Work Name: ಬಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001015/RS/93393042892274106)
6 8720
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಖಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದು ಪಡಿಸುವದು.(1520001015/FP/93393042892251168)
7 9683
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001015/RS/93393042892274105)
7 8720
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಸ್ಲೀಂ ಖಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದು ಪಡಿಸುವದು.(1520001015/FP/93393042892251168)
8 6315
Work Name: ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001015/RS/93393042892274105)
8 9683
Sub Total Rs. 624262
Grand Total Rs. 624262
Expenditure In Lakhs : 6.24262
Report Completed