Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KARATAGI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : BENNUR
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (640 ಮೀ)(1520001020/FP/93393042892245474)
1 9900
Work Name: ಶಾಲಿಗನೂರು ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892245589)
1 9900
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೊಳ ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892245799)
1 9900
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಪುನರ್ ವತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261680)
1 5234
Work Name: ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಫ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892258360)
10 9592
Work Name: ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/AV/93393042892253732)
11 9999
Work Name: ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/AV/93393042892253732)
12 9999
Work Name: ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892263719)
12 8724
Work Name: ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261675)
13 4362
Work Name: ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261672)
14 9592
Work Name: ಶಾಲಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/AV/93393042892289172)
16 9592
Work Name: ಶಾಲಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261874)
18 8724
Work Name: ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (640 ಮೀ)(1520001020/FP/93393042892245474)
2 9900
Work Name: ಶಾಲಿಗನೂರು ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892245588)
2 9900
Work Name: ಶಾಲಿಗನೂರು ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892245589)
2 9900
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೊಳ ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892245799)
2 9900
Work Name: ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಫ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892258377)
2 5234
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/RS/93393042892278146)
22 9592
Work Name: ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/AV/93393042892253732)
23 9999
Work Name: ಶಾಲಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/WC/93393042892422026)
23 4360
Work Name: ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/AV/93393042892253732)
26 4360
Work Name: ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (640 ಮೀ)(1520001020/FP/93393042892245474)
3 9900
Work Name: ಶಾಲಿಗನೂರು ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892245588)
3 9900
Work Name: ಶಾಲಿಗನೂರು ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892245589)
3 9900
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೊಳ ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892245799)
3 9900
Work Name: ಶಾಲಿಗನೂರು ಪುನರ್ ವಸತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892245588)
33 9900
Work Name: ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಫ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಆಗ್ನೆಯ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892258376)
36 9592
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಪುನರ್ ವತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261680)
4 5234
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಪುನರ್ ವಸತಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261876)
4 9592
Work Name: ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಫ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892258360)
5 9592
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಪುನರ್ ವಸತಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261876)
5 8720
Work Name: ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಫ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892258360)
6 9592
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಪುನರ್ ವತಿಗೋಂಡ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261680)
6 9592
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಪುನರ್ ವಸತಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261876)
6 9592
Work Name: ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/AV/93393042892253732)
7 9900
Work Name: ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/AV/93393042892253732)
9 9900
Work Name: ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಪುನರ್ ವಸತಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892261876)
9 9592
Work Name: ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಫ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಆಗ್ನೆಯ ಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001020/FP/93393042892258376)
90 9592
Sub Total Rs. 338653
Grand Total Rs. 338653
Expenditure In Lakhs : 3.38653
Report Completed