Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KANAKAGIRI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : CHIKKADANKANKAL
Work Name: WP269745 ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892255217)
1 9648
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ(1520001029/LD/93393042892298941)
10 10000
Work Name: ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001029/LD/93393042892296233)
11 9592
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ(1520001029/LD/93393042892298941)
11 10000
Work Name: ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001029/LD/93393042892296233)
12 9592
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ(1520001029/LD/93393042892298941)
12 5000
Work Name: ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892307433)
13 10000
Work Name: ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001029/LD/93393042892296233)
13 9592
Work Name: ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892307433)
14 10000
Work Name: ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001029/LD/93393042892296233)
14 9592
Work Name: ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892307433)
15 5000
Work Name: ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001029/LD/93393042892296233)
15 9592
Work Name: ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892307433)
16 10000
17 10000
18 5000
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/LD/93393042892302653)
19 10000
Work Name: WP269745 ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892255217)
2 7236
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/LD/93393042892302653)
20 5000
21 10000
24 5000
Work Name: ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001029/LD/93393042892296233)
31 9592
32 9592
333 9592
34 9592
35 9592
41 9592
Work Name: ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892307433)
51 10000
52 10000
53 10000
54 10000
55 10000
56 10000
57 10000
Work Name: ಚರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವದು(1520001029/LD/93393042892293788)
61 9592
62 9592
63 9592
Work Name: ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1520001029/LD/93393042892296233)
71 436
77 436
Work Name: ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520001029/FP/93393042892295927)
89 9592
90 9592
91 8000
Sub Total Rs. 354228
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಸುಂಕ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ ನ 61 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ (ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾವಿ) ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WH/93393042892239978)
1 436
Work Name: WP 273626 ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/FP/93393042892270814)
10 6500
Work Name: WP1 277018 ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892257756)
11 9592
Work Name: WP1 277018 ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892257756)
12 3488
Work Name: WP 273626 ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/FP/93393042892270814)
13 9592
Work Name: WP 273626 ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/FP/93393042892270814)
14 9592
Work Name: WP 273626 ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/FP/93393042892270814)
15 9592
Work Name: WP1 277018 ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892257756)
16 9592
Work Name: WP1 277018 ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/AV/93393042892257756)
17 6104
Work Name: WP269757 ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1520001029/LD/93393042892239007)
18 9592
Work Name: WP269757 ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1520001029/LD/93393042892239007)
19 7848
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಸುಂಕ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ ನ 61 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ (ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾವಿ) ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WH/93393042892239978)
2 9592
Work Name: WP1 277905 ಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1520001029/LD/93393042892249045)
20 3924
Work Name: WP 273975 ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನವಲಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/FP/93393042892270815)
21 4796
Work Name: WP 273977 ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು(1520001029/LD/93393042892241987)
22 6540
Work Name: WP274337ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WC/93393042892327297)
23 3488
Work Name: WP274338 ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WC/93393042892327299)
24 5232
Work Name: WP274339 ಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WC/93393042892327301)
25 5232
Work Name: WP274340 ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WC/93393042892327304)
26 5232
Work Name: WP1 291045 ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WC/93393042892416794)
27 5232
Work Name: WP1 294455 ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ 2 ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WC/93393042892423240)
28 5232
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಸುಂಕ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ ನ 61 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ (ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾವಿ) ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WH/93393042892239978)
3 9592
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಸುಂಕ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ ನ 61 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ (ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾವಿ) ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WH/93393042892239978)
4 3789
Work Name: ಹಿರೇಡಂಕನಕಲ್ ಸುಂಕ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ ನ 61 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ (ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾವಿ) ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/WH/93393042892239978)
5 3789
Work Name: WP 273626 ಚಿರ್ಚನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520001029/FP/93393042892270814)
6 5000
Sub Total Rs. 158598
Grand Total Rs. 512826
Expenditure In Lakhs : 5.12826
Report Completed