Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 14, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KOPPAL
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : HASAGAL
Work Name: ಹಿರೇ ಸೂಳಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002023/AV/93393042892289952)
14241 8343
Work Name: ಹಿರೇ ಸೂಳಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002023/AV/93393042892287954)
14524 8343
Work Name: ಚಿಕ್ಕ ಸೂಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002023/AV/93393042892289957)
14524 9000
Work Name: ಹಾಸಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 41 ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520002023/AV/93393042892255345)
14983 18102
Work Name: ಹಿರೇ ಸೂಳಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002023/AV/93393042892289952)
14987 18900
Work Name: ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002023/AV/93393042892289959)
17131 9000
18083 9450
20975 9450
Work Name: ಹಿರೇ ಸೂಳಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002023/AV/93393042892287954)
21935 8100
22910 9450
Work Name: ಚಿಕ್ಕ ಸೂಳಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002023/AV/93393042892289957)
23256 9450
Work Name: ಚಿಕ್ಕ ಸೂಳಿಕೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002023/AV/93393042892287958)
3886 9450
Work Name: ಹಾಸಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 41 ರಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ.(1520002023/AV/93393042892255345)
7530 9450
Work Name: ಚಿಕ್ಕ ಸೂಳಿಕೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002023/AV/93393042892287958)
7801 9450
7802 8550
Sub Total Rs. 154488
Grand Total Rs. 154488
Expenditure In Lakhs : 1.54488
Report Completed