Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 14, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KOPPAL
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : GULADALLI
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892317718)
11 6850
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಠೆಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892388022)
11 2720
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಿ ಹಳ್ಳದವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892388019)
12 6750
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಠೆಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892388022)
16 6850
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಿ ಹಳ್ಳದವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892388019)
17 6750
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೋರಿ ಹಳ್ಳದವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892388019)
18 2620
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕೆರೆಯ ಕೋಡೆಯವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892388020)
20 6202
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕೆರೆಯ ಕೋಡೆಯವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892388020)
21 6202
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
22 9660
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋರಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕೆರೆಯ ಕೋಡೆಯವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892388020)
22 4000
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
23 9660
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892313907)
23 5042
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
24 9660
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892313907)
24 5042
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
25 9660
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892313907)
25 2000
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255823)
26 9900
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
26 9660
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892313170)
26 4800
Work Name: ಗಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯ ಕೋಡೆಯವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892418062)
26 7655
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
27 9660
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892313170)
27 7124
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255823)
28 9900
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255823)
29 9900
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
29 9660
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892313908)
29 5250
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
30 9660
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892313908)
30 5250
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
31 9660
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
32 9660
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
33 9660
Work Name: ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255824)
34 9900
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255866)
34 9660
Work Name: ಗಿಣಿಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892429565)
35 7655
Work Name: ಗಬ್ಬೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಪ್ಪ ಕುರಿ ಇವರ ಹೊಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892418065)
37 7655
Work Name: ಹಾಲಿಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಇಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892317717)
38 7655
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892327943)
39 6835
Work Name: ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255825)
40 9660
Work Name: ಹಾಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892327933)
40 7655
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255823)
41 9900
Work Name: ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255825)
41 9660
Work Name: ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255825)
43 9660
Work Name: ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255825)
44 9660
Work Name: ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1520002035/AV/93393042892255825)
45 8400
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892415778)
5 6427
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892415778)
6 6427
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892415781)
7 6765
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892415781)
8 6765
Work Name: ಗುಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಠೆಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಿ ಇವರ ಹೊಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು(1520002035/WC/93393042892388022)
9 6850
Sub Total Rs. 374256
Grand Total Rs. 374256
Expenditure In Lakhs : 3.74256
Report Completed