Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KUSHTAGI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : MALAGITTI
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಪಕೀರಪ್ಪ ದಾಟನಾಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.24*7 ರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042892930666)
1 150
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/RS/93393042892277001)
1 650
Work Name: ಹನಮಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351194)
1 8650
Work Name: ರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಹಾದಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351203)
1 5000
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗುಳದಾಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.6*1 ರಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042892862674)
10 650
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಪಕೀರಪ್ಪ ದಾಟನಾಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.24*7 ರಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042892930509)
13 650
14 100
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಹನಮಪ್ಪ ದಂಡಿನ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/IF/93393042893851645)
15 40
Work Name: ಕಡಿವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಸಣ್ಣಕಾಳಪ್ಪ ಕಡಿವಾಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 26-1/4 ರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042893387224)
2 10
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/RS/93393042892277001)
2 300
Work Name: ಹನಮಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351194)
2 650
Work Name: ರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಹಾದಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351203)
2 1000
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲವ್ವ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ತೆವರನ್ನವರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042893681104)
21 50
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಷಟಲಕಾಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೇವರ ಬ್ಲಾಕ ಅಳವಡಿಸು(1520003004/AV/93393042892304328)
26 9000
27 9000
28 9000
29 9000
Work Name: ಕಡಿವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಸಣ್ಣಕಾಳಪ್ಪ ಕಡಿವಾಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 26-1/4 ರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042893387224)
3 50
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/RS/93393042892277001)
3 3000
Work Name: ಹನಮಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351194)
3 650
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಷಟಲಕಾಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೇವರ ಬ್ಲಾಕ ಅಳವಡಿಸು(1520003004/AV/93393042892304328)
30 9000
31 9000
32 9000
35 9000
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಪಕೀರಪ್ಪ ದಾಟನಾಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.24*7 ರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042892930666)
35 1200
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಷಟಲಕಾಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೇವರ ಬ್ಲಾಕ ಅಳವಡಿಸು(1520003004/AV/93393042892304328)
37 9000
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 56/1/1-ಅP1 ರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042893314513)
37 1200
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಷಟಲಕಾಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೇವರ ಬ್ಲಾಕ ಅಳವಡಿಸು(1520003004/AV/93393042892304328)
38 5000
Work Name: ಕಡಿವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಸಣ್ಣಕಾಳಪ್ಪ ಕಡಿವಾಲ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 26-1/4 ರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042893387224)
39 1300
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಸೋಮಣ್ಣ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಓಲೆಕಾರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.12*6 ರಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042892930419)
4 650
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/RS/93393042892277001)
4 5000
Work Name: ಕಡಿವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಾ ರಂಗಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.3*8 ರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042892941703)
41 1300
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/RS/93393042892277001)
5 5000
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನೂರಸಾಬ ಮೌಲಸಾಬ ನಧಾಪ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.14*3 ರಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042892911391)
6 650
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/RS/93393042892277001)
6 4000
7 500
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೀಮಪ್ಪ ಜೂಲಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 15*6 ರಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042893097983)
8 1800
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲಸಾಬ ಕಾಸಿಮ್ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 33*7 ರಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042893434812)
8 650
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೀಮಪ್ಪ ಜೂಲಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 15*6 ರಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/IF/93393042893097983)
9 200
Sub Total Rs. 131050
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಶರಣಪ್ಪ ಕುರಂಗದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹನಮನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332604)
1 500
Work Name: ನಾಗಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವುದು (1520003004/WC/93393042892437321)
1 1624
Work Name: ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತೆವುದು(1520003004/WC/93393042892332630)
10 2556
Work Name: ಯಚ್ಚರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚೇತನಕುಮಾರ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವುದು (1520003004/WC/93393042892437342)
10 1264
Work Name: ಕಡಿವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/RS/93393042892277005)
101 650
Work Name: ಜಗದೀಶ ಮುದಕಪ್ಪ ಗಾಜಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351189)
101 4500
Work Name: ಕಾಳಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351201)
102 6200
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದನಗೌಡ ಹನಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 37/7 ರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/IF/93393042892870136)
105 1000
Work Name: ಕಾಳಪ್ಪ ಗುಳಗುಳಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351202)
106 6200
Work Name: ರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಹಾದಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351203)
108 6200
Work Name: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351184)
109 7000
Work Name: ಹನಮಂತ ಗುರಿಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ತೆವರನ್ನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332533)
11 2460
Work Name: ಯಚ್ಚರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚೇತನಕುಮಾರ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವುದು (1520003004/WC/93393042892437342)
11 1920
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/RS/93393042892277003)
111 3200
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವದು(1520003004/LD/93393042892267603)
115 3800
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/RS/93393042892277003)
116 4000
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಹ್ಲಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892411407)
118 5000
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಹ್ಲಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892411407)
119 5000
Work Name: ಹನಮಂತ ಗುರಿಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ತೆವರನ್ನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332533)
12 2252
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಚ್ಚಗಲ್ ಬಂಡಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವುದು (1520003004/WC/93393042892437344)
12 3970
Work Name: ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಹ್ಲಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892411407)
120 4000
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಹು ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/WC/93393042892413051)
122 8000
Work Name: ಪಟ್ಟಲಚಿಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಹು ನಿರ್ಮಾಣ (1520003004/WC/93393042892413051)
123 5000
Work Name: ಹನಮಪ್ಪ ದಂಡಿನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351196)
125 3200
Work Name: ಯಚ್ಚರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚೇತನಕುಮಾರ ಹಡಪದ ಇವರ ಹೊಲದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವುದು (1520003004/WC/93393042892437342)
13 1304
Work Name: ಹನಮಂತ ಗುರಿಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ತೆವರನ್ನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332533)
14 1200
Work Name: ಪರಸುರಾಮ ಬಂಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು (1520003004/WC/93393042892437314)
14 2000
Work Name: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯಲುಗಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351198)
152 5000
Work Name: ಶಾಂತವ್ವ ಬಂಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಗಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003004/WC/93393042892332594)
17 3580
Work Name: ಶಾಂತವ್ವ ಬಂಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಗಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003004/WC/93393042892332594)
18 3850
Work Name: ಶಾಂತವ್ವ ಬಂಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಗಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003004/WC/93393042892332594)
19 3000
Work Name: ಚೌರಬಸಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂಡಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332714)
19 2000
Work Name: ಶರಣಪ್ಪ ಕುರಂಗದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹನಮನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332604)
2 1904
Work Name: ನಾಗಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವುದು (1520003004/WC/93393042892437321)
2 1016
Work Name: ಚೌರಬಸಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂಡಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332714)
20 1236
Work Name: ಚೌರಬಸಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಂಡಿಯವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332714)
21 1400
Work Name: ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332723)
22 2020
Work Name: ಧರ್ಮನಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಲದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332736)
22 3850
Work Name: ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332723)
23 1655
Work Name: ಧರ್ಮನಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಲದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332736)
23 1800
Work Name: ಬಸಯ್ಯ ಕೊಡಿಹಾಳ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332747)
23 10500
Work Name: ಕೆಂಚವ್ವ ಯಮನೂರಪ್ಪ ನೀಲಗುಂದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚಂದಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332643)
24 1484
Work Name: ಕೆಂಚವ್ವ ಯಮನೂರಪ್ಪ ನೀಲಗುಂದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಚಂದಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332643)
25 1662
Work Name: ನಾಗಪ್ಪ ವತ್ತಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1520003004/WC/93393042892332654)
26 1500
Work Name: ಯಮನೂರಸಾಬ ಬಾಲೆಸಾಬ ನದಾಪ್ ಇವರಹೊಲದಿಂದ ಕೊಟಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳಎತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332686)
28 2000
Work Name: ಯಮನೂರಸಾಬ ಬಾಲೆಸಾಬ ನದಾಪ್ ಇವರಹೊಲದಿಂದ ಕೊಟಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳಎತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332686)
29 804
Work Name: ಶರಣಪ್ಪ ಬಂಗಾಳಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಜಮಾಗಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332569)
3 2180
Work Name: ನಾಗಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವುದು (1520003004/WC/93393042892437321)
3 2464
Work Name: ಯಮನೂರಸಾಬ ಬಾಲೆಸಾಬ ನದಾಪ್ ಇವರಹೊಲದಿಂದ ಕೊಟಗಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳಎತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332686)
30 800
Work Name: ವಾಲಿಕಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಲುತಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003004/WC/93393042892351200)
302 7000
Work Name: ಶರಣಪ್ಪ ಬಂಗಾಳಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಜಮಾಗಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332569)
4 2400
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀಲಗುಂದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವದು (1520003004/WC/93393042892437339)
4 1550
Work Name: ಶರಣಪ್ಪ ಬಂಗಾಳಿ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಜಮಾಗಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332569)
5 1596
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀಲಗುಂದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವದು (1520003004/WC/93393042892437339)
5 1240
Work Name: ಬಿಚ್ಚಗಲ್ ಬಂಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಡಿಗದ್ದಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003004/WC/93393042892332576)
6 2250
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀಲಗುಂದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವದು (1520003004/WC/93393042892437339)
6 800
Work Name: ಬಿಚ್ಚಗಲ್ ಬಂಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಡಿಗದ್ದಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003004/WC/93393042892332576)
7 1832
Work Name: ಡಾಕ್ಟರ ಬಸಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾನುಬೋಗರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332777)
7 2000
Work Name: ಬಿಚ್ಚಗಲ್ ಬಂಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಡಿಗದ್ದಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003004/WC/93393042892332576)
8 3680
Work Name: ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯವರ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾನುಬೋಗರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾಹೂಳೆತ್ತವುದು(1520003004/WC/93393042892332768)
8 1040
Work Name: ಬಿಚ್ಚಗಲ್ ಬಂಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಡಿಗದ್ದಿ ಇವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1520003004/WC/93393042892332576)
9 1400
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀಲಗುಂದ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೂ ಎತ್ತುವದು (1520003004/WC/93393042892437339)
9 1676
Sub Total Rs. 178169
Grand Total Rs. 309219
Expenditure In Lakhs : 3.09219
Report Completed