Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : KOPPAL
Block : KUSHTAGI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : LINGADAHALLI
Work Name: ವಿರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003035/AV/93393042892291237)
1 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892293861)
1 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
1 1000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246662)
1 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892255487)
1 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/LD/93393042892271491)
1 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/RS/93393042892277049)
1 2000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/RS/93393042892280002)
1 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/WC/93393042892434053)
1 5000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892263242)
10 5000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892293861)
10 5000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892294531)
10 1000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892263242)
11 2000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892253575)
14 10000
16 10000
17 10000
18 10000
19 10000
Work Name: ವಿರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003035/AV/93393042892291237)
2 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892291890)
2 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892293861)
2 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246659)
2 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
2 9000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246662)
2 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892255487)
2 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/LD/93393042892271491)
2 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/RS/93393042892280002)
2 8000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/WC/93393042892434053)
2 2000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892253575)
20 10000
21 10000
22 10000
23 10000
24 10000
25 10000
26 10000
27 10000
28 10000
Work Name: ವಿರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003035/AV/93393042892291237)
3 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892291890)
3 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
3 9000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246662)
3 7000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/LD/93393042892271491)
3 3000
Work Name: ವಿರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1520003035/AV/93393042892291237)
4 5000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892291890)
4 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246659)
4 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
4 9000
Work Name: ಗು ಹ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246664)
4 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/WC/93393042892348066)
4 5000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892291890)
5 20
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
5 9000
Work Name: ವಿರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/WC/93393042892427792)
5 3000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892291890)
6 6000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892294531)
6 9000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
6 5000
Work Name: ಗು ಹ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246664)
6 7000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892263242)
7 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892291890)
7 1000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892294531)
7 9000
Work Name: ಹೊನಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/RS/93393042892276297)
7 8000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892263242)
8 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892294531)
8 9000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892263242)
9 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892293861)
9 10000
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೊಠಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/AV/93393042892294531)
9 9000
Work Name: ಹೊನಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/RS/93393042892276297)
9 10000
Sub Total Rs. 523020
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
1 9592
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
2 9592
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
3 9592
Work Name: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಪ್ರೌ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1520003035/FP/93393042892246661)
4 9592
Sub Total Rs. 38368
Grand Total Rs. 561388
Expenditure In Lakhs : 5.61388
Report Completed