Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, June 22, 2024

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : TUMAKURU
Block : GUBBI
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Panchayat : KADABA
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
Work Name: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/LD/93393042892240081)
1 6300
Work Name: ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/FP/93393042892260915)
12 8100
Work Name: ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/FP/93393042892260915)
13 8100
Work Name: ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/FP/93393042892260915)
15 8100
Work Name: ಸಹಿಪ್ರಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/LD/93393042892236564)
16 8272
Work Name: ಸಹಿಪ್ರಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/LD/93393042892236564)
18 8272
Work Name: ಸಹಿಪ್ರಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/LD/93393042892236564)
19 8272
Work Name: ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮನೆಯಿಂದ GMB ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ (1525002022/FP/93393042892266655)
2 5890
Work Name: ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನಹಟ್ಟಿಯ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ(1525002022/FP/93393042892260910)
20 8100
Work Name: ಸಹಿಪ್ರಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/LD/93393042892236564)
20 8000
Work Name: ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನಹಟ್ಟಿಯ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ(1525002022/FP/93393042892260910)
21 5850
Work Name: ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನಹಟ್ಟಿಯ ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ(1525002022/FP/93393042892260910)
22 8100
Work Name: ಗಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮನೆಯಿಂದ GMB ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ (1525002022/FP/93393042892266655)
3 5330
Work Name: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/LD/93393042892240081)
5 7650
Work Name: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/LD/93393042892240081)
7 9000
Work Name: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1525002022/LD/93393042892240081)
8 9000
Sub Total Rs. 122336
Grand Total Rs. 122336
Expenditure In Lakhs : 1.22336
Report Completed