Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BAGALKOTE
Block : JAMKHANDI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BIDARI
Work Name: ರಹಿಮತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/AV/93393042892255199)
35 07/04/2022 17304
35 07/04/2022 4326
36 07/04/2022 6489
36 07/04/2022 12978
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/AV/93393042892303505)
1423 25/04/2022 13905
1423 25/04/2022 1545
1424 25/04/2022 6180
2013 06/05/2022 16686
2013 06/05/2022 1854
2014 06/05/2022 18540
2189 13/05/2022 19467
2189 13/05/2022 2163
2190 13/05/2022 21630
2916 21/05/2022 17304
2916 21/05/2022 2163
2917 21/05/2022 19467
3419 30/05/2022 19467
3419 30/05/2022 2163
3420 30/05/2022 15141
3420 30/05/2022 6489
4836 10/06/2022 15141
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/AV/93393042892310468)
9004 08/08/2022 19467
9005 08/08/2022 4326
9005 08/08/2022 17304
9598 13/08/2022 15141
9599 13/08/2022 15141
9599 13/08/2022 4326
10016 25/08/2022 19467
10017 25/08/2022 15141
10017 25/08/2022 4326
10292 01/09/2022 21630
10293 01/09/2022 12978
10293 01/09/2022 4326
14927 07/11/2022 21630
14928 07/11/2022 4326
15506 12/11/2022 13596
15507 12/11/2022 4326
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/AV/93393042892315700)
23440 18/03/2023 9888
23440 18/03/2023 2472
23441 18/03/2023 11124
23441 18/03/2023 1236
24815 18/03/2023 21630
24816 18/03/2023 12978
25777 29/03/2023 17304
25777 29/03/2023 4326
25778 29/03/2023 4326
25778 29/03/2023 2163
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/AV/93393042892319491)
25779 29/03/2023 19467
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಖೋ ಖೋ ಅಂಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು(1501005003/AV/93393042892319495)
25780 29/03/2023 10815
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿಬೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು(1501005003/AV/93393042892319499)
25781 29/03/2023 8652
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/AV/93393042892319500)
25782 29/03/2023 10815
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿದರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ‍್ದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/FP/93393042892248773)
37 07/04/2022 19467
38 07/04/2022 15141
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಡಸಲಗಿಯವರ ಹೋಲದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಬಮನಾಳ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1501005003/FP/93393042892251113)
39 07/04/2022 21630
40 07/04/2022 21630
1291 25/04/2022 15450
1292 25/04/2022 6180
2016 06/05/2022 18540
2017 06/05/2022 18540
2192 13/05/2022 21630
2193 13/05/2022 21630
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೆಂಗ್ರೇ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈನಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/FP/93393042892281676)
16578 26/11/2022 21630
16579 26/11/2022 15141
16579 26/11/2022 4326
Work Name: ಬದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಸಾಹುಕಾರ ಹೋಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದದ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1501005003/FP/93393042892283532)
2924 30/05/2022 21630
2925 30/05/2022 21630
2926 30/05/2022 19467
2926 30/05/2022 2163
4840 10/06/2022 21630
4841 10/06/2022 21630
4842 10/06/2022 19467
4842 10/06/2022 2163
6329 02/07/2022 17304
6330 02/07/2022 10815
7149 15/07/2022 21630
7150 15/07/2022 8652
7150 15/07/2022 4326
7602 21/07/2022 21630
7603 21/07/2022 6489
7603 21/07/2022 4326
8321 29/07/2022 21630
8322 29/07/2022 6489
8322 29/07/2022 4326
9006 08/08/2022 18540
9007 08/08/2022 3708
9007 08/08/2022 5562
9600 13/08/2022 21321
Work Name: ರಹಿಮತಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿಯ ಪೂಲದಿಂದ ಕದಮ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1501005003/FP/93393042892288111)
5659 21/06/2022 19467
5660 21/06/2022 21630
6257 02/07/2022 19467
6258 02/07/2022 21630
6259 02/07/2022 21630
7151 15/07/2022 19467
7152 15/07/2022 15141
7152 15/07/2022 2163
7604 21/07/2022 19467
7605 21/07/2022 19467
7605 21/07/2022 2163
8323 29/07/2022 19467
8324 29/07/2022 19467
9009 08/08/2022 16686
9010 08/08/2022 11124
9603 13/08/2022 21630
9604 13/08/2022 10815
10018 25/08/2022 21630
10019 25/08/2022 15141
10019 25/08/2022 4326
10296 01/09/2022 21630
10297 01/09/2022 15141
10297 01/09/2022 4326
14929 07/11/2022 21630
14930 07/11/2022 12978
14930 07/11/2022 4326
16613 26/11/2022 17304
16613 26/11/2022 4326
17523 02/12/2022 17304
17523 02/12/2022 4326
18112 10/12/2022 4326
18112 10/12/2022 17304
19049 22/12/2022 1545
19049 22/12/2022 13905
19050 22/12/2022 4635
19489 30/12/2022 19467
19490 30/12/2022 6489
19490 30/12/2022 2163
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಣವಗೋಳ ಮನೆಯಿಂದ ಸದಾಶಿವ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/FP/93393042892298003)
14931 07/11/2022 6180
14932 07/11/2022 5562
14932 07/11/2022 618
14933 07/11/2022 1236
15516 12/11/2022 21630
16883 26/11/2022 6180
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನವ್ವ ಸೋಮರಾಯ ಬಬಲಾದಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042892237689)
14934 07/11/2022 2163
14934 07/11/2022 2163
16068 19/11/2022 2163
16068 19/11/2022 2163
19491 30/12/2022 4326
21105 23/01/2023 4326
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವ್ಬವ ವಿಠ್ಠಲ ಕಂಬಾಗಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042892237694)
6260 02/07/2022 17304
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮಪ್ಪ ಗೋವಿಂದ ಹರಿಜನ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042892366409)
20734 14/01/2023 6489
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಶಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕಂಬಾಗಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042892537426)
5663 21/06/2022 4326
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಹಾದೇವ ಗುಬಚಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042892551921)
21106 23/01/2023 6489
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042892566527)
1340 25/04/2022 6180
19492 30/12/2022 6489
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುವನೇಶ್ವರಿ ಗುರಬಸಪ್ಪ ಅವರಾದಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042892636753)
1341 25/04/2022 6180
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893042091)
20874 14/01/2023 8652
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲ್ಲವ್ವ ಚಂದಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893587419)
5662 21/06/2022 6489
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮವ್ವ ಪಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893615744)
17524 02/12/2022 4326
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೌರವ್ವ ಅಶೋಕ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893615753)
1342 25/04/2022 6180
16592 26/11/2022 4326
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಸದಾಶಿವ ಶಿಂದೆ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893636197)
6339 02/07/2022 17304
6339 02/07/2022 1236
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಭೀ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893650647)
1343 25/04/2022 4635
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893666833)
5661 21/06/2022 17304
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893666845)
5664 21/06/2022 14832
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಟು ಮಾರುತಿ ಸಾವಂತ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893800873)
8293 30/07/2022 8652
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ಶಂಕರ ಕದಮ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893881780)
7606 21/07/2022 12978
7606 21/07/2022 4326
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗುಲಿಪಲ್ಲೆ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893912432)
8294 30/07/2022 7416
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸಪ್ಪ ಮಾ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893912447)
21107 23/01/2023 6489
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ತುಕಾರಾಮ ಲವಟೆ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893951565)
8295 30/07/2022 7416
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವಿ ರುದ್ರಯ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005003/IF/93393042893952035)
16078 19/11/2022 1854
16078 19/11/2022 3708
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪದಪ ಬಮನಾಳ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005003/IF/93393042893952061)
16080 19/11/2022 5562
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಮನಾಳ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005003/IF/93393042893952107)
16082 19/11/2022 5562
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮ ರೂಪಾ ಶಿವಪ್ಪ ಗುಬಚಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042893978242)
9011 08/08/2022 6489
16084 19/11/2022 6489
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಗಸೂಳಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894189420)
16887 26/11/2022 7
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಮೀಣಿ ಷಣ್ಣೂಖಪ್ಪ ಕುಂಚನೂರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894189531)
16888 26/11/2022 7
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂಚನೂರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894189563)
16889 26/11/2022 0.98
17900 02/12/2022 1
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀತವ್ವ ಮಂಗಸೂಳಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894189614)
16894 26/11/2022 7
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಚನಾ ಬಾಳಪ್ಪ ರಾಘಾ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894189652)
16893 26/11/2022 7
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶ್ರೀ ರಾಘವ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894189784)
16890 26/11/2022 7
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಘ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894189959)
16891 26/11/2022 7
Work Name: ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯಾದವಾಡ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894190002)
16892 26/11/2022 7
Work Name: ಮಮತಾಜ ಇಕ್ಕಾಬಾಲ ನಧಾಫ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894339896)
21108 23/01/2023 6489
22862 24/02/2023 6489
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶ್ರೀ ಬೀಮಪ್ಪ ಶೆಂಡಗಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/IF/93393042894339954)
21129 23/01/2023 4326
21129 23/01/2023 2163
22863 24/02/2023 6489
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆವರವನ್ನು ಅಬಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು(1501005003/LD/93393042892310347)
25786 29/03/2023 21630
25787 29/03/2023 21630
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಹೋಲದಿಂದ ಜಾಂಬ್ರೇಯವರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RC/93393042892217665)
1344 25/04/2022 15450
1345 25/04/2022 6180
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗಾಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RC/93393042892290588)
42 07/04/2022 21630
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣ್ಣುರ ಹೋಲದಿಂದ ಕೀನಾಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005003/RC/93393042892356088)
3003 21/05/2022 16686
3004 21/05/2022 16686
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RC/93393042892365597)
14942 07/11/2022 21630
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣದಾಳ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಮಾರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RC/93393042892368086)
19495 30/12/2022 7416
19495 30/12/2022 9270
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಕಾಲಿಯವರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RC/93393042892385483)
14945 07/11/2022 17304
15518 12/11/2022 10815
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಬರ ಪಟೇಲ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RC/93393042892397730)
22864 24/02/2023 15141
Work Name: ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮುದೋಳ ಹೋಲದಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಘಾ ಹೋಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RC/93393042892397734)
22865 24/02/2023 21630
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಮೋನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RC/93393042892398257)
25788 29/03/2023 17304
Work Name: ಜನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ತೇರದಾಳ ವಸ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RS/93393042892294497)
23444 05/03/2023 12360
23445 05/03/2023 12360
24817 18/03/2023 21630
Work Name: ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯನಿರ್ಮಾಣ(1501005003/RS/93393042892296118)
25789 29/03/2023 6489
25789 29/03/2023 4326
Sub Total Rs. 2215581
Grand Total Rs. 2215581
Expenditure In Lakhs For block :22.16
Report Completed
Excel View