Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BAGALKOTE
Block : JAMKHANDI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KUNCHANUR
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭು ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/FP/93393042892282369)
3119 27/05/2022 18540
3120 27/05/2022 12978
3120 27/05/2022 3708
3121 27/05/2022 11124
3121 27/05/2022 3708
3122 27/05/2022 5562
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಿದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಗಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/FP/93393042892283201)
3123 27/05/2022 14832
3123 27/05/2022 1854
3124 27/05/2022 16686
3125 27/05/2022 9270
3125 27/05/2022 1854
3126 27/05/2022 1854
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಯ ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾನಿಂಗ ಕೊಕಟನೂರ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892284957)
17659 08/12/2022 7416
17659 08/12/2022 9270
17660 08/12/2022 1854
17660 08/12/2022 3708
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಕುಲ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/FP/93393042892284959)
5880 28/06/2022 18540
5881 28/06/2022 14832
5881 28/06/2022 3708
5882 28/06/2022 9270
5882 28/06/2022 1854
5883 28/06/2022 3708
5884 28/06/2022 1854
5885 28/06/2022 1854
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಗುಡದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892290266)
12985 10/10/2022 14832
12986 10/10/2022 5562
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಕುದರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892290267)
12987 10/10/2022 14832
12988 10/10/2022 5562
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮರನೂರ ದಡ್ಡಿಯಿಂದ ದರ್ಗಾದ ಮೂಲಿವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892290270)
13183 10/10/2022 6489
13183 10/10/2022 1545
13184 10/10/2022 9270
13185 10/10/2022 9270
13186 10/10/2022 927
13186 10/10/2022 927
13516 20/10/2022 12360
13516 20/10/2022 3090
13517 20/10/2022 15450
13518 20/10/2022 15450
13519 20/10/2022 4635
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892290271)
26305 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892290272)
26306 31/03/2023 618
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಣಿಕಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892293684)
17151 28/11/2022 18540
17152 28/11/2022 9270
17682 08/12/2022 18540
17683 08/12/2022 1854
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಬಾಣಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಮಲವ್ವನ ಒತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892293685)
17153 28/11/2022 18540
17154 28/11/2022 9270
17684 08/12/2022 14832
17685 08/12/2022 11124
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ದಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬೋರವೆಲ್ಲ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892293686)
13089 10/10/2022 3090
13090 10/10/2022 9270
13091 10/10/2022 5562
13520 20/10/2022 15450
13521 20/10/2022 15450
16516 23/11/2022 618
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಕಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರ ಸಿಸ್ಟರ್ನದಿಂದ ಹೊಳೆಯದಾರಿ ವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892293687)
17686 08/12/2022 18540
17687 08/12/2022 5562
17687 08/12/2022 12978
17688 08/12/2022 1854
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇವಿ ನಾವಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/FP/93393042892296920)
17689 08/12/2022 18540
17690 08/12/2022 1854
17690 08/12/2022 3708
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶ್ರೀ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಗುಡದಾರ ಇವರ ಅಂಬೇಡಕರ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/IF/93393042893044640)
1061 22/04/2022 5562
1812 04/05/2022 5562
1812 04/05/2022 1854
2328 11/05/2022 3708
3807 02/06/2022 1854
3807 02/06/2022 4944
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಹಣಮಂತ ಮಾಂಗ ಇವರ ದನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042893606316)
8002 31/03/2023 12360
8003 31/03/2023 1545
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಾ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ದನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042893697122)
23752 04/03/2023 7416
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುವರ್ಣಾ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ದನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042893697187)
8004 31/03/2023 9270
8005 31/03/2023 1545
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೀನಮಾ ಶಮಶುದ್ದೀನ ಚೌಧರಿ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042893707691)
1062 22/04/2022 9270
1062 22/04/2022 1854
4553 10/06/2022 1854
4553 10/06/2022 1854
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಚನಾಳ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042893707700)
1063 22/04/2022 7416
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಪ್ಪ ಚ ಬಾಬಾನಗರ ಇವರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042893763686)
2563 21/05/2022 11124
2563 21/05/2022 309
2564 21/05/2022 5562
2564 21/05/2022 1854
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವರೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/IF/93393042893852441)
5888 28/06/2022 927
5889 28/06/2022 3708
5889 28/06/2022 5562
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಪ್ಪ ಕಾಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/IF/93393042893852476)
23481 04/03/2023 7416
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರೆವ್ವ ಸಿ ಮೆಟಿಕಟ್ಟಿ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/IF/93393042893852500)
5890 28/06/2022 12978
5891 28/06/2022 5871
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಲಿಂಗ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕೋನೆಗೋಳ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/IF/93393042893852546)
13523 20/10/2022 9270
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಕುಲ ಶಿ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ದನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/IF/93393042893904870)
7163 23/03/2023 5562
8006 31/03/2023 4635
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪ ದುಂಡಪ್ಪ ಜಂಬಗಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042893904935)
14871 04/11/2022 5562
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತವನಪ್ಪ ಮಾಳಗೊಂಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042893904984)
14872 04/11/2022 1854
14872 04/11/2022 3708
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಲೀಕ ಮಾ ಸುಣಗಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042893904986)
20198 13/01/2023 5562
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚಯ್ಯ ದುಂಡಯದಯ ಮಠಪತಿ ಇವರ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042894006812)
20197 13/01/2023 5562
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸನದಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042894016014)
17257 02/12/2022 5562
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಸಪ್ಪ ಶಿಂಗಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟೀಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042894187634)
18062 02/12/2022 927
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುವರ್ಣಾ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ದನದ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042894335766)
21896 10/02/2023 8343
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಹ ಮಾಂಗ ಇವರ ದನದ ಶೇಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042894335781)
21897 10/02/2023 8343
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮಜವ್ವ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದಲಗಾವಿ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042894335806)
23483 04/03/2023 11124
25486 23/03/2023 8961
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರವ್ವ ಕರೆಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042894335842)
23484 04/03/2023 7416
25487 23/03/2023 5562
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವ್ವ ಮಾದೇವ ಮಾಂಗ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042894335903)
21898 10/02/2023 5562
23485 04/03/2023 7416
25473 23/03/2023 7416
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷತಾ ಬಸವರಾಜ ಛತ್ರಭಾಣ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/IF/93393042894336037)
23486 04/03/2023 7416
25488 23/03/2023 9270
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡಗನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಬಚಿ ಜಮೀನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/RC/93393042892267321)
2227 11/05/2022 4635
2227 11/05/2022 3708
2228 11/05/2022 9270
2229 11/05/2022 927
3127 27/05/2022 14832
3127 27/05/2022 3708
3128 27/05/2022 14832
3128 27/05/2022 3708
3129 27/05/2022 3708
3129 27/05/2022 1854
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಸಿ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ (ಜನಾಬಾಯಿಮನೆ) ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/RC/93393042892310698)
43 12/04/2022 7416
43 12/04/2022 11124
44 12/04/2022 18540
45 12/04/2022 7416
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/RC/93393042892356902)
4329 10/06/2022 3708
4329 10/06/2022 14832
4330 10/06/2022 18540
4331 10/06/2022 3708
4331 10/06/2022 5562
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸು ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಧುಮತಿ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/RC/93393042892356943)
4332 10/06/2022 18540
4333 10/06/2022 3708
4333 10/06/2022 14832
4334 10/06/2022 1854
4334 10/06/2022 14832
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೇಂಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಲ್ಲೆದರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/RC/93393042892356950)
13187 10/10/2022 12978
13188 10/10/2022 5562
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಪ್ಪ ತುಬಚಿ ಜಮೀನದಿಂದ ಹುಣಶೀಕಟ್ಟಿ ಜಮೀನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1501005007/RC/93393042892356969)
6561 06/07/2022 18540
6562 06/07/2022 18540
6563 06/07/2022 11124
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಯರ ಜಮೀನದಿಂದ ದಳವಾಯಿ ಜಮೀನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005007/RC/93393042892362490)
4557 10/06/2022 18540
5892 28/06/2022 1854
5893 28/06/2022 11124
5894 28/06/2022 7416
5895 28/06/2022 14832
5896 28/06/2022 1854
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೀಶ ಕಂಬೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದೇವ ಹುನ್ನೂರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/RC/93393042892362506)
16991 28/11/2022 12360
17692 08/12/2022 5562
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದೇವ ಹುನ್ನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/RC/93393042892362507)
16993 28/11/2022 4944
16993 28/11/2022 7416
17693 08/12/2022 5562
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸದಯ್ಯಾ ಕೋಲೂರಮಠ ಜಮೀನದಿಂದ ಸುವರ್ಣಾ ಪಾಂ ಹಸರಡ್ಡಿ ಜಮೀನ (ಅಡಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005007/RC/93393042892368737)
26307 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಸುತ್ತಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005007/RC/93393042892368744)
26308 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನದಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005007/RC/93393042892368749)
26309 31/03/2023 618
26309 31/03/2023 309
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಂದ ಮಿರ್ಜಿ ಜಮೀನದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮನ್ನಾಪೂರ ಜಮೀನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005007/RC/93393042892368750)
17662 08/12/2022 14832
17662 08/12/2022 3708
26312 31/03/2023 309
Work Name: ಜಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾ ಮಿರ್ಜಿ ಜಮೀನದಿಂದ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಜಮೀನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005007/RC/93393042892368751)
26310 31/03/2023 618
Work Name: ಚಿನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005007/RS/93393042892288880)
17155 28/11/2022 18540
17156 28/11/2022 18540
17157 28/11/2022 18540
17696 08/12/2022 11124
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005007/RS/93393042892293081)
26304 31/03/2023 618
Work Name: ಕುಂಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೂಳೆತ್ತುವದು. (1501005007/WC/93393042892520951)
24837 15/03/2023 16995
24838 15/03/2023 18540
24839 15/03/2023 1854
24839 15/03/2023 16686
24840 15/03/2023 18540
24841 15/03/2023 1854
25475 27/03/2023 3090
25476 27/03/2023 3090
25477 27/03/2023 309
25477 27/03/2023 2781
25478 27/03/2023 2163
Sub Total Rs. 1322829
Grand Total Rs. 1322829
Expenditure In Lakhs For block :13.23
Report Completed
Excel View