Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BAGALKOTE
Block : JAMKHANDI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : LINGANUR
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ s c ಕಾಲೊನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೈದಾನ ಅಬಿವೃದಿ(1501005017/AV/93393042892317075)
26627 31/03/2023 618
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/DP/93393042892250717)
2197 10/05/2022 2472
2198 10/05/2022 1236
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೆಳವರ ಸಮದ್ರಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ(1501005017/FP/93393042892236453)
991 19/04/2022 16686
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892286820)
8489 02/08/2022 4944
8489 02/08/2022 7416
9676 18/08/2022 18540
9677 18/08/2022 3708
9677 18/08/2022 1854
9970 21/08/2022 9270
9970 21/08/2022 2163
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡದಿಂದ ಪರಮಣ್ನ ನಾಯಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005017/FP/93393042892286821)
8553 02/08/2022 7416
8553 02/08/2022 11124
16724 26/11/2022 3090
16724 26/11/2022 12360
16725 26/11/2022 3090
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಸೊಮರೆಡ್ಡಿಯಿಂದ ದಡ್ಡಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892286829)
26628 31/03/2023 618
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ದಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892286833)
13452 11/10/2022 309
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892286836)
26629 31/03/2023 618
Work Name: ಬುದ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಿಂದಾ ಉಮೇಶ ಬಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892287421)
13453 11/10/2022 4635
16458 22/11/2022 927
16458 22/11/2022 8343
16459 22/11/2022 8652
16460 22/11/2022 1854
26630 31/03/2023 309
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತು ನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದಾ ಮಲ್ಲಣ್ಣವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892289902)
13454 11/10/2022 5562
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣವರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892289906)
13455 11/10/2022 6489
13455 11/10/2022 309
20488 14/01/2023 21630
20489 14/01/2023 2163
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೇಪ್ಪ ಅಮಾತಿ ಮನೆಯಿಂದಾ ಮಲ್ಲಣ್ಣವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892289910)
13456 11/10/2022 309
15061 04/11/2022 18540
15062 04/11/2022 11124
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲಗುರೆಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದಾ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892289912)
8490 02/08/2022 12360
8490 02/08/2022 7416
8491 02/08/2022 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗುಳಬಾಳ ಮನೆಯಿಂದಾ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892289914)
8492 02/08/2022 9579
8492 02/08/2022 9270
8493 02/08/2022 1854
8493 02/08/2022 5562
9975 21/08/2022 16686
9975 21/08/2022 1854
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಣ್ಣವರ ಮನೆಯಿಂದಾ ವಿಠ್ಠಲ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892289916)
8494 02/08/2022 18231
9978 21/08/2022 18540
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಣ್ಣವರ ಮನೆಯಿಂದಾ ಕರೆಪ್ಪ ಗಸ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892289917)
8495 02/08/2022 19467
10270 29/08/2022 18540
10271 29/08/2022 11124
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಜಾ ಪಪಂ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892292251)
13457 11/10/2022 3708
13457 11/10/2022 927
15063 04/11/2022 618
15063 04/11/2022 5562
15064 04/11/2022 5562
15065 04/11/2022 618
15065 04/11/2022 1236
15646 12/11/2022 19467
15647 12/11/2022 2163
15647 12/11/2022 2163
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡದಿಂದ ಹೆಳವರ ಸಂದ್ರಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892293233)
13458 11/10/2022 2781
13458 11/10/2022 1854
14294 29/10/2022 21630
14295 29/10/2022 6489
17472 04/12/2022 927
17472 04/12/2022 8343
17473 04/12/2022 927
17473 04/12/2022 8343
17474 04/12/2022 927
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಳವರ ಸಂದ್ರಿಯವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892293234)
13459 11/10/2022 309
14296 29/10/2022 10815
14296 29/10/2022 10815
14297 29/10/2022 4326
14297 29/10/2022 2163
15648 12/11/2022 2163
15648 12/11/2022 19467
15649 12/11/2022 4326
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892293617)
13460 11/10/2022 309
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಕಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892293619)
13462 11/10/2022 3090
14776 04/11/2022 2163
14776 04/11/2022 19467
19586 06/01/2023 18540
19587 06/01/2023 7416
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892293752)
13463 11/10/2022 4635
14298 29/10/2022 6489
14298 29/10/2022 15141
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ ಟಿ ತಾಂಡಾ ಶಾಲೆಯಿಂದಾ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892293979)
13464 11/10/2022 3708
15650 12/11/2022 7416
15650 12/11/2022 11124
15651 12/11/2022 3708
15651 12/11/2022 14832
15652 12/11/2022 5562
Work Name: ಬುದ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಮರೆಗುದ್ದಿ ಮನೆಯಿಂದಾ ಮೌನೆಶ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಓಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892295084)
13465 11/10/2022 3708
16468 22/11/2022 927
16468 22/11/2022 8343
16469 22/11/2022 9270
Work Name: ಬುದ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಕಲಬಿಳಗಿ ಮನೆಯಿಂದಾ ಅದಿವೆಪ್ಪಾ ಉತ್ತುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892295094)
13466 11/10/2022 927
Work Name: ಬುದ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಮುದೆನ್ನವರ ದಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892295753)
13467 11/10/2022 2781
13467 11/10/2022 1854
17084 04/12/2022 1545
17084 04/12/2022 13905
17085 04/12/2022 15450
17086 04/12/2022 1545
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ ದಾಸರ ಮನೆಯಿಂದಾ ಕರೆಪ್ಪ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892296160)
13468 11/10/2022 3708
15083 04/11/2022 18540
15084 04/11/2022 7416
Work Name: ಲಿಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಬಳೊಲಮಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892300233)
26631 31/03/2023 309
Work Name: ಲಿಂಗಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಚುತ್ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೇಶ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892300421)
26632 31/03/2023 309
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಒಂಟಗೋಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/FP/93393042892302464)
26412 31/03/2023 618
Work Name: ಲಿಂಗನೊರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಹಣಮಂತ ಕಳ್ಳೆನ್ನವರ ಸನ್ 2016-17 PMY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042892268961)
21899 09/02/2023 6489
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಭೀಮಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042892574302)
8555 02/08/2022 4944
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮಾ ಶೇಗುಣಸಿ ಇವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042892576518)
7802 28/07/2022 1854
7802 28/07/2022 3090
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಪ್ಪ ಚ ನಾಯಿಕ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗು ಗುಂಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಣ(1501005017/IF/93393042893012910)
150 12/04/2022 5253
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಕ ಕರಿಗಾರ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗು ಗುಂಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಣ(1501005017/IF/93393042893012948)
14777 04/11/2022 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭು ಮೇಘಪ್ಪ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893018375)
19598 06/01/2023 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಕಲಬೀಳಗಿ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005017/IF/93393042893355148)
11042 15/09/2022 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬರಮಪ್ಪ ಉಷಾಕಾರ ಇವರ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005017/IF/93393042893364726)
5528 24/06/2022 9270
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರವ್ವ ಕರೇಪ್ಪ ಹುಲ್ಯಾಳ ಇವರ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005017/IF/93393042893364936)
7803 28/07/2022 1545
7803 28/07/2022 6180
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬೂಸರಡ್ಡಿ ಇವರ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893400979)
10023 21/08/2022 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿಂಗಾಡಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893449271)
10272 29/08/2022 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ 2017 -18 ನೇ ಸಾಲೀನ ಬಸವ ವಸತಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893472212)
7030 16/07/2022 3090
7030 16/07/2022 3090
14778 04/11/2022 6489
14778 04/11/2022 2163
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಗಿರೆಪ್ಪ ಮಾದರ 2017-18 ನೇ ಸಾಲೀನ ಇಂದ್ರಾ ಆವಾಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893493619)
6319 06/07/2022 5562
6319 06/07/2022 3090
14779 04/11/2022 2163
14779 04/11/2022 4326
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಕೃಷ್ನಪ್ಪ ಮಂಟೂರ ಜಮೀದಲ್ಲಿ ಧನಗಳ ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893787762)
3298 25/05/2022 4635
3298 25/05/2022 10815
3299 25/05/2022 1545
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಮನವ್ವ ಶಂ ಮಂಟೂರ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1501005017/IF/93393042893802695)
4635 09/06/2022 4635
4635 09/06/2022 1545
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಶೀರೋಳ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893820964)
8557 02/08/2022 4944
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಜಂಬಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893820990)
5568 24/06/2022 9270
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವ್ವ ವೆಂಕಪ್ಪ ಅಮಾತಿ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893821100)
6320 06/07/2022 3708
6320 06/07/2022 5562
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಸಳವಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893821122)
7029 16/07/2022 4635
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯೆವ್ವ ಹಣಮಂತ ಗುಳಬಾಳ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893821271)
7028 16/07/2022 4635
7028 16/07/2022 3090
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ ಮಾದರ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893821353)
14780 04/11/2022 4326
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಪ್ಪ ಅಮಾತಿ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893821370)
7027 16/07/2022 3090
7027 16/07/2022 4635
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗವ್ವ ವಿಠ್ಠಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಂಗ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893821415)
10273 29/08/2022 3708
10273 29/08/2022 1854
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಕರಿಗಾರ ಿವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893821617)
6321 06/07/2022 1854
6321 06/07/2022 7416
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವ್ವ ಹಣಮಂತ ಜಗ್ಗಲ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893821689)
11050 15/09/2022 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಟೂರ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893821703)
11049 15/09/2022 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಟುರ ಇವರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಶೇಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893891413)
8558 02/08/2022 3708
8558 02/08/2022 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಮಲವ್ವ ಅ ನಾಯಕ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042893998967)
10274 29/08/2022 5562
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಪಾಂಡಪ್ಪ ನಾವಲಗಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042894057879)
19602 06/01/2023 3708
19602 06/01/2023 1854
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಬಚ್ಚಲ ಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042894089725)
14781 04/11/2022 2163
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅನೂಸಯಾ ರಮೇಶ್ ರಾಠೋಡ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042894180152)
20496 14/01/2023 2163
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಸಿಂಗಾಡಿ ಇವರ ಕುರಿ ಶೆಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042894180165)
19634 06/01/2023 3090
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಿ ತಳವಾರ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042894194662)
17139 04/12/2022 6
17139 04/12/2022 3
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ರಾ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ರವರ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042894205771)
19846 06/01/2023 5562
19846 06/01/2023 5562
20497 14/01/2023 6489
20497 14/01/2023 6489
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮು ಗಸ್ತಿ ಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042894205961)
17138 04/12/2022 1854
17913 04/12/2022 309
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭಾ ಕಾಡಪ್ಪ ಗುಳಬಾಳ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042894206029)
17137 04/12/2022 1854
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರವ್ವ ವಿಠ್ಠಲ ಮಾದರ ಇವರ ಸನ್ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/IF/93393042894252257)
20498 14/01/2023 4326
21853 09/02/2023 4326
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಮನಿಗೆನಪ್ಪ ಅಮಾತಿ ಹೊಲದಿಂದ ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005017/RC/93393042892355671)
13235 15/10/2022 14832
13235 15/10/2022 3708
13236 15/10/2022 1854
19605 06/01/2023 5562
19606 06/01/2023 1854
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಈರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಿಗಾರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರ(1501005017/RC/93393042892355672)
2510 20/05/2022 1854
2510 20/05/2022 16686
2511 20/05/2022 1854
2511 20/05/2022 1854
3130 25/05/2022 9270
3131 25/05/2022 3708
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಂತಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005017/RC/93393042892355675)
5788 24/06/2022 18540
5789 24/06/2022 5562
7804 28/07/2022 13905
7805 28/07/2022 6180
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005017/RC/93393042892355677)
3967 06/06/2022 16686
3968 06/06/2022 3708
3968 06/06/2022 14832
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ದುಂಡಸೂರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005017/RC/93393042892355679)
3970 06/06/2022 18540
3971 06/06/2022 3708
4645 09/06/2022 5562
4645 09/06/2022 1854
4646 09/06/2022 14832
4646 09/06/2022 3708
4647 09/06/2022 1854
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪ ಒಂಟಿಗೋಡಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005017/RC/93393042892355682)
2514 20/05/2022 15450
2515 20/05/2022 2781
2515 20/05/2022 7725
3133 25/05/2022 18540
3134 25/05/2022 12978
3134 25/05/2022 5562
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೂತಾಳಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧ(1501005017/RC/93393042892355683)
3135 25/05/2022 12978
3135 25/05/2022 5562
3136 25/05/2022 3708
3136 25/05/2022 7416
Work Name: ಬುದ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆನಾಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುರವ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(1501005017/RC/93393042892355688)
8845 02/08/2022 16686
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಹಲಗಲಿ ಹೋಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಡನ್ನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(1501005017/RC/93393042892355725)
2091 10/05/2022 14832
2091 16/07/2022 1854
3137 25/05/2022 18540
3138 25/05/2022 1854
3138 25/05/2022 9270
3138 16/07/2022 1854
3139 25/05/2022 1854
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಡನ್ನವರ ಹೋಲದಿಂದ ಶಿವನಗೌಡ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೂರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(1501005017/RC/93393042892355729)
2092 10/05/2022 16686
2092 10/05/2022 1854
3140 25/05/2022 11124
3140 25/05/2022 7416
3141 25/05/2022 16686
3142 25/05/2022 1854
Work Name: ಬುದ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/RS/93393042892289604)
20557 14/01/2023 1236
20557 14/01/2023 11124
20558 14/01/2023 1236
20558 14/01/2023 8652
Work Name: ಬುದ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಿ ಹಂಚು ಕಾಲುವೆ ನಂ 2 ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕಿ .ಮೀ 5+000 ರಿಂದ 11+000 ವರೆಗೆ ಹೂಳು ಮತ್ತು ಕಂಟಿ ತಗೆ(1501005017/WC/93393042892352473)
155 12/04/2022 1854
155 12/04/2022 16686
156 12/04/2022 14832
994 19/04/2022 5562
994 19/04/2022 12978
995 19/04/2022 18540
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ವೆಂ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಮದ ಭಾರತಿ ಅರವಿಂದ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೋಳು ಎತ್ತುವದು(1501005017/WC/93393042892480289)
3972 07/06/2022 18540
3973 07/06/2022 9270
3974 07/06/2022 1854
3974 07/06/2022 5562
4994 17/06/2022 5562
4994 17/06/2022 9270
4995 17/06/2022 16686
4996 17/06/2022 16686
4997 17/06/2022 1854
4997 17/06/2022 3708
6516 06/07/2022 1854
6516 06/07/2022 16686
6517 06/07/2022 16686
6517 06/07/2022 1854
6518 06/07/2022 18540
6519 06/07/2022 18540
6520 06/07/2022 9270
6520 06/07/2022 9270
6521 06/07/2022 9270
9670 17/08/2022 12978
9670 17/08/2022 5562
9671 17/08/2022 16377
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ವಿಠ್ಠಪ್ಪ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಹಣಮಂತ ವೆಂ ನಾಗರಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೋಳು ಎತ್ತುವದ(1501005017/WC/93393042892480292)
3975 07/06/2022 7416
3975 07/06/2022 11124
3976 07/06/2022 9270
3977 07/06/2022 9270
3978 07/06/2022 1854
3978 07/06/2022 1854
4998 17/06/2022 16686
4999 17/06/2022 16686
5000 17/06/2022 11124
5000 17/06/2022 3708
5000 16/07/2022 1854
5001 17/06/2022 5562
5529 24/06/2022 18540
5530 24/06/2022 16686
5530 24/06/2022 1854
5531 24/06/2022 3708
5531 24/06/2022 7416
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನಾಲ ಕಾಲುವೆ ಬಳಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪತ್ತಾರ ಗೇಟವರೆ ಕೆನಾಲ ಹೋಳ ೆತ್ತುವದು(1501005017/WC/93393042892480295)
3268 25/05/2022 11124
3268 25/05/2022 7416
3269 25/05/2022 18540
3270 25/05/2022 18540
3271 25/05/2022 7416
3271 25/05/2022 11124
3272 25/05/2022 1854
3272 25/05/2022 5562
3790 06/06/2022 7416
3790 06/06/2022 11124
3791 06/06/2022 18540
3792 06/06/2022 18540
3793 06/06/2022 18540
3794 06/06/2022 16686
3794 06/06/2022 1854
3795 06/06/2022 3708
3795 06/06/2022 9270
5002 17/06/2022 5562
5002 17/06/2022 9270
5003 17/06/2022 18540
5004 17/06/2022 18540
5005 17/06/2022 9270
5006 17/06/2022 1854
5007 17/06/2022 1854
5532 24/06/2022 7416
5532 24/06/2022 7416
5533 24/06/2022 11124
5534 24/06/2022 9270
5535 24/06/2022 3708
5536 24/06/2022 1854
5537 24/06/2022 1854
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತಾರ ಗೇಟದಿಂದ ದುಂಡಲ ಅಮಾತಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹೋಳ ಎತ್ತುವದು(1501005017/WC/93393042892480297)
3182 25/05/2022 7416
3182 25/05/2022 9270
3182 16/07/2022 1854
3183 25/05/2022 3708
3183 25/05/2022 14832
3184 25/05/2022 18540
3185 25/05/2022 18540
3186 25/05/2022 7416
3186 25/05/2022 5562
3796 06/06/2022 5562
3796 06/06/2022 11124
3796 16/07/2022 1854
3797 06/06/2022 3708
3797 06/06/2022 14832
3798 06/06/2022 18540
3799 06/06/2022 16686
3799 16/07/2022 1854
3800 06/06/2022 18540
3801 06/06/2022 3708
3801 06/06/2022 12978
5538 24/06/2022 7416
5538 24/06/2022 11124
5539 24/06/2022 5562
5539 24/06/2022 12978
5540 24/06/2022 18540
5541 24/06/2022 18540
5542 24/06/2022 9579
5542 24/06/2022 7416
5543 24/06/2022 3708
5543 24/06/2022 5562
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಸಿಂಗಾಡಿ ಇವರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು(1501005017/WC/93393042892481770)
3864 05/06/2022 15450
3865 05/06/2022 12360
3865 05/06/2022 3090
3866 05/06/2022 7725
4648 09/06/2022 9270
4649 09/06/2022 5562
4649 09/06/2022 12978
4650 09/06/2022 1854
8841 02/08/2022 18540
8842 02/08/2022 16686
11132 15/09/2022 8652
11132 15/09/2022 4635
11133 15/09/2022 7725
13233 15/10/2022 12978
13233 15/10/2022 5562
13234 15/10/2022 16686
16728 26/11/2022 3090
16728 26/11/2022 12360
16729 26/11/2022 9270
20499 14/01/2023 10815
20499 14/01/2023 10815
20500 14/01/2023 21630
20501 14/01/2023 2163
20501 14/01/2023 19467
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆಲಬಾಳ ಇವರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು(1501005017/WC/93393042892481773)
3867 06/06/2022 3708
3867 06/06/2022 14832
3868 06/06/2022 11124
3869 06/06/2022 12978
4642 09/06/2022 1854
4642 09/06/2022 9270
4643 09/06/2022 14832
4644 09/06/2022 14832
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಪಟೆದಾರ ಹೊಲದಿಂದ ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲನಿ ಯವರೆಗೆ ಹಳ್ಳದ ಹೊಳು ಎತ್ತುವದು (1501005017/WC/93393042892483957)
4638 09/06/2022 3708
4639 09/06/2022 7416
4640 09/06/2022 14832
4641 09/06/2022 9270
4641 09/06/2022 5562
5544 24/06/2022 16686
5545 24/06/2022 18540
5546 24/06/2022 18540
5547 24/06/2022 7416
5547 24/06/2022 5562
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ಕರೆಪ್ಪಗೊಳ ಹೊಲದ ,ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಹೋಳು ಎತ್ತುವದು (1501005017/WC/93393042892497749)
26414 31/03/2023 309
26414 31/03/2023 309
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗನ್ನವರ ಜಮೀದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಳು ಎತ್ತುವದು (1501005017/WC/93393042892497762)
26413 31/03/2023 618
Work Name: ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಿವರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೂಳೆತ್ತವುದು(1501005017/WC/93393042892498621)
16731 26/11/2022 18540
16732 26/11/2022 18540
17483 04/12/2022 309
17483 04/12/2022 9888
17484 04/12/2022 12360
17485 04/12/2022 2472
17485 04/12/2022 6180
19609 06/01/2023 2163
19609 06/01/2023 12978
19610 06/01/2023 4326
19610 06/01/2023 6489
Work Name: ಲಿಂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಕರೆಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1501005017/WC/93393042892507793)
13469 11/10/2022 309
16472 22/11/2022 18540
16473 22/11/2022 3708
Sub Total Rs. 2980005
Grand Total Rs. 2980005
Expenditure In Lakhs For block :29.8
Report Completed
Excel View