Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HADAGALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : HOLALU
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ-1 ಕೆಂದ್ರ ಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/DP/GIS/322028)
26494 13/09/2022 309
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ-9 ಕೆಂದ್ರ ಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/DP/GIS/322043)
26496 13/09/2022 309
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ- ಕೆಂದ್ರ ಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/DP/GIS/322045)
27589 10/10/2022 309
Work Name: ಜಿ.ಜಿ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ- ಕೆಂದ್ರ ಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/DP/GIS/322047)
26511 13/09/2022 309
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/DP/GIS/335444)
26498 13/09/2022 309
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕೀಯರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/DP/GIS/335458)
26499 13/09/2022 309
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/DP/GIS/335463)
26500 17/09/2022 309
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಸಿ ಎಮ್ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/DP/GIS/335466)
26495 13/09/2022 309
Work Name: ಜಿ.ಜಿ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505002010/DP/GIS/381504)
27976 28/10/2022 309
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಸಿಎಮ್ ಹಾಸ್ಟಲ್ ನಿಂದ ರೇಣುಕವ್ವನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/FP/GIS/417689)
30624 14/12/2022 14832
30624 14/12/2022 9888
30625 14/12/2022 17304
Work Name: ಮೊಟೆಬೆನ್ನೂರು ರುಕ್ಸಾನಾ ಗಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರೇಹಮಾಣ್ ಸಾಬ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892348010)
27326 10/10/2022 2163
27326 10/10/2022 2163
27860 28/10/2022 2163
27860 28/10/2022 2163
Work Name: ಹಲುವಾಗಲೂ ಚಂದ್ರವ್ವ ಗಂ ನಾಗಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892463226)
40582 16/03/2023 2163
Work Name: ಕನಕಮ್ಮನವರ ಶಾಂತವ್ವ ಗಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892463230)
27328 10/10/2022 2163
Work Name: ಕೊಡಬಾಳ ದ್ರಾಕ್ಷಯಣವ್ವ ಗಂ ಜಯಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892472040)
31788 26/12/2022 4326
Work Name: ಬಿರಬ್ಬಿ ಮೋಧಿನ್ ಭೀ ಗಂಡ ಮುನ್ನಾಸಾಬ್ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892481587)
27329 10/10/2022 4326
30084 09/12/2022 4326
Work Name: ಮಾಟ್ನರ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892481591)
3343 07/05/2022 2233
3343 07/05/2022 2233
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ನಿಂಗಾನಾಯ್ಕ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892501621)
26492 17/09/2022 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಡಗಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಂ ಮಂಜುನಾಥ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892536931)
2570 07/05/2022 4466
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗವ್ವ ಪೂಜಾರ ಗಂಡ ಸೋಮಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892536942)
23752 28/07/2022 3090
34494 07/01/2023 2472
34494 07/01/2023 2472
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಶಿವಕ್ಕ ಗಂಡ ಕೆಂಚಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892557491)
9497 25/05/2022 1914
9497 25/05/2022 1914
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಮನಿ ನಾಗರತ್ನ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892617575)
3298 07/05/2022 4466
5500 21/05/2022 4466
21422 12/07/2022 2400
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಜಾವರ ದುದಪೀರ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892772022)
2571 07/05/2022 2170
2571 07/05/2022 2170
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892787628)
30085 09/12/2022 4326
30085 09/12/2022 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892787669)
30086 09/12/2022 8652
30086 09/12/2022 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ನಿವೇದಿತಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892903071)
2572 07/05/2022 2233
2572 15/06/2022 2233
5603 21/05/2022 2233
5603 15/06/2022 2233
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಟ್ನರ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892906634)
27330 10/10/2022 4326
31784 26/12/2022 4326
34495 07/01/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892924523)
2573 07/05/2022 2233
2573 07/05/2022 2233
5498 21/05/2022 2233
5498 21/05/2022 2233
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕನಗೌಡ್ರ ಹೊನ್ನತ್ತೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892944285)
14867 20/06/2022 4060
14867 20/06/2022 10150
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕನಗೌಡ್ರ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042892968818)
14868 20/06/2022 8120
14868 20/06/2022 6090
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಾವನೂರು ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893034846)
5499 21/05/2022 8932
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಾವನೂರು ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893034940)
2574 07/05/2022 4466
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂತಪ್ಪನವರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893264739)
27856 28/10/2022 5871
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ರಾಘವೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893275595)
2575 07/05/2022 4340
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣನಿಂಗಪ್ಪನವರ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893293014)
1787 02/05/2022 1914
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಕಾರ ಹೊನ್ನವ್ವ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893326964)
19269 30/06/2022 2163
19269 30/06/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಲಗೇರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂಧೆ ನಾಗಬಸಪ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893384873)
1788 02/05/2022 1914
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕನಕಮ್ಮನವರ ನಾಗವ್ವ ಗಂಡ ಭೀಮಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893385139)
3927 07/05/2022 3708
14677 20/06/2022 4944
18514 30/06/2022 3920
27332 10/10/2022 3090
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ನೆಗಳೂರು ಮಂಜವ್ವ ಗಂಡ ಮಂಜಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893440699)
27333 10/10/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಬಾಳ ಮಲಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೇಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893522215)
1784 02/05/2022 5742
2578 07/05/2022 1914
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ಲೆಣ್ಣಿ ಗೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893707631)
283 20/04/2022 14560
284 20/04/2022 1040
284 20/04/2022 2860
3926 07/05/2022 4752
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಪಾಂಡುನಾಯ್ಕ ತಂದ ಮೇಘನಾಯ್ಕ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893727646)
2569 07/05/2022 6699
5496 21/05/2022 3828
Work Name: ಕಡಲ್ಎಣ್ಣಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893731672)
1785 02/05/2022 1860
1785 02/05/2022 14880
1785 15/06/2022 1860
1786 02/05/2022 1860
2579 07/05/2022 560
2579 07/05/2022 3360
2579 15/06/2022 560
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಭೀಮಪ್ಪನವರ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893750886)
19270 30/06/2022 3708
19270 30/06/2022 5562
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಜ್ಜನವರ ಉಮಾ ಗಂಡ ಹೂವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893753963)
5497 21/05/2022 17864
5497 21/05/2022 4466
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಳ್ಳಪ್ಪನವರ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893761034)
40589 16/03/2023 9270
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಸೋಮವ್ವ ಗಂಡ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893767685)
3190 07/05/2022 6510
3190 07/05/2022 15190
3191 07/05/2022 6510
3191 07/05/2022 8680
13942 13/06/2022 4060
13942 13/06/2022 2030
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚನಗೌಡ್ರ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893767705)
19272 30/06/2022 5880
19272 30/06/2022 3920
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಠಿಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893767763)
3193 07/05/2022 4340
3193 07/05/2022 17360
3194 07/05/2022 4340
3194 07/05/2022 6510
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಹೇಮ್ಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893775936)
7397 21/05/2022 7280
7397 21/05/2022 10920
7398 21/05/2022 3640
7398 21/05/2022 1820
14689 20/06/2022 8034
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಟ್ನರ ಡಿಳ್ಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893775968)
7395 21/05/2022 16240
7395 21/05/2022 4060
7396 21/05/2022 4060
14094 13/06/2022 2610
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚನಗೌಡ್ರ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893777442)
19271 30/06/2022 1854
19271 30/06/2022 7416
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಪರಮೇಶನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ನಿಂಬ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893795530)
13897 13/06/2022 10500
13897 13/06/2022 6300
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ನಿಂಗಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಒಂಕಾರಿನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893795548)
13917 13/06/2022 15631
13917 13/06/2022 6699
13918 13/06/2022 4466
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಮಲ್ಲವ್ವ ಗಂಡ ನೀಲ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893795565)
13898 13/06/2022 15631
13898 13/06/2022 4466
13898 08/09/2022 2233
13899 13/06/2022 2233
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಲಂಬಾಣಿ ದುದ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಮೇಘನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893795580)
13900 13/06/2022 13398
13900 13/06/2022 8932
13901 13/06/2022 2233
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಲಂಬಾಣಿ ದಾನ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಮೋಟ್ಲಾನಾಯ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893795591)
27334 10/10/2022 4800
27334 10/10/2022 4800
41263 31/03/2023 10197
41263 31/03/2023 1854
Work Name: ಹೊಳಳು ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893804930)
14674 15/06/2022 13398
14674 15/06/2022 2233
18519 30/06/2022 8750
18519 30/06/2022 1750
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತಾರಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042893860821)
26493 17/09/2022 2163
26493 17/09/2022 2163
27857 28/10/2022 2163
27857 28/10/2022 2163
28828 24/11/2022 2163
28828 24/11/2022 2163
31887 26/12/2022 2163
31887 26/12/2022 6489
34847 07/01/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ರಣದಪ್ಪನವರ ಪಕ್ಕೀರವ್ವ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಹನುಮಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894050061)
29561 30/11/2022 4326
31888 26/12/2022 2163
31888 26/12/2022 2163
34512 10/01/2023 1545
34512 10/01/2023 1545
37503 21/01/2023 309
37503 21/01/2023 309
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಬಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894205609)
29539 30/11/2022 4326
34846 07/01/2023 1545
34846 07/01/2023 1545
37499 21/01/2023 309
37499 21/01/2023 309
40585 16/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಿಗೌಡ್ರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894205666)
31890 26/12/2022 4326
33521 02/01/2023 3708
37501 21/01/2023 618
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894216943)
39360 24/02/2023 618
40581 16/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹನುಮವ್ವ ಗಂಡ ಟಾಕಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894238057)
31889 26/12/2022 4326
34514 07/01/2023 4326
37502 21/01/2023 618
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕನಬಾವಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894263482)
31891 26/12/2022 4326
34499 07/01/2023 4326
37500 21/01/2023 618
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುವತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894285434)
40579 16/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ಗಂಡ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894341122)
40580 16/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಬಾಳ ಮಾಲಾ ಗಂಡ ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894341168)
39359 24/02/2023 618
40618 31/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ರಜಾಭಿ ಎಚ್ ಗಂಡ ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/93393042894341185)
40583 16/03/2023 2163
40583 16/03/2023 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/254296)
11279 03/06/2022 19778
11279 03/06/2022 2233
11280 03/06/2022 6699
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಸೋಮವ್ವ ಗಂಡ ಚಂದ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/258924)
19345 30/06/2022 4200
19345 30/06/2022 6300
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಚಂದ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/258939)
18515 30/06/2022 3000
18515 30/06/2022 10200
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಮಾರುತಿ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸೋಮ್ಲನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/258954)
27335 10/10/2022 4200
27335 10/10/2022 12600
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಲುವಾಗಲೂ ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಮದರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಣ(1505002010/IF/GIS/266415)
18541 30/06/2022 8400
18541 30/06/2022 8400
18542 30/06/2022 1800
26497 17/09/2022 9100
26497 17/09/2022 1820
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಣ(1505002010/IF/GIS/266453)
19267 04/07/2022 19776
19267 04/07/2022 2472
19267 08/09/2022 2472
19268 04/07/2022 9888
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೂಡಗೂರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೇಖಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/276776)
26501 17/09/2022 2163
26501 17/09/2022 17304
41106 31/03/2023 15450
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಗಾನೂರು ಅಶೋಕ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/289516)
41953 31/03/2023 2163
41953 31/03/2023 17304
41954 31/03/2023 6489
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಗೂರು ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/303388)
27336 10/10/2022 2163
27336 10/10/2022 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/304116)
26502 17/09/2022 21000
26503 17/09/2022 2100
26503 17/09/2022 10500
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಿಗೌಡ್ರ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/374648)
28969 19/11/2022 309
28985 30/11/2022 1800
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಿಕೇರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/374660)
34496 07/01/2023 1236
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮನ್ನಂಗಿ ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/374751)
28830 24/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಪ್ಪನವರ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/374757)
28978 19/11/2022 309
34515 07/01/2023 927
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕನ್ನಪ್ಪನವರ ಗಂಡ ದುಶ್ಯಂತಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/374764)
28831 24/11/2022 2163
40590 16/03/2023 1236
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಕನ್ನಪ್ಪನವರ ಗಂಡ ಮಂಜಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/374790)
28832 24/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮವ್ವ ಕನ್ನಪ್ಪನವರ ಗಂಡ ಬೀಮಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/374792)
28833 24/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಕೀರಾಬಿ ನಕ್ರಾಳ್ ಗಂಡ ಶೇಖಸಾಹೇಬ್ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/374794)
28834 24/11/2022 2163
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಅಂಭಿಕಾ ಗಂಡ ಶಿವ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/388096)
28973 19/11/2022 309
28986 30/11/2022 1800
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಸಾವಿತ್ರವ್ವ ಗಂಡ ಠಿಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/388114)
28835 24/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಲಗೇರಿ ಮೇಘರಾಜ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505002010/IF/GIS/388129)
28836 24/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆನಂದ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505002010/IF/GIS/400402)
28837 24/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸೇರೆಗಾರ ನಾಗವೇಣಿ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ(1505002010/IF/GIS/400583)
28838 24/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನಾರನಗೌಡ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ದಾನಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401506)
27977 01/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬ್ಲಿ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401510)
27984 01/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಾ ಮನ್ನಂಗಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401522)
34497 07/01/2023 1236
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಿ ಮುಷ್ಠೇರ ತಂದೆ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಖಾಜಿ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401664)
34498 07/01/2023 1236
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401672)
34845 07/01/2023 1236
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಿ ಅತ್ತವುನ್ನಿಸಾ ಗಂಡ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401686)
28840 24/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಹೊನ್ನಪ್ಪನವರ ಹೇಮಾ ಗಂಡ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401711)
27978 01/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಗೌಡ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401724)
27981 01/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮನೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401780)
27982 01/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಿ ವೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401783)
27980 01/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬ್ಲಿ ಚಂಡ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401795)
27979 01/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಿಗೌಡ್ರ ಗೌಡಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/401802)
28983 19/11/2022 309
28990 30/11/2022 1800
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ರಾಳ್ ಪರ್ವಿನ್ ಗಂಡ ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/402047)
28841 24/11/2022 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರವಿ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/421607)
40611 16/03/2023 2163
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್ ಎಮ್ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/432914)
31948 26/12/2022 1236
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಗೊಳ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/443523)
32716 02/01/2023 3708
32716 02/01/2023 3708
40592 16/03/2023 309
40592 16/03/2023 309
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ದುರುಗವ್ವ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/443547)
40584 16/03/2023 1854
40584 16/03/2023 14832
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ತೋಟ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/443676)
40586 16/03/2023 7416
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೊಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/443904)
30815 26/12/2022 1236
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೊಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/443912)
30816 26/12/2022 1236
40591 16/03/2023 1545
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ಲೆಣ್ಣಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/475240)
38186 24/02/2023 6180
40421 16/03/2023 14832
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಶಿವ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲಕ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/476687)
40713 16/03/2023 18540
40714 16/03/2023 2163
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಲಂಬಾಣಿ ಠಿಕ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/476697)
41262 31/03/2023 7416
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಲಂಬಾಣಿ ರತ್ನವ್ವ ಗಂಡ ಜಯ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/480686)
41640 27/03/2023 927
41640 27/03/2023 1854
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಳ್ಳಪ್ಪನವರ ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/484623)
40588 27/03/2023 6180
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ಮಡಿವಾಳರ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/487118)
42067 31/03/2023 1854
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಣ್ಣ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/487123)
42066 31/03/2023 3090
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಿಗೌಡ್ರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/IF/GIS/494766)
40587 27/03/2023 15450
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ರೌಡಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002010/LD/GIS/486708)
41344 27/03/2023 309
41344 27/03/2023 2781
41345 27/03/2023 1854
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿಲಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಸೇಖಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಅಡವಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002010/RC/93393042892301443)
29536 30/11/2022 12978
29536 30/11/2022 8652
30834 14/12/2022 21630
30835 14/12/2022 8652
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002010/RC/93393042892307565)
42162 31/03/2023 1545
42162 31/03/2023 13905
42163 31/03/2023 1545
42163 31/03/2023 13905
42164 31/03/2023 1545
42164 31/03/2023 13905
42165 31/03/2023 1545
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕನಕಮ್ಮನವರ ಹಾಲಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಸ್ತರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/RC/GIS/417647)
32712 26/12/2022 4326
32712 26/12/2022 17304
32713 26/12/2022 10815
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ರಣದಪ್ಪನವರ ಹನುಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/RC/GIS/417655)
37071 21/01/2023 3708
37071 21/01/2023 8652
37072 21/01/2023 1236
37072 21/01/2023 8652
Work Name: ಜಿ.ಜಿ ತಾಂಡಾಸ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಶಿಬಾರದವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/RC/GIS/417661)
33516 02/01/2023 21630
33517 02/01/2023 6489
41260 27/03/2023 9270
41261 27/03/2023 1854
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬುದನೂರು ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/RC/GIS/417664)
34390 02/01/2023 618
34390 02/01/2023 4326
34391 02/01/2023 1236
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಯಾಚೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ದೆವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/RC/GIS/417669)
38414 24/02/2023 21630
38415 24/02/2023 21630
38416 24/02/2023 2163
40426 16/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಳಲಗೇರಿ ಅಶೋಕಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮುದ್ದಿ ಜಯಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002010/RC/GIS/486424)
41382 27/03/2023 927
41382 27/03/2023 2163
41383 27/03/2023 309
41383 27/03/2023 927
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿಲಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಕುಮಾರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002010/RC/GIS/486430)
41380 27/03/2023 309
41380 27/03/2023 2781
41381 27/03/2023 1236
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಹ್ಯಾರಡ ಚಂದ್ರವ್ವನ ಹೊಲದವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/RC/GIS/486699)
41743 27/03/2023 9270
41744 27/03/2023 3708
41745 27/03/2023 6180
41746 27/03/2023 2472
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಡೊಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಿ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002010/RC/GIS/486701)
41946 27/03/2023 309
41946 27/03/2023 2472
41947 27/03/2023 1236
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಡೊಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರಿಗೆಮ್ಮನವರ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1505002010/RC/GIS/486702)
41384 27/03/2023 2781
41384 27/03/2023 6180
41385 27/03/2023 618
41385 27/03/2023 4944
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬುದನೂರು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡ್ಲೆಣ್ಣಿ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1505002010/RC/GIS/497398)
41638 27/03/2023 618
41638 27/03/2023 5562
41639 27/03/2023 6180
41950 31/03/2023 2163
41950 31/03/2023 19467
41951 31/03/2023 21630
41952 31/03/2023 4326
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಜಿಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಂತಪ್ಪನವರ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/RC/GIS/500046)
42477 31/03/2023 2472
42478 31/03/2023 927
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಜಾನ್ಯನಾಯ್ಕ ಹೊಲದಿಂದ ಡಾಕ್ಯನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505002010/RC/GIS/504388)
41741 27/03/2023 5562
41741 27/03/2023 12978
41742 27/03/2023 10815
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡಿಗೌಡ್ರ(ಮುದ್ದೇರ) ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು(1505002010/WH/93393042892217894)
7240 21/05/2022 3828
7240 21/05/2022 16907
7241 21/05/2022 6699
7241 21/05/2022 14993
7242 21/05/2022 6380
7242 21/05/2022 9570
7243 21/05/2022 3190
7243 21/05/2022 12441
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಸಿಯವರ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಗೋ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/93393042892225178)
4659 16/05/2022 2170
4659 16/05/2022 9920
4660 16/05/2022 11160
4660 16/05/2022 2170
4661 16/05/2022 2170
4661 16/05/2022 13640
4662 16/05/2022 3720
4662 16/05/2022 9300
4663 16/05/2022 3720
7244 21/05/2022 14993
7244 21/05/2022 4466
7245 21/05/2022 6699
7245 21/05/2022 11165
7246 21/05/2022 6061
7246 21/05/2022 15631
7247 21/05/2022 13398
7247 21/05/2022 4147
7248 21/05/2022 8294
7248 21/05/2022 6699
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬುಳ್ಳಜ್ಜನವರ ತಾರಕೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/93393042892225182)
5269 16/05/2022 4898.6
5269 16/05/2022 12946.3
5269 15/06/2022 349.9
5270 16/05/2022 2449.3
5270 16/05/2022 16795.2
5271 16/05/2022 2449.3
5271 16/05/2022 9097.4
5272 16/05/2022 4898.6
5272 16/05/2022 6648.1
5273 16/05/2022 10147.1
5273 16/05/2022 7347.9
5274 16/05/2022 5248.5
7994 28/05/2022 10500
7994 28/05/2022 5400
7995 28/05/2022 14400
7995 28/05/2022 3600
7996 28/05/2022 7200
7996 28/05/2022 7200
7997 28/05/2022 9000
7997 28/05/2022 9000
7998 28/05/2022 10800
7998 28/05/2022 5400
7998 15/06/2022 1800
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೇರೆ ಭಾಗ-3 ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/93393042892226739)
172 09/04/2022 3410
172 09/04/2022 12710
173 09/04/2022 6510
173 09/04/2022 8370
174 09/04/2022 8060
174 09/04/2022 2480
175 09/04/2022 6510
175 09/04/2022 7750
176 09/04/2022 930
176 09/04/2022 5580
30267 14/12/2022 2100
30267 14/12/2022 18000
30268 14/12/2022 17100
30269 14/12/2022 300
30269 14/12/2022 7200
31538 21/12/2022 3900
31538 21/12/2022 15600
31539 21/12/2022 20100
31540 21/12/2022 10200
32717 26/12/2022 17818
32717 26/12/2022 2114
32718 26/12/2022 19328
32719 26/12/2022 16308
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಳ್ಳಿ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಹೊಳದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1505002010/WH/93393042892229382)
10902 03/06/2022 8932
10902 03/06/2022 2233
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/93393042892229456)
4677 16/05/2022 4960
4677 16/05/2022 12400
4678 16/05/2022 930
4678 16/05/2022 15810
4679 16/05/2022 10540
4679 16/05/2022 7440
4680 16/05/2022 1240
4680 16/05/2022 3410
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮನವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/93393042892238327)
2581 07/05/2022 5270
2581 07/05/2022 9300
2582 07/05/2022 2480
2582 07/05/2022 13950
2583 07/05/2022 1860
2583 07/05/2022 12400
2584 07/05/2022 2170
2584 07/05/2022 8680
4654 16/05/2022 8060
4654 16/05/2022 12090
4655 16/05/2022 20770
4656 16/05/2022 5270
4656 16/05/2022 13020
4657 16/05/2022 12710
4657 16/05/2022 8370
4658 16/05/2022 4030
4658 16/05/2022 15810
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣದ್ಯಾವಣ್ಣನವರ ಮಲಕಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/93393042892239057)
2585 07/05/2022 5270
2585 07/05/2022 12090
2586 07/05/2022 3410
2586 07/05/2022 10230
2587 07/05/2022 8680
2587 07/05/2022 7440
2588 07/05/2022 1860
2588 07/05/2022 4650
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ(1505002010/WH/93393042892240371)
23901 28/07/2022 1020
23901 28/07/2022 5270
23902 28/07/2022 1020
23902 28/07/2022 6800
23903 28/07/2022 3570
Work Name: ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾದ ಮಾಂತೇಶನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/93393042892241551)
3299 07/05/2022 4340
3299 07/05/2022 17360
3300 07/05/2022 4340
3300 07/05/2022 17360
3301 07/05/2022 2170
9453 03/06/2022 12000
9453 03/06/2022 9600
9454 03/06/2022 4800
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಮಲಕಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/93393042892243962)
7249 21/05/2022 12122
7249 21/05/2022 7975
7250 21/05/2022 21373
7251 21/05/2022 2233
7251 21/05/2022 19459
7252 21/05/2022 21692
7253 21/05/2022 6699
7253 21/05/2022 15631
7254 21/05/2022 2233
7254 21/05/2022 10527
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ(1505002010/WH/GIS/268958)
23784 28/07/2022 1400
23784 28/07/2022 5320
23785 28/07/2022 1400
23785 28/07/2022 2520
23786 28/07/2022 2520
23786 28/07/2022 4760
23787 28/07/2022 5320
23788 28/07/2022 1400
23788 28/07/2022 3360
23789 28/07/2022 1400
23789 28/07/2022 6160
23790 28/07/2022 4200
23790 28/07/2022 3640
23791 28/07/2022 280
23791 28/07/2022 4200
23792 28/07/2022 840
30068 09/12/2022 1500
30068 09/12/2022 9900
30069 09/12/2022 14100
30069 09/12/2022 2100
30070 09/12/2022 8100
30070 09/12/2022 8100
30071 09/12/2022 5700
30071 09/12/2022 2100
31323 21/12/2022 13500
31324 21/12/2022 300
31324 21/12/2022 14700
31325 21/12/2022 2100
31325 21/12/2022 12000
31326 21/12/2022 2100
31326 21/12/2022 16800
31327 21/12/2022 2100
32612 26/12/2022 12382
32613 26/12/2022 19328
32614 26/12/2022 2114
32614 26/12/2022 15704
32615 26/12/2022 16610
32616 26/12/2022 2114
32616 26/12/2022 15100
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಡೊಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/GIS/269024)
20717 12/07/2022 4410
20717 12/07/2022 10080
20718 12/07/2022 1260
20718 12/07/2022 13230
20719 12/07/2022 14700
20720 12/07/2022 2940
20720 12/07/2022 11550
20721 12/07/2022 10080
20721 12/07/2022 4410
20722 12/07/2022 11550
20722 12/07/2022 1470
20723 12/07/2022 1470
20723 12/07/2022 12810
20724 12/07/2022 12810
20725 12/07/2022 1470
20734 12/07/2022 5880
20734 12/07/2022 7350
20735 12/07/2022 14070
20736 12/07/2022 2940
20736 12/07/2022 11550
20737 12/07/2022 7350
20737 12/07/2022 7140
20738 12/07/2022 13230
20739 12/07/2022 1470
20739 12/07/2022 10290
20740 12/07/2022 2940
20740 12/07/2022 7140
20741 12/07/2022 4410
20741 12/07/2022 7560
20742 12/07/2022 2940
20742 12/07/2022 5880
20856 12/07/2022 4410
20856 12/07/2022 10290
20857 12/07/2022 2520
20857 12/07/2022 11760
20858 12/07/2022 4410
20858 12/07/2022 9870
20859 12/07/2022 1470
20859 12/07/2022 12810
20860 12/07/2022 5460
20860 12/07/2022 7350
20861 12/07/2022 10080
20861 12/07/2022 3570
20862 12/07/2022 5880
20862 12/07/2022 8610
20863 12/07/2022 2940
20863 12/07/2022 8820
20864 12/07/2022 1470
20864 12/07/2022 12390
20865 12/07/2022 1470
20865 12/07/2022 12600
20866 12/07/2022 2940
20866 12/07/2022 9870
20867 12/07/2022 2520
20867 12/07/2022 11760
20868 12/07/2022 7140
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿಂಗಾನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/GIS/269035)
23796 28/07/2022 1680
23796 28/07/2022 1680
23797 28/07/2022 2240
23797 28/07/2022 840
23798 28/07/2022 1400
23798 28/07/2022 5320
23799 28/07/2022 2240
23800 28/07/2022 5880
23800 28/07/2022 560
23801 28/07/2022 4200
23802 28/07/2022 2240
23802 28/07/2022 1400
23803 28/07/2022 3080
30187 09/12/2022 3300
30187 09/12/2022 13800
30188 09/12/2022 6900
30188 09/12/2022 11700
30189 09/12/2022 1800
30189 09/12/2022 3600
31328 21/12/2022 12600
31329 21/12/2022 18000
31330 21/12/2022 13200
31331 21/12/2022 4800
32618 26/12/2022 1812
32618 26/12/2022 16308
32619 26/12/2022 2114
32619 26/12/2022 16912
32620 26/12/2022 4228
32620 26/12/2022 15100
32621 26/12/2022 2416
32621 26/12/2022 16610
32622 26/12/2022 2114
Work Name: ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನವರ ಹಾಲಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಂಚಿಕಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/GIS/279067)
19058 30/06/2022 8400
19058 30/06/2022 3600
19059 30/06/2022 1800
19059 30/06/2022 7200
19060 30/06/2022 12000
19061 30/06/2022 2400
19061 30/06/2022 9600
19062 30/06/2022 2400
19062 30/06/2022 9600
19063 30/06/2022 1200
19063 30/06/2022 10800
19064 30/06/2022 1200
19064 30/06/2022 10800
19065 30/06/2022 3300
19065 30/06/2022 7800
19066 30/06/2022 1200
19066 30/06/2022 10800
19067 30/06/2022 7200
19067 30/06/2022 4800
19068 30/06/2022 12000
19069 30/06/2022 9600
19069 30/06/2022 2400
19070 30/06/2022 7200
19070 30/06/2022 4800
19071 30/06/2022 8400
19071 30/06/2022 2400
19072 30/06/2022 3600
19072 30/06/2022 8400
19073 30/06/2022 12000
19074 30/06/2022 2400
19074 30/06/2022 9600
19075 30/06/2022 2400
19075 30/06/2022 9600
19076 30/06/2022 6000
19076 30/06/2022 6000
19077 30/06/2022 1200
19077 30/06/2022 10800
19078 30/06/2022 3600
19078 30/06/2022 8400
19079 30/06/2022 10800
19080 30/06/2022 1200
19080 30/06/2022 2400
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಲಂಬಾಣಿ ಒಂಕಾರಿನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ(1505002010/WH/GIS/450627)
34727 10/01/2023 2100
34727 10/01/2023 14400
34728 10/01/2023 6000
34728 10/01/2023 13200
34729 10/01/2023 6000
34729 10/01/2023 7500
34730 10/01/2023 8400
34730 10/01/2023 12300
34731 10/01/2023 900
34731 10/01/2023 18600
34732 10/01/2023 13500
34732 10/01/2023 6300
34733 10/01/2023 4200
34733 10/01/2023 11400
34734 10/01/2023 2100
37399 28/01/2023 3828
37399 28/01/2023 11165
37400 28/01/2023 3828
37400 28/01/2023 14355
37401 28/01/2023 7018
37401 28/01/2023 11484
37402 28/01/2023 1595
37402 28/01/2023 14674
37403 28/01/2023 5104
37403 28/01/2023 11803
37404 28/01/2023 5742
37404 28/01/2023 12760
37405 28/01/2023 11165
37405 28/01/2023 3828
37406 28/01/2023 9889
38514 16/03/2023 20304.9
38515 16/03/2023 16759.6
38516 16/03/2023 18693.4
38517 16/03/2023 19660.3
38518 16/03/2023 20949.5
38519 16/03/2023 19982.6
38520 16/03/2023 17404.2
38520 16/03/2023 2256.1
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ(1505002010/WH/GIS/450649)
34888 07/01/2023 3600
34888 07/01/2023 15000
34889 07/01/2023 4200
34889 07/01/2023 12000
34890 07/01/2023 4200
34890 07/01/2023 16500
34891 07/01/2023 18600
34892 07/01/2023 2400
34892 07/01/2023 16500
34893 07/01/2023 6300
34893 07/01/2023 14100
34894 07/01/2023 2100
34894 07/01/2023 4200
37415 28/01/2023 4466
37415 28/01/2023 13398
37416 28/01/2023 1914
37416 28/01/2023 12760
37417 28/01/2023 6699
37417 28/01/2023 9570
37418 28/01/2023 2233
37418 28/01/2023 19778
37419 28/01/2023 19778
37420 28/01/2023 9889
37420 28/01/2023 9251
37421 28/01/2023 2233
37421 28/01/2023 12760
37422 28/01/2023 6699
37422 28/01/2023 13398
38531 16/03/2023 17726.5
38531 16/03/2023 644.6
38532 16/03/2023 16759.6
38532 16/03/2023 644.6
38533 16/03/2023 21594.1
38534 16/03/2023 16437.3
38535 16/03/2023 22561
38536 16/03/2023 18048.8
38536 16/03/2023 2256.1
38537 16/03/2023 17081.9
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸಕೇರೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗದ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1505002010/WH/GIS/450654)
31181 21/12/2022 10200
31182 21/12/2022 1800
31182 21/12/2022 14100
31183 21/12/2022 4200
31183 21/12/2022 8400
31184 21/12/2022 11100
31185 21/12/2022 4200
31185 21/12/2022 2700
32342 26/12/2022 9520
32342 26/12/2022 3920
32343 26/12/2022 11200
32343 26/12/2022 1400
32344 26/12/2022 6720
32344 26/12/2022 1680
32345 26/12/2022 8120
32345 26/12/2022 560
32346 26/12/2022 8960
32346 26/12/2022 3920
34374 07/01/2023 4800
34374 07/01/2023 8400
34375 07/01/2023 4800
34375 07/01/2023 11400
34376 07/01/2023 3900
34376 07/01/2023 8700
34377 07/01/2023 2100
34377 07/01/2023 13800
34378 07/01/2023 9600
34378 07/01/2023 10500
37508 28/01/2023 1914
37508 28/01/2023 14355
37509 28/01/2023 4466
37509 28/01/2023 14993
37510 28/01/2023 1914
37510 28/01/2023 4147
37511 28/01/2023 6699
37511 28/01/2023 14355
37512 28/01/2023 6699
37512 28/01/2023 12760
37513 28/01/2023 10846
37513 28/01/2023 2233
38526 24/02/2023 15792.7
38527 24/02/2023 15470.4
38528 24/02/2023 16437.3
38529 24/02/2023 20949.5
38530 24/02/2023 19660.3
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸಕೇರೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ-1 ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1505002010/WH/GIS/480628)
37411 28/01/2023 5742
37411 28/01/2023 13398
37412 28/01/2023 15312
37413 28/01/2023 6380
37413 28/01/2023 9889
37414 28/01/2023 3190
38522 16/03/2023 16759.6
38522 16/03/2023 1933.8
38523 16/03/2023 19015.7
38524 16/03/2023 14503.5
38524 16/03/2023 1933.8
38525 16/03/2023 9669
40422 16/03/2023 16632
40422 16/03/2023 3388
40423 16/03/2023 19404
40423 16/03/2023 2156
40424 16/03/2023 17248
40424 16/03/2023 2156
40425 16/03/2023 12936
41103 31/03/2023 1861.2
41103 31/03/2023 16130.4
41104 31/03/2023 13959
41105 31/03/2023 1551
41105 31/03/2023 10857
41769 31/03/2023 16245
41770 31/03/2023 1425
41770 31/03/2023 13680
41771 31/03/2023 1710
41771 31/03/2023 12540
41772 31/03/2023 9120
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸಕೇರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಭಾಗ-1 ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1505002010/WH/GIS/480636)
40427 16/03/2023 20020
40428 16/03/2023 17556
40429 16/03/2023 18172
40429 16/03/2023 2156
40430 16/03/2023 16324
40431 16/03/2023 18788
40432 16/03/2023 12628
40432 16/03/2023 2156
40433 16/03/2023 20328
41238 31/03/2023 15444
41239 31/03/2023 13365
41240 31/03/2023 1782
41240 31/03/2023 15147
41241 31/03/2023 1782
41241 31/03/2023 13365
41242 31/03/2023 16929
41243 31/03/2023 15741
41244 31/03/2023 1782
41244 31/03/2023 14256
41245 31/03/2023 9504
41246 31/03/2023 14553
41247 31/03/2023 1485
41247 31/03/2023 12474
41248 31/03/2023 15147
41249 31/03/2023 1485
41249 31/03/2023 13068
41250 31/03/2023 17226
41251 31/03/2023 14850
41252 31/03/2023 1782
41252 31/03/2023 14850
41253 31/03/2023 6831
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸಕೇರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಭಾಗ-2 ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1505002010/WH/GIS/480643)
40434 16/03/2023 18788
40435 16/03/2023 1848
40435 16/03/2023 18788
40436 16/03/2023 308
40436 16/03/2023 16016
40437 16/03/2023 16632
40438 16/03/2023 18172
40439 16/03/2023 6468
41226 31/03/2023 15741
41227 31/03/2023 14553
41228 31/03/2023 13959
41229 31/03/2023 14256
41230 31/03/2023 14850
41231 31/03/2023 11286
41232 31/03/2023 10692
41233 31/03/2023 297
41233 31/03/2023 11286
41234 31/03/2023 12177
41235 31/03/2023 8613
41236 31/03/2023 10692
41237 31/03/2023 2970
Work Name: ಜಿಜಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಲಂಬಾಣಿ ಒಂಕಾರಿನಾಯ್ಕನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಭಾಗ-1 ಹೊಳೆತ್ತುವುದು(1505002010/WH/GIS/480647)
40715 16/03/2023 1232
40715 16/03/2023 10164
40716 16/03/2023 12320
40717 16/03/2023 9548
40718 16/03/2023 1540
40718 16/03/2023 12320
40719 16/03/2023 14476
40720 16/03/2023 15400
40721 16/03/2023 13860
40722 16/03/2023 15092
40723 16/03/2023 2772
40723 16/03/2023 11704
40724 16/03/2023 1540
40725 31/03/2023 16097.4
40725 31/03/2023 2086.7
40726 31/03/2023 16097.4
40727 31/03/2023 14606.9
40728 31/03/2023 12818.3
40728 31/03/2023 2086.7
40729 31/03/2023 16693.6
40730 31/03/2023 16395.5
40731 31/03/2023 19972.7
40732 31/03/2023 16991.7
40733 31/03/2023 14010.7
40733 31/03/2023 3875.3
40734 31/03/2023 2086.7
Sub Total Rs. 6072876
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
21541 08/09/2022 2691
1197 30/05/2022 1425
24916 08/09/2022 1925
24923 30/05/2022 1925
24924 30/05/2022 3850
19118 30/05/2022 1450
22848 08/09/2022 2065
24613 30/05/2022 2023
21586 30/05/2022 4130
22753 30/05/2022 2360
23772 08/09/2022 1960
Sub Total Rs. 25804
Grand Total Rs. 6098680
Expenditure In Lakhs For block :60.99
Report Completed
Excel View