Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HOSPET
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : CHILAKANAHATTI
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೆವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/AV/93393042892293942)
17235 05/07/2022 618
17235 05/07/2022 5562
17236 05/07/2022 5562
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ಅಬೀವೃದ್ದಿ(1505004017/DP/93393042892321113)
22832 07/10/2022 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ಕನೆ ಅಂಗವನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/DP/93393042892321123)
22833 07/10/2022 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದನೇ ಅಂಗವನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/DP/93393042892321125)
22834 07/10/2022 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರನೆ ಅಂಗವನಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/DP/93393042892321126)
22835 07/10/2022 309
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಶೌಚಾಯಲದಿಂದ ಶಾಲಾ ಕರೆಂಟು ಕಂಭರದವರಗೆ (35 ಮೀಟರ್)(1505004017/FP/93393042892274708)
28891 05/03/2023 6180
29683 29/03/2023 15450
29684 29/03/2023 1545
29684 29/03/2023 13905
29685 29/03/2023 4635
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಲ್ಡಮ್ಮರ ಕರೆಂಟು ಕಂಭದಿಂದ ಗೋಣಿಬಸಮ್ಮನ ಜಾಗದವರ(35 ಮೀಟರ್)(1505004017/FP/93393042892274711)
29427 06/03/2023 3090
29428 06/03/2023 618
29695 29/03/2023 21630
29696 29/03/2023 2163
29696 29/03/2023 19467
29697 29/03/2023 2163
29697 29/03/2023 19467
29698 29/03/2023 2163
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಹರಿಜನ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕರಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಯವರಗೆ (35(1505004017/FP/93393042892302166)
27265 04/01/2023 8652
27265 04/01/2023 927
27266 04/01/2023 8652
27266 04/01/2023 3708
27267 04/01/2023 6180
27267 04/01/2023 6180
27268 04/01/2023 1854
29361 17/03/2023 1854
29361 17/03/2023 16686
29362 17/03/2023 3708
29362 17/03/2023 9270
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಹರಿಜನ ಕರಿಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್, ಟವರ ವರಗೆ (1505004017/FP/93393042892302167)
28080 30/01/2023 4326
28080 30/01/2023 17304
28081 30/01/2023 10506
28081 30/01/2023 10815
28082 30/01/2023 1854
29363 17/03/2023 3708
29363 17/03/2023 14832
29364 17/03/2023 7416
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆಗೆ ಕಾಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಲಾ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಹರಿಜನ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ (35 ಮೀಟರ್)(1505004017/FP/93393042892302168)
26590 28/12/2022 11124
26590 28/12/2022 2472
26591 28/12/2022 10815
26591 28/12/2022 4635
26592 28/12/2022 10815
26592 28/12/2022 4635
26593 28/12/2022 12051
26593 28/12/2022 3090
29365 17/03/2023 3708
29365 17/03/2023 7416
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(35 ಮೀಟರ್)(1505004017/FP/93393042892311307)
29368 17/03/2023 5562
29368 17/03/2023 12978
29369 17/03/2023 1854
29369 17/03/2023 16686
29370 17/03/2023 3708
29370 17/03/2023 14832
29371 17/03/2023 1854
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ(35 ಮೀಟರ್) (1505004017/FP/93393042892311311)
29426 06/03/2023 3090
29713 29/03/2023 20703
29714 29/03/2023 16686
29715 29/03/2023 21630
29716 29/03/2023 2163
29716 29/03/2023 12978
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಣಿ ಬಸಮ್ಮನ ಜಾಗದಿಂದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004017/FP/93393042892312650)
29921 17/03/2023 927
29921 21/03/2023 1236
30086 29/03/2023 3708
30086 29/03/2023 2472
30087 29/03/2023 11742
30088 29/03/2023 1236
30088 29/03/2023 5871
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಎನ್ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042892249875)
2911 05/05/2022 8343
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸಾಮ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042892475923)
2912 05/05/2022 8652
Work Name: ಪೊತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042892905746)
10585 07/06/2022 18540
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗಂಡ ಹೇಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893073214)
13595 21/06/2022 6489
24144 28/11/2022 4326
24616 06/12/2022 4326
Work Name: ತಾಲೆಬಸಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893219529)
23741 14/11/2022 2472
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಕ್ರಿಷ್ಟಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಖಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893396228)
13597 21/06/2022 6489
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಗಾಳಿದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893433507)
2913 05/05/2022 8652
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ರೇಖಾಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893435912)
2914 05/05/2022 2472
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಈರಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893435969)
2921 05/05/2022 4944
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893436026)
2922 05/05/2022 2472
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಸೂರು ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಪಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893479691)
2923 05/05/2022 2472
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಕೋಟ್ರೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893529650)
13596 21/06/2022 2163
13596 21/06/2022 4326
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ದಾಸ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893552247)
26584 28/12/2022 4944
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಬಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893594161)
19914 05/08/2022 6489
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ‍್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893658379)
4252 09/05/2022 12360
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಣ್ಯಪುರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893712817)
2924 05/05/2022 4326
Work Name: ತಾಳೇಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಾ ಚವಾಣೆ್ ಗಂಡ ಹನುಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893715172)
22729 07/10/2022 618
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ದಾಸರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893723004)
2925 05/05/2022 4326
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರೇಶ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893723026)
2926 05/05/2022 4326
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್ ಬೋಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಚ್ ಈರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893725586)
27269 04/01/2023 2781
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮವ್ವ ಗಂಡ ಕೆ ಬೋಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893725613)
27283 04/01/2023 1545
27283 04/01/2023 1236
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಲ್ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರಗದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893725657)
27270 04/01/2023 1545
27270 04/01/2023 1236
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರಗದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893725676)
27271 04/01/2023 1545
27271 04/01/2023 1236
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊವಪ್ಪನವರ ಬೋಸಮ್ಮ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893725700)
27232 04/01/2023 2472
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಜ್ಜಿ ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893725732)
27272 04/01/2023 2472
27272 04/01/2023 309
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಈರಪ್ಪ ಎವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893727094)
27273 04/01/2023 3090
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೋಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893727098)
27277 04/01/2023 1236
27277 04/01/2023 1236
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರಗದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893727102)
27278 04/01/2023 2472
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಎಚ್ ಮಾರಗದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893727108)
27279 04/01/2023 2781
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಗದಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893727117)
27280 04/01/2023 1236
27280 04/01/2023 1236
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೋಭ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893727122)
27231 04/01/2023 1236
27231 04/01/2023 1545
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೊರು ಶಿಲ್ಪ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893727136)
27230 04/01/2023 2781
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನಾಪ್ರಮ್ಮ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893739164)
10028 31/05/2022 7416
Work Name: ತಾಲೆಬಸಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಪಾಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893745619)
4253 09/05/2022 12360
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಸಪ್ಪ ತಾಯಿ ತಿಂದಮ್ಮ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893767576)
10029 31/05/2022 5562
14877 30/06/2022 6489
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893774136)
23418 29/10/2022 8652
23628 10/11/2022 7416
24153 28/11/2022 3090
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893774741)
24141 28/11/2022 4326
24617 06/12/2022 4326
26577 28/12/2022 4944
26577 28/12/2022 2472
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಬ್ಡಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನೇಮ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893785485)
14878 30/06/2022 12978
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893787917)
24155 28/11/2022 4326
24621 06/12/2022 4326
25169 12/12/2022 4326
26576 28/12/2022 4326
Work Name: ತಾಳೇ ಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ನೇಮ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893829352)
22731 07/10/2022 7416
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗೇನಹಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಗದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893829406)
22920 18/10/2022 2163
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಾಲ್ ತಮ್ಮಜ್ಜ ತಂದೆ ಬೋರಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893834591)
20310 05/08/2022 6489
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಆರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 186/3 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಣ(1505004017/IF/93393042893834678)
14879 30/06/2022 7725
14880 30/06/2022 10506
14881 30/06/2022 9579
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893834740)
22734 07/10/2022 3399
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಪರಶುರಾಮ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೀಕ್ ಪೀಟ್ ನೀರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893914955)
22736 07/10/2022 2781
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೋರುನೂರು ಗಾಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೋರುನೂರು ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893915052)
20166 05/08/2022 2163
22737 07/10/2022 1236
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಹೆಚ್ ತಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893957679)
26899 21/03/2023 927
26899 21/03/2023 6489
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾಪತಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893980187)
23419 29/10/2022 4944
24618 06/12/2022 3708
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893980208)
22738 07/10/2022 4326
22921 18/10/2022 4326
26575 28/12/2022 4326
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಆರ್ ಗುರುಬಸವನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042893982552)
23420 29/10/2022 8652
24154 28/11/2022 7416
26574 28/12/2022 3090
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894013528)
22922 18/10/2022 4326
23421 29/10/2022 4326
24152 28/11/2022 4326
24619 06/12/2022 3090
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ವೈ ತಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894013566)
22923 18/10/2022 4326
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಅಂಬಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894017695)
28890 17/03/2023 4326
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894017782)
23422 29/10/2022 7416
23630 10/11/2022 4326
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಶೇಖನ್ ಬಿ ಗಂಡ ಪೀರಾಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894020274)
23423 29/10/2022 4326
23631 10/11/2022 4326
24142 28/11/2022 4326
24620 06/12/2022 3090
28880 17/03/2023 3090
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894020378)
23424 29/10/2022 4326
23632 10/11/2022 4326
24148 28/11/2022 7416
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹನುಮಂತ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894030145)
22924 18/10/2022 7416
23425 29/10/2022 7416
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894033858)
22739 07/10/2022 618
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894034707)
22740 07/10/2022 618
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ ಪೀರ ತಂದೆ ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ ಇವರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894034794)
22741 07/10/2022 618
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಡಿ ಮಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894035404)
22742 07/10/2022 6798
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894045044)
23357 29/10/2022 6798
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಪದ ಭೀಮವ್ವ ಗಂಡ ಮಳ್ಳಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894045171)
22925 18/10/2022 7416
23427 29/10/2022 4326
24150 28/11/2022 3090
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894050025)
24622 06/12/2022 2163
24622 06/12/2022 2163
25171 12/12/2022 7416
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಗುರುಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೋಣೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894053022)
24157 28/11/2022 8652
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಣ(1505004017/IF/93393042894053151)
23428 29/10/2022 6798
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಸೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894063229)
24007 28/11/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಅನುರಾದ ಗಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894063280)
22743 07/10/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಹುಲುಗೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894063351)
22926 18/10/2022 3090
23633 10/11/2022 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತ ಬಿ ಗಂಡ ಟಿ ಮಿಯ್ಯಾಸಾಬ್ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894063452)
23737 14/11/2022 2472
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894063489)
24623 06/12/2022 2472
27493 13/01/2023 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿನಿ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894063609)
27494 13/01/2023 2163
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲವಿ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894063650)
22927 18/10/2022 3399
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬವ್ವ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894066228)
23736 14/11/2022 8652
24624 06/12/2022 7416
25173 12/12/2022 3090
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ರ ಕಸ್ತೂರಿ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894076924)
22928 18/10/2022 618
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಡ ಬರಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894079947)
22744 07/10/2022 618
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾತಮ್ಮ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894080024)
23634 10/11/2022 2472
27496 13/01/2023 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಚನ ಗಂಡ ಕೆ ಮುಕುಂದಪ್ಪನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894098996)
28897 17/03/2023 7416
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅನಂತಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೊಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894110170)
30062 29/03/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾತುನ್ನ ಬಿ ಗಂಡ ಶಬ್ಬಿರಸಾಬ್ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894110185)
23738 14/11/2022 2781
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ರೂಪ ತಂದೆ ಅರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894111163)
23739 14/11/2022 2163
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಸೌಬಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ವಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894111179)
24625 06/12/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಜಿತಾ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894111198)
23743 14/11/2022 2781
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಶುಭಾವತಿ ಗಂಡ ಬಿ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894115108)
24626 06/12/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರಗದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894119713)
23635 10/11/2022 3090
24013 28/11/2022 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ತಂದೆ ಓಬಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894119761)
23636 10/11/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಕೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894122437)
23742 14/11/2022 2781
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894122519)
24156 28/11/2022 4326
24635 06/12/2022 4326
25175 12/12/2022 4326
28882 17/03/2023 2472
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಿ ಶಬ್ಬಿರ ಅಹಮದ್ ತಂದೆ ಜಕ್ರಿಯ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮೆನ ಹತ್ತಿರ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894122869)
24008 28/11/2022 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗಂಡ ಕಾಳೆಸ್ರಿ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894130738)
26900 04/01/2023 2472
27497 13/01/2023 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ಮಾರ ಸೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894130778)
23717 14/11/2022 1545
24627 06/12/2022 1854
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ಯಾಳ್ ಸುಜಾತ ಗಂಡ ಬೋಸಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894130996)
27498 13/01/2023 2163
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಅಜುಮುನ್ನಿಸ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಕೆ ಬಿ ಶಬ್ಬರ ಸಾಬ್ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894131028)
26908 04/01/2023 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ಮಾರ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894131078)
23718 14/11/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಸುದಾ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894131157)
23719 14/11/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಂಕೋಬಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894131180)
23740 14/11/2022 1545
24009 28/11/2022 927
27500 13/01/2023 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ಮಾರ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894132979)
23720 14/11/2022 2472
27501 13/01/2023 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಗಂಡ ಭಾಷ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894133071)
24628 06/12/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894133232)
24010 28/11/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಮ್ಮ ಗಂಡ ಉಮೇಶ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894133315)
24012 28/11/2022 618
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ. ವೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಣೇಶ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894133373)
27502 13/01/2023 1236
27502 13/01/2023 927
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894139045)
24011 28/11/2022 309
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಸಿಯಾಬಾನು ಗಂಡ ಹುಸೇನ್ ಭಾಷ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894139068)
24629 06/12/2022 3090
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894139109)
29602 21/03/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894139606)
24630 06/12/2022 3090
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಕೆ.ಸೋಮಣ್ಣ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894139674)
23721 14/11/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894139696)
23722 14/11/2022 3399
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಆರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894142568)
27223 21/03/2023 6489
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894155366)
25176 12/12/2022 2472
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಯಶೋದ ಗಂಡ ಶ್ರಿನಿವಾಸ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894162424)
24631 06/12/2022 7416
25177 12/12/2022 7416
28899 17/03/2023 3090
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಬುನ್ನಿ ಗಂಡ ಮಾಬುಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894162455)
26578 28/12/2022 2472
26578 28/12/2022 4944
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894202562)
27284 04/01/2023 1545
27284 04/01/2023 1236
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಪಾಪಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894202570)
27282 04/01/2023 2781
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894214617)
25179 12/12/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894214757)
25181 12/12/2022 2472
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಸೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894214828)
29603 21/03/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೂಪತಿ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894214886)
28763 31/03/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಪ್ಪ ತಾಯಿ ಹನುಮವ್ವ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894214906)
25183 12/12/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894214988)
24634 06/12/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭದ್ರ ಗಂಡ ಗಿಡ್ಡ ರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894215027)
24632 06/12/2022 2472
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894215149)
25185 12/12/2022 2472
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894216828)
25187 12/12/2022 3399
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಸ್ಲೀಮ್ ಗಂಡ ಸರ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894217002)
30061 29/03/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ.ಸುಧಾರಾಣಿ ಗಂಡ ಈ.ಸೋಮಶೇಖರ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894217084)
29604 21/03/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಎಮ್.ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ಎಮ್.ನಾಗಭೂಷಣ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894217116)
27538 13/01/2023 2163
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894217476)
27537 13/01/2023 1236
28764 13/02/2023 927
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಜಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894217542)
24633 06/12/2022 2472
Work Name: ತಾಲೆಬಸಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲಾಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಕಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894337171)
30054 29/03/2023 2163
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಬ್ಡಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ನೇಮ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಣ(1505004017/IF/93393042894337195)
28898 31/03/2023 1854
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಶೇಖುನ್ ಬಿ ಗಂಡ ಪೀರಾಸಾಬ್ ಇವರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894355360)
29605 21/03/2023 1545
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಪದ ಮೋಳ್ಳಪ್ಪ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894359204)
28960 05/03/2023 3399
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಓಬಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894359210)
28959 17/03/2023 927
28959 17/03/2023 2472
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೋಸಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894359260)
28967 17/03/2023 1236
28967 17/03/2023 2163
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುರ ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894359272)
28968 05/03/2023 3399
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರ್ಮವ್ವ ತಂದೆ ಮ್ಯಾಕಾಲ್ ಓಬಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894359290)
28971 05/03/2023 3399
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಸೂರು ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894359307)
28970 17/03/2023 1236
28970 17/03/2023 2163
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಮಾಬುನ್ನಿ ಗಂಡ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894362593)
28886 17/03/2023 1854
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗಂಡ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894362621)
28884 31/03/2023 1854
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894362629)
28762 13/02/2023 1854
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ರಾಜಾಭೀ ತಾಯಿ ಇಮಾಂಬಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894362670)
28765 13/02/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364122)
28767 21/03/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364170)
28363 01/02/2023 2163
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364185)
28374 01/02/2023 1854
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಮವ್ವ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364192)
29606 21/03/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364207)
28362 01/02/2023 1854
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ವಿ.ರಮೇಶ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364256)
29607 21/03/2023 1545
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364262)
28776 13/02/2023 1854
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364269)
28788 29/03/2023 1854
30058 29/03/2023 1545
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೋಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364275)
30056 29/03/2023 1545
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಿನ್ನಾಪ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364288)
28780 17/03/2023 1854
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364295)
28779 29/03/2023 1854
30055 29/03/2023 1545
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಡಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894364296)
28778 13/02/2023 1854
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜರೀನಬಾನು ಗಂಡ ಹುಸೇನ್ ಭಾಷ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894379997)
29608 21/03/2023 1545
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಕಾರಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894380095)
29609 21/03/2023 1545
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲವಿ ಗಂಡ ಆಶೋಕ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894383170)
29610 21/03/2023 1545
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೂಳೆಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894383174)
29611 21/03/2023 1545
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894383175)
29612 21/03/2023 1854
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ತಿರುಕಪ್ಪ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894383177)
29613 21/03/2023 1545
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ್ ತಂದೆ ರಾಮಾಂಜಿನೆಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894383617)
30060 29/03/2023 1545
Work Name: ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಮನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894383635)
29614 21/03/2023 1545
Work Name: ತಾಳೇಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೈತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/IF/93393042894388234)
29615 21/03/2023 1545
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಚ್ಚಿನ ಮನೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/RC/93393042892305672)
23356 29/10/2022 6069
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಗಾಳೆಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/RC/93393042892413357)
29429 06/03/2023 1236
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ಗಾಳೆಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡ ಈರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/RC/93393042892413358)
29256 05/03/2023 20703
29257 05/03/2023 1854
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾರಿಕರ ಸಕ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/RC/93393042892415344)
29436 06/03/2023 1236
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಿಕರ ಅಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾರಿಕರ ರಮೇಶನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/RC/93393042892415840)
29254 05/03/2023 10815
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ಒಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಯಿಂದ ಕುಬಾಂರ ಮಲ್ಲೆಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ(1505004017/RC/93393042892416824)
29372 21/03/2023 1236
30027 31/03/2023 927
30027 31/03/2023 8343
30028 31/03/2023 2472
30028 31/03/2023 6489
30029 31/03/2023 1854
30029 31/03/2023 7416
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎನ್ ಎಚ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/RC/93393042892416825)
29392 21/03/2023 1545
30030 31/03/2023 927
30030 31/03/2023 8343
30031 31/03/2023 3708
30031 31/03/2023 5562
30032 31/03/2023 927
30032 31/03/2023 8343
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಔಟ್ ಫಾಲ್ 1ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/RS/93393042892295004)
28086 30/01/2023 9270
28086 30/01/2023 6180
28087 30/01/2023 3090
28087 30/01/2023 6180
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಔಟ್ ಫಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್1ರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/RS/93393042892295456)
29920 17/03/2023 927
29920 21/03/2023 1236
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಿಕರ ರಮೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಶೇಖರ ಖಣದವರಗೆ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು(1505004017/RS/93393042892296805)
28083 30/01/2023 8343
28083 30/01/2023 2163
28084 30/01/2023 6180
28084 30/01/2023 6180
28085 30/01/2023 8652
28085 30/01/2023 2472
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಿಪ್ರಾಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(1505004017/RS/93393042892298223)
29922 17/03/2023 309
29922 21/03/2023 1236
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1505004017/WC/93393042892323010)
11944 16/06/2022 24720
11945 16/06/2022 17304
19026 28/07/2022 13596
19027 28/07/2022 2163
20302 08/08/2022 13500
20303 08/08/2022 9300
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಹುಡುಚಪ್ಪನ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892323014)
784 21/04/2022 3100
785 21/04/2022 16740
786 21/04/2022 9300
787 21/04/2022 8060
788 21/04/2022 3100
2136 01/05/2022 4466
2137 01/05/2022 20097
2138 01/05/2022 15950
2139 01/05/2022 8613
2140 01/05/2022 6061
3561 09/05/2022 4340
3562 09/05/2022 19530
3563 09/05/2022 13330
3564 09/05/2022 10850
3565 09/05/2022 4340
4254 09/05/2022 2790
5526 19/05/2022 15312
5527 19/05/2022 15312
5528 19/05/2022 11165
5529 19/05/2022 12441
9324 31/05/2022 16588
9325 31/05/2022 15631
9326 31/05/2022 13398
9327 31/05/2022 6061
9328 31/05/2022 17864
9329 31/05/2022 20097
19028 28/07/2022 21630
19029 28/07/2022 15141
20160 05/08/2022 23940
20161 05/08/2022 24000
20162 05/08/2022 2400
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡುಚಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಬಿಡ್ಜವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505004017/WC/93393042892323016)
5530 20/05/2022 13020
5531 20/05/2022 19530
11946 16/06/2022 22680
11947 16/06/2022 23940
11948 16/06/2022 15120
11949 16/06/2022 5040
14882 30/06/2022 16500
14883 30/06/2022 16500
14884 30/06/2022 13200
15101 30/06/2022 12100
15102 30/06/2022 15950
15103 30/06/2022 8250
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಯಂಕಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತ (1505004017/WC/93393042892323276)
17401 12/07/2022 16800
17402 12/07/2022 16800
17403 12/07/2022 16800
17404 12/07/2022 13440
17404 12/07/2022 3360
17405 12/07/2022 16800
17406 12/07/2022 16800
17407 12/07/2022 16800
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892323277)
17408 12/07/2022 16800
17409 12/07/2022 16800
17410 12/07/2022 16800
17411 12/07/2022 16800
17412 12/07/2022 13440
17412 12/07/2022 3360
17413 12/07/2022 16800
17414 12/07/2022 5040
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ವ್ವನ ಹೋಲದಿಂದ ಮರಡಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892323279)
18477 19/07/2022 19600
18478 19/07/2022 19600
18479 19/07/2022 19600
18480 19/07/2022 19600
18481 19/07/2022 11760
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಡಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಚೂರಿ ದುರುಗಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892323291)
14741 30/06/2022 16240
14742 30/06/2022 18270
14742 30/06/2022 2030
14743 30/06/2022 20300
14744 30/06/2022 20300
14745 30/06/2022 10150
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಠಾಕ್ರನಾಯ್ಕನ ಹೋಲದಿಂದ ತಾಳೆ ತೋಪಿನವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1505004017/WC/93393042892324553)
5354 19/05/2022 20460
5355 19/05/2022 20770
5356 19/05/2022 21700
5357 19/05/2022 21700
5358 19/05/2022 2170
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ತೋಳ್ಯನಾಯ್ಕನ ಹೋಲದಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892324563)
794 21/04/2022 18600
795 21/04/2022 23870
796 21/04/2022 11780
797 21/04/2022 10850
798 21/04/2022 11780
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892324567)
2662 01/05/2022 19467
2663 01/05/2022 21630
2664 01/05/2022 8652
Work Name: ತಾಳೆಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕನ ಹೋಲದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1505004017/WC/93393042892324576)
2660 01/05/2022 8652
2661 01/05/2022 6489
10030 07/06/2022 17640
10031 07/06/2022 19600
10032 07/06/2022 19600
10033 07/06/2022 5880
11950 16/06/2022 20569
11951 16/06/2022 21490
11952 16/06/2022 20262
11953 16/06/2022 8596
14885 30/06/2022 18900
14886 30/06/2022 21000
14887 30/06/2022 18900
14888 30/06/2022 9600
Work Name: ಚಿಲನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರೇಮ್ಮನ ಹೋಲದಿಂದ ಗಾಳಿ ಮಾರೇಮ್ಮನ ಹೋವದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತ(1505004017/WC/93393042892328007)
1702 28/04/2022 8680
1703 28/04/2022 10540
1704 28/04/2022 10850
1705 28/04/2022 7130
1706 28/04/2022 11160
1707 28/04/2022 12400
1707 28/04/2022 1860
1708 28/04/2022 4650
1709 28/04/2022 13020
1710 28/04/2022 6510
1711 28/04/2022 3100
3215 09/05/2022 21700
3216 09/05/2022 19530
3217 09/05/2022 17360
3527 09/05/2022 19530
3527 11/05/2022 2170
3528 09/05/2022 10230
3529 09/05/2022 13020
3529 11/05/2022 2170
3530 09/05/2022 21700
3531 09/05/2022 21700
3532 09/05/2022 16120
3533 09/05/2022 10850
3554 09/05/2022 15190
3555 09/05/2022 21700
3556 09/05/2022 9920
7197 26/05/2022 9300
7198 26/05/2022 15000
7199 26/05/2022 14400
7200 26/05/2022 15300
7201 26/05/2022 11100
7202 26/05/2022 2100
7400 26/05/2022 12000
7400 26/05/2022 1500
7401 26/05/2022 12000
7402 26/05/2022 12000
7403 26/05/2022 14100
7404 26/05/2022 13500
7405 26/05/2022 11700
7406 26/05/2022 13200
7407 26/05/2022 13500
7408 26/05/2022 6000
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಓಬಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಕೋಮಾರೇಪ್ಪನ ದೋಡ್ಡ ರಾಜಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892328023)
1712 28/04/2022 13079
1713 28/04/2022 8284
1714 28/04/2022 7975
1714 30/06/2022 638
1715 28/04/2022 6699
1716 28/04/2022 7018
1717 28/04/2022 8613
1718 28/04/2022 10527
1719 28/04/2022 4785
1730 28/04/2022 11780
1731 28/04/2022 5890
1732 28/04/2022 5270
1733 28/04/2022 8370
1734 28/04/2022 10540
1735 28/04/2022 4960
6865 26/05/2022 15500
6866 26/05/2022 16740
6867 26/05/2022 15500
6868 26/05/2022 17360
6869 26/05/2022 15500
6870 26/05/2022 17050
6871 26/05/2022 15190
6872 26/05/2022 14880
6873 26/05/2022 8990
15956 05/07/2022 19950
15957 05/07/2022 19950
15958 05/07/2022 19380
15959 05/07/2022 13965
16056 05/07/2022 18240
16057 05/07/2022 18240
16058 05/07/2022 19950
16059 05/07/2022 19950
16060 05/07/2022 16245
16061 05/07/2022 17385
16062 05/07/2022 19665
16063 05/07/2022 3990
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಡ್ಡ ರಾಜಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಸೋಟ್ಟ ಹುಲುಗಪ್ಪನ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892328036)
1736 28/04/2022 6380
1737 28/04/2022 9889
1738 28/04/2022 11165
1739 28/04/2022 3828
1740 28/04/2022 7440
1741 28/04/2022 7440
1742 28/04/2022 5280
1743 28/04/2022 8640
1744 28/04/2022 8880
1744 28/04/2022 1200
1745 28/04/2022 8160
1746 28/04/2022 12760
1747 28/04/2022 7975
1748 28/04/2022 1595
3649 09/05/2022 17400
3650 09/05/2022 17690
3651 09/05/2022 20300
3652 09/05/2022 8120
3653 09/05/2022 12180
3654 09/05/2022 16820
3655 09/05/2022 17980
3656 09/05/2022 20010
3657 09/05/2022 15500
3657 11/05/2022 2170
3658 09/05/2022 12400
3659 09/05/2022 16430
3660 09/05/2022 15190
3669 09/05/2022 17360
3670 09/05/2022 16120
3671 09/05/2022 18600
3672 09/05/2022 10540
7203 26/05/2022 14500
7204 26/05/2022 14500
7205 26/05/2022 14210
7206 26/05/2022 2900
7839 26/05/2022 12470
7840 26/05/2022 15370
7841 26/05/2022 2320
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಟ್ಟ ಹುಲುಗಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಕೋಳಿರ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ವೇತನ(1505004017/WC/93393042892328051)
1720 28/04/2022 9889
1721 28/04/2022 9889
1722 28/04/2022 11165
1723 28/04/2022 12760
1724 28/04/2022 10846
1725 28/04/2022 5423
1749 28/04/2022 6820
1750 28/04/2022 10230
1751 28/04/2022 13905
1752 28/04/2022 10850
1753 28/04/2022 12090
1754 28/04/2022 11470
1755 28/04/2022 5580
3822 09/05/2022 16740
3822 11/05/2022 4340
3823 09/05/2022 16740
3824 09/05/2022 12090
3825 09/05/2022 12400
3826 09/05/2022 13950
3827 09/05/2022 16430
3828 09/05/2022 16120
3829 09/05/2022 17050
3830 09/05/2022 9920
6881 26/05/2022 14945
6882 26/05/2022 12200
6883 26/05/2022 13115
6883 26/05/2022 1525
6884 26/05/2022 12505
6885 26/05/2022 11590
6886 26/05/2022 15860
6887 26/05/2022 12810
6888 26/05/2022 4270
18870 28/07/2022 17262
18870 28/07/2022 1370
18871 28/07/2022 19180
18872 28/07/2022 9590
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ರ ಹೋಲದಿಂದ ಜಗನಹಳ್ಳಿ ಸೂರಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892328056)
4194 09/05/2022 11169
4195 09/05/2022 13797
4196 09/05/2022 13578
4197 09/05/2022 14892
4198 09/05/2022 13140
4199 09/05/2022 12702
4200 09/05/2022 11607
4201 09/05/2022 8760
4221 09/05/2022 18354
4222 09/05/2022 12236
4222 11/05/2022 1330
4223 09/05/2022 7182
4223 11/05/2022 1330
4224 09/05/2022 14098
4224 11/05/2022 1596
4225 09/05/2022 14098
4225 11/05/2022 1596
4226 09/05/2022 15960
4227 09/05/2022 14364
4228 09/05/2022 15162
4229 09/05/2022 13566
4230 09/05/2022 12090
4231 09/05/2022 16430
4232 09/05/2022 17050
4233 09/05/2022 17360
4234 09/05/2022 20150
4235 09/05/2022 12400
4251 09/05/2022 13950
4492 09/05/2022 2790
7207 25/05/2022 14700
7208 25/05/2022 15000
7209 25/05/2022 18600
7210 25/05/2022 14400
7210 25/05/2022 1500
7211 25/05/2022 12900
7211 25/05/2022 2100
7212 25/05/2022 14400
7213 25/05/2022 16200
7214 25/05/2022 15600
7215 25/05/2022 8100
7232 25/05/2022 12000
7232 25/05/2022 1500
7233 25/05/2022 14700
7234 25/05/2022 3000
7409 25/05/2022 13800
7410 25/05/2022 14700
7411 25/05/2022 15300
7412 25/05/2022 15600
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಕೆರೆಯವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892328065)
18027 19/07/2022 20300
18028 19/07/2022 20300
18029 19/07/2022 20300
18030 19/07/2022 20300
18031 19/07/2022 19430
18032 19/07/2022 20300
18033 19/07/2022 20300
18034 19/07/2022 20300
18035 19/07/2022 20300
18036 19/07/2022 19430
18037 19/07/2022 20300
18038 19/07/2022 10150
18372 19/07/2022 20300
18373 19/07/2022 12180
19915 05/08/2022 16100
19916 05/08/2022 16100
19917 05/08/2022 16100
19918 05/08/2022 8050
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಟ್ಟ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಕಮ್ಮಾರ ಸೋಮಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತ(1505004017/WC/93393042892328086)
19919 05/08/2022 18200
19920 05/08/2022 18200
19921 05/08/2022 14820
19921 05/08/2022 1820
19922 05/08/2022 18200
19923 05/08/2022 18200
19924 05/08/2022 18200
19925 05/08/2022 18200
19926 05/08/2022 18200
19927 05/08/2022 10920
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಡ್ಡ ರಾಜಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಸೋಟ್ಟ ಭೀಮವ್ವನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚತನ(1505004017/WC/93393042892328110)
18020 28/07/2022 20300
18021 28/07/2022 20300
18022 28/07/2022 20300
18023 28/07/2022 20300
18024 28/07/2022 18270
18024 28/07/2022 2030
18025 28/07/2022 20300
18026 28/07/2022 14210
18039 28/07/2022 20300
18040 28/07/2022 20300
18041 28/07/2022 18270
18042 28/07/2022 20300
18043 28/07/2022 16820
18044 28/07/2022 20300
18045 28/07/2022 20300
18046 28/07/2022 6090
18353 28/07/2022 20010
18354 28/07/2022 20300
18355 28/07/2022 18270
18356 28/07/2022 18270
18356 28/07/2022 2030
18357 28/07/2022 20300
18358 28/07/2022 20300
18359 28/07/2022 20300
18360 28/07/2022 4060
Work Name: ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಗದಯ್ಯನ ಕೆರೆ ದೋಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೆತನ(1505004017/WC/93393042892328132)
17946 19/07/2022 18774
17947 19/07/2022 20860
17948 19/07/2022 18774
17949 19/07/2022 20860
17950 19/07/2022 20860
18361 19/07/2022 20860
18362 19/07/2022 19966
18363 19/07/2022 20860
18364 19/07/2022 20264
18365 19/07/2022 20860
18366 19/07/2022 20860
18367 19/07/2022 1192
18367 19/07/2022 18774
18368 19/07/2022 20860
18369 19/07/2022 20860
18370 19/07/2022 20264
18371 19/07/2022 10430
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಂಕಾರಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಗಾಳೇಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892340011)
10581 07/06/2022 16380
10582 07/06/2022 16380
10583 07/06/2022 18200
10584 07/06/2022 7280
10584 07/06/2022 1820
10584 07/06/2022 1820
14867 30/06/2022 21000
14868 30/06/2022 21000
14869 30/06/2022 21000
14870 30/06/2022 21000
14871 30/06/2022 21000
14872 30/06/2022 21000
14873 30/06/2022 14700
14873 30/06/2022 2100
14874 30/06/2022 18900
14875 30/06/2022 8400
15104 30/06/2022 14400
15104 30/06/2022 1800
15105 30/06/2022 6300
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳೆಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಕುಲ್ಡಮ್ಮಜ್ಜನರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1505004017/WC/93393042892340012)
10551 07/06/2022 18900
10552 07/06/2022 18900
10553 07/06/2022 18900
10554 07/06/2022 5670
14734 30/06/2022 19600
14735 30/06/2022 19600
14736 30/06/2022 17640
14736 30/06/2022 1960
14737 30/06/2022 17640
14737 30/06/2022 1960
14738 30/06/2022 19600
14739 30/06/2022 19600
14740 30/06/2022 15680
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲ್ಡಮ್ಮಜ್ಜರ ಹೋಲದಿಂದ ಹುಲಿಕುಂಟಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತ(1505004017/WC/93393042892340014)
17420 12/07/2022 20300
17421 12/07/2022 20300
17422 12/07/2022 20300
17423 12/07/2022 20300
17424 12/07/2022 20300
17425 12/07/2022 20300
17426 12/07/2022 6090
Work Name: ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಕುಂಡಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ಹೋಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಪಪ್ನ ಹೋಲದವರಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತ (1505004017/WC/93393042892340020)
6854 26/05/2022 15660
6855 26/05/2022 16820
6856 26/05/2022 16820
6857 26/05/2022 6090
10543 07/06/2022 18200
10544 07/06/2022 14560
10544 07/06/2022 3640
10545 07/06/2022 9100
10577 07/06/2022 17010
10578 07/06/2022 18900
10579 07/06/2022 17010
10580 07/06/2022 11340
14857 30/06/2022 21000
14858 30/06/2022 21000
14859 30/06/2022 21000
14860 30/06/2022 21000
14861 30/06/2022 21000
14862 30/06/2022 21000
14863 30/06/2022 21000
14864 30/06/2022 21000
14865 30/06/2022 18900
14866 30/06/2022 10500
17427 12/07/2022 16680
17428 12/07/2022 16680
17429 12/07/2022 16680
17430 12/07/2022 16680
17431 12/07/2022 16680
17432 12/07/2022 16680
17433 12/07/2022 3336
Work Name: ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಳೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(1505004017/WC/93393042892460300)
5396 19/05/2022 17360
5396 19/05/2022 4340
5397 19/05/2022 18910
5397 19/05/2022 2170
5398 19/05/2022 21700
5399 19/05/2022 17360
5400 19/05/2022 18290
5401 19/05/2022 19530
5402 19/05/2022 19530
5403 19/05/2022 10850
5434 19/05/2022 21700
5435 19/05/2022 15190
10533 07/06/2022 14210
10533 07/06/2022 4060
10534 07/06/2022 20300
10535 07/06/2022 14210
10535 07/06/2022 4060
10536 07/06/2022 20300
10537 07/06/2022 20300
10538 07/06/2022 17400
10539 07/06/2022 20300
10540 07/06/2022 17400
10541 07/06/2022 20300
10542 07/06/2022 5510
10575 07/06/2022 11600
10575 07/06/2022 2900
10576 07/06/2022 10440
20653 08/08/2022 7560
20653 08/08/2022 840
20654 08/08/2022 6720
20654 08/08/2022 1680
20655 08/08/2022 8160
20656 08/08/2022 8400
Work Name: ಹಾರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 66ದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ69 ಪುನಶ್ಚೇತನಗೋಳಿಸುವುದು (1505004017/WC/93393042892460302)
16418 05/07/2022 20300
16419 05/07/2022 18270
16420 05/07/2022 15080
16421 05/07/2022 20300
16422 05/07/2022 18560
16423 05/07/2022 19720
16424 05/07/2022 20300
16425 05/07/2022 20300
16426 05/07/2022 16820
16427 05/07/2022 16530
16428 05/07/2022 20300
16429 05/07/2022 20300
16430 05/07/2022 20300
16431 05/07/2022 20300