Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BIDAR
Block : HUMNABAD
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : GHATBORAL
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ರೇಡು ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿ ಗುಂಡಿ ಅಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೇಡುವುದು(1506005001/DP/93393042892353456)
27529 29/03/2023 3990
27529 29/03/2023 15390
27530 29/03/2023 19095
27531 29/03/2023 17955
27532 29/03/2023 3135
Work Name: Mahananda Madhukar Malke Housing Wege Pay(1506005001/IF/93393042892429960)
597 29/04/2022 1236
597 29/04/2022 2472
Work Name: Tulasabai Kishan Nayak Housing Wage Pay (1506005001/IF/93393042892471895)
1398 17/05/2022 2926
1398 17/05/2022 2926
5057 17/06/2022 2163
5057 17/06/2022 4326
Work Name: Ranjana Mnkare Bharat Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042892510710)
18688 05/12/2022 8652
19978 20/12/2022 8652
Work Name: New Open Well @Manjula Shivaputra Hangarge Land S.no-92(1506005001/IF/93393042892557329)
26786 25/03/2023 19467
26787 25/03/2023 4326
Work Name: Silabai Nagesh Panchal Housing Wage Pay (1506005001/IF/93393042892608448)
598 29/04/2022 1236
598 29/04/2022 1236
13506 14/09/2022 2163
13506 14/09/2022 2163
Work Name: Gundamma Tukaram Thonte Housing Wage Payment(1506005001/IF/93393042892669062)
2746 02/06/2022 6489
Work Name: Chandrakala Nagba Dadge Housing Wage Pay (1506005001/IF/93393042892792469)
2745 02/06/2022 3090
13507 14/09/2022 4326
Work Name: ರಾಮರಾವ ಶಂಕರರಾವ ಗಣೇಶ 259 ರಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ಘಾಟಬೋರಳ(1506005001/IF/93393042893632739)
600 05/05/2022 7725
Work Name: Anita Viswanath Metre Dr.B.R Ambedkar housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042893641081)
18689 05/12/2022 8034
Work Name: ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ನರಸಾರಡ್ಡಿ ಕೊಪಗೀರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸ.ನಂ-282(1506005001/IF/93393042893709150)
601 05/05/2022 6180
601 05/05/2022 3090
Work Name: Renuka Uraj Dr. B.R Ambedkar Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042893718109)
599 29/04/2022 3708
599 29/04/2022 2472
2747 02/06/2022 6489
4211 07/06/2022 6489
Work Name: ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದ ಕಾಳುಬಾಯಿ ವೆಂಕಟ ಜಾಧವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಶಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ,(1506005001/IF/93393042893858533)
13751 15/09/2022 8652
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ ವಾಮನರಾವ ಗಣೇಶ ಸ.ನಂ-329 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/IF/93393042893858608)
6860 27/06/2022 17304
6860 27/06/2022 2163
6861 27/06/2022 17304
6861 27/06/2022 2163
10029 27/07/2022 11124
10029 27/07/2022 1236
10030 27/07/2022 6180
10030 27/07/2022 1236
10030 26/09/2022 1236
Work Name: ಕಂಠು ತಾಂಡಾದ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893860697)
14331 01/10/2022 2163
19393 14/12/2022 5562
Work Name: ಝರಾಳ ತಾಂಡಾದ ವಾಲ್ಮೀಕ ಪಾಂಡು ರಾಠೋಡ ಸ.ನಂ-357 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893861166)
10031 27/07/2022 6180
10031 27/07/2022 3708
10031 26/09/2022 2472
10032 27/07/2022 9579
Work Name: ಜಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಾಬುರಾವ ಹಂಗರಗೆ ಸ.ನಂ-192 ರಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893863802)
27980 29/03/2023 9270
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಜಟ್ಟೇಪ್ಪ ನಲ್ಲೆ ಸ.ನಂ-200 ರಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893879812)
14330 30/09/2022 4326
14330 14/12/2022 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಷಾಬಾಯಿ ದಿಗಂಬರರಾವ ಸಗರ ಸ.ನಂ-367 ರಲ್ಲಿ ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಶಡ್ಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893914729)
11159 06/08/2022 8652
Work Name: ರೇಡು ತಾಂಡಾ ಝಮಕಾಬಾಯಿ ಗೋಪಾಳ ಜಾಧವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ / ಮೇಕೆ ಶಡ್ಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893914757)
14332 30/09/2022 8652
Work Name: ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದ ಅಶೋಕ ರಾಮ ಚವ್ವಾಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಶಡ್ಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893945083)
24195 28/02/2023 8652
Work Name: ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದ ಮೊತಿರಾಮ ಮಿಟ್ಟು ಜಾಧವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ/ ಮೇಕೆ ಶಡ್ಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ,(1506005001/IF/93393042893945467)
24196 28/02/2023 8652
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣಾ ಎಂಕಪ್ಪ ಸ.ನಂ-80 ರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೇಡುವುದು.(1506005001/IF/93393042893958158)
11807 18/08/2022 2163
11807 18/08/2022 19467
11808 18/08/2022 19467
13508 15/09/2022 17304
13509 15/09/2022 8652
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಕಮ್ಮ ಭೀಮಶಾ ಸ.ನಂ-83 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾವು ನೇಡುವುದು.(1506005001/IF/93393042893958237)
14333 30/09/2022 14832
14334 30/09/2022 11124
Work Name: ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದ ರೇಖಾಜಿ ಭೋಜು ಜಾಧವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಶಡ್ಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893966324)
27538 29/03/2023 6489
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಪ್ಪ ದೋಂಡಿಬಾ ಘಂಟೆ ಜಮಿನಿನಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಅಗಿಯುವುದು ಹಾಗು ಗೀಡ ನೇಡುವುದು.(1506005001/IF/93393042893975298)
12310 20/08/2022 8652
12310 20/08/2022 12978
12311 20/08/2022 15141
12311 20/08/2022 4326
14879 07/10/2022 6489
14879 07/10/2022 10815
14880 07/10/2022 17304
Work Name: ಘಾಟಬೊರಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಢರಿ ಸಾದಾರಾಮ ಭಗಾಡೆ ಸ.ನಂ-223 4 ಎಕ್ಕರೆ ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/IF/93393042893979224)
14335 01/10/2022 18540
14336 01/10/2022 1854
14336 01/10/2022 1854
19287 14/12/2022 12978
19288 14/12/2022 927
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕುಶ ಸಾದುರಾಮ ಭಗಾಡೆ ಸ.ನಂ-223 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893979279)
14337 01/10/2022 16686
14337 01/10/2022 1854
14338 01/10/2022 1854
19291 14/12/2022 5871
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಸಾಧುರಾಮ ಭಗಾಡೆ ಸ.ನಂ-223 4 ಎಕ್ಕರೆ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/IF/93393042893979320)
14339 01/10/2022 16686
14339 01/10/2022 1854
14340 01/10/2022 3708
19289 14/12/2022 13905
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ ಹೊದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೇಡುವುದು.(1506005001/IF/93393042893993788)
12041 20/08/2022 21630
12042 20/08/2022 17304
12042 20/08/2022 2163
13484 18/09/2022 15141
13484 18/09/2022 4326
13485 18/09/2022 10815
13485 18/09/2022 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೇಡುವುದು.(1506005001/IF/93393042893994939)
12312 20/08/2022 21630
12313 20/08/2022 15141
12313 20/08/2022 4326
14882 07/10/2022 8652
14882 07/10/2022 6489
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿರಾಮ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಗಿಡ ನೇಡುವುದು.(1506005001/IF/93393042893995012)
12314 20/08/2022 15141
12314 20/08/2022 6489
12315 20/08/2022 19467
14883 07/10/2022 8652
14883 07/10/2022 12978
14884 07/10/2022 4326
14884 07/10/2022 8652
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಢರಿ ಸಾದುರಾಂ ಭಗಾಡೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೇಡುವುದು.(1506005001/IF/93393042893995306)
12043 20/08/2022 10815
12043 20/08/2022 10815
12044 20/08/2022 15141
12044 20/08/2022 4326
13490 16/09/2022 8652
13490 16/09/2022 12978
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ರಾಮಶಟ್ಟಿ ಪೂಲಾರಿ ಸ.ನಂ-11 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/IF/93393042893995448)
16437 31/10/2022 12051
16437 31/10/2022 8652
16438 31/10/2022 4326
16438 31/10/2022 15141
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಜುನ ಬಸಪ್ಪ ಸ.ನಂ-11 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/IF/93393042893995470)
14344 01/10/2022 7416
14344 01/10/2022 5562
16535 31/10/2022 11124
16535 31/10/2022 7416
16536 31/10/2022 11124
16536 31/10/2022 1854
Work Name: Pitting and Plantation of Mango in the land of Radhabai Dhondibha Aradale land at Ghatboral(1506005001/IF/93393042893999286)
12045 20/08/2022 10815
12045 20/08/2022 10815
12046 20/08/2022 2163
12046 20/08/2022 4326
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಬಾಚಿಪಳ್ಳೆ ಸ.ನಂ-305 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ/ಮೇಕೆ ಶಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/IF/93393042894019329)
23650 14/02/2023 9270
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಕಾಶ ಮೋರೆ ಸ.ನಂ-356 ಎಕ್ಕರೆ-2.00 ರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೇಡುವುದು(1506005001/IF/93393042894028142)
15892 21/10/2022 9270
15892 21/10/2022 1854
15893 21/10/2022 1854
15893 21/10/2022 5562
19521 14/12/2022 10815
19522 14/12/2022 10815
Work Name: Kavita Santosh Panchal Housing Wage payment (1506005001/IF/93393042894028293)
18695 05/12/2022 6489
18695 05/12/2022 2163
Work Name: Lata Vinayak sinde Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042894034856)
18696 05/12/2022 6489
18696 05/12/2022 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಾಬಯಿ ದೊಂಡಿಬಾ ಅರದಾಲೆ ಸ.ನಂ-122 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/IF/93393042894089483)
18105 25/11/2022 8652
18105 25/11/2022 12978
18106 25/11/2022 10815
18106 25/11/2022 8652
19676 20/12/2022 17304
19676 20/12/2022 4326
19677 20/12/2022 12978
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಸ.ನಂ66 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ,(1506005001/IF/93393042894089778)
18269 25/11/2022 15141
18269 25/11/2022 6489
18270 25/11/2022 17304
18270 25/11/2022 2163
19680 20/12/2022 10815
19680 20/12/2022 6489
19681 20/12/2022 10815
19681 20/12/2022 2163
19696 20/12/2022 4326
Work Name: Shilpa Rajkumar Basava Housing Wage Payment(1506005001/IF/93393042894158852)
18047 19/11/2022 8652
19896 20/12/2022 5253
19896 20/12/2022 2163
26420 18/03/2023 11742
Work Name: Puspa Veerappa Basava Housing Wage Payment(1506005001/IF/93393042894158920)
17901 19/11/2022 8652
19897 20/12/2022 7416
Work Name: Shridevi Amol Magdale Basava Housing Wage Payment(1506005001/IF/93393042894158969)
17902 19/11/2022 8652
19898 20/12/2022 7416
26421 18/03/2023 11742
Work Name: Savita Prakash Dr BR Ambedkar Housing Wage Payment(1506005001/IF/93393042894159080)
17903 19/11/2022 6489
17903 19/11/2022 2163
19899 20/12/2022 2163
19899 20/12/2022 5253
Work Name: Arunabai Bhimrao Hunasnale Basava Housing Wage Payment(1506005001/IF/93393042894159147)
18697 05/12/2022 8652
Work Name: Shantabai Gurulingappa Basava Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894159618)
17904 19/11/2022 8652
19900 20/12/2022 7416
26423 18/03/2023 2163
26423 18/03/2023 9579
Work Name: Jagadevi Shivaraj Gadawante Basava Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042894159669)
19523 14/12/2022 6489
19523 14/12/2022 2163
21333 07/01/2023 7416
Work Name: Balika Tanaji Basava Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042894159689)
18698 05/12/2022 8652
19901 20/12/2022 7416
Work Name: Sangeeta Arjun Kadepure Basava Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042894159711)
18704 05/12/2022 4326
18704 05/12/2022 4326
20095 20/12/2022 5253
20095 20/12/2022 2163
26424 18/03/2023 11742
Work Name: Champabai Ghodwade Rajaram Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042894159735)
18705 05/12/2022 8652
Work Name: Shantabai Vishwanath Dr B R Ambedkar Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894164940)
17905 19/11/2022 2163
17905 19/11/2022 6489
19902 20/12/2022 6489
19902 20/12/2022 927
26425 18/03/2023 6489
Work Name: Ujala Vinayak Mankare Basava Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894167085)
18706 05/12/2022 6489
18706 05/12/2022 2163
Work Name: Paisar Bee Jahanger Basava Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894167129)
18870 05/12/2022 4326
18870 05/12/2022 4326
Work Name: Gitanjali Dayanand Basava Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894170417)
18707 05/12/2022 4326
18707 05/12/2022 4326
21334 07/01/2023 7416
Work Name: Savita Vithal Basava Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042894170965)
18710 05/12/2022 8652
19903 20/12/2022 6489
19903 20/12/2022 927
Work Name: Shantabai Prakash Basava Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894170987)
19904 20/12/2022 6489
19904 20/12/2022 2163
21646 07/01/2023 6489
Work Name: Ragini Santosh parit Basava Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042894171002)
18711 05/12/2022 8652
20096 20/12/2022 7416
26426 18/03/2023 11742
Work Name: Shobha Ram Dr BR Ambedkar Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042894171014)
18712 05/12/2022 6489
18712 05/12/2022 2163
20098 22/12/2022 7416
Work Name: Parvin Meeheboob Pathan Basava Housing Pay(1506005001/IF/93393042894174564)
19524 14/12/2022 6489
19524 14/12/2022 2163
21647 07/01/2023 2163
21647 07/01/2023 4326
Work Name: Shahed Bee Md Sayad Basava Housing Pay (1506005001/IF/93393042894185449)
19525 14/12/2022 6489
19525 14/12/2022 2163
20097 20/12/2022 6489
20097 20/12/2022 927
Work Name: Mandakini Jagannathareddy Kopgir Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894188532)
19526 14/12/2022 2163
19526 14/12/2022 6489
21335 07/01/2023 7416
26427 18/03/2023 11742
Work Name: Meerabai Lakhan Jadhav Dr.BR Ambedkar Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894194151)
19905 20/12/2022 8652
Work Name: Malashri Satish Wagamare Jamunagar Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894203714)
19527 14/12/2022 4326
19527 14/12/2022 4326
21648 07/01/2023 7416
Work Name: Anita Venkatrao Sagar Basava Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894205736)
19528 14/12/2022 2163
19528 14/12/2022 6489
20100 22/12/2022 5253
20100 22/12/2022 2163
Work Name: Jijabai Ashok Bachipalle Basava Housing Wage pay(1506005001/IF/93393042894205815)
19529 14/12/2022 8652
20099 20/12/2022 7416
26428 18/03/2023 2163
26428 18/03/2023 9579
Work Name: Vimalabai Sopan Basava Housing Wage payament(1506005001/IF/93393042894206015)
19530 14/12/2022 4326
19530 14/12/2022 4326
Work Name: Shardabai Waman Zaral thanda Housing Wage pay (1506005001/IF/93393042894234588)
19993 20/12/2022 8652
21649 07/01/2023 7416
Work Name: Chitrabai Madhavrao Halse Basava Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894246849)
19995 20/12/2022 4326
19995 20/12/2022 4326
21650 07/01/2023 7416
Work Name: Lata Anil Bhosle Basava Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894246925)
26429 18/03/2023 8652
Work Name: Anita Sanju jadhav Dr.B.R Ambedkar Housing Wage Pay(1506005001/IF/93393042894249943)
19996 20/12/2022 6489
19996 20/12/2022 2163
21661 07/01/2023 7107
Work Name: Kamalabai Narayan Rao Thigle Basava Housing Pay(1506005001/IF/93393042894250359)
26642 18/03/2023 7416
Work Name: ಜಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/LD/93393042892304216)
20201 07/01/2023 19467
20201 09/02/2023 2163
26001 18/03/2023 21630
Work Name: ಹಂದಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಪುರೆ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರೋಡ ಫಾರಮೇಶ ಘಾಟಬೊರಳ (1506005001/RC/93393042892280346)
1659 19/05/2022 4326
1659 19/05/2022 10197
1660 19/05/2022 9270
1661 19/05/2022 2781
1661 19/05/2022 13905
1662 19/05/2022 927
1662 19/05/2022 8343
1663 19/05/2022 2163
1663 19/05/2022 5871
Work Name: Const of CC road from Amrut Gaiwad house to Bhavani Mandir @ Ghatboral GP(1506005001/RC/93393042892317224)
6205 27/06/2022 21630
6206 27/06/2022 4326
6206 27/06/2022 10815
13492 14/09/2022 15141
13492 14/09/2022 6489
Work Name: Const of CC road from Ranjeet Mankare house to Shankar Halave house @ Ghatboral GP(1506005001/RC/93393042892317225)
6204 27/06/2022 2163
6204 27/06/2022 15141
Work Name: ಹಣಮಂತ ಲಸ್ಕರೆ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ಥೋಂಟೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಘಾಟಬೋರಳ(1506005001/RC/93393042892335674)
19539 14/12/2022 4326
19539 14/12/2022 17304
19540 14/12/2022 8652
Work Name: ಗೋಪಾಳ ನಾರಾಯಣ ರಾಠೋಡ ಸ.ನಂ-49 ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ(1506005001/RC/93393042892335893)
15368 14/10/2022 21630
15369 14/10/2022 8652
Work Name: ವೆಂಕಟ ಫತ್ತೇಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಸ.ನಂ-48 ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.ಝರಾಳ ತಾಂಡಾ(1506005001/RC/93393042892335894)
15477 14/10/2022 2163
15477 14/10/2022 19467
15478 14/10/2022 6489
15478 14/10/2022 2163
Work Name: ಮಾರುತಿ ಮನೋಹರ ಪವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಕ ಲಿಂಬಾಜಿ ಜಾಧವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇ.ತಾಂಡಾ(1506005001/RC/93393042892339921)
16130 25/10/2022 8652
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗಡೆವಾರ ಚೌಕ್‌ ದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RC/93393042892361992)
7177 01/07/2022 10815
7177 01/07/2022 10815
7178 01/07/2022 10815
10303 29/07/2022 12978
10303 29/07/2022 8652
10304 29/07/2022 2163
10304 29/07/2022 12978
13752 16/09/2022 12978
13752 16/09/2022 8652
13753 16/09/2022 4326
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RC/93393042892364221)
10307 01/08/2022 10815
10307 01/08/2022 8343
10307 26/09/2022 2163
10308 01/08/2022 4326
10308 01/08/2022 10815
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಲ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ವೈಜಪ್ಪ ಮಲ್ಕೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಾಸ್‌ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RC/93393042892364229)
10305 01/08/2022 2163
10305 01/08/2022 19467
10306 01/08/2022 2163
10306 01/08/2022 6798
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟೇಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಗೋಕುಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RC/93393042892365608)
15633 07/10/2022 4944
15633 07/10/2022 4944
16531 27/10/2022 15141
16531 27/10/2022 6489
16532 27/10/2022 2163
16532 27/10/2022 6489
17404 12/11/2022 17304
17404 12/11/2022 4326
17405 12/11/2022 10815
17405 12/11/2022 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ದಿಂದ ಬಾಬು ಇಡಗಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RC/93393042892366316)
8354 09/07/2022 2163
8354 09/07/2022 19467
8355 09/07/2022 19467
Work Name: ಮಾಧವರಾವ ಮಾನಕರೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾನಕರೆ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಾಟಬೋರಳ (1506005001/RC/93393042892366825)
15634 07/10/2022 1236
15634 07/10/2022 6180
17096 12/11/2022 12978
17096 12/11/2022 8652
17097 12/11/2022 4326
17097 12/11/2022 8652
18764 05/12/2022 15141
18764 05/12/2022 6489
18765 05/12/2022 8652
18765 05/12/2022 10815
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾನಕರೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಾತೇರಾವ ಮುಳೆ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,(1506005001/RC/93393042892366828)
10135 29/07/2022 19467
10135 26/09/2022 2163
10136 29/07/2022 2163
16533 27/10/2022 10815
16533 27/10/2022 10815
16534 27/10/2022 8652
Work Name: ಘಾಟಬೊರಳ ಗ್ರಾಮದ ತಾತ್ಯೆರಾವ ಮುಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಜೋತಿಬಾ ಪೂಲೆ ಚೌಕ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,(1506005001/RC/93393042892366829)
9033 16/07/2022 21630
9034 16/07/2022 2163
14345 26/09/2022 10815
14345 26/09/2022 10815
14346 26/09/2022 4326
14886 07/10/2022 15141
14886 07/10/2022 6489
14887 07/10/2022 6489
14887 07/10/2022 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಗೊಡಬೋಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892367533)
10027 27/07/2022 8652
10027 27/07/2022 3708
10028 27/07/2022 3708
10028 27/07/2022 4944
13494 16/09/2022 17304
13494 16/09/2022 4326
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಲೀತಾ ಹೆಳವಾಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892371499)
28743 31/03/2023 12051
28744 31/03/2023 309
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ ರಾಮದಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಲಲೀತಾ ಹೆಳವಾಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RC/93393042892371501)
15475 14/10/2022 12978
15475 14/10/2022 6489
15476 14/10/2022 6489
15476 14/10/2022 12978
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಕೊಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ(1506005001/RC/93393042892372590)
26068 18/03/2023 24720
26069 18/03/2023 9888
26765 25/03/2023 21630
26766 25/03/2023 8652
27981 31/03/2023 11124
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಕೊಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ(1506005001/RC/93393042892372592)
26070 18/03/2023 2163
26070 18/03/2023 19467
26071 18/03/2023 10815
26767 25/03/2023 2163
26767 25/03/2023 19467
26768 25/03/2023 10815
27983 31/03/2023 16686
27983 31/03/2023 1854
27984 31/03/2023 5562
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ತಂಗೆಮ್ಮ ಗೊಡಬೋಲೆ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಮಶಟ್ಟಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RC/93393042892372764)
15165 14/10/2022 12978
15165 14/10/2022 6489
15166 14/10/2022 2163
19535 14/12/2022 2163
19535 14/12/2022 19467
19536 14/12/2022 17304
21336 07/01/2023 2163
21336 07/01/2023 19467
21337 07/01/2023 2163
21337 07/01/2023 15141
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಬೃತ ಅಕ್ರೇ ಮನೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾರುತಿ ಗೊಕುಳೆ ಮನೆ ಹಿಂದನ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,(1506005001/RC/93393042892373753)
28778 29/03/2023 1854
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಹೆಳವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892373755)
28779 29/03/2023 1854
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೇವಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರೆಶ ಚನ್ನಾಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892373756)
28780 29/03/2023 1854
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಷ ಚನ್ನಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RC/93393042892373762)
28781 29/03/2023 1854
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ದೋಂಡಿಬಾ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ಸ ಸ್ಲಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892376030)
15167 14/10/2022 6489
15167 14/10/2022 15141
15168 14/10/2022 2163
Work Name: ಜಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ದಿಂದ ಸುರೇಷ ಪೀರಪ್ಪ ಔಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RC/93393042892380263)
19537 14/12/2022 21630
19538 14/12/2022 3708
19538 14/12/2022 4326
21660 07/01/2023 15141
Work Name: ಜಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇ಼ಶ ಔಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892380271)
19997 22/12/2022 2163
19997 22/12/2022 19467
19998 22/12/2022 8652
19998 22/12/2022 6489
21659 07/01/2023 8652
Work Name: ಜಾಮುನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಹಂಗರಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892380278)
20641 27/12/2022 13905
20641 09/02/2023 1545
20642 27/12/2022 4635
20642 09/02/2023 6180
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನಿ ಹೊಸಾಳೆಕರ ಹೊಲದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಮಾಲೆ ಮನೆಯವೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892381051)
15169 14/10/2022 15141
19541 14/12/2022 2163
19541 14/12/2022 19467
19542 14/12/2022 2163
19542 14/12/2022 17304
20643 27/12/2022 2163
20643 09/02/2023 19467
20644 27/12/2022 2163
20644 09/02/2023 17304
21338 07/01/2023 4326
21338 07/01/2023 17304
21339 07/01/2023 19467
27902 31/03/2023 17304
Work Name: ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದ ವೆಂಕಟ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಾಧವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ಸ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892382425)
16131 25/10/2022 10815
16131 14/12/2022 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಮೇತ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಧೂಳಪ್ಪ ಡಾಂಗೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892388575)
15894 14/10/2022 9270
15894 14/10/2022 9270
15895 14/10/2022 9270
15895 14/10/2022 7416
19543 14/12/2022 8652
Work Name: ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದ ವೆಂಕಟ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಾಧವ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸುರಾಮ ಮಂಗಾಜಿ ಜಾಧವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892392750)
26228 18/03/2023 18540
27539 29/03/2023 21630
27540 29/03/2023 21630
27541 29/03/2023 6489
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರ ದಾಡಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸ್ಮಾಲ ಐಶ್ ಕ್ರೀಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ(1506005001/RC/93393042892393847)
21382 07/01/2023 2163
21382 07/01/2023 19467
21383 07/01/2023 4326
22541 20/01/2023 24720
22542 20/01/2023 4944
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ-172 ನಾಗಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ತೋಗರೆ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892394238)
28173 31/03/2023 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಮೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ದತ್ತು ಮೇತ್ರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892395025)
25553 07/03/2023 24720
27903 31/03/2023 19750
Work Name: ಕಂಠು ತಾಂಡಾದ ಭೀಮ ಜಾಧವ ಹೊಲದಿಂದ ಸುಭಾಷ ಅಮೃತ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892396947)
20108 22/12/2022 19467
20108 22/12/2022 2163
20109 22/12/2022 12978
20109 22/12/2022 6489
21340 07/01/2023 4326
21340 07/01/2023 17304
21341 07/01/2023 2163
21341 07/01/2023 17304
26770 25/03/2023 15450
26771 25/03/2023 18540
26772 25/03/2023 3708
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರನಾಥರಡ್ಡಿ ತೋಗರೆ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಾಸ್‌ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892399972)
28201 31/03/2023 6489
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೋರಖ ವೈಜಿನಾಥ ಸಗರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಣ(1506005001/RC/93393042892399984)
28202 31/03/2023 6489
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮನೆಯಿಂದ ಪೀರಮ್ಮಾ ಮನೆವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ(1506005001/RC/93393042892400704)
21384 07/01/2023 2163
21384 07/01/2023 19467
21385 07/01/2023 6489
22543 20/01/2023 2472
22543 20/01/2023 22248
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ರಿಯಾಜ ಕೊಳಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಟೈಲರ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892400706)
21386 07/01/2023 4326
21386 07/01/2023 17304
21387 07/01/2023 15141
22545 20/01/2023 7416
Work Name: ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಚಂದ್ರಂರಡ್ಡಿ ಜಮಿನುವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892401139)
28555 29/03/2023 9270
28556 29/03/2023 1854
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಹೆಂಬಾಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಧುಳಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892405460)
24048 14/02/2023 24720
24049 14/02/2023 9888
25381 07/03/2023 12978
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿನಾಥ ಬೋರೋಳೇ ಮನೆಯಿಂದ ಬಳಿರಾಮ ಹಲಸೆ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892405461)
25382 07/03/2023 3708
26052 18/03/2023 15141
26809 25/03/2023 11124
27982 29/03/2023 15450
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಗೋದಾಮು ಎದುರುಗಡೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಳಿಸುವುದು(1506005001/RC/93393042892406097)
27536 29/03/2023 7416
Work Name: ಘಾಟಬೊರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು(1506005001/RC/93393042892406098)
24788 28/02/2023 24720
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾ.ಆ.ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಸುತ್ತ ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು.(1506005001/RC/93393042892406101)
24819 28/02/2023 14832
26054 15/03/2023 19467
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣಾ ತೆಲಂಗ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕರ ಸೋಮವಂಶಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892406103)
27542 29/03/2023 7416
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಸೋಮವಂಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾವ ಪಾಟಿಲ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892406104)
27537 29/03/2023 7416
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷ ಹೆಳವಾ ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ನಮ್ಮಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892406107)
27544 29/03/2023 6489
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಕರಾವ ಗೋಡಬೋಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶಿನಾಥ ಮೇತ್ರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892406346)
27912 31/03/2023 22248
27912 31/03/2023 2472
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಂತ ಗೋಡಬೋಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ವೈಜಿನಾಥ ಗೋಡಬೊಲೆ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892406350)
25554 07/03/2023 24720
27906 31/03/2023 18000
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿನ಻ಥ ಮೇತ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892406526)
25555 07/03/2023 21630
25556 07/03/2023 1854
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಷ ಮುಳೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ಸ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892406528)
27911 31/03/2023 19467
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ಘಂಟೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892408191)
23651 09/02/2023 21630
23652 09/02/2023 17304
23728 09/02/2023 3090
23729 09/02/2023 2472
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಫಕಿರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತೆಲಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892408198)
23653 09/02/2023 13287
25458 07/03/2023 24720
25459 07/03/2023 24720
25460 07/03/2023 7416
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಿರ ದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ಘಂಟೆ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892408201)
23663 09/02/2023 17613
23664 09/02/2023 19158
23665 09/02/2023 6489
25461 07/03/2023 7416
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠ್ಠಲ ಚಿಂಚೋಳೆ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892415220)
28174 31/03/2023 21630
28175 31/03/2023 10815
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಳಾಬಾಯಿ ದೀಲಿಪರಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ಕೊಪಗೀರ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892415233)
28176 31/03/2023 24720
28177 31/03/2023 17304
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಳಾಬಾಯಿ ದೀಲಿಪರಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ ಕೊಪಗೀರ ಮನೆಯವೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/RC/93393042892415235)
28178 31/03/2023 19776
28178 31/03/2023 2472
28179 31/03/2023 12360
Work Name: ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಘಾಟಬೋರಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RS/93393042892285777)
619 07/05/2022 18540
619 07/05/2022 2163
620 07/05/2022 8652
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಜಾಮುನಗರ ದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/RS/93393042892291285)
20203 07/01/2023 12978
20203 09/02/2023 6489
20204 07/01/2023 4326
22552 27/01/2023 11480
22553 27/01/2023 11480
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ವಡ್ಡರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವುದು.(1506005001/WC/93393042892451483)
1858 20/05/2022 5871
1858 20/05/2022 5871
1859 20/05/2022 15141
1859 20/05/2022 1854
1860 20/05/2022 14832
1861 20/05/2022 12669
1862 20/05/2022 5871
1862 20/05/2022 9579
1863 20/05/2022 2163
1863 20/05/2022 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಾಳಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/WC/93393042892452158)
1851 20/05/2022 8652
1851 20/05/2022 12978
1852 20/05/2022 10815
1852 20/05/2022 10815
1853 20/05/2022 2163
1853 20/05/2022 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ಮಾಲ ಮೇಹೆಬುಬಸಾ ಹೊಲದಿಂದ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ರಾಮಶಟ್ಟಿ ಫೂಲಾರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ತೆಗೆಯುವುದು.(1506005001/WC/93393042892452162)
1854 20/05/2022 17304
1854 20/05/2022 4326
1855 20/05/2022 20703
1856 20/05/2022 21630
1857 20/05/2022 4326
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರ ದಾಡ್ಗೆ ಹೊಲದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮುಳೆ ಹೊಲದ ವೆಗೆ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವುದು.(1506005001/WC/93393042892455590)
1111 17/05/2022 6489
1111 17/05/2022 13287
1112 17/05/2022 21012
1113 17/05/2022 19158
1113 17/05/2022 2163
1114 17/05/2022 8652
1114 17/05/2022 11742
1115 17/05/2022 2163
1115 17/05/2022 6489
4209 07/06/2022 7725
4209 07/06/2022 10506
4210 07/06/2022 1854
4210 07/06/2022 4326
4210 07/06/2022 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಲ್ಕೆ ಜಮಿನುದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಬಾಪುರೆ ಜಮಿನು ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವುದು.(1506005001/WC/93393042892487541)
4985 18/06/2022 10506
4985 18/06/2022 8343
4986 18/06/2022 18231
4987 18/06/2022 17304
4988 18/06/2022 21630
4989 18/06/2022 2163
4989 18/06/2022 6489
5041 18/06/2022 2163
5041 18/06/2022 15141
5042 18/06/2022 19467
5042 18/06/2022 2163
5043 18/06/2022 21630
5044 18/06/2022 15141
5044 18/06/2022 6489
5045 18/06/2022 5871
5045 18/06/2022 12978
5052 18/06/2022 7725
5052 18/06/2022 9888
5053 18/06/2022 10815
5053 18/06/2022 5562
5054 18/06/2022 7416
7172 01/07/2022 4326
7172 01/07/2022 14214
7173 01/07/2022 19776
7174 01/07/2022 20085
7175 01/07/2022 12669
7175 01/07/2022 8034
7176 01/07/2022 5871
7176 01/07/2022 13905
7231 01/07/2022 6180
7231 01/07/2022 12360
7232 01/07/2022 14832
7232 01/07/2022 6489
7233 01/07/2022 21630
7234 01/07/2022 21630
7235 01/07/2022 21630
7236 01/07/2022 2163
7236 01/07/2022 16377
7237 01/07/2022 6489
9030 16/07/2022 21630
9031 16/07/2022 21630
9032 16/07/2022 19467
9048 16/07/2022 21630
9049 16/07/2022 2163
26637 18/03/2023 19776
26638 18/03/2023 21630
26639 18/03/2023 18540
26640 18/03/2023 21630
26641 18/03/2023 2163
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿರಾವ ರಘು ಹೊಲದಿಂದ ಕೊಂಡಿಬಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವುದು,(1506005001/WC/93393042892487577)
6198 27/06/2022 14214
6199 27/06/2022 14214
6200 27/06/2022 9270
6200 27/06/2022 3708
6200 13/09/2022 1545
6201 27/06/2022 15759
6202 27/06/2022 1236
6202 27/06/2022 14523
6203 27/06/2022 2163
8059 07/07/2022 2163
8059 07/07/2022 15450
8060 07/07/2022 20394
8061 07/07/2022 8343
8061 07/07/2022 9270
8061 13/09/2022 2163
8062 07/07/2022 2163
8062 07/07/2022 17613
8063 07/07/2022 12669
19791 20/12/2022 3708
19791 20/12/2022 13287
19792 20/12/2022 1854
19792 20/12/2022 10815
19793 20/12/2022 1854
19793 20/12/2022 14832
19794 20/12/2022 1854
19794 20/12/2022 12978
19795 20/12/2022 11124
23602 14/02/2023 18632
23603 14/02/2023 19180
23604 14/02/2023 19180
23605 14/02/2023 18632
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗರಾವ ಗಣೇಶ ಜಮೀನುದಿಂದ ನಾಸಿರಜಗ್‌ ಪೀರ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವುದು.(1506005001/WC/93393042892487716)
4659 18/06/2022 15450
4659 18/06/2022 3708
4660 18/06/2022 20394
4661 18/06/2022 18540
4662 18/06/2022 13596
4662 18/06/2022 6489
4663 18/06/2022 5871
4771 18/06/2022 4017
4771 18/06/2022 11124
4772 18/06/2022 8652
4773 18/06/2022 12978
4774 18/06/2022 2163
4774 18/06/2022 12978
4775 18/06/2022 2163
4775 18/06/2022 3708
6862 01/07/2022 4326
6862 01/07/2022 13287
6863 01/07/2022 9579
6863 01/07/2022 618
6864 01/07/2022 10815
6865 01/07/2022 10815
6865 13/09/2022 927
6866 01/07/2022 3399
6866 01/07/2022 8034
6867 01/07/2022 10815
6867 01/07/2022 8652
6868 01/07/2022 18849
6869 01/07/2022 15141
6870 01/07/2022 17304
6870 01/07/2022 2163
6871 01/07/2022 4326
9315 20/07/2022 10506
9316 20/07/2022 4017
9316 20/07/2022 8652
9317 20/07/2022 13596
9318 20/07/2022 4017
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೇರೆ ಹುಳೆತ್ತುವುದು ,ಪುನರ್‌ ಶ್ಚೇತನ,(ಅಮೃತ ಸರೋವರ) ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1(1506005001/WC/93393042892493284)
11162 06/08/2022 17304
11162 06/08/2022 4326
11163 06/08/2022 12978
11954 17/08/2022 17304
11954 17/08/2022 4326
11955 17/08/2022 2163
11955 17/08/2022 10815
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೇರೆ ಹುಳೆತ್ತುವುದು ,ಪುನರ್‌ ಶ್ಚೇತನ,(ಅಮೃತ ಸರೋವರ) ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2(1506005001/WC/93393042892493291)
11164 06/08/2022 2163
11164 06/08/2022 17304
11164 26/09/2022 2163
11165 06/08/2022 12978
11956 17/08/2022 2163
11956 17/08/2022 19467
11957 17/08/2022 10815
11957 17/08/2022 8652
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೇರೆ ಹುಳೆತ್ತುವುದು ,ಪುನರ್‌ ಶ್ಚೇತನ,(ಅಮೃತ ಸರೋವರ) ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-5(1506005001/WC/93393042892493314)
7838 07/07/2022 13905
7838 07/07/2022 6180
7839 07/07/2022 2163
7839 07/07/2022 17922
7840 07/07/2022 6489
7840 07/07/2022 15141
7843 07/07/2022 17304
7844 07/07/2022 4326
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಣ್ಣಾ ಮೇತ್ರೆ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಮೆತ್ರೆ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವುದು.(1506005001/WC/93393042892495582)
28549 29/03/2023 927
28549 29/03/2023 8343
28550 29/03/2023 9270
28551 29/03/2023 1236
28551 29/03/2023 4944
28552 29/03/2023 927
28552 29/03/2023 2781
Work Name: Rejuvination of Tank at Ghatboral Village ( Kurub Kere )in Humnabad Taluka(1506005001/WC/93393042892516491)
26226 15/03/2023 17922
26227 15/03/2023 14832
26901 25/03/2023 24720
26902 25/03/2023 10815
28180 31/03/2023 21630
28181 31/03/2023 12978
Work Name: ಘಾಟಬೊರಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾಜಿ ಮಲ್ಕೆ ಹೊಲದಿಂದ ದಯಾನಂದ ಮಾನಕರೆ ಜಮಿನುವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/WC/93393042892531542)
28002 31/03/2023 13596
28003 31/03/2023 12978
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಸತಿಷ ಮುಳೆ ಹೊಲದಿಂದ ದಯಾನಂದ ದಾಡಗೆ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1506005001/WC/93393042892532482)
22546 14/02/2023 21630
22547 24/01/2023 4326
22547 24/01/2023 17304
22548 24/01/2023 2163
22548 24/01/2023 19467
22549 24/01/2023 6489
22549 24/01/2023 9579
23659 14/02/2023 18540
23660 14/02/2023 16686
23661 14/02/2023 18540
23662 14/02/2023 11124
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಯಖ ಻ಜೀಜಮಿಯ್ಯಾ ಕಾಲೇಶಾ ಹೊಲದಿಂದ ರಾಜೋಳೆ ಪಾಟಿಲ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವುದು. (1506005001/WC/93393042892532485)
22370 24/01/2023 2163
22370 24/01/2023 19467
22371 24/01/2023 2163
22371 24/01/2023 8652
25361 07/03/2023 24720
25362 07/03/2023 24720
25363 07/03/2023 24720
28184 31/03/2023 21630
28185 31/03/2023 15141
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಓಂಕಾರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/WC/93393042892540217)
26072 15/03/2023 21630
26073 15/03/2023 21630
26074 15/03/2023 2163
27057 25/03/2023 21630
27058 25/03/2023 21630
27059 25/03/2023 6489
28186 31/03/2023 21630
28187 31/03/2023 20703
28188 31/03/2023 10815
Work Name: ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಭೀಕಾಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ ಹೊಲದಿಂದ ಸುಭಾಷ ಅಮೃತ ರವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/WC/93393042892541751)
28553 29/03/2023 9270
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ವಾಮನರಾವ ಬಾಜಾಬಾಯಿ ಜಮೀನುದಿಂದ ಕಾಶಿನಾಥ ಕಾಟಕರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005001/WC/93393042892541757)
28189 31/03/2023 21630
28190 31/03/2023 8652
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ವಾಮನರಾವ ಬಾಪುರಾವ ಮಾನಕರೆ ಸ.ನಂ-208ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ,(1506005001/WC/93393042892546153)
28543 31/03/2023 2781
28548 31/03/2023 5562
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಕುಂಬಾರಚಿಂಚೋಳೆ ಸಂಪ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಣ(1506005001/WC/93393042892546155)
28546 31/03/2023 9270
28547 31/03/2023 1854
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಲಭೀಮ ಹೊಲದಿಂದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಜಮಿನುವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಣ(1506005001/WC/93393042892546159)
28545 29/03/2023 927
28545 29/03/2023 5562
Work Name: ಘಾಟಬೋರಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಮಾದವರಾವ ಮಾನಕರೆ ಹಲದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ನಿ್ಮಾಣ(1506005001/WC/93393042892546165)
28544 29/03/2023 927
28544 29/03/2023 5562
Sub Total Rs. 6738646
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
15976 17/08/2022 6069
7073 17/08/2022 1445
15953 17/08/2022 20230
15954 17/08/2022 18207
15955 17/08/2022 12138
15549 17/08/2022 14161
15549 05/12/2022 2023
15550 17/08/2022 4046
15973 17/08/2022 20230
15974 17/08/2022 10115
14449 26/09/2022 5202
14450 26/09/2022 1734
15949 17/08/2022 8092
15950 17/08/2022 15317
15951 17/08/2022 2023
Sub Total Rs. 141032
Grand Total Rs. 6879678
Expenditure In Lakhs For block :68.8
Report Completed
Excel View