Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : BIDAR
Block : HUMNABAD
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : DUBALGUNDI
Work Name: Cattal Shed Ashok so Mallappa Chalkapure Land (ST) (1506005010/IF/93393042892491873)
12807 02/09/2022 1854
Work Name: ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಹಲಗ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾನ SC(1506005010/IF/93393042892838713)
12573 02/09/2022 4017
12573 02/09/2022 4326
Work Name: ವಿಶ್ವನಾಥ ತುಕಾರಾಮ ಮೀತ್ರಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವ. ನಂ.278 (SC)(1506005010/IF/93393042892935487)
20584 28/12/2022 4326
Work Name: ಪ್ರಕಾಶ ಚಳಕಾಪೂರೆ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ನST(1506005010/IF/93393042893035192)
11388 12/08/2022 10815
11388 12/08/2022 4326
11389 12/08/2022 17304
Work Name: ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಗೋರ್ಟಾ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಸ.ಸಿ. ನೆಡುವುದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.116/9(1506005010/IF/93393042893556574)
1592 31/10/2022 618
Work Name: ದೇವರಾಜ ಅರಸ Lidkar Dept 2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಯರಾಮ ಘಾಳೆಪ್ಪ ಖಜುರೆ (SC) Ward.no.01(1506005010/IF/93393042893634217)
16561 31/10/2022 2163
16561 31/10/2022 6489
Work Name: ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಗೌಳಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಿರ್ಮಾಣ(ST)(1506005010/IF/93393042893655994)
16283 31/10/2022 10815
16283 31/10/2022 10815
16284 31/10/2022 2163
16284 31/10/2022 8652
17921 18/11/2022 10815
17921 18/11/2022 10815
17922 18/11/2022 8652
Work Name: ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ -Leather Artisans-LIDKAR Dept ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪಾ ಗೋಖಲೆ (SC) Ward.no.07(1506005010/IF/93393042893703153)
3873 09/06/2022 1854
3873 09/06/2022 5562
10260 23/07/2022 1854
10260 23/07/2022 5562
19648 15/12/2022 4944
Work Name: ಕೈಲಾಸ ಬಳತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Genrl)(1506005010/IF/93393042893717246)
13780 18/09/2022 12978
13780 18/09/2022 8652
13781 18/09/2022 17304
13781 18/09/2022 2163
14435 01/10/2022 19467
14435 01/10/2022 2163
14436 01/10/2022 6180
Work Name: ರವೀಂದ್ರ ಬಳತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Genrl)(1506005010/IF/93393042893717252)
14753 10/10/2022 19467
14753 10/10/2022 2163
14754 10/10/2022 10815
14754 10/10/2022 8652
18746 30/11/2022 8343
18746 30/11/2022 927
18747 30/11/2022 1854
18747 30/11/2022 1854
Work Name: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವ ನಂ (1506005010/IF/93393042893724732)
14086 22/09/2022 7416
14086 22/09/2022 11124
14087 22/09/2022 11124
14087 22/09/2022 5562
14911 10/10/2022 8652
14911 10/10/2022 12978
14912 10/10/2022 6489
14912 10/10/2022 4326
Work Name: ವೀರಪ್ಪಾ ಚನ್ನಪಳ್ಳಿ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವ ನಂ (1506005010/IF/93393042893724751)
12963 02/09/2022 6489
12963 02/09/2022 4326
Work Name: Construction of House Devaraj Urs 2020-21 Sarasavati wo Jayavanth Khajure (ward.no.01)(1506005010/IF/93393042893728051)
12964 02/09/2022 4326
12964 02/09/2022 8652
Work Name: ಶಂಕರ ಭೋಲಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸ.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1506005010/IF/93393042893768534)
9954 23/07/2022 8652
9954 23/07/2022 12978
9955 23/07/2022 8652
11390 31/10/2022 11124
11390 31/10/2022 7416
11391 31/10/2022 3708
11391 31/10/2022 9270
Work Name: ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ತಂಧೆ ಹಣಮಂತ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವ ನಂ 303/2(1506005010/IF/93393042893848397)
13631 18/09/2022 19467
13631 23/11/2022 2163
Work Name: ಶರಣಪ್ಪಾ ಶೀವಪ್ಪಾ ಭೋಜಗೂಂಡಿ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/IF/93393042893848405)
11392 10/08/2022 19467
11392 10/08/2022 2163
11393 10/08/2022 10815
11393 10/08/2022 2163
Work Name: ಪಾರ್ವತಿ ಶಾಮಣ್ಣಾ ಪಸಾರ್ಗಿ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/IF/93393042893848411)
11396 10/08/2022 12669
11396 10/08/2022 2472
Work Name: ಅಶೋಕ ಮಲ್ಹಾರಾವ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/IF/93393042893848419)
13782 18/09/2022 15141
13782 18/09/2022 6489
13783 18/09/2022 19467
14446 04/10/2022 19467
14446 04/10/2022 2163
14447 01/10/2022 10815
Work Name: ಸುರೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/IF/93393042893848425)
11397 10/08/2022 2163
11397 10/08/2022 15141
11398 10/08/2022 12978
11398 10/08/2022 4326
Work Name: ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಖಂಡೆಪ್ಪಾ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.288/7 (ward.no.03)(1506005010/IF/93393042893955963)
11588 10/08/2022 10815
11588 10/08/2022 8652
11589 10/08/2022 12978
11589 10/08/2022 2163
Work Name: ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹಲಗೆ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ 66/ಎ (ಎಸ್. ಸಿ)(1506005010/IF/93393042893957010)
18351 30/11/2022 19467
18351 30/11/2022 2163
18352 30/11/2022 2163
18352 30/11/2022 6489
Work Name: ದೇವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹಲಗೆ ಹೂಲದಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ 66 (ಎಸ್. ಸಿ)(1506005010/IF/93393042893957247)
11394 10/08/2022 12978
11394 10/08/2022 4326
11395 10/08/2022 4326
11395 10/08/2022 8652
Work Name: ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ 289/7(1506005010/IF/93393042893957601)
13784 18/09/2022 6489
13784 18/09/2022 1236
Work Name: ರೇವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರ್ಥಂಡಪ್ಪಾ ಹೂಲದಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟೀಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/IF/93393042893958717)
12810 02/09/2022 1236
Work Name: ನೀಲಮ್ಮಾ ಶರಣಪ್ಪಾ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೇ ನಂ 289/5(1506005010/IF/93393042893973482)
20792 04/01/2023 6489
Work Name: ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.285 ward.no.04(1506005010/IF/93393042893979162)
18055 23/11/2022 15141
18055 23/11/2022 6489
18056 23/11/2022 10815
18056 23/11/2022 4326
19818 17/12/2022 19467
19819 17/12/2022 2163
19819 17/12/2022 4326
Work Name: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಖಂಡಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.302/4 (st)(1506005010/IF/93393042893989109)
19816 17/12/2022 4326
19816 17/12/2022 15141
19817 17/12/2022 2163
Work Name: ಮಾರುತಿ ಖಂಡಪ್ಪಾ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.288/7 (1506005010/IF/93393042893989189)
15058 10/10/2022 19467
15058 10/10/2022 2163
15059 10/10/2022 10815
15059 10/10/2022 2163
Work Name: ಅನೀಲ ತಂದೆ ಪಸರ್ಗಿ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.37 (1506005010/IF/93393042893990005)
15605 14/10/2022 6489
15605 14/10/2022 12978
15605 29/11/2022 2163
15606 14/10/2022 12978
Work Name: ಬಸವರಾಜ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ (SC)(1506005010/IF/93393042893990779)
19742 17/12/2022 19467
19743 17/12/2022 2163
19743 17/12/2022 8652
Work Name: ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.145/2 (SC)(1506005010/IF/93393042893990801)
22449 24/01/2023 17304
22450 24/01/2023 4326
22450 24/01/2023 15141
Work Name: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.145/5 (SC)(1506005010/IF/93393042893990839)
19744 17/12/2022 10815
19744 17/12/2022 10815
19745 17/12/2022 12978
Work Name: ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮಾರ್ಡಂಪ್ಪಾ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೋಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/IF/93393042893991090)
13632 18/09/2022 21630
13633 18/09/2022 19467
14437 01/10/2022 21321
14438 04/10/2022 4326
Work Name: ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಜಗುಂಡಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.285/3(1506005010/IF/93393042893992142)
13785 18/09/2022 10815
13785 18/09/2022 8652
13786 18/09/2022 10815
13786 18/09/2022 4326
Work Name: ಸುರ್ವಣಾ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.205/5(1506005010/IF/93393042894006858)
22338 24/01/2023 2163
22338 24/01/2023 19467
22339 24/01/2023 1236
22339 24/01/2023 12978
Work Name: ರಾಚಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ಶಟಗಾರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/IF/93393042894006962)
22340 24/01/2023 4326
22340 24/01/2023 16377
22341 24/01/2023 15141
Work Name: ನಾಗಪ್ಪಾ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.42/3(Genrl)(1506005010/IF/93393042894007137)
13966 18/09/2022 10815
13966 18/09/2022 10815
13967 18/09/2022 12978
Work Name: ಸುಮಿತ್ರಾ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/IF/93393042894010910)
13787 18/09/2022 8652
13787 18/09/2022 12978
13788 18/09/2022 10815
13788 18/09/2022 2163
Work Name: ಅನಿಲ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಗೊರಟಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹುಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ (Genrl)(1506005010/IF/93393042894019695)
17461 13/11/2022 2163
17461 13/11/2022 19467
17462 13/11/2022 2163
17462 13/11/2022 15141
18250 30/11/2022 8652
18250 30/11/2022 6489
Work Name: ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಗಂಗಶೇಟ್ಟಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (Genrl)(1506005010/IF/93393042894019736)
18349 30/11/2022 19467
18350 30/11/2022 8652
18350 30/11/2022 2163
19300 11/12/2022 4326
19300 11/12/2022 17304
19301 11/12/2022 4326
Work Name: ಶಕುಂತಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/IF/93393042894037222)
15583 14/10/2022 12978
15583 14/10/2022 8652
15584 14/10/2022 2163
15584 14/10/2022 10815
Work Name: ಭೀಮಶಾ ಕಾಡೊದಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ (Genrl)(1506005010/IF/93393042894041479)
20833 02/01/2023 21630
20834 02/01/2023 19467
22447 24/01/2023 2163
22447 24/01/2023 19467
22448 24/01/2023 2163
Work Name: ಶರಣಮ್ಮಾ ದಶರಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ST)(1506005010/IF/93393042894041501)
22509 24/01/2023 21630
22510 24/01/2023 4326
22510 24/01/2023 15141
Work Name: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (st)(1506005010/IF/93393042894041520)
22511 24/01/2023 2163
22511 24/01/2023 19467
22512 24/01/2023 4326
22512 24/01/2023 12978
Work Name: ರಮೇಶ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/IF/93393042894048076)
16027 19/10/2022 19467
16028 19/10/2022 2163
Work Name: ಜಿತೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿದೋಡ್ಡಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯಿ ಸ.ಸಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ವೆ.ನಂ.205/3 (1506005010/IF/93393042894070456)
20830 04/01/2023 3708
20830 04/01/2023 14832
20831 04/01/2023 1854
20831 04/01/2023 14832
Work Name: ಅನಿಲ ಪಸಾರ್ಗಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/IF/93393042894071872)
15607 14/10/2022 15141
15607 14/10/2022 6489
15608 14/10/2022 2163
15608 14/10/2022 17304
16556 31/10/2022 17304
16557 31/10/2022 6489
16557 31/10/2022 2163
Work Name: ಶೇಕಮ್ಮಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.149 (ST) ward..no.05 (1506005010/IF/93393042894084553)
18353 30/11/2022 16686
18354 30/11/2022 1854
18354 30/11/2022 1854
Work Name: ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಭು ನಾತೆ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.65 (SC)(1506005010/IF/93393042894091074)
15066 10/10/2022 12978
15066 10/10/2022 6489
15067 10/10/2022 4326
16400 31/10/2022 12978
16400 31/10/2022 8652
16401 31/10/2022 12978
16401 31/10/2022 6489
Work Name: ರಾಜಶೇಖರ ಶೀರಶಟ್ಟಿ ಹೂಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೂಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/IF/93393042894091294)
15044 10/10/2022 15141
15044 10/10/2022 6489
15045 10/10/2022 19467
15045 10/10/2022 2163
15046 10/10/2022 12978
15046 10/10/2022 8652
15047 10/10/2022 2163
Work Name: Construction of House Basava Vasati 2021 - 2022 Smt. Archana wo Akash Mitra (Genrl) Ward.no.05(1506005010/IF/93393042894092576)
16558 31/10/2022 2472
16558 31/10/2022 2472
Work Name: Construction of Housing Dr,B.R. Ambedakar Nivas 2021 - 2022 Nagamma wo Ashok Mitra (SC) ward.no.05(1506005010/IF/93393042894092647)
16559 31/10/2022 2163
16559 31/10/2022 2163
Work Name: Construction of House Basava Vasati 2021 - 2022 Smt. Pooja wo Vaijinath Chilla (Genrl) Ward0.no.04(1506005010/IF/93393042894095081)
18348 30/11/2022 1854
18348 30/11/2022 1854
Work Name: Construction of House Dr. Br. Ambedakar Housing Scheme 2021 - 2022 Sangeeta wo Rajappa Sharma W.07(1506005010/IF/93393042894102141)
18143 30/11/2022 6489
19642 15/12/2022 6489
20235 28/12/2022 6489
Work Name: Construction of House Basava Housing Scheme 2021 - 2022 Siddamma wo Hanamanth Narsgundi (Genrl) w.4(1506005010/IF/93393042894103685)
22402 19/01/2023 8652
Work Name: ಶೇಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ವೆ.ನಂ.150 (ST) ward.no.05(1506005010/IF/93393042894105295)
18606 30/11/2022 17304
18606 30/11/2022 4326
18607 30/11/2022 17304
18607 30/11/2022 2163
19415 11/12/2022 21630
19416 11/12/2022 2163
19416 11/12/2022 4326
Work Name: ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೊಲಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.05 (Genrl)(1506005010/IF/93393042894106266)
20880 02/01/2023 12978
20880 02/01/2023 8652
20881 04/01/2023 6489
20881 04/01/2023 10815
22336 24/01/2023 2163
22336 24/01/2023 19467
22337 24/01/2023 6489
Work Name: Construction of House Basava Housing Scheme 2021 - 2022 YASMIN BEGUM wo CHAND SAB KhadKhade w.no.6(1506005010/IF/93393042894107192)
18347 30/11/2022 3708
Work Name: Construction of House Dr.B.R Ambedkar Nivas 2021 - 2022 Mina wo Vijaykumar Chincholikar (SC) W.n7 (1506005010/IF/93393042894119352)
18346 30/11/2022 3708
18346 30/11/2022 3708
22089 19/01/2023 4326
22089 19/01/2023 4326
Work Name: Construction of House Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2021 - 2022 Geeta wo Umesh Khajure War (1506005010/IF/93393042894124826)
18246 30/11/2022 2163
18246 30/11/2022 4326
19643 17/12/2022 4326
19643 17/12/2022 2163
20234 28/12/2022 2163
20234 28/12/2022 4326
Work Name: Construction of House Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural 2021 - 22 Manjulla wo Santosh Khajure SC w1(1506005010/IF/93393042894200113)
20832 19/01/2023 2163
20832 19/01/2023 2163
Work Name: ಗುರಪ್ಪಾ ಕಾಡೋದ್ದಿ ರವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1506005010/LD/93393042892295945)
16023 19/10/2022 12978
20476 28/12/2022 8652
20476 28/12/2022 2163
Work Name: ಬಸಪ್ಪಾ ಶೇಟಗಾರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1506005010/LD/93393042892295947)
16026 19/10/2022 8652
16026 19/10/2022 2163
20010 17/12/2022 4326
20010 17/12/2022 6489
Work Name: ಸುಜತಾ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1506005010/LD/93393042892295948)
16024 19/10/2022 10815
20009 17/12/2022 6489
20009 17/12/2022 4326
Work Name: ಅಶೋಕ ಮೋಳಕೇರಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1506005010/LD/93393042892295950)
16817 31/10/2022 10815
16817 31/10/2022 4326
Work Name: ಅಶೋಕ ಚಳಕಾಪೂರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005010/LD/93393042892295952)
15062 06/10/2022 3708
Work Name: ದುಬಲಗುಂಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಪೋಂಡ ವಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ ನಂ 02(1506005010/LD/93393042892295953)
16820 31/10/2022 10815
Work Name: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಾಶಿ ಖಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಕಾರಿ ಸರ್ವೆ.ನಂ.232(1506005010/LD/93393042892308381)
18057 18/11/2022 10815
18057 18/11/2022 10815
18058 18/11/2022 6489
Work Name: ಗುರುನಾಥ ಚೀಲಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ(1506005010/LD/93393042892309400)
17914 18/11/2022 4326
17914 18/11/2022 8652
Work Name: ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ನರಸಗುಂಡಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ(1506005010/LD/93393042892309401)
17919 18/11/2022 2163
17919 18/11/2022 6489
19864 17/12/2022 21630
19865 17/12/2022 2163
Work Name: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇಣ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಸಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892301467)
19115 06/12/2022 19467
19115 06/12/2022 2163
19116 06/12/2022 19467
Work Name: ವಿಲಾಸ ರಂಗಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಠಲ ಖಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.5(1506005010/RC/93393042892301469)
12206 29/08/2022 3708
12206 29/08/2022 14832
12207 28/09/2022 11124
Work Name: ರಾಚಪ್ಪಾ ಶೆಟಗಾರ ಹೋಲದಿಂದ ನರಸಪ್ಪಾ ಬಮ್ಮಣಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892301997)
9956 23/07/2022 19467
9956 23/07/2022 2163
9957 23/07/2022 17304
13037 02/09/2022 6489
13037 02/09/2022 15141
13038 02/09/2022 2163
13038 02/09/2022 17304
Work Name: ಶೇಷಪ್ಪಾ ಬಣಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪಾ ಹುಡಗಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ(1506005010/RC/93393042892302942)
1786 23/05/2022 11124
1786 23/05/2022 7416
1787 23/05/2022 12978
1787 23/05/2022 3708
Work Name: ಶಂಕರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಖಜುರೆ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892312282)
12574 02/09/2022 2163
12574 02/09/2022 19467
12575 02/09/2022 8652
12575 02/09/2022 10815
Work Name: ಎಕನಾಥ ಗೋಖಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಂಢಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892312285)
12576 02/09/2022 8652
12576 02/09/2022 12978
12577 02/09/2022 10815
12577 02/09/2022 8652
Work Name: ಪುಂಡಲಿಕ ಟಿ ಪಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬದಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892321989)
1788 23/05/2022 7416
1788 23/05/2022 11124
1789 23/05/2022 14832
1789 23/05/2022 3708
Work Name: ನಿಲಮ್ಮಾ ಕಮಲಾಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಖಜುರೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892321999)
1790 23/05/2022 11124
1790 23/05/2022 7416
1791 23/05/2022 14832
1791 23/05/2022 3708
1792 23/05/2022 5562
Work Name: ಅಶೋಕ ಚಲಕಾಪೂರೆ ಮನೆ ಎದ್ದುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರ್ಸ್ತೆಮಾಣ ನಿರ(1506005010/RC/93393042892322789)
12593 02/09/2022 2163
12593 02/09/2022 15141
12594 02/09/2022 18849
Work Name: ಶರಣಯ್ಯಾ ಕಂತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮುಸ್ತರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ನಿತು ಚರಂಡಿ ರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.04(1506005010/RC/93393042892328173)
17917 18/11/2022 6489
17917 18/11/2022 4326
17917 19/01/2023 2163
22438 19/01/2023 5562
22438 19/01/2023 12978
22439 19/01/2023 1854
22439 19/01/2023 3708
Work Name: ಶೀವರಾಜ ಸೋನಕೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೀಗಂಬರ ಸಮಗಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.04(1506005010/RC/93393042892328177)
17918 18/11/2022 4326
17918 18/11/2022 8652
22440 19/01/2023 5562
22440 19/01/2023 12978
22441 19/01/2023 1545
Work Name: ಪಶುಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅನಿಲ ಡೊಂಗರಗಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892328480)
12595 02/09/2022 8652
12595 02/09/2022 12978
12596 02/09/2022 19467
Work Name: ಜಗನಾಥ ಆರ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಳಕೇರಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892328483)
12597 02/09/2022 4326
12597 02/09/2022 17304
12598 02/09/2022 2163
12598 02/09/2022 6489
Work Name: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಪಸಾರ್ಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಫಕೀರ ಮನೆ ಹಿಂಬಾಗದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892328518)
17916 18/11/2022 6489
17916 18/11/2022 6489
Work Name: ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದವೀರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಧುರ್ತಗಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ ನಂ 03(1506005010/RC/93393042892359522)
16819 31/10/2022 4326
16819 31/10/2022 6489
19472 15/12/2022 21630
19473 15/12/2022 2163
20578 28/12/2022 19158
20578 28/12/2022 2163
Work Name: ಶೇರಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಸ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892359526)
16818 31/10/2022 8652
16818 31/10/2022 2163
19477 15/12/2022 4326
19477 15/12/2022 17304
20579 28/12/2022 21321
20580 28/12/2022 2163
Work Name: ರೇವಣಸಿದ್ದಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892359533)
13957 22/09/2022 4326
13957 22/09/2022 6489
16033 19/10/2022 21630
16034 19/10/2022 19467
19674 17/12/2022 12978
19674 17/12/2022 8652
19675 17/12/2022 2163
Work Name: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದುರ್ತಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಹಾಮದಸಾಬ ಪಿಂಜಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ ನಂ 02(1506005010/RC/93393042892359534)
14406 01/10/2022 12978
14406 01/10/2022 8652
18759 30/11/2022 17304
18759 30/11/2022 4326
18760 30/11/2022 4326
Work Name: ಆಮದಸಾಬ ಪಿಂಜಾರ ಮನೆಯಿಂಧ ರಜಾಕ ಪಿಜಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ವಾರ್ಡ ನಂ 02(1506005010/RC/93393042892359537)
16025 19/10/2022 10815
16025 19/10/2022 6489
18761 30/11/2022 10815
18761 30/11/2022 6489
18762 30/11/2022 12978
Work Name: ಅಲ್ಲಬಕ್ಕಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇರಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ & ಡೇಕ್ಸಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892359538)
16022 19/10/2022 10815
16022 19/10/2022 6489
Work Name: ಕಲ್ಲಿಮ ಸೌದಾಗಾರ ಮನೆಯ ಎದುರರಗಡೆ ಡೇಕ್ಸಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892359540)
16821 31/10/2022 21630
16822 31/10/2022 4326
Work Name: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದವೀರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂತಪ್ಪಾ ಮಿಲಿಟರಿಯ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892359544)
16546 31/10/2022 4326
20229 28/12/2022 12978
20229 28/12/2022 8652
20230 28/12/2022 4326
21143 04/01/2023 4326
21143 04/01/2023 12978
Work Name: ಶಾಂತಪ್ಪಾ ರಾಜೇಶ್ವರ ಮನೆಯಿಂದ ರತ್ನಮ್ಮಾ ಈಳಗಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892359545)
16545 31/10/2022 4326
16545 31/10/2022 2163
20231 28/12/2022 17304
20231 28/12/2022 4326
20232 28/12/2022 12978
20232 28/12/2022 6489
Work Name: ತುಕಾರಾಮ ವಾಡೆಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ & ಡೇಕ್ಸಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892359546)
14407 01/10/2022 19467
15496 12/10/2022 17304
15496 12/10/2022 4326
15497 12/10/2022 17304
15497 12/10/2022 2163
17254 13/11/2022 2163
17254 13/11/2022 19467
17255 13/11/2022 19467
18154 23/11/2022 9579
18154 23/11/2022 2163
Work Name: ಅಮಿದಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ತುಕಾರಾಮ ವಾಡೇಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ & ಡೇಕ್ಸಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892359547)
14408 01/10/2022 17304
14408 01/10/2022 4326
Work Name: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಸಾರ್ಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀದರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892376095)
14752 06/10/2022 4326
14752 06/10/2022 8652
17469 13/11/2022 4326
17469 13/11/2022 8652
Work Name: ಲಕ್ಕಶೇಟ್ಟಿ ಪ್ರಭು ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮಾಲಿಪಾಟಿಲ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ward no, 04(1506005010/RC/93393042892376108)
13963 22/09/2022 6489
13963 22/09/2022 2163
Work Name: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮಾಲಿ ಪಾಟಿಲ ಹೊಲದಿಂದ ಉಮೇಶ ಲಕ್ಕಶೇಟಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892376113)
13964 22/09/2022 10815
Work Name: ಉಮೇಶ ಲಕ್ಕ ಶೇಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಲಾದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892376117)
19906 17/12/2022 618
19906 17/12/2022 1236
Work Name: ಅಬಾಸಖಾನ ಪಠಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕ ಸೂಗಿ ಮನೆಬರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.05(1506005010/RC/93393042892376124)
15613 14/10/2022 12978
15613 14/10/2022 8652
15614 14/10/2022 6489
16555 31/10/2022 2163
Work Name: ರಾಜು ಶರ್ಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ ನೇಳಗೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸ.ಡ್ರೇನ ward.no.07(1506005010/RC/93393042892376128)
17069 07/11/2022 12978
17669 13/11/2022 2163
17669 13/11/2022 12978
Work Name: ರಮೇಶ ಮನಯಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೇರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ward.no.07(1506005010/RC/93393042892376130)
17070 07/11/2022 10815
17070 07/11/2022 4326
17670 13/11/2022 12360
17670 13/11/2022 2163
Work Name: ಈರಮ್ಮಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಡಿತ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ward.no.07(1506005010/RC/93393042892376131)
13961 22/09/2022 6489
14448 28/09/2022 6489
14448 28/09/2022 15141
14449 28/09/2022 12978
14449 28/09/2022 2163
Work Name: ರಾಜಪ್ಪಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣಾ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ward.no.07(1506005010/RC/93393042892376133)
13962 22/09/2022 4326
13962 22/09/2022 2163
14450 28/09/2022 21630
14451 01/10/2022 2163
14451 01/10/2022 2163
Work Name: ಮಾರುತಿ ಬುಡನೊರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೋಭವತಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.03(1506005010/RC/93393042892376143)
14444 28/09/2022 2163
14444 28/09/2022 4326
16031 19/10/2022 19467
16031 19/10/2022 2163
16032 19/10/2022 6180
16032 19/10/2022 6489
Work Name: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಾಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ward.no.03(1506005010/RC/93393042892376145)
14445 28/09/2022 4326
14445 28/09/2022 2163
Work Name: ಶರಣಪ್ಪಾ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾಣಿಕ ಗೋಖಲೆ ಮನೆವರೆಗೆಇ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ward.no.03(1506005010/RC/93393042892376148)
18611 04/12/2022 2163
18611 19/01/2023 2163
Work Name: ಸಿದ್ರಾಮ ಚಳಕಾಪುರೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ & ಡೆಕ್ಸಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.03(1506005010/RC/93393042892376152)
18610 04/12/2022 4326
Work Name: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಎದುರಗಡೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.4(1506005010/RC/93393042892376154)
13954 22/09/2022 6489
13954 22/09/2022 4326
17472 13/11/2022 4326
17472 13/11/2022 2163
Work Name: ಶರಣಪ್ಪಾ ಹೋತ್ತಾಪೂರೆ ಹೋಲಾದಿಂದ ಗೌಸಖಾನ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005010/RC/93393042892376195)
14089 22/09/2022 3708
14089 22/09/2022 927
Work Name: ರಾಮಣ್ಣಾ ಮುಚಳಂಬ ಹೋಲದಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005010/RC/93393042892376196)
13958 22/09/2022 6489
13958 22/09/2022 4326
Work Name: ಗೋವಿಂದ ಬೋನಾಕುಡತಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೇವಣಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ಗುಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892376382)
15629 14/10/2022 10815
15629 14/10/2022 6489
18259 30/11/2022 6489
18259 30/11/2022 10815
Work Name: ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ದಿಂದ ಗುರನಾಥ ಹೂಗಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892376386)
15630 14/10/2022 15141
15630 14/10/2022 4326
Work Name: ಸೋಳಮಳ ಹೊಲದಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಟಪಟ್ಟಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ (1506005010/RC/93393042892376440)
13959 22/09/2022 2163
13959 22/09/2022 8652
Work Name: ನೂರಖಾನ ಬಾಗವಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ನಾವಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward no. 05(1506005010/RC/93393042892376589)
14439 28/09/2022 8652
14439 28/09/2022 12978
14440 28/09/2022 4326
14440 28/09/2022 15141
16566 31/10/2022 6489
16566 31/10/2022 10815
18247 30/11/2022 4326
Work Name: ರಾಮಲಾಲ ರಾಜಪುತ ಮನೆಯಿಂದ ಮೌನ ಬೀ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.05(1506005010/RC/93393042892376591)
14441 04/10/2022 8652
16567 31/10/2022 15141
16568 31/10/2022 17304
Work Name: ಬಾಬುರಾವ ಮಹಾಗಾಂವ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಲಾಬಸಿಂಗ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.05(1506005010/RC/93393042892376594)
17470 13/11/2022 15141
17470 13/11/2022 6489
17471 13/11/2022 6489
18248 30/11/2022 15141
18248 30/11/2022 6489
18249 30/11/2022 4326
18249 30/11/2022 2163
Work Name: ಝರೆಪ್ಪಾ ಮಾಸ್ಟರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ ರೋಡ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.07(1506005010/RC/93393042892376642)
14751 06/10/2022 4326
14751 06/10/2022 10815
15493 14/10/2022 8652
15493 14/10/2022 10815
Work Name: ವರವಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ನರಸಗುಂಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲರಸ್ತೆ (1506005010/RC/93393042892376653)
13960 22/09/2022 6489
15040 06/10/2022 2163
15040 06/10/2022 19467
15041 06/10/2022 4326
15041 06/10/2022 15141
15690 14/10/2022 4326
15690 14/10/2022 17304
15691 14/10/2022 4326
15691 14/10/2022 15141
16547 31/10/2022 10815
16547 31/10/2022 10815
16548 31/10/2022 17304
17671 13/11/2022 21630
17672 13/11/2022 2163
17672 13/11/2022 10815
Work Name: ಬಸವರಾಜ ಶೇಟಗಾರ ಹೋಲದಿಂದ ಹಳದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892376668)
13965 22/09/2022 2163
13965 22/09/2022 4326
15042 06/10/2022 7416
15042 06/10/2022 17304
15043 06/10/2022 22248
17257 13/11/2022 19467
Work Name: ಭರತ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಖರಟಮೊಲ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.06(1506005010/RC/93393042892376710)
19113 06/12/2022 17304
19113 06/12/2022 4326
19114 06/12/2022 2163
19114 06/12/2022 2163
20838 02/01/2023 12978
Work Name: ಜಗನಾಥ ಖರಟಮೊಲ ಮನೆಯಿಂದ ತಲಾಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.06(1506005010/RC/93393042892376714)
16035 19/10/2022 2163
16035 19/10/2022 10815
16035 29/11/2022 2163
17466 23/11/2022 4326
17466 23/11/2022 17304
17467 23/11/2022 10815
17467 23/11/2022 8652
20589 28/12/2022 2163
20589 28/12/2022 4326
Work Name: ಹಾಜೀ ಚೀದ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಶಾ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ward.no.06(1506005010/RC/93393042892376718)
16036 19/10/2022 2163
16036 19/10/2022 15141
18344 23/11/2022 4326
18344 23/11/2022 8652
Work Name: ಸುಧಾಕರ ಕೊಟರೆಗಿ ಮನೆಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾಲ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892377983)
19737 17/12/2022 6489
19737 17/12/2022 2163
20583 28/12/2022 6489
20583 28/12/2022 8652
20583 19/01/2023 2163
Work Name: ಶರಣಪ್ಪಾ ಭೋಜಗುಂಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ ಕೊಟಗೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.03(1506005010/RC/93393042892377992)
19739 28/12/2022 6489
19739 28/12/2022 2163
20586 28/12/2022 17304
20586 28/12/2022 2163
Work Name: ಟಾಕಿಯಿಂದ ತಾಜೋದ್ದಿನ ಸವಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.03(1506005010/RC/93393042892378002)
19738 17/12/2022 6489
19738 17/12/2022 2163
20585 28/12/2022 8652
20585 28/12/2022 12978
Work Name: ಶಿವರಾಜ ಚನ್ಪಳಿ ಮನಯಿಂದ ಭೀಛಮ್ಮಾ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ward.no. 05(1506005010/RC/93393042892378413)
16564 31/10/2022 21630
16565 31/10/2022 10815
17519 13/11/2022 11124
Work Name: ರಾಮಣ್ಣಾ ಬೇನಚಿಂಚೋಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.05(1506005010/RC/93393042892378563)
14442 28/09/2022 10815
14442 28/09/2022 10815
14443 28/09/2022 10815
14443 28/09/2022 8652
17510 13/11/2022 7416
17510 13/11/2022 11124
17511 13/11/2022 5562
Work Name: ಬೀಚಮ್ಮಾ ಬಮ್ಮಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಬಮ್ಮಣಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರಮಾಣ ward.no.05(1506005010/RC/93393042892378566)
16562 31/10/2022 21630
16563 31/10/2022 19467
17508 13/11/2022 5562
Work Name: ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಡೋಂಗರಗಿ ಹೋಲದಿಂದ ರಾಸುರೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892378650)
18768 04/12/2022 3090
Work Name: ಶಾಂತಪ್ಪಾ ರಾಸುರೆ ಹೋಲದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪಾ ಹಲ್ಲಗೆ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892378652)
18608 04/12/2022 4326
Work Name: ನಾಗಪ್ಪಾ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲದಿಂದ ನರಶಪ್ಪಾ ಭಮಣಿ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892378654)
18609 04/12/2022 4326
Work Name: ಗಂಗಾ ಶೀವಕುಮಾರ ಚಂದನಕೇರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹಾಸ್ಟಲ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892378864)
22434 24/01/2023 2163
22434 24/01/2023 19467
22435 24/01/2023 10815
22435 24/01/2023 10815
22436 24/01/2023 8652
22436 24/01/2023 12978
22437 24/01/2023 2163
22437 24/01/2023 4326
Work Name: ಶೀವಾಜಿ ಪತ್ತೆಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪಾ ತಟಪಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward,no,04(1506005010/RC/93393042892378916)
13955 22/09/2022 2163
13955 22/09/2022 8652
Work Name: ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಮುಸ್ತಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾದಗಿ ನಿಲಮ್ಮಾ ಮನೆಯ ಹಿಂಬದಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892378925)
13956 22/09/2022 8652
13956 22/09/2022 2163
18237 30/11/2022 17304
18237 30/11/2022 4326
Work Name: ಶೀವರಾಜ ಫತೆಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892378932)
18902 04/12/2022 9270
18902 04/12/2022 7416
Work Name: ವೈಜಿನಾಥ ಐನಾಪೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಮಖಾನ ಪಟನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 1 (1506005010/RC/93393042892380513)
14915 12/10/2022 309
14915 12/10/2022 309
Work Name: ವೈಜಿನಾಥ ಐನಾಪೂರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕರಿಮಖಾನ ಪಟನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ ನಂ 1(1506005010/RC/93393042892380515)
21639 02/01/2023 309
Work Name: ಧರ್ಮರಾಜ ಚೀನಕೆರಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಮನಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ ನಂ 1(1506005010/RC/93393042892380518)
21640 02/01/2023 309
Work Name: ವಾರ್ಡ ನಂ 1ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892380519)
21641 02/01/2023 309
Work Name: ಖ್ಯಾಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸದಿಂದ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಗುಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892380523)
14914 12/10/2022 309
Work Name: ಹನೀಫ ಹೊಲದಿಂದ ನಬಿಖಾನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1506005010/RC/93393042892380524)
21325 28/12/2022 309
Work Name: ಜಾವಿದ ಬಾಗವಾನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿರಪ್ಪಾ ಬಂಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ಡ ನಂ 1(1506005010/RC/93393042892380525)
21326 28/12/2022 309
Work Name: ಉಮಕಾಂತ ಖ್ಯಾಡ ಮನೆಯಿಂದ ಪೀರಮದ ಮೌಲಾನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ ನಂ 1(1506005010/RC/93393042892380527)
14913 12/10/2022 309
14913 12/10/2022 309
Work Name: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪರೀಟ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಿಂದ ಅನೀಲ ಗೊರ್ಟಾ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892380530)
21323 28/12/2022 309
Work Name: ಚನ್ನವೀರ ಕಾಳಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಲಬಸಿಂಗ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ ನಂ 5(1506005010/RC/93393042892380531)
15609 14/10/2022 15141
15609 14/10/2022 6489
15610 14/10/2022 2163
15610 14/10/2022 8652
16550 31/10/2022 6489
16550 31/10/2022 12978
16551 31/10/2022 2163
16551 31/10/2022 2163
16551 29/11/2022 2163
Work Name: ಶರಣಪ್ಪಾ ಕೊಡಂಬಲ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಲಕ್ಷಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ ನಂ 5(1506005010/RC/93393042892380533)
15611 14/10/2022 21630
15612 14/10/2022 2163
15612 14/10/2022 8652
16552 31/10/2022 8652
16552 31/10/2022 12978
16553 31/10/2022 8652
16553 31/10/2022 4326
Work Name: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ವಾರದ ಹೊಲದಿಂದ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿಧವೀರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892380534)
19297 11/12/2022 4326
Work Name: ಕಾಶಿನಾಥ ಸಿದ್ದವೀರ ಹೊಲದಿಂದ ಖಾದರ ಖುರೆಸಿ ಹೊಲದವರೆಗ ಮೇಟಲಿಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892380535)
19298 11/12/2022 4326
Work Name: ಖಾದರ ಖುರೆಸಿ ಹೊಲದದಿಂದ ಲಾಯಕ ಖುರೆಸಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲೀಂ ರಸ್ತೆ(1506005010/RC/93393042892380536)
18962 11/12/2022 618
Work Name: ಮರಗೇಮ್ಮಾ ಟೆಂಪಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ ನಂ 3(1506005010/RC/93393042892380727)
13953 22/09/2022 6489
13953 22/09/2022 4326
15050 10/10/2022 6489
15050 10/10/2022 15141
15051 10/10/2022 10815
15051 10/10/2022 10815
15052 10/10/2022 21630
15053 10/10/2022 21630
15054 10/10/2022 19467
15054 10/10/2022 2163
15055 10/10/2022 10815
18612 04/12/2022 17304
18612 04/12/2022 4326
18613 04/12/2022 19467
Work Name: ಅಮಿತ ಕಲಕತ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ರಾಸುರೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.02(1506005010/RC/93393042892381618)
21239 28/12/2022 618
22095 19/01/2023 4635
22095 19/01/2023 10815
22096 19/01/2023 6180
22096 19/01/2023 7725
Work Name: ಸಮೀಶರ ಟೈಲರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಠದ ವರೆಗೆ ಸಿ,ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.02(1506005010/RC/93393042892381621)
21240 28/12/2022 618
22442 19/01/2023 1545
22442 19/01/2023 13905
22443 19/01/2023 6180
22443 19/01/2023 7725
Work Name: ಅಮಿತ ಕಲಕತ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ರಾಸುರೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ward.no.02(1506005010/RC/93393042892381642)
21241 28/12/2022 618
22092 19/01/2023 15450
22093 19/01/2023 3090
22093 19/01/2023 9270
Work Name: ಓತಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾನಪಾಶಾ ದರ್ಗಾ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ ರಸತೆ(1506005010/RC/93393042892383650)
17527 13/11/2022 9270
17527 13/11/2022 9270
17528 13/11/2022 16686
18241 30/11/2022 12978
18241 30/11/2022 8652
18242 30/11/2022 15141
19644 11/12/2022 1545
19644 11/12/2022 13905
19645 11/12/2022 1545
19645 11/12/2022 12360
20236 28/12/2022 15141
20236 28/12/2022 2163
Work Name: ಹಳಿದೊಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಚುನ್ನುಮಿಯ್ಯಾ ಭಾಲ್ಕಿಬೇಸ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ(1506005010/RC/93393042892383651)
17529 13/11/2022 7416
17529 13/11/2022 11124
17530 13/11/2022 12978
18244 30/11/2022 12978
18244 30/11/2022 8652
18245 30/11/2022 15141
19646 11/12/2022 12360
19646 11/12/2022 3090
19647 11/12/2022 7725
19647 11/12/2022 6180
20238 28/12/2022 8652
20238 28/12/2022 8652
Work Name: ಖದಿರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬುರಾವ ಮೇತ್ರೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.05(1506005010/RC/93393042892383863)
19820 17/12/2022 21630
19821 17/12/2022 4326
19821 17/12/2022 15141
20837 04/01/2023 4326
Work Name: ಶೀವಪ್ಪ ದೇಗುಲಮಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಜಾಬಶೇಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ward.no.05(1506005010/RC/93393042892383868)
19822 17/12/2022 6489
19822 17/12/2022 15141
19823 17/12/2022 10815
Work Name: ಕಮಳಬಾಯಿ ಆರ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ward.no.07(1506005010/RC/93393042892383885)
21470 04/01/2023 309
Work Name: ನಿಲಮ್ಮಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಚೌಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ward.no.07(1506005010/RC/93393042892383890)
19748 15/12/2022 4326
19748 15/12/2022 10815
20233 28/12/2022 10815
20233 28/12/2022 3708
Work Name: ರಫೀಕಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ ರೋಡ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.07(1506005010/RC/93393042892383891)
18252 30/11/2022 15141
18252 30/11/2022 2163
22444 24/01/2023 1545
22444 24/01/2023 13905
22445 24/01/2023 4635
Work Name: ಸಂಬಣ್ಣಾ ಕಂಬಟಣ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ಚಾಂದೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ/07(1506005010/RC/93393042892384479)
21313 28/12/2022 309
21810 19/01/2023 9270
21810 19/01/2023 6180
21811 19/01/2023 3090
21811 19/01/2023 10815
Work Name: ಶಫಿರಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಫಿಯೋದ್ದಿನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.07(1506005010/RC/93393042892384481)
18251 30/11/2022 6489
18251 30/11/2022 12978
19866 22/12/2022 14832
19866 22/12/2022 6489
19867 22/12/2022 14214
Work Name: ಡಿಪಿ.ಇಪಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.07(1506005010/RC/93393042892384483)
18255 30/11/2022 17304
19868 17/12/2022 2163
19868 17/12/2022 17304
22446 24/01/2023 1545
22446 24/01/2023 12360
Work Name: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ ಗಂಗಾ ಪಾಟಿಲ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.04 (1506005010/RC/93393042892387226)
17920 18/11/2022 8652
17920 18/11/2022 4326
Work Name: ಬಸಪ್ಪಾ ಫತ್ತೆಪುರ ಮನೆಯಿಂದ ಚೀಲಾ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ವಾರ್ಡ.ನಂ.04(1506005010/RC/93393042892387228)
17923 18/11/2022 12978
19863 17/12/2022 17304
19863 17/12/2022 4326
Work Name: ಅನಿಲ ಮಟಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್ಟಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ವಾರ್ಡ.ನಂ.04(1506005010/RC/93393042892387230)
18769 04/12/2022 4635
19861 17/12/2022 17304
19861 17/12/2022 4326
19862 17/12/2022 8652
19862 17/12/2022 10815
Work Name: ಹಳದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ರುದ್ರ ಭೋಮಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.noi.03(1506005010/RC/93393042892388475)
16037 19/10/2022 6489
16037 19/10/2022 15141
16038 19/10/2022 17304
16038 19/10/2022 2163
Work Name: ಶೇಷಪ್ಪಾ ಕನಕಾ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರು ಬಮ್ಮಣಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಾರ್ಡ.ನಂ.01(1506005010/RC/93393042892388601)
15494 14/10/2022 4326
15494 14/10/2022 8652
Work Name: ಜಹೊರ ಕರಿಮಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಫಕರೋದ್ದಿನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರಡ.ನಂ.06(1506005010/RC/93393042892389134)
19120 06/12/2022 3708
19120 06/12/2022 3708
Work Name: ಹಣಮಂತ ಖರಟಮುಲ ಮನೆಯಿಂದ ದತ್ತು ಖರಟಮುಲ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.06(1506005010/RC/93393042892389141)
18076 23/11/2022 12978
18076 23/11/2022 8652
18077 23/11/2022 6489
18077 23/11/2022 12978
Work Name: ಪುಟ್ಟಪ್ಪಾ ಖಜುರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಚೀನಕೇರಾ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.01(1506005010/RC/93393042892390540)
16549 31/10/2022 12978
16549 31/10/2022 4326
17067 07/11/2022 8652
17067 07/11/2022 12978
17068 07/11/2022 6489
Work Name: ಗಣಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳಪ್ಪ ದಸೂರೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಸಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.03(1506005010/RC/93393042892390996)
18059 18/11/2022 2163
Work Name: ರಾಚಪ್ಪಾ ಬಣಗಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪಾ ಹುಡಗಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.03(1506005010/RC/93393042892391000)
17708 18/11/2022 2163
19318 11/12/2022 4326
19318 11/12/2022 17304
19319 11/12/2022 6489
19319 11/12/2022 12978
Work Name: Construction of c.c.drain from Yashwant Narsgundi House to Basamma Kanchi House Ward.no.04(1506005010/RC/93393042892391105)
16403 31/10/2022 6489
Work Name: 2) Constructiom of C.C.Road From Yashwanth Narsgundi House to Basamma Kanchi Hose ward.no.04(1506005010/RC/93393042892391106)
16402 31/10/2022 6489
Work Name: 1) Construction of C.C. Road From to Basamma Kanchi Hose To Bidar Main Road ward.no.04(1506005010/RC/93393042892391109)
16404 31/10/2022 2163
16404 31/10/2022 4326
Work Name: Construction of c.c.drain from Chandrakanth Mustri House to Chanyya Kanti House (1506005010/RC/93393042892391112)
16701 31/10/2022 7416
Work Name: Construction of c.c.drain from Chanyya Kanti House To Shivakumar Nibure House ward.no.04(1506005010/RC/93393042892391116)
16788 31/10/2022 6180
Work Name: Construction of c.c.drain from Shivakumar Nibure House to Bidar Main Road ward.no4(1506005010/RC/93393042892391119)
16702 31/10/2022 1854
16702 31/10/2022 3708
20666 28/12/2022 19467
Work Name: ವೀರಪ್ಪಾ ಭಂಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದಾಹುಸೇನ ದರ್ಗಾದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ (ward.no.01)(1506005010/RC/93393042892391295)
17522 13/11/2022 4326
18145 29/11/2022 4326
18145 29/11/2022 12978
19600 15/12/2022 6489
19600 15/12/2022 15141
19601 15/12/2022 6489
19601 15/12/2022 12051
Work Name: ಕದಲಾಬದೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.01(1506005010/RC/93393042892391304)
18766 30/11/2022 21630
18767 30/11/2022 4326
18767 30/11/2022 2163
Work Name: ಕಾಶಣ್ಣಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ವಳಖಂಡಿ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಡೇಸಕ್ಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.01(1506005010/RC/93393042892391306)
16544 31/10/2022 4326
18149 29/11/2022 21630
18150 29/11/2022 1236
Work Name: ನಟರಾಜ ಅವಾಜಿ ಇಳಗಾರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೇಕ್ಸಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ,ನಂ.01(1506005010/RC/93393042892391405)
18151 29/11/2022 12051
Work Name: ಸುಣಗಾರ ಮಸಿದಯಿಂದ ಹುಜರಶಾ ಫಕೀರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ.ನಂ.04(1506005010/RC/93393042892391411)
16543 31/10/2022 2163
16543 31/10/2022 2163
17526 13/11/2022 4326
17526 13/11/2022 10815
18152 29/11/2022 12978
18152 29/11/2022 8652
18153 29/11/2022 2163
18153 29/11/2022 2163
Work Name: ಶಿವರಾಜ ಮಠಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಜ ಕೇರಿ (ಸೋನಕೆರಿ) ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಸಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/RC/93393042892391545)
17915 18/11/2022 12978
19733 17/12/2022 8652
19733 17/12/2022 12978
19734 17/12/2022 10815
Work Name: ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮದಕಟಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿ (1506005010/RC/93393042892392269)
18605 04/12/2022 4326
19730 17/12/2022 8652
19730 17/12/2022 12978
19731 17/12/2022 8652
Work Name: Formatsion of Road from Dubalgundi to Mugnoor Village in Humnabad Tq H(1506005010/RC/93393042892392793)
18955 04/12/2022 618
22329 19/01/2023 4326
22329 19/01/2023 17304
22330 19/01/2023 8652
22330 19/01/2023 12978
22331 19/01/2023 4326
22331 19/01/2023 17304
22332 19/01/2023 4326
22332 19/01/2023 17304
22333 19/01/2023 6489
22333 19/01/2023 15141
22334 19/01/2023 4326
22334 19/01/2023 17304
22335 19/01/2023 6489
22335 19/01/2023 4326
22846 03/02/2023 15450
22847 03/02/2023 6180
22847 03/02/2023 9270
22848 03/02/2023 1545
22848 03/02/2023 13905
22849 03/02/2023 4635
22849 03/02/2023 10815
22850 03/02/2023 4635
22850 03/02/2023 9270
Work Name: ಮಾವಿನ ಅಂಬ್ರಾಯಿ ದಿಂದ ಮಾಣಿಕ ಖರಟಮೊಲ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892393760)
19671 17/12/2022 8652
20788 02/01/2023 21630
20789 04/01/2023 10815
20789 04/01/2023 8652
Work Name: ಮಾಣಿಕ ಖರೆಟಮೊಲ ಹೋಲದಿಂದ ಲಾಯಕ ಪಿಂಜಾರ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892393763)
19672 17/12/2022 4326
20790 02/01/2023 15141
20790 02/01/2023 6489
20791 02/01/2023 12978
20791 02/01/2023 6489
Work Name: ಲಾಯಕ ಪಿಂಜಾರ ಹೋಲದಿಂದ ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ ಚಳಕಾಪೂರೆ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೇಟಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/RC/93393042892393764)
19673 17/12/2022 4326
Work Name: ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.06(1506005010/RC/93393042892393838)
19112 06/12/2022 2163
19112 06/12/2022 19467
20587 28/12/2022 15141
20587 28/12/2022 6489
20588 28/12/2022 8652
Work Name: ಅಬ್ಬಸಖಾನ ಪಠಾಣ ಮನೆ ಯಿಂದ ಮಾಣಿಕ ಸೂಗಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.05(1506005010/RC/93393042892395814)
19825 17/12/2022 2163
Work Name: ಬಸಪ್ಪ ಖಜುರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಜೈರಾಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಸಲ್ಯಾಬ (1506005010/RC/93393042892395950)
18956 04/12/2022 618
19602 15/12/2022 15141
19602 15/12/2022 6489
19603 15/12/2022 4326
21139 04/01/2023 6489
21139 04/01/2023 15141
21140 04/01/2023 2163
21140 04/01/2023 8652
Work Name: Sheshappa Kanaka Mane Inda Guru Bamanni Manevarege C.C.Road Ward.no.01(1506005010/RC/93393042892396680)
18959 04/12/2022 618
Work Name: ಬದಬದಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರಾ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಸಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892398457)
19121 06/12/2022 1854
19121 06/12/2022 2781
Work Name: ವಿಠೋಬಾ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಹಾಗು ಡೆಕ್ಸಲ್ಯಾಬ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892398459)
19122 06/12/2022 3708
19122 06/12/2022 927
Work Name: ಶಂಕರ ಗಂಗಾ ಪಾಟೀಲ ಮೆನಯಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಳತಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ward.no.04(1506005010/RC/93393042892398461)
19123 06/12/2022 927
19123 06/12/2022 3708
19123 11/12/2022 1854
Work Name: ಶರಣಪ್ಪಾ ದುಕ್ಕಾಂದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದುರ್ತಗಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Ward no. 03 (1506005010/RC/93393042892407021)
28045 25/03/2023 618
Work Name: ಜಗನಾಥ ವಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನರೊಡ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ w.no.03(1506005010/RC/93393042892407027)
28046 25/03/2023 618
Work Name: ರಜಪೂತ ಕೀಶನ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/WC/93393042892480120)
3735 09/06/2022 17304
3736 09/06/2022 12978
3737 09/06/2022 5562
3737 09/06/2022 6489
3738 09/06/2022 7416
3738 09/06/2022 3708
3739 09/06/2022 15759
3739 09/06/2022 927
3740 09/06/2022 16686
3740 09/06/2022 1854
3741 09/06/2022 1854
6603 30/06/2022 16377
6604 30/06/2022 11433
6605 30/06/2022 3708
6605 30/06/2022 9270
6606 30/06/2022 10506
6606 30/06/2022 3090
6607 30/06/2022 13905
6607 30/06/2022 1236
6608 30/06/2022 12051
6608 30/06/2022 1545
Work Name: ಚೇನೇಪ್ಪಾ ಶೇಟಗಾರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/WC/93393042892480125)
3869 09/06/2022 11124
3869 09/06/2022 7416
3870 09/06/2022 1854
3870 09/06/2022 16686
3871 09/06/2022 3708
3871 09/06/2022 14832
3872 09/06/2022 7416
3872 09/06/2022 3708
6644 30/06/2022 12669
6644 30/06/2022 5871
6645 30/06/2022 13905
6645 30/06/2022 6489
6646 30/06/2022 18540
6647 30/06/2022 6489
6647 30/06/2022 12669
6648 30/06/2022 12978
6648 30/06/2022 8652
6649 30/06/2022 6489
6649 30/06/2022 2163
Work Name: ರಮೇಶ ಚಳಕಾಪೂರೆ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ (1506005010/WC/93393042892480132)
6710 30/06/2022 16377
6710 30/06/2022 4326
6711 30/06/2022 9579
6711 30/06/2022 10197
6712 30/06/2022 13905
6712 30/06/2022 3708
6713 30/06/2022 6489
6713 30/06/2022 14832
6714 30/06/2022 20703
6715 30/06/2022 18540
6716 30/06/2022 4326
6716 30/06/2022 15141
6717 30/06/2022 4326
6717 30/06/2022 16377
6718 30/06/2022 12360
6718 30/06/2022 2472
Work Name: ಇಂದುಮತಿ ಬಡುರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/WC/93393042892480136)
3689 09/06/2022 12360
3689 09/06/2022 3399
3690 09/06/2022 10815
3690 09/06/2022 1236
3691 09/06/2022 8961
3691 09/06/2022 1236
3692 09/06/2022 1545
3692 09/06/2022 12051
3693 09/06/2022 14523
3694 09/06/2022 15141
3695 09/06/2022 4944
3695 09/06/2022 8343
3696 09/06/2022 7107
3696 09/06/2022 4017
3697 09/06/2022 4635
3697 09/06/2022 1545
6640 30/06/2022 12669
6640 30/06/2022 3090
6641 30/06/2022 11433
6641 30/06/2022 5871
6642 30/06/2022 1545
6642 30/06/2022 15759
6643 30/06/2022 8343
6643 30/06/2022 3090
Work Name: ಕ್ಯಾಸ ಚೀನಮ್ಮಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/WC/93393042892480144)
3861 09/06/2022 10197
3861 09/06/2022 3708
3862 09/06/2022 5871
3862 09/06/2022 8961
3863 09/06/2022 11124
3863 09/06/2022 4635
3864 09/06/2022 1854
3864 09/06/2022 11124
3865 09/06/2022 15141
3866 09/06/2022 1854
3866 09/06/2022 9270
3867 09/06/2022 11124
3867 09/06/2022 7416
3868 09/06/2022 11124
3868 09/06/2022 1854
6682 30/06/2022 21630
6683 30/06/2022 4326
6683 30/06/2022 17304
Work Name: ಬಸಪ್ಪಾ ಶೇಟಗಾರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/WC/93393042892480147)
3698 09/06/2022 12978
3698 09/06/2022 5562
3699 09/06/2022 7416
3699 09/06/2022 9270
3700 09/06/2022 1854
3700 09/06/2022 16686
3701 09/06/2022 12051
3702 09/06/2022 14832
3702 09/06/2022 3708
3703 09/06/2022 12978
3703 09/06/2022 5562
6627 30/06/2022 16686
6627 30/06/2022 4017
6628 30/06/2022 4326
6628 30/06/2022 14523
6629 30/06/2022 12978
6629 30/06/2022 7416
6630 30/06/2022 8652
6630 30/06/2022 2163
Work Name: ಅನೀಲ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/WC/93393042892480153)
3704 09/06/2022 12360
3704 09/06/2022 3708
3705 09/06/2022 8652
3705 09/06/2022 8343
3706 09/06/2022 1854
3706 09/06/2022 16068
3707 09/06/2022 1854
3707 09/06/2022 14832
3708 09/06/2022 17613
3709 09/06/2022 12978
3709 09/06/2022 3708
3710 09/06/2022 11124
3710 09/06/2022 6798
3711 09/06/2022 9270
3711 09/06/2022 9270
3712 09/06/2022 4326
Work Name: ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾರ್ಸಗಿ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/WC/93393042892480157)
3722 09/06/2022 14832
3722 09/06/2022 3708
3723 09/06/2022 11124
3723 09/06/2022 7416
3724 09/06/2022 11124
3724 09/06/2022 7416
3725 09/06/2022 5562
3725 09/06/2022 12978
3726 09/06/2022 18540
3727 09/06/2022 18540
3728 09/06/2022 3708
3728 09/06/2022 11124
3729 09/06/2022 5562
3729 09/06/2022 12978
3730 09/06/2022 9270
3730 09/06/2022 3708
Work Name: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಕಾಡವಾದಿ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/WC/93393042892480166)
6673 30/06/2022 15141
6673 30/06/2022 6180
6674 30/06/2022 4326
6674 30/06/2022 16377
6675 30/06/2022 21321
6676 30/06/2022 21630
6677 30/06/2022 21630
6678 30/06/2022 4326
6678 30/06/2022 17304
6679 30/06/2022 12669
6679 30/06/2022 8652
6680 30/06/2022 10815
6680 30/06/2022 8652
6681 30/06/2022 4326
Work Name: ಬಸಪ್ಪಾ ಭೋಜಗೂಂಡಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಾ(1506005010/WC/93393042892480242)
27087 25/03/2023 1854
27087 25/03/2023 17304
27088 25/03/2023 20703
27089 25/03/2023 19776
27090 25/03/2023 20085
27091 25/03/2023 19158
Work Name: ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭೋಜಗೂಂಡಿ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ (1506005010/WC/93393042892480244)
3680 09/06/2022 11124
3680 09/06/2022 7416
3681 09/06/2022 5562
3681 09/06/2022 9270
3682 09/06/2022 18540
3683 09/06/2022 18540
3684 09/06/2022 18540
3685 09/06/2022 18540
3686 09/06/2022 12978
3686 09/06/2022 5562
3687 09/06/2022 7416
3687 09/06/2022 11124
3688 09/06/2022 3708
3688 09/06/2022 5562
Work Name: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದವೀರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾ ಟ್ರನಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ(1506005010/WC/93393042892480246)
27094 25/03/2023 19776
27095 25/03/2023 20085