Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Block : BANTVAL
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ 6*9 ಗಾತ್ರದ 5000 ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1511002/DP/93393042892314587)
1785 13/05/2022 2163
2622 31/05/2022 2163
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8*12 ಗಾತ್ರದ 20000 ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1511002/DP/93393042892314591)
2234 26/05/2022 4326
2608 31/05/2022 4326
2884 09/06/2022 6489
3597 23/06/2022 4326
5119 04/08/2022 8652
5741 15/08/2022 2472
5751 15/08/2022 309
6152 01/09/2022 3090
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ.ನಂ.110/1ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ರಚನೆ. (1511002/DP/93393042892318914)
12149 26/12/2022 1854
12149 26/12/2022 7416
12446 04/01/2023 10815
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬುಡ್ಡೋಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ.ನಂ.155/4 ಅಕೇಶಿಯಾ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ .(1511002/DP/93393042892318954)
3292 23/06/2022 25956
3292 23/06/2022 17304
3293 23/06/2022 17304
3293 23/06/2022 12978
3966 11/07/2022 25956
3966 11/07/2022 12978
3966 28/07/2022 4326
3967 11/07/2022 17304
3967 11/07/2022 12978
4821 25/07/2022 23793
4821 25/07/2022 10197
4822 25/07/2022 3399
4822 25/07/2022 3399
9075 04/11/2022 8652
9075 04/11/2022 8652
9495 10/11/2022 8652
9495 10/11/2022 8652
9897 17/11/2022 8652
9897 17/11/2022 8652
10360 23/11/2022 6489
10360 23/11/2022 4326
10698 02/12/2022 4326
10698 02/12/2022 4326
11216 12/12/2022 8652
11216 12/12/2022 6489
11823 16/12/2022 6489
11823 16/12/2022 8652
12082 26/12/2022 6489
12082 26/12/2022 8652
12448 04/01/2023 6489
12448 04/01/2023 4326
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸ.ನಂ.500 ಅಕೇಶಿಯಾ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ.(1511002/DP/93393042892320017)
6687 15/09/2022 38934
6687 15/09/2022 4326
6688 15/09/2022 17304
6688 15/09/2022 4326
7297 30/09/2022 36153
7297 30/09/2022 4017
7298 30/09/2022 20085
7858 15/10/2022 8652
7858 15/10/2022 34608
7859 15/10/2022 14832
7860 15/10/2022 4326
8730 29/10/2022 16686
8730 29/10/2022 4326
8731 29/10/2022 8652
8731 29/10/2022 2163
9045 04/11/2022 4326
9045 04/11/2022 17304
9046 04/11/2022 2163
9046 04/11/2022 8652
9496 10/11/2022 6489
9496 10/11/2022 13596
9497 10/11/2022 2163
9497 10/11/2022 4944
9879 17/11/2022 18540
9879 17/11/2022 2163
9880 17/11/2022 4635
9889 17/11/2022 2163
10308 23/11/2022 15450
10308 23/11/2022 4326
10309 23/11/2022 2163
10309 23/11/2022 2163
10699 02/12/2022 2472
10699 02/12/2022 15759
10700 02/12/2022 2163
11217 12/12/2022 9270
11217 12/12/2022 8652
11824 16/12/2022 8652
11824 16/12/2022 8343
12083 26/12/2022 2472
12083 26/12/2022 8652
12447 04/01/2023 8343
13243 19/01/2023 6180
13686 30/01/2023 1854
13686 30/01/2023 4944
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಳಮೂಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಸ.ನಂ.167ರ ಕೆದ್ದಳಿಕೆಯ 10 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ(1511002/DP/93393042892320047)
6167 01/09/2022 38934
6689 15/09/2022 38934
6689 15/09/2022 4326
6690 15/09/2022 12978
7289 30/09/2022 36153
7299 30/09/2022 4017
7300 30/09/2022 4017
7851 15/10/2022 43260
7852 15/10/2022 4326
8741 29/10/2022 19467
8741 29/10/2022 2163
8742 29/10/2022 2163
9043 04/11/2022 21630
9044 04/11/2022 6489
9044 04/11/2022 8652
9498 10/11/2022 4326
9498 10/11/2022 17304
9499 10/11/2022 2163
9499 10/11/2022 4326
9506 10/11/2022 4326
9886 17/11/2022 21630
9887 17/11/2022 4326
9887 17/11/2022 6489
10353 25/11/2022 4326
10353 25/11/2022 17304
10354 25/11/2022 2163
10354 25/11/2022 2163
10864 02/12/2022 4326
10864 02/12/2022 17304
10865 02/12/2022 2163
11218 12/12/2022 4326
11218 12/12/2022 6489
11825 16/12/2022 6489
11825 16/12/2022 4326
12084 26/12/2022 8652
12449 04/01/2023 8652
Work Name: ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀರಾರಿ-ಕಿದೆನಾರು-ಕಂಡಿಗ 1,ಕೀ.ಮೀ.ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ 1ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ.(1511002/DP/93393042892321022)
3939 30/06/2022 309
4480 18/07/2022 4326
5120 04/08/2022 4326
5743 15/08/2022 2781
6153 01/09/2022 4326
6692 15/09/2022 4326
7301 30/09/2022 4017
7829 15/10/2022 4326
8747 29/10/2022 2163
9038 04/11/2022 2163
9500 10/11/2022 2163
9905 17/11/2022 2163
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವ೵ತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1ಕೀ.ಮೀ.ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ 3ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ.(1511002/DP/93393042892321761)
4204 30/06/2022 309
4485 18/07/2022 4326
5121 04/08/2022 4326
5748 15/08/2022 2781
6155 01/09/2022 4326
6691 15/09/2022 4326
7290 30/09/2022 4017
7835 15/10/2022 4326
8759 29/10/2022 2163
9063 04/11/2022 2163
9521 10/11/2022 2163
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಕ್ಕೆಪದವು - ಕಲಾ೵ - ಪಾಂಡವರಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ1ನೇ ಪೋಷಣೆ(1511002/DP/93393042892321891)
3940 30/06/2022 309
4481 18/07/2022 4326
5122 04/08/2022 4326
5744 15/08/2022 2781
6156 01/09/2022 4326
6695 15/09/2022 4326
7302 30/09/2022 4017
7831 15/10/2022 4326
8748 29/10/2022 2163
9039 04/11/2022 2163
9501 10/11/2022 2163
9915 17/11/2022 2163
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಟ್ರತೋಟ-ಬಾರಿಂಜೆವರೆಗೆ 1ಕೀ,ಮೀ.ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪು.(1511002/DP/93393042892322730)
3973 11/07/2022 43260
3974 11/07/2022 17304
4762 25/07/2022 37698
4763 25/07/2022 12978
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಡಗಕಜೆಕಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಂದೂರುಧ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನೆಡುತೋಪಿನ 1ನೇವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ(1511002/DP/93393042892323014)
3983 23/06/2022 309
5123 04/08/2022 4326
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುರುವ-ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರಬೈಲು-ಗರಡಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ ಪೋಷಣೆ(2) (1511002/DP/93393042892323022)
4199 30/06/2022 309
4486 18/07/2022 4326
5129 04/08/2022 4326
5747 15/08/2022 2781
6157 01/09/2022 4326
6693 15/09/2022 4326
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗೇರಕೆರೆ-ಇವ೵ತ್ತೂರುಪದವು-ಮಲ್ಪೆತರ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ 2ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ.(1511002/DP/93393042892323030)
3979 23/06/2022 309
4487 18/07/2022 4326
5124 04/08/2022 4326
5745 15/08/2022 2781
6158 01/09/2022 4326
6694 15/09/2022 4326
7291 30/09/2022 4017
7830 15/10/2022 4326
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆದಿಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೆದಿಲ - ಪಾಟ್ರಕೋಡಿ 1.ಕೀಮೀ ರಸ್ತೆಬದಿ ನೆಡುತೋಪಿನ ಪೋಷಣೆ (3)(1511002/DP/93393042892323038)
5125 04/08/2022 4326
6168 01/09/2022 4326
6697 15/09/2022 4326
7293 30/09/2022 4017
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಪುನಪು೵ಳಿ ನೆಡುತೋಪಿನ ಪೋಷಣೆ 2ನೇ ವಷ೵(1511002/DP/93393042892323046)
4277 30/06/2022 309
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಪು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ.ನಂ.200ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನೆಡುತೋಪಿನ ಪೋಷಣೆ(2)(1511002/DP/93393042892323150)
4354 30/06/2022 309
5126 04/08/2022 4326
5749 15/08/2022 2781
6163 01/09/2022 4326
6696 15/09/2022 4326
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನೆಡುತೋಪಿನ 2ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ.(1511002/DP/93393042892323159)
4307 30/06/2022 309
5127 04/08/2022 4326
5750 18/08/2022 2781
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಾ೵ಪಾದೆ ಸ.ನಂ.62/2ರಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ರಚನೆ.(1511002/DP/93393042892323166)
10850 02/12/2022 4326
10850 02/12/2022 6489
11219 12/12/2022 10815
11219 12/12/2022 10815
11826 16/12/2022 8652
11826 16/12/2022 12978
11827 16/12/2022 2163
12085 26/12/2022 2163
12085 26/12/2022 19467
12453 04/01/2023 17304
12453 04/01/2023 2163
Work Name: AJC ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಉಜ್ವಲ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/DP/93393042892325541)
5480 03/08/2022 9888
6363 30/08/2022 4017
13918 07/02/2023 6180
15833 21/03/2023 9270
Work Name: ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಒಕ್ಕೂಟ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/DP/93393042892325619)
4805 22/07/2022 8652
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಸ೵ರಿಯಲ್ಲಿ 14*20 ಗಾತ್ರದ 3950 ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು.(1511002/DP/93393042892333773)
6159 01/09/2022 4326
6700 15/09/2022 4326
7292 30/09/2022 4017
7833 17/10/2022 4326
8746 29/10/2022 2163
9041 04/11/2022 2163
9502 10/11/2022 2163
9882 17/11/2022 2163
10361 23/11/2022 2163
10702 02/12/2022 2163
11220 12/12/2022 2163
11832 16/12/2022 2163
12086 26/12/2022 2163
12450 04/01/2023 2163
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಸ೵ರಿಯಲ್ಲಿ 10*16 ಗಾತ್ರದ 1000 ಮಿಶ್ರಜಾತಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು.(1511002/DP/93393042892333784)
7863 15/10/2022 309
10362 23/11/2022 2163
10704 02/12/2022 2163
11222 12/12/2022 2163
11830 16/12/2022 1545
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಸ೵ರಿಯ ಹಬ೵ಲ್ ಗಾಡ೵ನ್ ನ 3ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1511002/DP/93393042892333950)
6169 01/09/2022 4326
6698 15/09/2022 4326
7295 30/09/2022 4017
7832 15/10/2022 4326
10365 23/11/2022 2163
10705 02/12/2022 2163
11224 12/12/2022 2163
11835 16/12/2022 2163
12087 26/12/2022 2163
12451 04/01/2023 2163
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಡಿಯಾರದ ಸ.ನಂ.164/1ಸಿ 2ಹೆ ನಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು.(1511002/DP/93393042892335062)
7296 30/09/2022 4017
7296 30/09/2022 32136
7834 15/10/2022 34608
7834 15/10/2022 4326
8745 29/10/2022 2163
8745 29/10/2022 17304
9036 04/11/2022 12978
9503 10/11/2022 2163
9914 17/11/2022 2163
10359 23/11/2022 2163
10707 02/12/2022 2163
11223 12/12/2022 2163
11840 16/12/2022 2163
12088 26/12/2022 2163
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಸ೵ರಿಯಲ್ಲಿ 8*12 ಗಾತ್ರದ 10000 ಮಿಶ್ರಜಾತಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು.(1511002/DP/93393042892337799)
8362 11/10/2022 309
10363 23/11/2022 2163
10709 02/12/2022 2163
11225 12/12/2022 2163
11841 16/12/2022 2163
12089 26/12/2022 2163
12452 04/01/2023 2163
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ರಚನೆ.(1511002/DP/93393042892339765)
7861 15/10/2022 4326
7861 15/10/2022 38934
7862 15/10/2022 21630
8743 29/10/2022 19467
8743 29/10/2022 2163
8744 29/10/2022 10815
9055 04/11/2022 2163
9055 04/11/2022 19467
9056 04/11/2022 10815
9504 10/11/2022 2163
9504 10/11/2022 19467
9505 10/11/2022 10815
9884 17/11/2022 17304
9884 17/11/2022 4326
9885 17/11/2022 10815
10342 23/11/2022 19467
10342 23/11/2022 2163
10343 23/11/2022 10815
10711 02/12/2022 4326
10711 02/12/2022 17304
10712 02/12/2022 10815
11228 12/12/2022 10815
11228 12/12/2022 10815
11229 12/12/2022 2163
11229 12/12/2022 8652
11843 16/12/2022 13905
11843 16/12/2022 6489
11844 16/12/2022 6489
11844 16/12/2022 4326
12090 26/12/2022 6489
12090 26/12/2022 11742
12091 26/12/2022 2163
12091 26/12/2022 8034
12454 04/01/2023 15141
12454 04/01/2023 6489
12455 04/01/2023 8652
12455 04/01/2023 2163
13244 19/01/2023 6489
13244 19/01/2023 15141
13245 19/01/2023 4326
13245 19/01/2023 6489
13687 30/01/2023 6180
13687 30/01/2023 9270
13688 30/01/2023 3399
13688 30/01/2023 9270
Work Name: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಸ೵ರಿಯಲ್ಲಿ 6*9 ಗಾತ್ರದ 5000 ಮಿಶ್ರಜಾತಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು.(1511002/DP/93393042892340972)
8363 11/10/2022 309
10364 23/11/2022 2163
10714 02/12/2022 2163
Work Name: ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮೇಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಫೆನಾ೵ಂಡೀಸ್ ಬಿನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆನಾ೵ಂಡೀಸ್ ಆಳ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042892554701)
3328 16/06/2022 5253
3328 16/06/2022 3708
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸದಾಶಿವ ಸಫಲ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸಫಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002/IF/93393042892818380)
3465 05/07/2022 9270
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಮಣಿಯಾಣೆ ಸಾರಡ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಻ಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042892882383)
468 26/04/2022 14355
468 26/04/2022 7018
2716 15/06/2022 4466
Work Name: ಎನ್ ಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಪಕೀರ ಬ್ಯಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಬಿವೃಧ್ದಿ(1511002/IF/93393042892916401)
469 26/04/2022 19140
3466 05/07/2022 22248
Work Name: ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲಕುಂಞ ಬಿನ್ ಅದ್ರಾಮ ಬ್ಯಾರಿ ಪರಂದರಮೂಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893018824)
2138 20/05/2022 2163
2445 27/05/2022 2163
2692 08/06/2022 2163
3197 13/06/2022 1545
3454 21/06/2022 2163
3754 01/07/2022 2163
4242 08/07/2022 2163
4653 16/07/2022 2163
5038 26/07/2022 2163
Work Name: ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮಾನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893100134)
2051 16/05/2022 2472
2236 20/05/2022 2472
2456 27/05/2022 4326
2707 03/06/2022 4326
3037 13/06/2022 6489
3037 13/06/2022 2163
3450 21/06/2022 6489
3450 21/06/2022 2163
3780 01/07/2022 6489
3780 01/07/2022 2163
4192 08/07/2022 2163
4192 08/07/2022 2163
4655 16/07/2022 2163
4655 16/07/2022 2163
Work Name: ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಅಫೋಸ್ ಬಿನ್ ಪಾವುಲ್ ಅಫೋಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಷೇತನ(1511002/IF/93393042893102749)
2758 16/06/2022 13905
Work Name: ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯದುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಷೇತನ (1511002/IF/93393042893102836)
2761 16/06/2022 4635
Work Name: ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಬಿನ್ ಸೇಸು ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸ ತೋಟ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಅ(1511002/IF/93393042893102963)
1365 17/05/2022 4635
3746 04/07/2022 4017
3746 04/07/2022 4017
Work Name: ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜೇಲಿನ್ ಪಾಸೆಂಞ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಷೇತನ(1511002/IF/93393042893104856)
2762 16/06/2022 9270
Work Name: ಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪಕ್ರು ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893115730)
1701 24/05/2022 4785
1701 24/05/2022 9570
Work Name: ಇಡ್ಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1511002/IF/93393042893115804)
495 26/04/2022 26796
495 26/04/2022 8932
1705 24/05/2022 28710
1705 24/05/2022 9570
4545 21/07/2022 27810
4545 21/07/2022 9270
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಬ್ಯಾರಿ ರವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893133050)
3941 04/07/2022 7416
Work Name: ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಆನಣದ ನಾಯಕ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ (1511002/IF/93393042893168285)
1387 17/05/2022 3190
Work Name: ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಕೋಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದ(1511002/IF/93393042893174098)
10555 08/12/2022 8034
11747 29/12/2022 4635
13095 20/01/2023 4326
13095 20/01/2023 1545
Work Name: ಹರೀಶ ಆಳ್ವ ಬಿನ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಳ್ವ ಮಾದೇಲು ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1511002/IF/93393042893178700)
10161 29/11/2022 3708
11232 21/12/2022 4326
12540 17/01/2023 4635
14764 02/03/2023 4635
16205 24/03/2023 4326
Work Name: ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಎಡೆ ಸಸಿ(1511002/IF/93393042893179071)
4747 21/07/2022 11124
Work Name: ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾವುಲ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್ ದಿ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1511002/IF/93393042893181143)
2763 16/06/2022 2163
2763 16/06/2022 3090
Work Name: ಸಜಿಪನಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬಯ್ಯ ಬ್ಯಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893181292)
1367 17/05/2022 4466
1367 17/05/2022 4466
2786 16/06/2022 4017
2786 16/06/2022 3708
Work Name: ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಸಾಂತ ಗಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತೋಟ(1511002/IF/93393042893213888)
2982 16/06/2022 11124
2982 16/06/2022 3708
4531 21/07/2022 13905
7286 07/10/2022 9270
8231 21/10/2022 7416
9419 19/11/2022 4017
9419 19/11/2022 2781
16517 30/03/2023 13905
Work Name: ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಆಂಟನಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಬಿನ್ ನತಾಲಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893214732)
1888 25/05/2022 19140
3960 04/07/2022 12360
Work Name: ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೋ ಬಿನ್ ಗ್ರೇಗರಿ ಲೋಬೋ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893214785)
1889 25/05/2022 4785
Work Name: ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ವಾಮನ ಬಿನ್ ಮೋನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ನಾಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893218708)
2083 20/05/2022 4326
2457 27/05/2022 4326
2672 03/06/2022 927
Work Name: ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಮೀದ್ ಬಿನ್ ಮೈದು ಕುಟ್ಟಿ ಸಾಗು ಮನೆಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893298483)
2196 20/05/2022 7416
2454 27/05/2022 8652
2659 08/06/2022 8652
Work Name: ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಕ್ವೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893300668)
2132 20/05/2022 6489
2132 20/05/2022 2163
2450 27/05/2022 1854
2450 27/05/2022 618
Work Name: ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೋಮ ಗೌಡ ಅಗ್ರಾಳಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893301807)
2133 20/05/2022 4326
2446 27/05/2022 2163
Work Name: ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾ. ಶ್ರೀ. ಲೀಲಾವತಿ ಕೋಂ. ಡೋಂಬಯ್ಯ ಗವಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893329413)
387 26/04/2022 14355
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್‌ ಸಾಂತು ಪೂಜಾರಿ ಬಡೆಕೊಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893356400)
445 26/04/2022 4785
445 26/04/2022 4785
2609 14/06/2022 4785
2609 14/06/2022 4785
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ಶ್ರೀ. ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್‌ ಬಿನ್‌ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ್‌ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893359550)
446 26/04/2022 9570
2610 14/06/2022 9570
Work Name: ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಇಸಾಕ್‌ ಡಯಾಸ್‌ ಬಿನ್‌ ಸಾಲ್ವದಾರ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893367159)
3606 05/07/2022 9270
3606 05/07/2022 9270
Work Name: ಮಹೇಂದ್ರ ಡಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲ್ಕೆ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893370231)
388 26/04/2022 4785
1707 24/05/2022 11803
1707 24/05/2022 4785
Work Name: ಭಾಗೀರಥಿ ಕೊಂ ದಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಾಯಿಲಗುಡ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1511002/IF/93393042893371025)
1709 24/05/2022 14355
1709 24/05/2022 14355
Work Name: ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೇದಾವತಿ ಕೊಂ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತಡ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1511002/IF/93393042893371453)
10159 29/11/2022 2472
Work Name: ಆರ್ ವಸಂತರಾಜ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಭಟ್ ರಾಮರೆಪಾಲು ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಚ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893371939)
10162 29/11/2022 7416
11235 21/12/2022 8652
12541 17/01/2023 9270
14763 02/03/2023 2781
Work Name: ಮಾಣಿ ಗ್ರಾ. ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್‌ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893377066)
2611 14/06/2022 9570
2611 14/06/2022 4785
2611 30/06/2022 4785
4549 21/07/2022 5562
4549 21/07/2022 5562
Work Name: ಕೆದಿಲ. ಗ್ರಾ. ಹಾಜಿರಮ್ಮ ಕೋಂ. ಅದಂಕುಂಞ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893377221)
447 26/04/2022 28710
447 26/04/2022 4785
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ಝೊಹಾರ ಕೊಂ. ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಮೈದು ಕುಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893391121)
389 26/04/2022 8932
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ಐತ್ತಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ರಾಮನಾಯ್ಕ್ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893391242)
2612 14/06/2022 7656
Work Name: ಮೇರಮಜಲು ಗ್ರಾ. ಸೌಮ್ಯ ಕೋಂ. ಕಿರಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893400862)
3748 04/07/2022 4326
Work Name: ಪುಣಚ ಗ್ರಾ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್‌ ಸುಬ್ಬ ಪಾಟಾಳಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893407857)
1713 24/05/2022 4785
Work Name: ಕೊಳ್ನಾಡು ಗ್ರಾ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಶೀನ ಸಪಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟಡಿಕೆ ಹೊಸ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893425978)
3378 30/06/2022 9270
4551 21/07/2022 13905
7288 04/10/2022 13905
8161 21/10/2022 4017
9493 19/11/2022 8034
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್‌ ಐತ್ತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಂಗ್ರೋಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893439868)
390 26/04/2022 4785
390 26/04/2022 14355
2613 14/06/2022 2233
2613 14/06/2022 2552
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ಕೆ ನೀಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್‌ ಬಿನ್‌ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ್‌ ಖಂಡಿಗ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893440034)
448 26/04/2022 4785
448 26/04/2022 9570
2614 14/06/2022 8932
2614 14/06/2022 13398
4027 04/07/2022 2472
4027 04/07/2022 4944
Work Name: ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ. ಸೀತಾರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893455254)
2717 15/06/2022 9570
Work Name: ಕೊ. ಗ್ರಾ. ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್‌ ದಿ ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893455370)
9507 19/11/2022 20085
11806 04/01/2023 13905
Work Name: ಮೇ. ಗ್ಪಿರಾ. ಪಿರೇರಾ ಕೋಂ. ದಿ ಲೋರೇನ್ಸ್‌ ಪಿರೇರಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893464257)
2984 16/06/2022 13596
Work Name: ಸಜಿತ ಕೊಂ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1511002/IF/93393042893475364)
391 26/04/2022 4785
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಕೋಟ್ಯಾಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893475599)
3467 05/07/2022 11124
Work Name: ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ. ಆನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893487893)
3934 04/07/2022 6180
Work Name: ಮಂಚಿ ಗ್ರಾ. ಗೊಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ದಿ ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893488047)
2764 16/06/2022 8034
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಜೋಸೇಫ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಬಿನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1511002/IF/93393042893488116)
1368 17/05/2022 9570
2736 16/06/2022 18540
4673 21/07/2022 12051
Work Name: ಬ. ಗ್ರಾ. ಗಿರಿಜ ಕೋಂ. ದಿ. ವೆಂಕಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893488169)
2737 16/06/2022 8960.13
Work Name: ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾ. ಪ್ರವೀಣ್‌ ಪಿಂಟೋ ಬಿನ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಪಿಂಟೋ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893490032)
1369 17/05/2022 8932
3749 04/07/2022 5253
Work Name: ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾ. ಸೆಫ್ರಿನ್‌ ಪಿಂಟೊ ಕೊಂ. ಜೋಸೆಫ್‌ ಡಿಸೋಜ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893508317)
2765 16/06/2022 9270
Work Name: ನ. ಗ್ರಾ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಬಿನ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಕುಂಞ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893508333)
2766 16/06/2022 4635
Work Name: ಕೇ. ಗ್ರಾ. ಜೈನಾಭಿ ಕೊಂ. ಮೂಸೆ ಬ್ಯಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893519424)
392 26/04/2022 9570
2615 14/06/2022 9570
4563 21/07/2022 9270
Work Name: ಕೇ. ಗ್ರಾ. ರೇವತಿ ಕೊಂ. ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893519494)
393 26/04/2022 9570
4566 21/07/2022 13905
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ಸೇಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893519549)
449 26/04/2022 9570
4571 21/07/2022 9270
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಬಿನ್‌ ಸೇಸಪ್ಪ ರೈ ಮೈರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶಚೇತನ(1511002/IF/93393042893519597)
2616 14/06/2022 8613
Work Name: ಕೇ. ಗ್ರಾ. ಬಟ್ಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್‌ ಬಿನ್‌ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893519663)
2617 14/06/2022 9570
Work Name: ಕೇ. ಗ್ರಾ. ಯೋಗೀಶ್‌ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರ ಭು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893519924)
4572 21/07/2022 10197
Work Name: ಕೇ. ಗ್ರಾ. ದಿವ್ಯಾ ಡಿ ಪೈ ಕೊಂ. ದಿನೇಶ್‌ ಪೈ ಪಡಿಬಾಗಿಲು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆಂಗು ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893520092)
450 26/04/2022 6380
2618 14/06/2022 5104
Work Name: ಇರಾ. ಗ್ರಾ. ಸಜೀಂವ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಬಿವರದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893568023)
2767 16/06/2022 4635
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್‌ ಪುತ್ತಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893568072)
3751 04/07/2022 8034
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಹಮೀದ್‌ ಬಿನ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಬ್ಯಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893568191)
2734 16/06/2022 9270
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ.ಶ್ರೀ ನಾಗಾರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893568488)
3752 04/07/2022 16068
3752 04/07/2022 8034
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ರಮೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893568527)
2768 16/06/2022 6798
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ.ಶ್ರೀ ನೆಬಿಸ ಕೊಂ. ಅಬ್ದುಲ್ಲ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893568580)
2769 16/06/2022 3090
Work Name: ಸಾ. ಗ್ರಾ. ಉಮಾವತಿ ಕೊಂ. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893568732)
451 26/04/2022 9570
Work Name: ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೇವತಿ ಕೊಂ ದಿ ಓಬಯ್ಯ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1511002/IF/93393042893569167)
10160 29/11/2022 3708
11236 21/12/2022 4326
12542 20/01/2023 1236
Work Name: ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ದಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿಂಕ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ(1511002/IF/93393042893569313)
452 26/04/2022 14355
Work Name: ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಂದ್ರ ಡಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ ದಖಾ‍ಸು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893579263)
2466 27/05/2022 4635
2466 27/05/2022 1545
2708 03/06/2022 6489
2708 03/06/2022 2163
3039 13/06/2022 6489
3039 13/06/2022 2163
3460 21/06/2022 6489
3460 21/06/2022 2163
3769 01/07/2022 6489
3769 01/07/2022 2163
4238 08/07/2022 2163
4238 08/07/2022 2163
4647 16/07/2022 1854
4647 16/07/2022 1854
Work Name: ಬರಿಮಾರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೂಸ ತೋಟ ಅಭಿವೃಧಿ(1511002/IF/93393042893597188)
2738 16/06/2022 9270
10547 08/12/2022 3090
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್‌ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯಕ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893598223)
2619 14/06/2022 4785
2619 14/06/2022 4785
4573 21/07/2022 4635
4573 21/07/2022 4635
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾ. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್‌ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893598265)
4574 21/07/2022 7725
Work Name: ಕೆಪು ಗ್ರಾ, ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್‌ ಸಾಂತು ಪೂಜಾರಿ ಬಡೆಗೋಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893598373)
3379 30/06/2022 5562
3379 30/06/2022 3090
Work Name: ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್‌ ದಯಾನಂದ ಅಮೀದ್‌ ಬಿನ್‌ ಕೊರಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893598627)
1887 25/05/2022 9570
Work Name: ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893598700)
1890 25/05/2022 4466
Work Name: ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾ. ಗಡಿಕೊಪ್ಪಳ ಮಾರ್ಸೆಲ್‌ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್‌ ಲೋಬೋ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893598773)
4061 04/07/2022 4944
4490 21/07/2022 9270
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಬಿ. ಕೆ. ಸತ್ಯಶಂಕರ ಬಿನ್‌ ಕೇಶವ ಭಟ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹೊಸ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893601869)
2770 16/06/2022 4635
2770 16/06/2022 4635
Work Name: ಮೇ. ಗ್ರಾ. ಜೀವನ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್‌ ತೋಮಸ್‌ ಡಿಸೋಜ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಬಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893602009)
1370 17/05/2022 17864
3747 04/07/2022 12051
14974 08/03/2023 9270
16109 24/03/2023 8652
16110 30/03/2023 4944
Work Name: ಸಾ. ಗ್ರಾ. ಹಸನ್‌ ಕುಂಞ ಬಿನ್‌ ಮೊಯಿದಿನ್‌ ಕುಂಞ ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893631336)
496 26/04/2022 8930.6
496 26/04/2022 4465.3
4030 04/07/2022 4017
4030 04/07/2022 2163
Work Name: ಸಾ. ಗ್ರಾ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್‌ ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ತಾಜೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893631370)
453 26/04/2022 9570
Work Name: ನೆ. ಗ್ರಾ. ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್‌ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893631398)
394 26/04/2022 14355
394 26/04/2022 14355
394 06/06/2022 4785
2620 14/06/2022 14355
2620 14/06/2022 9570
4562 20/07/2022 2781
4562 20/07/2022 2781
4562 15/08/2022 2781
4579 21/07/2022 2163
4579 21/07/2022 2163
4579 15/08/2022 2163
Work Name: ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾ. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ್‌ ಬಿನ್‌ ಶಿವಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ನೆಕ್ಕಿದ ಬಲ್ಲೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ(1511002/IF/93393042893646302)
2771 16/06/2022 8034
Work Name: ಮೈರ ಕೇಶವ ಬಿನ್‌ ನಾಂಞ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893650254)
1891 25/05/2022 9570
Work Name: ಸಜಿಪನಡು ಗ್ರಾ. ಫಾಸ್ಕಲ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌ ಬಿನ್‌ ಲೂಹಿಸ ರೋಡ್ರಿಗಸ್‌ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893651056)
2718 15/06/2022 4147
2718 15/06/2022 12122
Work Name: ಎಲಿಯನೋಡು ಗ್ರಾ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ಬಿನ್‌ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893653548)
2719 17/06/2022 5871
Work Name: ಸಜಿಪನಡು ಗ್ರಾ. ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಡಿ ಸೋಜ ಬಿನ್‌ ಶ್ರೀ. ಚಾರ್ಲಿ ಡಿಸೋಜ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893668407)
2772 16/06/2022 4635
3935 04/07/2022 6798
8485 21/10/2022 2472
Work Name: ಸಜಿಪನಡು ಗ್ರಾ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್‌ ಬಿನ್‌ ಹಮ್ಮದ್‌ ಕೊಂಞ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893668688)
1372 17/05/2022 8932
2787 16/06/2022 9270
4532 21/07/2022 9270
Work Name: ನ . ಗ್ರಾ. ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಮೋರ್ಲ ಜೆನೆಟ್‌ ಡಿಸೋಜ ಕೋಂ ಜೋಕಿಂ ಡಿಸೋಜ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893688422)
2773 16/06/2022 4635
Work Name: ನ. ಗ್ರಾ. ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಿನ್‌ ಕೊಯಿಸನ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893688467)
2774 16/06/2022 4635
2774 16/06/2022 4635
Work Name: ನ. ಗ್ರಾ. ಮೊರ್ಲ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಕೇಶವ ಬಿನ್‌ ಬಾಲು ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893688535)
2775 16/06/2022 6798
Work Name: ನ. ಗಾ. ಮೊರ್ಲ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಸುಗಂಧಿ ಕೋಂ. ಶಂಕರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893688567)
2777 16/06/2022 6798
Work Name: ನ. ಗ್ರಾ. ಬೋಳ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಲೂಯಿಸ್‌ ಡಿಸೋಜ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893688597)
1373 17/05/2022 4466
2779 16/06/2022 3090
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಸುದಾನಂ ಕೋಂ. ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893692439)
4533 22/07/2022 9270
7575 07/10/2022 4944
8229 21/10/2022 7416
9418 19/11/2022 8034
12667 20/01/2023 4326
14756 02/03/2023 3399
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಸೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂ. ತಾರಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893692488)
2780 16/06/2022 3708
2780 16/06/2022 3708
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಆಚೆಬೈಲು ರವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893692561)
1375 17/05/2022 8930.04
4534 21/07/2022 4326
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ಯೂಸಫ್‌ ಬಿನ್‌ ಕುಂಞ ಬ್ಯಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893692590)
1376 17/05/2022 8930.04
4535 21/07/2022 9270
8484 27/10/2022 8652
Work Name: ಇರಾ ಗ್ರಾ. ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್‌ ಬಂಟಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಅಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893692670)
1377 17/05/2022 4466
2783 16/06/2022 13905
4536 21/07/2022 8961
Work Name: ಸ. ಗ್ರಾ. ಬೇಬಿ ಕೋಂ. ದಿ ಡೊಂಬಯ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1511002/IF/93393042893694633)
4537 21/07/2022 13905
Work Name: ಪಜೀರು ಗ್ರಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್‌ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893694693)
1379 17/05/2022 8930.04
Work Name: ಸಜಿಪಪಡು ಗ್ರಾ ರತ್ನ ಕೋಂ. ದಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಫಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893694802)
4538 21/07/2022 13905
Work Name: ಕೇ. ಗ್ರಾ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ್‌ ತೀರ್ಥಬನ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893699340)
470 26/04/2022 4785
2720 15/06/2022 4785
2720 15/06/2022 4785
Work Name: ಕೊಡ್ಮಾಣ್‌ ಗ್ರಾ. ಕಲ್ಲಜಾಲ್‌ ಜಯರಾಮ ಬೆಳ್ವಾಡ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೆಳ್ವಾಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893700373)
8435 21/10/2022 1854
Work Name: ಮೇ. ಗ್ರಾ. ಸವಿತಾ ಕೋಂ. ರಾಜೇಶ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893700485)
1380 17/05/2022 4466
2784 16/06/2022 4635
2784 16/06/2022 4635
4539 21/07/2022 4635
4539 22/07/2022 4635
Work Name: ಬ. ಗ್ರಾ. ವಾಲ್ಟರ್‌ ಮಸ್ಕಂಜಸ್‌ ಬಿನ್‌ ಚಾರ್ಲಿ ಮಸ್ಕಂಜಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893703752)
1383 17/05/2022 8930.04
Work Name: ಸ.ನ. ಗ್ರಾ. ನಜೀಮ ಕೋಂ. ಅಬ್ದುಲ್‌ ಲತೀಫ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893703848)
2885 16/06/2022 3398.01
Work Name: ಕು.ಗ್ರಾ. ವಿನೋದ್‌ ಬಿನ್‌ ಮಾಂಕು ಮೂಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893703879)
12668 20/01/2023 4326
14755 02/03/2023 4635
16516 30/03/2023 2472
Work Name: ಸ. ಗ್ರಾ. ಮೌರೀಸ್‌ ನೊರುನ್ಹಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893715004)
1385 17/05/2022 13398
4540 21/07/2022 13905
Work Name: ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ. ಎಸ್‌ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಬಿನ್‌ ದಿ ಶೀನಪ್ಪ ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಸ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893721718)
1727 24/05/2022 9570
3381 30/06/2022 18540
Work Name: ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್‌ ನೋಂಡಪ್ಪ ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಸ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893721922)
1730 24/05/2022 9570
3382 30/06/2022 9270
8157 21/10/2022 8034
Work Name: ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ. ಪುಷ್ಪಾಕೋಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1511002/IF/93393042893721942)
1731 24/05/2022 9570
3383 30/06/2022 9270
8158 21/10/2022 4017
Work Name: ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾ. ಗಿರಿಜಾ ಕೋಂ. ವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ(1511002/IF/93393042893721963)
1732 24/05/2022 4785
1732 24/05/2022 4785
3385 30/06/2022 4635
3385 30/06/2022 13905
4575 21/07/2022 4635
4575 21/07/2022 13905
Work Name: ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪೆದಮಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂ. ಉಜ್ವಲ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893779977)
1892 25/05/2022 14355
3006 16/06/2022 12051
3961 04/07/2022 9270
7477 04/10/2022 2472
9826 29/11/2022 4017
11242 21/12/2022 4326
Work Name: ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಯು ಪೂವಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893780092)
14753 02/03/2023 4635
16520 30/03/2023 4635
Work Name: ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ. ಮೂಸೆ ಕುಂಞ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893780160)
2785 16/06/2022 4635
2785 16/06/2022 4635
4541 21/07/2022 4635
4541 22/07/2022 4635
Work Name: ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾ. ಲೀಲಾ ಕೊಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893780222)
12669 20/01/2023 4326
14754 02/03/2023 4326
Work Name: ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ್ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ನಾರ್ಣ ಸಪಲ್ಯ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಯಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893793600)
2315 27/05/2022 4326
2694 03/06/2022 4326
3036 13/06/2022 4326
3451 21/06/2022 4326
3784 01/07/2022 4326
4188 08/07/2022 4326
4656 16/07/2022 4326
5052 26/07/2022 4326
Work Name: ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ ಮೋನಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ನಾಟಿಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಾಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893802820)
2175 20/05/2022 3708
2175 20/05/2022 3708
2455 27/05/2022 4326
2455 27/05/2022 4326
2696 03/06/2022 4326
2696 03/06/2022 4326
3038 13/06/2022 4326
3038 13/06/2022 4326
3605 21/06/2022 3090
3605 21/06/2022 3090
3787 01/07/2022 4326
3787 01/07/2022 4326
4184 08/07/2022 618
Work Name: ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಜನಾರ್ಧನ ಬಿನ್ ಮುತ್ತ ನಲಿಕೆ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಾಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893803073)
2203 20/05/2022 3708
2458 27/05/2022 4326
2682 03/06/2022 4326
3046 13/06/2022 4326
3459 21/06/2022 6489
3764 01/07/2022 6489
4245 08/07/2022 6489
4652 16/07/2022 2163
5037 26/07/2022 2163
5667 10/08/2022 2163
5925 17/08/2022 2163
6265 25/08/2022 2163
7176 20/09/2022 1854
Work Name: ಪೆರುವಾಯಿಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಎ ಬಿನ್ ತ್ಯಾಂಪ ಮಡಿವಾಳ ಕಡೆಂಬಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893807228)
2244 20/05/2022 1854
2453 27/05/2022 4326
2684 03/06/2022 4326
3043 13/06/2022 4326
3456 21/06/2022 8652
3456 21/06/2022 2163
3757 01/07/2022 8652
3757 01/07/2022 2163
4236 08/07/2022 8652
4236 08/07/2022 2163
5039 26/07/2022 927
5039 26/07/2022 618
Work Name: ನೆಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಸೇಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ ರಾಮರೆಪಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893807387)
2460 27/05/2022 1854
2460 27/05/2022 1854
2681 03/06/2022 2163
2681 03/06/2022 2163
3045 13/06/2022 2163
3045 13/06/2022 2163
3458 21/06/2022 2163
3458 21/06/2022 2163
3759 01/07/2022 2163
3759 01/07/2022 2163
4239 08/07/2022 2163
4239 08/07/2022 2163
4651 16/07/2022 2163
4651 16/07/2022 2163
5688 10/08/2022 2163
5688 10/08/2022 2163
5924 17/08/2022 2163
5924 17/08/2022 2163
6264 25/08/2022 2163
6264 25/08/2022 2163
7174 20/09/2022 2163
8072 12/10/2022 2163
Work Name: ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣು ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶೀನ ನಾಯ್ಕಕೊಣಲೆ ಮನೆ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893807466)
2235 20/05/2022 3090
2459 27/05/2022 4326
2683 03/06/2022 4326
3040 13/06/2022 4326
3457 21/06/2022 4326
3758 01/07/2022 4326
4240 08/07/2022 4326
8082 12/10/2022 4326
8082 12/10/2022 4326
8416 20/10/2022 4326
8416 20/10/2022 4326
10410 28/11/2022 2472
Work Name: ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಮಹಲ್ತೋಟ ಮಿನೇಜಸ್ ಬಿನ್ ಲಾದ್ರು ಮಿನೆಜಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893810217)
3007 16/06/2022 6489
Work Name: ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಬಿನ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಕಾಂಬ್ಳಿ ರವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪಡಿಸುವುದು (1511002/IF/93393042893811668)
3936 04/07/2022 6798
4701 21/07/2022 4635
Work Name: ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾ. ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಗೋಪುಕೋಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ(1511002/IF/93393042893811715)
3937 04/07/2022 9579
4703 21/07/2022 12669
Work Name: ಅಮ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೋಕಿಂ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಬಿನ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಕರಿಂಗಾಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893821429)
2543 27/05/2022 3090
2702 03/06/2022 4326
3031 13/06/2022 4326
3750 01/07/2022 6489
4190 08/07/2022 6489
4657 16/07/2022 6489
5049 26/07/2022 6489
7146 20/09/2022 4326
8069 12/10/2022 4326
8392 20/10/2022 2472
Work Name: ಸಜಿಪಮೂನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನಬ್ಬ ನಂದಾವರ ಗುರ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893821531)
2658 03/06/2022 6489
3035 13/06/2022 12978
3035 13/06/2022 4326
3453 21/06/2022 12978
3453 21/06/2022 4326
3786 01/07/2022 4635
3786 01/07/2022 3090
Work Name: ಕೇಪು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ನೀರ್ಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893821964)
2691 03/06/2022 2163
3041 13/06/2022 2163
3461 21/06/2022 2163
3770 01/07/2022 2163
4244 08/07/2022 2163
4649 16/07/2022 2163
5033 26/07/2022 2163
5684 10/08/2022 2163
5927 17/08/2022 2163
6266 25/08/2022 2163
7178 20/09/2022 2163
8071 12/10/2022 2163
8380 20/10/2022 2163
10397 28/11/2022 2163
Work Name: ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮುಗೇರ ಬಿನ್ ಸೋಮ ಮುಗೇರ ಬಾಳೆಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893822411)
2497 27/05/2022 3708
2673 03/06/2022 4326
3019 13/06/2022 4326
3463 21/06/2022 4326
3831 01/07/2022 4326
4235 08/07/2022 4326
4662 16/07/2022 4326
7272 20/09/2022 1854
8078 12/10/2022 2163
10411 28/11/2022 2163
11542 16/12/2022 2163
12068 27/12/2022 2163
Work Name: ಬಾಳ್ತಿಲ ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಕಾಂಪುಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ (1511002/IF/93393042893829200)
2693 03/06/2022 15141
3032 13/06/2022 15141
3452 21/06/2022 15141
3785 01/07/2022 3399
Work Name: ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣ್ ಫಿಲಿಫ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿನ್ ಕೈತಾನ್ ಡಿ ಸೋಜ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893834750)
3042 13/06/2022 2163
3042 13/06/2022 2163
3464 21/06/2022 2163
3464 21/06/2022 2163
3776 01/07/2022 2163
3776 01/07/2022 2163
4243 08/07/2022 2163
4243 08/07/2022 2163
4648 16/07/2022 2163
4648 16/07/2022 2163
5035 26/07/2022 2163
5035 26/07/2022 2163
Work Name: ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕುಟ್ಟಿ ಪಡ್ಜಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893838900)
2757 03/06/2022 4326
3137 13/06/2022 5562
3449 21/06/2022 6489
3828 01/07/2022 6489
4201 08/07/2022 6489
4665 16/07/2022 6489
5046 28/07/2022 6489
5675 10/08/2022 2163
5882 17/08/2022 2163
6248 25/08/2022 2163
Work Name: ಅರಳ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಟಿಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893839979)
2755 03/06/2022 4326
2755 03/06/2022 2163
3018 13/06/2022 4326
3018 13/06/2022 2163
3455 21/06/2022 6489
3455 21/06/2022 2163
3830 01/07/2022 6489
3830 01/07/2022 2163
4220 08/07/2022 2163
4663 16/07/2022 2163
5048 28/07/2022 2163
5670 10/08/2022 2163
5889 17/08/2022 2163
6251 25/08/2022 2163
7169 20/09/2022 2163
8075 12/10/2022 2163
8407 20/10/2022 1236
Work Name: AJCಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ ಪಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893841606)
11413 21/12/2022 8652
12543 17/01/2023 9270
Work Name: AJCಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ನಡುಪಾಲು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1511002/IF/93393042893841799)
11412 21/12/2022 8652
12544 17/01/2023 5253
Work Name: ವಿಟ್ಲಮೂಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಲ ಬಿ ಕೋಂ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬಿ ಪಿಲಿಂಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893843983)
3084 13/06/2022 6489
3462 21/06/2022 6489
3771 01/07/2022 6489
4237 08/07/2022 6489
4650 16/07/2022 6489
5034 26/07/2022 6489
5668 10/08/2022 4326
5928 17/08/2022 4326
6263 25/08/2022 1236
Work Name: ಸಜೀಪಪಡು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ(1511002/IF/93393042893846925)
7285 07/10/2022 9270
8233 21/10/2022 5871
Work Name: ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು(1511002/IF/93393042893847079)
7287 07/10/2022 9270
Work Name: ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದೋಟು ಕೆ.ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ರವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪಡಿಸುವುದು(1511002/IF/93393042893850719)
9407 16/11/2022 2781
9407 16/11/2022 5562
10380 08/12/2022 1236
Work Name: ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893851758)
3085 13/06/2022 2163
3085 13/06/2022 6489
3448 21/06/2022 2163
3448 21/06/2022 6489
3829 01/07/2022 2163
3829 01/07/2022 2163
4200 08/07/2022 2163
4200 08/07/2022 6489
4664 16/07/2022 2163
4664 16/07/2022 6489
5047 28/07/2022 2163
5047 28/07/2022 6489
5669 10/08/2022 1236
Work Name: ಬರಿಮಾರು ಗ್ರಾ. ಭಾರತಿ ಬಿನ ದಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಻ಭಿವೃದ್ದಿ(1511002/IF/93393042893858141)
3938 04/07/2022 6798
Work Name: ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಬುಡಾಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893858346)
3562 21/06/2022 1854
3562 21/06/2022 3708
3773 01/07/2022 2163
3773 01/07/2022 4326
4241 08/07/2022 2163
4241 08/07/2022 4326
4654 16/07/2022 2163
4654 16/07/2022 4326
5036 26/07/2022 2163
5036 26/07/2022 4326
5682 10/08/2022 2163
5682 10/08/2022 4326
5926 17/08/2022 2163
5926 17/08/2022 4326
6262 25/08/2022 2163
7172 20/09/2022 2163
Work Name: ಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದು ಪೂಜಾರಿ ಕಾಂದಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾ ಆಳದ ಬಾವಿ ರಚನೆ(1511002/IF/93393042893874275)
3560 21/06/2022 1854