Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : VIJAYANAGARA
Block : HARAPPANAHALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : LAXMIPURA
Work Name: ಅರೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/DP/GIS/324395)
21070 06/10/2022 309
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ-ಎ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/DP/GIS/324430)
21071 06/10/2022 309
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ-ಬಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/DP/GIS/324440)
21072 06/10/2022 309
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/DP/GIS/324446)
21074 06/10/2022 309
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ-ಎ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/DP/GIS/324455)
21073 06/10/2022 309
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೊಲ್ಕ್ ಕಾಂಪೌಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/FP/93393042892275937)
19105 11/08/2022 9270
19105 11/08/2022 5562
19105 03/12/2022 3708
19106 11/08/2022 5562
19739 30/08/2022 9270
19739 30/08/2022 5562
19740 30/08/2022 5562
20139 09/09/2022 12978
20139 09/09/2022 5562
20140 09/09/2022 1854
20458 27/09/2022 5562
20458 27/09/2022 9270
21075 07/10/2022 3708
21075 07/10/2022 9270
23143 14/11/2022 6180
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/FP/93393042892275940)
20060 09/09/2022 12978
20060 09/09/2022 5562
20061 09/09/2022 1854
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/FP/93393042892275943)
18787 11/08/2022 16686
18787 11/08/2022 1854
18788 11/08/2022 3708
18788 11/08/2022 1854
19741 30/08/2022 16686
19741 30/08/2022 1854
19742 30/08/2022 3708
19742 30/08/2022 1854
20141 09/09/2022 16686
20141 09/09/2022 1854
20142 09/09/2022 3708
20459 27/09/2022 1854
20459 27/09/2022 16686
20460 27/09/2022 3708
21076 07/10/2022 1854
21076 07/10/2022 14832
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/FP/93393042892275946)
19760 30/08/2022 14832
19760 30/08/2022 3708
19761 30/08/2022 1854
20143 09/09/2022 14832
20143 09/09/2022 3708
20144 09/09/2022 1854
20461 27/09/2022 3708
20461 27/09/2022 14832
20462 27/09/2022 1854
21077 07/10/2022 1854
21077 07/10/2022 16686
23142 23/11/2022 18540
26474 26/12/2022 3090
26474 26/12/2022 6180
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಗಳಿ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892318702)
4417 24/05/2022 7416
14678 30/06/2022 3090
22028 18/10/2022 618
28699 09/01/2023 1854
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004037/IF/93393042892321179)
4418 24/05/2022 3708
Work Name: ಗೋಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಒಬಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892321216)
14679 30/06/2022 1545
17708 05/08/2022 3708
28694 09/01/2023 3708
Work Name: ಗೋಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892321302)
23 19/04/2022 7416
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೌಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಓಬಪ್ಪ ಇವರ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892326867)
14680 30/06/2022 2472
Work Name: ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಮ್ಮ ಗಂಡ ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಸಾ ಯೊಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004037/IF/93393042892341614)
4423 24/05/2022 7416
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾಸುರು ಈರಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೊಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892390538)
24 19/04/2022 7416
24 19/04/2022 3708
18391 05/08/2022 3708
18391 05/08/2022 1854
28692 09/01/2023 927
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಹುಣಸೇಕಾವರ್ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಚ್ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೊಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಣ(1512004037/IF/93393042892390569)
25 19/04/2022 7416
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಡಿ ಗಂಡ ಡಿ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892390576)
14681 30/06/2022 3090
17709 05/08/2022 3708
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892395028)
4424 24/05/2022 3708
4424 24/05/2022 3708
14682 30/06/2022 1545
14682 30/06/2022 1545
17710 05/08/2022 3708
17710 05/08/2022 3708
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಲತ ಗಂಡ ಕಟೆಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892395917)
26 19/04/2022 3708
14690 30/06/2022 1545
17711 05/08/2022 3708
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೊಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892402597)
27 19/04/2022 11124
Work Name: ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಂಬಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೊಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892402748)
14689 30/06/2022 4635
17712 05/08/2022 7416
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892404219)
28 19/04/2022 7416
Work Name: ಅರೆಬಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಬಿ ಗಂಡ ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೊಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1512004037/IF/93393042892404223)
4428 24/05/2022 3708
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಪುಪ್ಪಾ ಗಂಡ ಡಿ ಸಂತೋಶ್‌ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಿವಾಸ ಯೊಝನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1512004037/IF/93393042892452048)
4426 24/05/2022 3708
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೊಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892472311)
29 19/04/2022 7416
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ದುರುಗದ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892472316)
14691 30/06/2022 3090
14691 30/06/2022 3090
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂಕಮ್ಮ ಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892483424)
4427 24/05/2022 3708
14692 30/06/2022 3090
Work Name: ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892505658)
14693 30/06/2022 3090
28702 09/01/2023 3708
28702 09/01/2023 3708
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಸಾರಥಿ ಗಂಡ ಲೋಕೇಶ್ ಇವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892545668)
14694 30/06/2022 1545
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892587327)
4425 24/05/2022 3708
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಡವಡಿ ಯಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892587339)
30 19/04/2022 3708
30 19/04/2022 3708
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರಾ ಜಿ ಗಂಡ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892587345)
4416 24/05/2022 3708
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಗೊರಜ್ಜಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ದುಗ್ಗವತಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892619923)
17713 05/08/2022 3708
28765 18/01/2023 3708
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892619938)
19549 30/08/2022 5562
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ನೌವಲಿ ಇವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ. (1512004037/IF/93393042892640808)
18390 05/08/2022 4944
18390 05/08/2022 12360
25073 13/12/2022 7416
Work Name: ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892717212)
18394 05/08/2022 618
18394 05/08/2022 618
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೃತಿ ಚಿನ್ನಪಾಲಪ್ಪರ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892772737)
14688 30/06/2022 3090
18393 05/08/2022 3708
21078 14/10/2022 7416
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿರಮ್ಮ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042892953689)
393 30/04/2022 20085
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮವ್ವ ಗಂಡ ಓಬಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893067305)
15423 13/07/2022 3708
21079 14/10/2022 7416
22029 18/10/2022 618
28700 09/01/2023 3708
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಶ್ವಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893083197)
18395 05/08/2022 1854
21083 14/10/2022 3708
22027 18/10/2022 309
28690 09/01/2023 3708
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಜಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893083281)
19020 22/08/2022 7416
19020 22/08/2022 7416
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಧ್ಯಾಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ (1512004037/IF/93393042893083352)
14686 30/06/2022 4635
21082 14/10/2022 7416
28701 09/01/2023 3708
28701 09/01/2023 3708
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮದಾಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893083431)
14685 30/06/2022 1545
14685 30/06/2022 1545
18392 05/08/2022 1854
18392 05/08/2022 1854
28696 09/01/2023 7416
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893083592)
19019 11/08/2022 3090
28693 09/01/2023 3708
28693 09/01/2023 3708
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವಾದಿ ಜೆ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜೆ ಇವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893201056)
19017 11/08/2022 9270
20354 17/09/2022 14832
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893459682)
28695 09/01/2023 7416
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893459960)
14684 30/06/2022 3090
17714 05/08/2022 3708
28703 09/01/2023 3708
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಗದೀಶಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893485086)
15424 13/07/2022 7416
18389 05/08/2022 7416
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಣಕಾರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893485118)
31 19/04/2022 7416
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893485301)
19021 22/08/2022 6489
21081 07/10/2022 5562
27306 26/12/2022 1854
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲೊಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೈಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893613153)
14683 30/06/2022 3090
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಂಠ್ಯಪ್ಪರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893745329)
21080 14/10/2022 7416
28691 09/01/2023 7416
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893811655)
14397 30/06/2022 14832
14397 30/06/2022 3708
20191 09/09/2022 2472
20192 09/09/2022 3708
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893840180)
14398 30/06/2022 3708
14398 30/06/2022 7416
15241 13/07/2022 5562
15241 13/07/2022 3708
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮುಜ್ಜರ ತಂದೆ ಚಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893858080)
19271 22/08/2022 16686
19271 22/08/2022 1854
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಂ.ಟಿ ತಂದೆ ಎಮ್ ಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893858138)
18388 05/08/2022 6180
18388 05/08/2022 6180
20352 17/09/2022 9270
20352 17/09/2022 3708
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಂಡ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042893925148)
19018 11/08/2022 7416
19018 11/08/2022 7416
20353 17/09/2022 7416
20353 17/09/2022 7416
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಕಾಗಳಗೇರಿ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಇವರ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894059679)
27055 26/12/2022 1545
27055 26/12/2022 1545
28767 09/01/2023 7416
30405 18/01/2023 7725
31496 30/01/2023 9270
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೋತಿ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894082632)
24445 10/12/2022 3708
26475 26/12/2022 3708
28744 18/01/2023 7416
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಾಲಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894082672)
23139 23/11/2022 12360
24451 10/12/2022 3708
26478 26/12/2022 3708
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವನಾಜಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಕುಮಾರ ಎ ಎನ್ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894082729)
23141 23/11/2022 6180
24449 10/12/2022 3708
26481 26/12/2022 3708
28743 18/01/2023 7416
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894083164)
26473 26/12/2022 3708
28741 18/01/2023 7416
32674 27/03/2023 3708
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರ ಗಂಡ ತಿಮೇಶಿ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004037/IF/93393042894101455)
23721 29/11/2022 1854
26485 26/12/2022 1854
28742 18/01/2023 3708
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿರಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894101527)
23137 14/11/2022 8343
24447 10/12/2022 3708
26483 26/12/2022 1545
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894101604)
23720 29/11/2022 3708
24450 10/12/2022 3708
26480 26/12/2022 1545
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕಿರಮ್ಮ ಹುಣೆಸೀಕಾವಾರ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1512004037/IF/93393042894101739)
23140 23/11/2022 6180
24448 10/12/2022 3708
26482 26/12/2022 3708
28745 18/01/2023 7416
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಫಣೀಂದ್ರಲಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894117928)
27056 26/12/2022 1854
28704 09/01/2023 927
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗೆಂದ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894118025)
23138 23/11/2022 3090
23138 23/11/2022 3090
24446 10/12/2022 1854
24446 10/12/2022 1854
26484 26/12/2022 3708
28746 18/01/2023 7416
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಬನಾ ಬಾನು ಗಂಡ ಜೈನುಲ್ಲಾ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894194491)
24444 10/12/2022 1854
26476 26/12/2022 1854
28689 09/01/2023 3708
Work Name: ಅರೆಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/93393042894252706)
26472 26/12/2022 3708
28768 18/01/2023 7416
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 255/2 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/400694)
24443 10/12/2022 7416
24443 10/12/2022 1854
30404 18/01/2023 1854
30404 18/01/2023 1854
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವನಿತ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೇಂಕಟೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/424668)
23722 29/11/2022 1854
Work Name: ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋದಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/424731)
23723 29/11/2022 1854
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/424744)
23724 29/11/2022 1854
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮಗಂಡ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/424749)
23725 29/11/2022 3708
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ತಾತಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/425362)
23726 29/11/2022 1854
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಪ್ಪಲತಾ ಗಂಡ ಓಂಕಾರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1512004037/IF/GIS/425429)
23727 29/11/2022 3708
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತಮಾಲ ಗಂಡ ಬೋಗೆರಾಜ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೊಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/440969)
24457 10/12/2022 1854
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೊಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/440979)
24456 10/12/2022 1854
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ಗಂಡ ದುಗ್ಗೇಶ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತೊಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/441021)
24453 10/12/2022 1854
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಿಂದಪ್ಪ ಎಮ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 196/B ನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/IF/GIS/476695)
31961 16/02/2023 11124
Work Name: ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ Out Fall Point-1 (1512004037/RS/GIS/449453)
27054 26/12/2022 8652
27054 26/12/2022 2163
28416 09/01/2023 3708
28416 09/01/2023 5562
31402 30/01/2023 7725
31402 30/01/2023 7725
31403 30/01/2023 1545
32669 27/03/2023 6180
32669 27/03/2023 4944
Work Name: ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕಾಮಗಾರಿ Out Fall Point-1(1512004037/RS/GIS/488278)
32672 27/03/2023 3090
32672 27/03/2023 12360
32673 27/03/2023 10815
Work Name: ಗೋಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಗನಾಳು ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಪುಟಗನಾಳು ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ.(1512004037/WC/93393042892313374)
14399 30/06/2022 9270
14399 30/06/2022 9270
15240 13/07/2022 9270
15240 13/07/2022 7416
18781 11/08/2022 7416
18781 11/08/2022 9270
Work Name: ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನಾಲೆಯ ಜೊನ್ ನಿಂದ 3ನೇ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು.3ಕೆ.ಮೀ(1512004037/WC/93393042892394288)
15425 13/07/2022 8961
15426 13/07/2022 12360
15427 13/07/2022 4635
15427 13/07/2022 4635
15428 13/07/2022 3708
17520 27/07/2022 1236
17520 27/07/2022 14832
17521 27/07/2022 17922
17522 27/07/2022 4326
17522 27/07/2022 8652
17523 27/07/2022 1854
Work Name: ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನಾಲೆಯ 4ನೇ ಜೂನ್ ಯಿಂದ ಸಿಂಗ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು 2ಕೆ.ಮೀ(1512004037/WC/93393042892394297)
27049 26/12/2022 10815
27049 26/12/2022 3399
27050 26/12/2022 7107
27050 26/12/2022 7107
27051 26/12/2022 5562
27051 26/12/2022 9270
27052 26/12/2022 4326
27052 26/12/2022 10815
27053 26/12/2022 7107
27053 26/12/2022 3708
28683 10/01/2023 7416
28683 10/01/2023 4944
28684 10/01/2023 11433
28684 10/01/2023 5253
28685 10/01/2023 9270
28686 10/01/2023 15450
28686 10/01/2023 1545
28687 10/01/2023 8961
28687 10/01/2023 4944
28688 10/01/2023 9270
28688 10/01/2023 1236
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಕೆರೆ ಹೊಳು ಎತ್ತುವುದು(1512004037/WC/93393042892470986)
3062 12/05/2022 9270
3062 20/02/2023 7416
3063 12/05/2022 9270
3064 12/05/2022 18540
3065 12/05/2022 18540
3066 12/05/2022 9270
3066 12/05/2022 1854
3066 20/02/2023 3708
3067 12/05/2022 9270
3067 20/02/2023 1854
3067 20/02/2023 1854
3068 18/05/2022 9270
3068 18/05/2022 7416
3069 18/05/2022 11124
3070 18/05/2022 18540
3071 18/05/2022 18540
3072 18/05/2022 11124
3072 18/05/2022 3708
3073 18/05/2022 9270
3073 18/05/2022 1854
5441 26/05/2022 9888
5441 26/05/2022 2472
5442 26/05/2022 11124
5443 26/05/2022 8652
Work Name: ಚೌಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗ್ವರ್ ಮಂಜಪ್ಪನ ಹೊಲ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೊಳು ಎತ್ತುವುದು. (1512004037/WC/93393042892472155)
6609 31/05/2022 5562
6609 31/05/2022 11124
6610 31/05/2022 3708
6610 31/05/2022 14832
6611 31/05/2022 16686
6611 30/01/2023 1854
6612 31/05/2022 18540
6613 31/05/2022 18540
6614 31/05/2022 5562
6614 31/05/2022 11124
6615 31/05/2022 1854
6615 31/05/2022 5562
Work Name: ಸತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕಡೆಹೊಲದ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನಿಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಭರಮಣ್ಣನವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ (ನಾಲಾ) ಹೊಳೇತ್ತುವು ಕಾಮಗಾರಿ.(1512004037/WC/GIS/476432)
30072 18/01/2023 5253
30072 18/01/2023 1854
30072 13/02/2023 6180
30073 18/01/2023 3708
30073 18/01/2023 1854
30073 13/02/2023 3708
30074 18/01/2023 4326
30074 13/02/2023 7107
30075 13/02/2023 15450
30076 18/01/2023 3399
30076 13/02/2023 8961
30077 18/01/2023 8652
30077 13/02/2023 3708
30078 18/01/2023 5562
30078 13/02/2023 7416
30079 18/01/2023 4635
30079 13/02/2023 1236
30079 13/02/2023 1854
30080 18/01/2023 5871
30080 18/01/2023 1854
30080 13/02/2023 1854
30080 13/02/2023 3399
30081 13/02/2023 3708
31160 30/01/2023 5795
31160 20/02/2023 5185
31161 30/01/2023 1830
31161 30/01/2023 2135
31161 20/02/2023 7930
31161 27/03/2023 1220
31162 30/01/2023 4880
31162 20/02/2023 10370
31163 30/01/2023 1220
31163 20/02/2023 13115
31164 30/01/2023 4880
31164 20/02/2023 9760
31165 30/01/2023 8235
31165 20/02/2023 3355
31166 30/01/2023 2745
31166 20/02/2023 5185
31167 30/01/2023 4270
31167 20/02/2023 1830
31167 20/02/2023 1830
31168 30/01/2023 1830
31168 30/01/2023 4880
31168 20/02/2023 5185
Work Name: ಜಂಬುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೇವಣ ನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ (ನಾಲಾ) ಹೋಳು ಎತ್ತುವುದು.(1512004037/WC/GIS/478861)
31169 30/01/2023 305
31169 30/01/2023 610
31169 20/02/2023 305
31170 30/01/2023 915
31170 30/01/2023 915
31171 30/01/2023 1220
Sub Total Rs. 2043185
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
14512 16/02/2023 3468
16850 16/02/2023 3757
Sub Total Rs. 7225
Expenditure for Financial Year 2020-2021 but paid during the current year
15004 16/02/2023 3300
15008 16/02/2023 6600
15012 16/02/2023 3300
15001 16/02/2023 3300
15016 16/02/2023 3300
15014 09/01/2023 3850
Sub Total Rs. 23650
Grand Total Rs. 2074060
Expenditure In Lakhs For block :20.74
Report Completed
Excel View