Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : MYSURU
Block : KRISHNARAJANAGARA
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892318030)
1283 16/06/2022 5562
1283 16/06/2022 16686
6858 11/01/2023 9270
6858 11/01/2023 927
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892318035)
1284 16/06/2022 16686
1284 16/06/2022 5562
2860 10/08/2022 8652
2860 10/08/2022 2163
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೋರೆಗೌಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892318036)
1285 16/06/2022 5562
1285 16/06/2022 11124
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಕೇಶವ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892318038)
1286 16/06/2022 16686
1286 16/06/2022 8343
1907 19/07/2022 13596
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892318041)
1287 16/06/2022 11124
1287 16/06/2022 5562
1854 19/07/2022 11124
1854 19/07/2022 7416
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಸನ-ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ವರೆಗೆ ನೆಡ(1522003/DP/93393042892322847)
1641 07/07/2022 20394
1641 07/07/2022 10197
1642 07/07/2022 20394
1642 07/07/2022 6798
1855 19/07/2022 14832
1855 19/07/2022 22248
1856 19/07/2022 14832
1856 19/07/2022 14832
2225 02/08/2022 9270
2225 02/08/2022 18540
2226 02/08/2022 12360
2226 02/08/2022 12360
2646 10/08/2022 6798
2646 10/08/2022 20394
2965 23/08/2022 7416
3357 09/09/2022 3399
3357 09/09/2022 3399
3625 20/09/2022 8652
5824 07/12/2022 3399
5824 07/12/2022 3399
6861 11/01/2023 9270
7311 25/01/2023 6180
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಾಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಯಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ನೆಡುತೋಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ(1522003/DP/93393042892322853)
1643 07/07/2022 6798
1643 07/07/2022 27192
1644 07/07/2022 13596
1644 07/07/2022 16995
1857 19/07/2022 25956
1857 19/07/2022 11124
1862 19/07/2022 3708
1862 19/07/2022 3708
1868 19/07/2022 11124
1868 19/07/2022 14832
2227 29/07/2022 6180
2227 29/07/2022 24720
2228 29/07/2022 18540
2228 29/07/2022 9270
2645 10/08/2022 13596
2645 10/08/2022 3399
2966 23/08/2022 7416
3359 09/09/2022 3399
3626 20/09/2022 8652
5825 07/12/2022 3399
5825 07/12/2022 3399
6862 11/01/2023 9270
7312 25/01/2023 6180
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪುನಿತ್ ಹೆಚ್.ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯಚಂದ್ರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892325062)
1863 19/07/2022 11124
1863 19/07/2022 7416
6863 11/01/2023 9270
6863 11/01/2023 9270
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾಕಂಸಾರಿ ಕೋಂ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892325069)
1866 19/07/2022 14832
1866 19/07/2022 11124
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892325075)
1871 19/07/2022 11124
1871 19/07/2022 14832
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಸುತ್ತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892330395)
3447 09/09/2022 3090
3447 09/09/2022 27810
3448 09/09/2022 24720
3448 09/09/2022 3090
3629 20/09/2022 21630
3629 20/09/2022 21630
3630 20/09/2022 4326
3630 20/09/2022 12978
4137 30/09/2022 13905
4137 30/09/2022 13905
4138 30/09/2022 2781
4658 25/10/2022 15450
4658 25/10/2022 15450
4659 25/10/2022 12360
4659 25/10/2022 15450
5827 07/12/2022 20394
5827 07/12/2022 13596
5828 07/12/2022 6798
5828 07/12/2022 23793
6214 19/12/2022 18540
6214 19/12/2022 6180
6214 07/02/2023 3090
6866 11/01/2023 4635
6866 11/01/2023 27810
6866 07/02/2023 4635
6867 11/01/2023 37080
6867 07/02/2023 4635
7316 25/01/2023 9270
7316 25/01/2023 21630
Work Name: 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೋರೆಗೌಡನಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಸುತ್ತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕ(1522003/DP/93393042892338595)
3637 20/09/2022 34608
3637 20/09/2022 4326
3638 20/09/2022 8652
3638 20/09/2022 8652
4662 25/10/2022 12360
4662 25/10/2022 15450
6870 11/01/2023 4635
6870 11/01/2023 13905
Work Name: ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892350289)
5704 01/12/2022 618
5704 01/12/2022 927
Work Name: ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892350626)
5703 01/12/2022 1236
5703 01/12/2022 309
Work Name: ಹರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892350630)
5705 01/12/2022 1854
Work Name: ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892350769)
5706 01/12/2022 1854
5706 01/12/2022 1854
5706 19/01/2023 618
Work Name: ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/DP/93393042892350775)
5707 01/12/2022 618
5707 01/12/2022 1236
Work Name: ಬೋರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಗೌಡ ರವರ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ(1522003/IF/93393042893257334)
1438 01/07/2022 16995
1438 05/07/2022 13596
2062 27/07/2022 11124
2062 27/07/2022 3708
Work Name: ಹರಂಬಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮರೀಗೌಡ ರವರ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ತೋಟದ 3 ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ(1522003/IF/93393042893257796)
1439 01/07/2022 6798
1439 05/07/2022 13596
2064 27/07/2022 7416
2064 27/07/2022 7416
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೀರಪ್ಪರ ಹರಂಬಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ 75/1 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1522003/IF/93393042893822181)
3031 27/08/2022 2472
3031 27/08/2022 1854
Work Name: ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇ ನರಸೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042893944242)
2574 10/08/2022 12978
2574 10/08/2022 25956
3059 25/08/2022 1236
3059 25/08/2022 4944
Work Name: ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದುಮಲ್ಲೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042893944248)
3058 29/08/2022 4017
3058 29/08/2022 20085
3058 27/01/2023 4017
3497 14/09/2022 2163
3497 14/09/2022 10197
3497 27/01/2023 1854
Work Name: ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಾಜಾ ಕೋಂ ರಾಜೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042893950046)
2048 22/07/2022 13287
2048 22/08/2022 2163
Work Name: ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂಲೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿಮತ್ತುನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042893952888)
2188 29/07/2022 12051
2188 29/07/2022 12051
2596 10/08/2022 9270
2596 10/08/2022 8961
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಟಿ ಲೋಕನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042893952929)
2597 16/08/2022 11433
2597 16/08/2022 4017
Work Name: ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು(1522003/IF/93393042893956720)
2504 08/08/2022 2781
2504 08/08/2022 19467
5294 23/11/2022 25956
7461 09/02/2023 3708
9183 28/03/2023 2472
Work Name: ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಕೊ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042893958458)
2142 29/07/2022 20085
2142 29/07/2022 8034
2575 06/08/2022 9888
2575 06/08/2022 4326
Work Name: ಹರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಹೇಳವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042893958650)
3498 20/09/2022 11124
3498 20/09/2022 5562
Work Name: ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನರಸೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042893960758)
3267 06/09/2022 8034
3267 06/09/2022 20085
3736 14/09/2022 14214
Work Name: ಹರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಕೇಶವ ಬಿನ್ ಲೇ ರಾಜೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042893978951)
5629 07/12/2022 18540
5629 07/12/2022 9270
Work Name: ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ನಿಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894025623)
3799 27/09/2022 9270
3799 27/09/2022 23175
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರವರ ಸ.ನಂ 265ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ(1522003/IF/93393042894082063)
4208 11/10/2022 20394
4208 11/10/2022 13905
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಲತಾ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡರವರ ಸ.ನಂ 257/1ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894082070)
4209 11/10/2022 20394
4209 11/10/2022 13905
Work Name: ಹರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894088318)
6694 03/01/2023 6798
6694 03/01/2023 6798
6694 13/01/2023 6798
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894088369)
4616 27/10/2022 6798
4616 27/10/2022 6798
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894088476)
4617 21/10/2022 9888
4617 21/10/2022 10506
Work Name: ಹರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894093420)
5359 25/11/2022 29664
5359 27/01/2023 3708
Work Name: ಹರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ರವರಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗುಬೆಳೆಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894095018)
5943 14/12/2022 24720
5943 19/01/2023 12978
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894119806)
6695 03/01/2023 17304
6695 27/01/2023 2472
6990 06/01/2023 4017
6990 27/01/2023 1236
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1522003/IF/93393042894120092)
4618 27/10/2022 20085
4618 27/10/2022 16068
4943 05/11/2022 3090
4943 05/11/2022 3090
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಪುನಶ್ಚೇತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/IF/93393042894214804)
6670 03/01/2023 21630
6991 10/01/2023 14832
Work Name: ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಜೆ.ಸತೀಶ್ ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು(1522003/IF/93393042894398650)
9197 28/03/2023 2781
9197 28/03/2023 2781
Work Name: ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 81ರ ಸಿ.ಎಸ್.ಪ್ರವೀಣ್ ರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/WC/93393042892504086)
3822 29/09/2022 18540
3822 29/09/2022 4635
4473 25/10/2022 17304
4473 25/10/2022 11124
Work Name: ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸ.ನಂ 102 ರಲ್ಲಿನ ರಾಮೇಗೌಡರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಾಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003/WC/93393042892505342)
2083 29/07/2022 21630
2083 29/07/2022 21630
2084 29/07/2022 20085
6239 27/12/2022 7725
6239 27/12/2022 20394
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಹಂತ ಸ.ನಂ-263/2 ರಲ್ಲಿನ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/WC/93393042892509945)
3486 17/09/2022 9270
3486 17/09/2022 27810
3487 17/09/2022 9270
4476 25/10/2022 9270
4476 25/10/2022 37080
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಹಂತ ಸ.ನಂ-262 ರಲ್ಲಿನ ಮಹದೇವಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1522003/WC/93393042892509956)
3488 17/09/2022 13905
3488 17/09/2022 32445
3489 17/09/2022 4635
3489 17/09/2022 13905
4474 25/10/2022 37080
4475 25/10/2022 18540
4475 25/10/2022 13905
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ ಹಂತ ಸ.ನಂ 213ರ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿಂದ ಸ.ನಂ.211/1ರಲ್ಲಿನ ಚಂದನರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003/WC/93393042892514051)
3381 12/09/2022 27810
3381 12/09/2022 18540
3382 12/09/2022 13905
3382 12/09/2022 9270
3965 07/10/2022 20703
3965 07/10/2022 13905
3966 07/10/2022 18540
3966 07/10/2022 18540
6240 27/12/2022 41715
6240 11/01/2023 4635
6241 27/12/2022 4326
6241 27/12/2022 8034
6241 11/01/2023 12978
Work Name: ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರದ ಸ.ನಂ 262ರಲ್ಲಿನ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೀರಪ್ಪರ ಜಮೀನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003/WC/93393042892520193)
3820 29/09/2022 4635
3820 29/09/2022 23175
3821 29/09/2022 13905
Work Name: ಹರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 70/1Aರಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1522003/WC/93393042892520196)
6242 27/12/2022 41715
6242 11/01/2023 4635
6243 27/12/2022 9270
6243 27/12/2022 4326
6243 11/01/2023 4326
Sub Total Rs. 2725380
Grand Total Rs. 2725380
Expenditure In Lakhs For block :27.25
Report Completed
Excel View