Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : BAGEPALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : THOLLAPALLI
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅಡಿಗೆಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/AV/93393042892307247)
11231 20/02/2023 24720
11232 20/02/2023 4944
12079 28/03/2023 1236
12079 28/03/2023 11124
12080 28/03/2023 3708
12080 28/03/2023 8652
Work Name: ಕೋಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘ ( ಎನ್ ಅರ್ ಎಲ್ ಎಂ ) ನಿಮ್ರಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/AV/93393042892308380)
10389 25/01/2023 1854
10389 25/01/2023 1545
10390 25/01/2023 309
10390 25/01/2023 2163
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ ವೆಂಕಟರವಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಸ್ಮೀತ್ ಬೀ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/FP/93393042892263880)
4516 01/08/2022 8652
4516 01/08/2022 12978
4517 01/08/2022 2163
4517 01/08/2022 2163
5326 06/08/2022 1854
5327 06/08/2022 1236
Work Name: ನಗರ್ಲು (ನಲ್ಲಚೆರುವು) ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/FP/93393042892269624)
11919 17/03/2023 9270
11919 17/03/2023 6180
11920 17/03/2023 11124
11920 17/03/2023 3090
11921 17/03/2023 4635
12159 28/03/2023 8961
12159 28/03/2023 5253
12160 28/03/2023 2781
12160 28/03/2023 10506
12161 28/03/2023 4635
12161 28/03/2023 8343
Work Name: ಗುಮ್ಮವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮರೆಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೆಸ್ಟ್ರೀ ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/FP/93393042892288007)
4008 22/07/2022 4326
4008 22/07/2022 17304
4009 22/07/2022 4326
4009 22/07/2022 15141
4010 22/07/2022 2163
5328 10/08/2022 4410
5328 10/08/2022 8820
5329 10/08/2022 1470
5329 10/08/2022 8820
5329 10/08/2022 1470
5330 10/08/2022 1470
5330 10/08/2022 5880
5330 10/08/2022 1470
Work Name: ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892265936)
3265 11/07/2022 2163
3265 11/07/2022 17304
3266 11/07/2022 10815
3266 11/07/2022 10815
3267 11/07/2022 6489
3267 11/07/2022 2163
7206 11/10/2022 7416
7206 11/10/2022 11124
7207 11/10/2022 5562
7207 11/10/2022 11124
11405 28/02/2023 20085
11406 28/02/2023 20394
Work Name: ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528001036/IC/93393042892266287)
2657 24/06/2022 17304
2658 24/06/2022 2163
2658 24/06/2022 19467
3180 11/07/2022 15141
3181 11/07/2022 19467
3181 11/07/2022 2163
Work Name: ಅಗಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಜಮೀನುನಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892266377)
1675 13/06/2022 12138
1675 13/06/2022 8092
1676 13/06/2022 12138
1676 13/06/2022 8092
1677 13/06/2022 10115
1677 13/06/2022 2023
Work Name: ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಅ ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮೀನುನಿಂದ ಜಯಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ& ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892266378)
420 03/05/2022 2163
420 03/05/2022 6489
421 03/05/2022 4326
421 03/05/2022 17304
422 03/05/2022 6489
422 03/05/2022 12978
423 03/05/2022 2163
423 03/05/2022 10815
2346 24/06/2022 14626.08
2346 24/06/2022 3656.52
2347 24/06/2022 12797.82
2347 24/06/2022 5484.78
2348 24/06/2022 1828.26
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.91ರ ತುಮ್ಮಲ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಜನ್ನನಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(1528001036/IC/93393042892266379)
4518 01/08/2022 12978
4518 01/08/2022 8652
4519 01/08/2022 6489
4519 01/08/2022 8652
4520 01/08/2022 2163
6249 30/08/2022 6489
6249 30/08/2022 2163
Work Name: ಕೊಂಎರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892266456)
4246 22/07/2022 4326
4246 22/07/2022 15141
4247 22/07/2022 2163
4247 22/07/2022 19467
4248 22/07/2022 4326
4248 22/07/2022 4326
Work Name: ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದದರ್ಗಾ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪವರೆಗು ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892266481)
2324 24/06/2022 9270
2324 24/06/2022 7416
2324 11/07/2022 1854
2325 24/06/2022 9270
2325 24/06/2022 7416
2325 11/07/2022 1854
3182 11/07/2022 12978
3182 11/07/2022 6489
3183 11/07/2022 10815
3183 11/07/2022 6489
Work Name: ತುಂಗಡೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892266708)
3271 11/07/2022 8652
3271 11/07/2022 10815
3272 11/07/2022 8652
6966 24/09/2022 3708
6966 24/09/2022 15759
Work Name: ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಯರ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನು ತನಕ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892266713)
2129 24/06/2022 12978
2129 24/06/2022 4326
2130 24/06/2022 8652
2130 24/06/2022 10815
2131 24/06/2022 2163
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಸರ್ವೆ ನಂ.160/3 ಸೋಮು ಜಮೀನುನಿಂದ ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್‌ ಕಾಮಗಾರ(1528001036/IC/93393042892266750)
3273 11/07/2022 8652
3273 11/07/2022 10815
3274 11/07/2022 17304
3274 11/07/2022 4326
3275 11/07/2022 2163
4250 22/07/2022 8652
4250 22/07/2022 10815
4251 22/07/2022 8652
Work Name: ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನುನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ವರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892266866)
3184 11/07/2022 12978
3184 11/07/2022 4326
3185 11/07/2022 8652
3185 11/07/2022 4326
3186 11/07/2022 2163
Work Name: ಯಲಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಶಂಕರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892267019)
2663 24/06/2022 12978
2663 24/06/2022 8652
2664 24/06/2022 6489
2664 24/06/2022 10815
2665 24/06/2022 4326
3288 11/07/2022 2163
3288 11/07/2022 7107
3289 11/07/2022 5253
3289 11/07/2022 4326
3290 11/07/2022 4635
3290 11/07/2022 8961
3291 11/07/2022 5253
3291 11/07/2022 3708
3292 11/07/2022 3090
3292 11/07/2022 3399
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ೨೨೧ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪಗಾರಿಚಂದ್ರಪ್ಪಜಮೀನು ನಿಲ್ಲುಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗ(1528001036/IC/93393042892267268)
5337 10/08/2022 5562
5337 10/08/2022 5562
5338 10/08/2022 3708
5338 10/08/2022 1854
8442 17/11/2022 6489
8442 17/11/2022 6489
8443 17/11/2022 2163
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ152 ರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ& ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892267795)
4555 01/08/2022 8652
4555 01/08/2022 12978
4556 01/08/2022 10815
4556 01/08/2022 4326
7208 11/10/2022 3399
7208 11/10/2022 7416
Work Name: ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ನಾಮಲಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892267872)
2343 24/06/2022 9270
2343 24/06/2022 9270
2344 24/06/2022 7416
2344 24/06/2022 11124
2345 24/06/2022 3708
2345 24/06/2022 3708
7617 13/10/2022 14832
7617 13/10/2022 3708
7618 13/10/2022 14832
7618 13/10/2022 1854
8444 17/11/2022 8652
8444 17/11/2022 6180
8445 17/11/2022 4326
9298 17/12/2022 3708
9298 17/12/2022 14832
9299 17/12/2022 4944
9299 17/12/2022 3090
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲೀ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಜಮೀನುನಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೆರೆಯವರೆಗೈ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892269878)
2432 24/06/2022 11124
2432 24/06/2022 1854
2433 24/06/2022 11124
2433 24/06/2022 7416
2434 24/06/2022 3708
3720 15/07/2022 7416
3720 15/07/2022 17304
3721 15/07/2022 12360
3721 15/07/2022 12360
3722 15/07/2022 3708
3722 15/07/2022 4944
4552 02/08/2022 10815
4552 02/08/2022 6489
4553 02/08/2022 12978
4553 02/08/2022 8652
4554 02/08/2022 6489
4554 02/08/2022 5253
5339 06/08/2022 9720
5339 06/08/2022 3240
5340 06/08/2022 4860
5340 06/08/2022 9720
5341 06/08/2022 4860
5341 06/08/2022 6480
Work Name: ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲಾದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಕೋರಿಸಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪಯಿಂದ ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮ(1528001036/IC/93393042892269984)
3790 15/07/2022 2163
3790 15/07/2022 19467
3791 15/07/2022 2163
3791 15/07/2022 10815
3792 15/07/2022 2163
Work Name: ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಜಮೀನುನಿಂದ ಅದೆಮ್ಮ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮ(1528001036/IC/93393042892269985)
2340 24/06/2022 7416
2340 24/06/2022 11124
2341 24/06/2022 18540
2342 24/06/2022 5562
2342 24/06/2022 7416
3793 15/07/2022 6489
3793 15/07/2022 15141
3794 15/07/2022 4326
3794 15/07/2022 17304
3795 15/07/2022 4326
5884 23/08/2022 2163
5886 23/08/2022 6489
5886 23/08/2022 6489
6803 17/09/2022 2163
6803 17/09/2022 4326
6804 17/09/2022 6489
6804 17/09/2022 2163
Work Name: ಅದಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ತಲಾರಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್(1528001036/IC/93393042892271140)
12081 28/03/2023 5562
12082 28/03/2023 5871
12083 28/03/2023 1236
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892272105)
10391 24/01/2023 6473.67
10391 24/01/2023 2774.43
10392 24/01/2023 4624.05
10392 24/01/2023 3082.7
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಜಮೀನುನಿಂದ ಎನ್ ಗಾಂದೀ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892272150)
5349 06/08/2022 7416
5349 06/08/2022 3708
5350 06/08/2022 4944
5350 06/08/2022 7416
5351 06/08/2022 6180
5351 06/08/2022 2472
6805 17/09/2022 15141
6805 17/09/2022 6489
6806 17/09/2022 8652
6806 17/09/2022 12978
6807 17/09/2022 6489
6807 17/09/2022 4326
7619 20/10/2022 1854
7619 20/10/2022 3708
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊ ಲೇ ರಾಜಣ್ಣ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892272186)
10393 24/01/2023 6489
10394 24/01/2023 5253
10394 24/01/2023 1236
11233 22/02/2023 15141
11922 17/03/2023 13905
Work Name: ಅದಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892272936)
7620 13/10/2022 7725
7620 13/10/2022 9270
7621 13/10/2022 1854
7621 13/10/2022 3708
7991 02/11/2022 12978
7991 02/11/2022 6489
7992 02/11/2022 7416
7992 02/11/2022 7416
Work Name: ಅದಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892272938)
6813 17/09/2022 9860
6813 17/09/2022 2030
6814 17/09/2022 9570
6814 17/09/2022 6090
6815 17/09/2022 6090
7624 13/10/2022 15141
7624 13/10/2022 3708
7625 13/10/2022 1854
7625 13/10/2022 1854
Work Name: ಅದಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ‌ ರಾಜು ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892272940)
6250 30/08/2022 1813
6251 30/08/2022 3626
6251 30/08/2022 5439
6252 30/08/2022 10878
6252 30/08/2022 3626
6253 30/08/2022 5439
6253 30/08/2022 3626
7622 13/10/2022 11124
7622 13/10/2022 3708
7623 13/10/2022 5562
7993 02/11/2022 8652
7993 02/11/2022 1854
7994 02/11/2022 6180
7994 02/11/2022 1236
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಬಿನ್ಜ‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ& ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892274943)
4550 01/08/2022 12978
4550 01/08/2022 8652
4551 01/08/2022 6489
4551 01/08/2022 12978
6810 17/09/2022 1622.28
6810 17/09/2022 3244.56
6811 17/09/2022 4866.84
6811 17/09/2022 1622.28
6812 17/09/2022 1622.28
Work Name: ಯಲಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪಗಾರಿ ಉತ್ತನ್ನ ಜಮೀನಿಂದ ನಾಯನೂರ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್(1528001036/IC/93393042892275370)
2666 24/06/2022 6489
2666 24/06/2022 2163
2666 11/07/2022 4326
2667 24/06/2022 13596
2667 24/06/2022 4326
2668 24/06/2022 2163
2668 24/06/2022 6489
3796 15/07/2022 4017
3796 15/07/2022 11124
3797 15/07/2022 3399
3797 15/07/2022 11124
3798 15/07/2022 9579
3798 15/07/2022 6489
3799 15/07/2022 10815
3799 15/07/2022 8961
3800 15/07/2022 1236
Work Name: ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಲ ಬ ಂಡೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892275380)
10399 25/01/2023 3090
10399 25/01/2023 11433
10400 25/01/2023 3090
10400 25/01/2023 10197
10401 25/01/2023 1236
10401 25/01/2023 4635
11236 20/02/2023 16068
11237 20/02/2023 927
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ವಿ ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್‌ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892275382)
2078 15/06/2022 6489
2078 15/06/2022 10815
2079 15/06/2022 6489
2669 24/06/2022 6489
2669 24/06/2022 8652
2670 24/06/2022 19467
2670 24/06/2022 2163
Work Name: AJCತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತರಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಅನಪಕೆರೆವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892276455)
11238 20/02/2023 19776
11239 20/02/2023 22248
11240 20/02/2023 19776
11241 20/02/2023 4944
11923 17/03/2023 7416
11923 17/03/2023 3708
Work Name: AJCತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನವಲ್ಲಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕರೆವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892276501)
9966 12/01/2023 1854
9966 12/01/2023 5562
9967 12/01/2023 1854
9967 12/01/2023 16686
9968 12/01/2023 1854
9968 12/01/2023 5562
9969 12/01/2023 9270
10402 24/01/2023 3240
10402 24/01/2023 810
10403 24/01/2023 3240
10403 24/01/2023 945
10404 24/01/2023 3240
10404 24/01/2023 810
10405 24/01/2023 2565
10405 24/01/2023 2025
10406 24/01/2023 2835
Work Name: AJC ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಬಾಹಿಗಟ್ಟ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾ(1528001036/IC/93393042892276890)
3801 15/07/2022 8652
3801 15/07/2022 12978
3802 15/07/2022 10815
3802 15/07/2022 6489
4548 02/08/2022 1200
4548 02/08/2022 4800
4549 02/08/2022 1200
4549 02/08/2022 1800
Work Name: AJC ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892277000)
2435 24/06/2022 7416
2435 24/06/2022 11124
2436 24/06/2022 14832
2436 24/06/2022 3708
3293 11/07/2022 6489
3293 11/07/2022 10815
3294 11/07/2022 2163
3294 11/07/2022 12978
3295 11/07/2022 2163
Work Name: ಅಡಿವಿಕುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಪ್ಪಗಾರಿ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಪಾತಿಮಾಭಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892277274)
12186 31/03/2023 13905
12187 31/03/2023 14214
12188 31/03/2023 13905
12189 31/03/2023 5871
Work Name: ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892277528)
3813 15/07/2022 12978
3813 15/07/2022 6489
3814 15/07/2022 8652
3814 15/07/2022 12978
3815 15/07/2022 2163
3815 15/07/2022 4326
Work Name: ವಸಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನಿಪೋತುಲಗವಿಯಿಂದ ಕೊತ್ತಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892277855)
3286 11/07/2022 12978
3286 11/07/2022 8652
3287 11/07/2022 6489
3287 11/07/2022 2163
4254 22/07/2022 12978
4254 22/07/2022 6489
4255 22/07/2022 15141
4255 22/07/2022 6489
Work Name: ನಲ್ಲಚೆರುವು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಜರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಚಾರಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892278665)
3187 11/07/2022 15141
3187 11/07/2022 6489
3188 11/07/2022 15141
3188 11/07/2022 4326
3189 11/07/2022 17304
3189 11/07/2022 2163
3190 11/07/2022 15141
3190 11/07/2022 4326
3191 11/07/2022 2163
3191 11/07/2022 2163
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಜಮೀನುತನಕ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892280257)
9963 12/01/2023 18540
9964 12/01/2023 1854
9964 12/01/2023 16686
9965 12/01/2023 7416
10672 04/02/2023 19950
Work Name: ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿತ್ತವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892280372)
12084 28/03/2023 2781
12084 28/03/2023 13905
12085 28/03/2023 1854
12085 28/03/2023 16377
12086 28/03/2023 1854
12086 28/03/2023 14832
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892280604)
12190 31/03/2023 3090
12190 31/03/2023 10815
12191 31/03/2023 12360
Work Name: ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಬಂಡಿಮುಕ್ಕವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892283590)
12192 31/03/2023 3090
12192 31/03/2023 4635
12193 31/03/2023 5253
12193 31/03/2023 2163
Work Name: ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿಮುಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸಿಹಿನೀರು ಕೆರೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892283591)
12510 31/03/2023 4635
12510 31/03/2023 10815
12511 31/03/2023 7416
12511 31/03/2023 5562
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892284681)
12087 28/03/2023 15141
12088 28/03/2023 8961
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892284685)
12194 31/03/2023 1854
12194 31/03/2023 11124
12195 31/03/2023 1854
Work Name: ಅದಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರಕಾನಗಮಾನ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಟಿ ಕೆ ರಾಜನ್ನ ಜಮೀನುವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ (1528001036/IC/93393042892285239)
12196 31/03/2023 1545
12196 31/03/2023 10815
12197 31/03/2023 9270
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ವಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಜಮೀನುನಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕೆರೆವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892285382)
12512 31/03/2023 2163
12512 31/03/2023 19467
12513 31/03/2023 2163
12513 31/03/2023 17304
12514 31/03/2023 8652
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಜುನಾ ಜಮೀನುನಿಂದ ಕೊತ್ತಕುಂಟೆವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892285384)
12515 31/03/2023 8652
12515 31/03/2023 12978
12516 31/03/2023 4326
12516 31/03/2023 17304
12517 31/03/2023 2163
12517 31/03/2023 8652
Work Name: ಗುಮ್ಮವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಜಮೀನುನಿಂದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರೆಗೂಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892285424)
12518 31/03/2023 4326
12518 31/03/2023 17304
12519 31/03/2023 4326
12519 31/03/2023 15141
Work Name: ಗುಮ್ಮವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಯರಚೆರುವುವರೆವಿಗೂ ಕಟ್ಟುಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IC/93393042892285604)
12280 31/03/2023 1236
12280 31/03/2023 9888
12281 31/03/2023 1236
12281 31/03/2023 9270
12282 31/03/2023 1236
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042892489637)
9621 03/01/2023 2472
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ w/o ಲೇಟ್ ತಿಪ್ಪನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/IF/93393042892563361)
3285 11/07/2022 4326
3285 11/07/2022 2163
Work Name: ನಂದಪ್ಪಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893101719)
9622 03/01/2023 6489
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಸ್ಕರ್ ಬಿನ್ ಕ್ರೆರನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893477198)
28 14/04/2022 840
28 14/04/2022 4200
Work Name: ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಳಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893675001)
29 14/04/2022 4046
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಸ. 139 ರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಕೃಷೀಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528001036/IF/93393042893772253)
1068 24/05/2022 2472
1068 24/05/2022 8343
1069 24/05/2022 5871
1069 24/05/2022 5253
1070 24/05/2022 309
1667 13/06/2022 8652
1667 13/06/2022 8652
1668 13/06/2022 10815
2329 24/06/2022 11124
2329 24/06/2022 7416
2330 24/06/2022 3708
2330 24/06/2022 3708
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನವೆಂಕಟರವಣ ಲೇಟ್‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಸ. 177 ರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಕೃಷೀಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528001036/IF/93393042893772257)
1071 24/05/2022 2781
1071 24/05/2022 7416
1072 24/05/2022 7725
1073 24/05/2022 927
1073 24/05/2022 1236
1669 15/06/2022 3468
1669 15/06/2022 12138
1670 15/06/2022 8092
1670 15/06/2022 8092
1671 15/06/2022 4046
1671 15/06/2022 10115
1672 15/06/2022 6069
1672 15/06/2022 4046
1673 15/06/2022 4046
1673 15/06/2022 4046
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಟರವಣಮ್ಮ ಕೋ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893775925)
1674 13/06/2022 10815
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅದೆಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893805389)
1154 20/05/2022 927
1154 20/05/2022 927
1236 02/06/2022 4635
1236 02/06/2022 2163
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋ ವೆಂಕಟನರಸಪ್ಪ ರವರ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893805424)
1155 20/05/2022 309
1155 20/05/2022 927
1237 02/06/2022 4326
1914 15/06/2022 1545
1914 15/06/2022 1545
Work Name: ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893839864)
6809 17/09/2022 1988
6809 17/09/2022 3976
Work Name: ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893844326)
7214 11/10/2022 4326
7214 11/10/2022 6489
9623 03/01/2023 10197
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋನ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893871913)
4545 01/08/2022 1505
4545 01/08/2022 4515
Work Name: AJC ಗುಮ್ಮವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ಸೀತಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893872375)
5882 23/08/2022 8652
5882 23/08/2022 2163
7216 11/10/2022 2163
7216 11/10/2022 4326
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋ ನಡಿಪನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893872557)
6808 17/09/2022 6180
7565 11/10/2022 16686
7565 11/10/2022 5562
Work Name: ಬೈರೇಗೊಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್‌ ಅದೆಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893873709)
6545 09/09/2022 2163
6545 09/09/2022 2781
7217 11/10/2022 2781
7217 11/10/2022 2163
9302 17/12/2022 8652
Work Name: ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893878621)
12283 31/03/2023 2163
12283 31/03/2023 6489
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದರಂಗಪ್ಪ ಕುರ್ಲಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ವೈಯುತ್ತಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893886029)
8380 17/11/2022 2472
8380 17/11/2022 12360
10673 04/02/2023 6489
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮಕೋ ರಘು ರವರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893886046)
6974 24/09/2022 1545
6974 24/09/2022 4326
8446 17/11/2022 4326
8446 17/11/2022 1545
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893886049)
8381 17/11/2022 7416
9301 17/12/2022 8652
9962 11/01/2023 5562
Work Name: ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893918860)
7945 02/11/2022 4944
7945 02/11/2022 2472
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಿ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001036/IF/93393042893934374)
10156 11/01/2023 7416
Work Name: ಯಲಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಉತ್ತನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001036/IF/93393042893937517)
5888 23/08/2022 1545
5888 23/08/2022 4635
Work Name: ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893947313)
7947 02/11/2022 2472
7947 02/11/2022 2472
11408 28/02/2023 2472
Work Name: ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋ ಬಾವನ್ನ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042893997384)
7946 02/11/2022 618
7946 02/11/2022 2472
Work Name: ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894002723)
7948 02/11/2022 1236
7948 02/11/2022 1545
Work Name: ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋದಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894002725)
7463 11/10/2022 3090
Work Name: ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894002728)
7462 11/10/2022 2472
7462 11/10/2022 618
Work Name: ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ಡು ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894019192)
7219 11/10/2022 4635
7219 11/10/2022 1236
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894073946)
9624 03/01/2023 2781
9624 03/01/2023 2781
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894080797)
8383 17/11/2022 3708
10678 04/02/2023 2646
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894095553)
8447 17/11/2022 4326
8447 17/11/2022 1854
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋ ನಾಗರಾಜ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894185388)
9626 03/01/2023 3090
9626 03/01/2023 2163
Work Name: ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೈಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894195492)
9625 03/01/2023 4326
9961 11/01/2023 3708
10680 04/02/2023 4326
11409 28/02/2023 4944
Work Name: ತುಂಗಟೇದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್‌ ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894206851)
12162 28/03/2023 2472
12162 28/03/2023 12360
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/IF/93393042894237749)
11924 17/03/2023 3708
11924 17/03/2023 1854
Work Name: ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ (ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ಒಕ್ಕಣಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/LD/93393042892275593)
2132 15/06/2022 6180
2132 15/06/2022 6180
2133 15/06/2022 10815
2133 15/06/2022 3090
3810 22/07/2022 4635
3810 22/07/2022 11433
3811 22/07/2022 8034
3811 22/07/2022 4635
3812 22/07/2022 3708
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳದ ಸರ್ವೆ ನಂ 59ರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/LD/93393042892277184)
1899 15/06/2022 1445
1899 15/06/2022 13005
1900 15/06/2022 2890
1900 15/06/2022 2890
2442 24/06/2022 11124
2442 24/06/2022 7416
2443 24/06/2022 3708
2443 24/06/2022 3708
2443 11/07/2022 3708
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿದಂ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ (ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ಗೋಮಾಳದ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/LD/93393042892277185)
1901 15/06/2022 4335
1901 15/06/2022 5780
1902 15/06/2022 1445
1902 15/06/2022 1445
1902 11/07/2022 2890
2444 24/06/2022 9270
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/LD/93393042892311976)
12508 31/03/2023 18540
12509 31/03/2023 14832
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೆರೆಯಿಂದ ದಳವಾಯಿಕುಂಟೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892300205)
4011 22/07/2022 4326
4011 22/07/2022 10815
4012 22/07/2022 17304
4012 22/07/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೇಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅದಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892308275)
2134 15/06/2022 3708
2134 15/06/2022 10815
2135 15/06/2022 7725
2135 15/06/2022 7107
3283 11/07/2022 6489
3283 11/07/2022 15141
3284 11/07/2022 15141
3284 11/07/2022 6489
6543 09/09/2022 8343
6543 09/09/2022 12669
6544 09/09/2022 4326
Work Name: ಕಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಳ್ಳಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಪುಲಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892317630)
2136 15/06/2022 9270
2136 15/06/2022 6180
2137 15/06/2022 6180
2137 15/06/2022 7725
2138 15/06/2022 1545
2138 15/06/2022 1545
3805 15/07/2022 2163
3805 15/07/2022 19467
3806 15/07/2022 8652
3806 15/07/2022 12978
3807 15/07/2022 6489
3807 15/07/2022 12978
3808 15/07/2022 4326
3808 15/07/2022 17304
3809 15/07/2022 2163
3809 15/07/2022 6489
4541 01/08/2022 10500
4542 01/08/2022 3150
4542 01/08/2022 7350
4543 01/08/2022 3150
4543 01/08/2022 6300
Work Name: ಅದಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಮನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892317631)
2349 24/06/2022 11124
2349 24/06/2022 7416
2350 24/06/2022 16686
2350 24/06/2022 1854
2351 24/06/2022 1854
3192 11/07/2022 10815
3192 11/07/2022 10815
3193 11/07/2022 8652
3193 11/07/2022 12978
4256 22/07/2022 11760
4256 22/07/2022 3360
4257 22/07/2022 8400
4257 22/07/2022 5040
4258 22/07/2022 7440
4258 22/07/2022 6720
4259 22/07/2022 5040
4259 22/07/2022 10080
4260 22/07/2022 3360
10043 11/01/2023 1545
10043 11/01/2023 927
10044 11/01/2023 1236
10044 11/01/2023 618
Work Name: ನಗರ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಾಜಪಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷನ್ನ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528001036/RC/93393042892320915)
2652 24/06/2022 15141
2652 24/06/2022 4326
2652 11/07/2022 2163
2653 24/06/2022 17304
2653 24/06/2022 4326
2654 24/06/2022 17304
2654 24/06/2022 4326
2655 24/06/2022 12978
2655 24/06/2022 8652
2656 24/06/2022 2163
2656 24/06/2022 2163
3282 11/07/2022 10815
3282 11/07/2022 10815
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892328332)
2139 15/06/2022 12360
2139 15/06/2022 3090
2140 15/06/2022 10815
2140 15/06/2022 3090
3724 15/07/2022 12360
3724 15/07/2022 9888
3725 15/07/2022 17304
3725 15/07/2022 7416
Work Name: ಕೊಳ್ಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕವೇಲು ಮೈಬ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆವಿಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892347401)
3727 15/07/2022 14832
3727 15/07/2022 9888
3728 15/07/2022 9888
3728 15/07/2022 14832
4538 01/08/2022 6489
4538 01/08/2022 8652
4539 01/08/2022 4326
4539 01/08/2022 15141
7626 20/10/2022 3708
7626 20/10/2022 12978
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎಲ್. ವೆಂಕಟರವಣ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892347886)
2440 24/06/2022 9270
2440 24/06/2022 5562
2441 24/06/2022 7416
2441 24/06/2022 9270
3729 15/07/2022 7416
3729 15/07/2022 17304
3730 15/07/2022 9888
3730 15/07/2022 14832
3731 15/07/2022 2472
3731 15/07/2022 12360
4535 02/08/2022 12978
4535 02/08/2022 6489
4536 02/08/2022 15141
4536 02/08/2022 6489
4537 02/08/2022 6489
6254 30/08/2022 15141
6254 30/08/2022 2163
6255 30/08/2022 8652
6255 30/08/2022 6489
6256 30/08/2022 6489
6256 30/08/2022 8652
6257 30/08/2022 2163
6257 30/08/2022 4326
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892356368)
2437 24/06/2022 9270
2437 24/06/2022 9270
2438 24/06/2022 7416
2438 24/06/2022 11124
2439 24/06/2022 1854
3733 15/07/2022 14832
3733 15/07/2022 7416
3734 15/07/2022 22248
3734 15/07/2022 2472
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪಜಮೀನುನಿಂದ ಚಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1528001036/RC/93393042892364320)
4531 02/08/2022 7416
4531 02/08/2022 1236
4532 02/08/2022 9270
4532 02/08/2022 2781
4533 02/08/2022 9270
4534 02/08/2022 3708
4534 02/08/2022 1854
10570 24/01/2023 8652
10570 24/01/2023 2163
10571 24/01/2023 8961
10571 24/01/2023 927
10572 24/01/2023 1236
Work Name: ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892365329)
3279 11/07/2022 4326
3279 11/07/2022 17304
3280 11/07/2022 4326
3280 11/07/2022 17304
3281 11/07/2022 4326
3281 11/07/2022 8652
Work Name: ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಲ್ಪರಿ ವೆಂಕಟರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾಲ್ಪರಿ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮ(1528001036/RC/93393042892369698)
4528 01/08/2022 6489
4528 01/08/2022 10815
4529 01/08/2022 4326
4529 01/08/2022 17304
4530 01/08/2022 2163
4530 01/08/2022 2163
5362 06/08/2022 6960
5362 06/08/2022 8700
5363 06/08/2022 3480
5363 06/08/2022 12180
5364 06/08/2022 5220
5364 06/08/2022 10440
5365 06/08/2022 1740
Work Name: ಗುಮ್ಮವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಮಾಲ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RC/93393042892407427)
12563 31/03/2023 1854
Work Name: ತೋಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/RS/93393042892289390)
11927 17/03/2023 4944
11927 17/03/2023 3708
12198 31/03/2023 3090
12198 31/03/2023 12360
12199 31/03/2023 4635
12199 31/03/2023 10815
12200 31/03/2023 1545
12200 31/03/2023 3090
Work Name: ಗುಮ್ಮವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/WC/93393042892334095)
2141 15/06/2022 1445
2141 15/06/2022 4335
Work Name: ನಂದೆಪ್ಪಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸಲ ವಂಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿರುದ್ದಿ (1528001036/WC/93393042892339228)
416 03/05/2022 3450
416 03/05/2022 5290
417 03/05/2022 9660
417 03/05/2022 3450
418 03/05/2022 3680
418 03/05/2022 6670
419 03/05/2022 1840
419 03/05/2022 5060
1352 02/06/2022 10115
1352 02/06/2022 10115
1353 02/06/2022 10115
1353 02/06/2022 10115
1354 02/06/2022 4046
Work Name: ಗುಮ್ಮನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂಗೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/WC/93393042892362115)
6967 24/09/2022 3090
6967 24/09/2022 4326
6968 24/09/2022 4635
6968 24/09/2022 3090
6969 24/09/2022 4326
Work Name: ಯರ್ರಪೆಂಟ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಗಿತ್ತ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನು ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528001036/WC/93393042892368552)
2326 24/06/2022 7416
2326 24/06/2022 9270
2327 24/06/2022 7416
2327 24/06/2022 11124
2328 24/06/2022 1854
6975 24/09/2022 5220
6975 24/09/2022 12180
6976 24/09/2022 5220
6976 24/09/2022 12180
Work Name: ನಂದಪ್ಪಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಲಕುಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/WC/93393042892383890)
2334 24/06/2022 12978
2334 24/06/2022 5562
2335 24/06/2022 7416
2335 24/06/2022 11124
2336 24/06/2022 1854
3277 11/07/2022 6489
3277 11/07/2022 15141
3278 11/07/2022 12978
3278 11/07/2022 8652
Work Name: ನಂದಪ್ಪಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರುಕುಲವಾಗಿ ಚೆಲುಮೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/WC/93393042892383891)
4525 01/08/2022 6180
4525 01/08/2022 6180
4526 01/08/2022 6180
4526 01/08/2022 4944
10410 25/01/2023 2781
10410 25/01/2023 9888
10411 25/01/2023 7725
Work Name: ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಜಂತ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಮೀನುನಿಂದ ಯರ್ರವಂಕೆವರೆಗೂ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001036/WC/93393042892395474)
4261 22/07/2022 10815
4261 22/07/2022 8652
Work Name: ಅಗಟಮಡಕ ಗ್ರಾಮದ ಚಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ನಿರ