Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : BAGEPALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : SOMANATHAPUR
Work Name: ಮರಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/AV/93393042892296188)
973 27/05/2022 17304
973 27/05/2022 17304
Work Name: ಚೀಮನ್ನಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/AV/93393042892296189)
9154 20/12/2022 6328
9154 20/12/2022 3164
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/AV/93393042892296190)
9155 20/12/2022 3416
9155 20/12/2022 6832
Work Name: ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528001041/AV/93393042892308620)
9156 14/12/2022 10815
9156 14/12/2022 8652
9156 23/01/2023 2163
9157 14/12/2022 8652
9157 14/12/2022 6489
Work Name: ನಕ್ಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜೀನೆಯಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/DP/93393042892333574)
9160 20/12/2022 4017
9160 20/12/2022 32136
9161 20/12/2022 5871
9161 20/12/2022 27501
Work Name: ನಕ್ಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ನಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರದವರೆಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/FP/93393042892252942)
1112 27/05/2022 13872
1112 27/05/2022 9248
1113 27/05/2022 18496
1113 27/05/2022 4624
1114 27/05/2022 13872
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗಾರಿ ವೆಂಕಟ್ರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/FP/93393042892293737)
12063 25/03/2023 4635
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಯರ್ರಕುಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892247828)
4097 22/07/2022 8034
4097 22/07/2022 12669
4098 22/07/2022 4326
4098 22/07/2022 14523
4099 22/07/2022 8343
4099 22/07/2022 2163
5652 11/08/2022 3800
5652 11/08/2022 7200
5653 11/08/2022 4800
5653 11/08/2022 7200
5654 11/08/2022 7600
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯರರ್ಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಟಿಕಿಲ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892257852)
974 18/05/2022 8340
974 18/05/2022 5004
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪಲ್ಲಿಗುಟ್ಟುನಿಂದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892261496)
975 18/05/2022 9270
975 18/05/2022 9270
976 18/05/2022 1854
977 27/05/2022 7725
977 27/05/2022 8652
Work Name: ನಕ್ಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಕೆರೆಯಿಂದ ಸಾಕಲವಾರಿಕುಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892263882)
4100 22/07/2022 6069
Work Name: ದಿಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಬುಲ್ ಖಾದರ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528001041/IC/93393042892264016)
1758 13/06/2022 9625
1758 13/06/2022 9625
1759 13/06/2022 5775
1759 13/06/2022 9625
1759 11/07/2022 1925
1760 13/06/2022 7700
1761 22/06/2022 9625
1761 22/06/2022 9625
1762 22/06/2022 5775
1762 22/06/2022 9625
1762 22/07/2022 1925
1763 22/06/2022 7700
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಕ್ಕಮಾನು ಗುಟ್ಟನಿಂದ ಬಂಡೆವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892268215)
4102 22/07/2022 12978
4102 22/07/2022 8652
4103 22/07/2022 4326
4103 22/07/2022 17304
4104 22/07/2022 2163
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892268216)
979 18/05/2022 5202
979 18/05/2022 5491
980 18/05/2022 9248
980 18/05/2022 2312
981 18/05/2022 4046
982 27/05/2022 8652
982 27/05/2022 8652
983 27/05/2022 10815
983 27/05/2022 4326
984 27/05/2022 3708
984 27/05/2022 5253
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರಿಗಟ್ಟಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಾಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮ(1528001041/IC/93393042892268217)
1764 13/06/2022 8652
1764 13/06/2022 12978
1765 13/06/2022 10815
1765 13/06/2022 8652
1766 13/06/2022 4326
1766 13/06/2022 2163
1767 22/06/2022 8652
1767 22/06/2022 12978
1768 22/06/2022 10815
1768 22/06/2022 10815
1769 22/06/2022 6489
1769 22/06/2022 4326
Work Name: ದಿಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೊಂಡ್ರಾಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾ(1528001041/IC/93393042892270160)
1770 13/06/2022 8100
1770 13/06/2022 3300
1771 13/06/2022 7800
1771 13/06/2022 11700
1772 13/06/2022 6000
1773 13/06/2022 7200
1773 13/06/2022 8100
1774 22/06/2022 9000
1774 22/06/2022 3600
1775 22/06/2022 3600
1775 22/06/2022 9300
1776 22/06/2022 900
1776 22/06/2022 8100
1777 22/06/2022 7200
1777 22/06/2022 6300
Work Name: ದಿಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಶೀರ್ ಬೇಗ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪರಬೇನುಕುಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ(1528001041/IC/93393042892273005)
1778 13/06/2022 5253
1778 13/06/2022 6180
1779 13/06/2022 6798
1779 13/06/2022 9888
1780 13/06/2022 1236
1780 13/06/2022 12051
1781 13/06/2022 4326
1781 13/06/2022 4635
1782 13/06/2022 4326
1783 22/06/2022 5562
1783 22/06/2022 6489
1784 22/06/2022 6180
1784 22/06/2022 8034
1785 22/06/2022 4326
1785 22/06/2022 12978
1786 22/06/2022 4326
1786 22/06/2022 2781
1787 22/06/2022 2163
2804 02/07/2022 4635
2804 02/07/2022 3090
2805 02/07/2022 2163
2805 02/07/2022 5562
2806 02/07/2022 1545
2806 02/07/2022 8034
2807 02/07/2022 2781
2807 02/07/2022 2781
2808 02/07/2022 5562
2808 02/07/2022 2781
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟ್ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892273073)
3143 02/07/2022 14523
3143 02/07/2022 4326
3144 02/07/2022 12978
3144 02/07/2022 8343
3145 02/07/2022 6489
3145 02/07/2022 14832
3146 02/07/2022 1854
3147 11/07/2022 14832
3147 11/07/2022 4326
3148 11/07/2022 12360
3148 11/07/2022 8034
3149 11/07/2022 6180
3149 11/07/2022 15141
3150 11/07/2022 2163
3773 11/07/2022 1854
3773 11/07/2022 927
3774 11/07/2022 309
3774 11/07/2022 618
4105 22/07/2022 8652
4105 22/07/2022 12978
4106 22/07/2022 2163
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನರಸಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892274909)
2455 24/06/2022 5562
2455 24/06/2022 12978
2456 24/06/2022 14832
2456 24/06/2022 1854
2456 22/07/2022 1854
2457 24/06/2022 3708
2461 29/06/2022 6489
2461 29/06/2022 12978
2462 29/06/2022 17304
2462 29/06/2022 2163
2462 06/08/2022 2163
2463 29/06/2022 2163
2464 24/06/2022 5562
2464 24/06/2022 1854
2465 29/06/2022 4944
2465 29/06/2022 2163
5685 11/08/2022 140
5685 11/08/2022 560
5686 11/08/2022 140
5686 11/08/2022 420
Work Name: ಅಮೃತ ಸರೋವರ AJC ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಳುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892278444)
3151 02/07/2022 10815
3151 02/07/2022 10815
3152 02/07/2022 6489
3152 02/07/2022 15141
3153 02/07/2022 2163
3154 11/07/2022 10815
3154 11/07/2022 10815
3155 11/07/2022 6489
3155 11/07/2022 10815
5687 11/08/2022 210
5687 11/08/2022 420
5688 11/08/2022 210
5688 11/08/2022 420
Work Name: AJC ದಿಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾ(1528001041/IC/93393042892280070)
12055 25/03/2023 17304
12055 25/03/2023 2163
12056 25/03/2023 15141
12056 25/03/2023 2163
12057 25/03/2023 4326
Work Name: ದಿಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಊಟ್ಟ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಊರು ಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IC/93393042892280118)
9162 22/12/2022 9984
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಸ್ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042892315050)
1131 06/06/2022 4326
1131 06/06/2022 4326
2412 29/06/2022 3708
2412 29/06/2022 3708
5040 06/08/2022 1854
5041 11/08/2022 1854
5042 20/08/2022 618
6977 14/09/2022 309
6977 14/09/2022 309
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ ಕೆ ಬಯ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042892793807)
309 05/05/2022 3892
309 05/05/2022 15568
Work Name: ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042892942554)
3712 11/07/2022 309
3713 22/07/2022 4017
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042892969957)
966 27/05/2022 4326
966 27/05/2022 4326
Work Name: ರಾಚವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042892970067)
1132 06/06/2022 4326
1132 06/06/2022 4326
2409 29/06/2022 4326
2409 29/06/2022 4326
3714 11/07/2022 309
3714 11/07/2022 309
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893161856)
2410 29/06/2022 8652
2410 29/06/2022 17304
Work Name: ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೋಂ ಕೇಶವ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893182339)
967 27/05/2022 2472
967 27/05/2022 8652
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯರ್ರಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಫೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893182514)
256 05/05/2022 8092
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಕೋಂ ಬಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893450625)
246 26/04/2022 4046
246 26/04/2022 4046
Work Name: ಗೊಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893464999)
310 05/05/2022 8092
310 05/05/2022 4046
310 22/07/2022 4046
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893549242)
247 26/04/2022 4326
247 26/04/2022 4326
1135 06/06/2022 4326
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಮೀನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893608995)
258 05/05/2022 24276
258 05/05/2022 4046
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893617702)
968 27/05/2022 6180
968 27/05/2022 12360
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893656828)
248 26/04/2022 4326
248 26/04/2022 4326
647 18/05/2022 2023
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಣಪ್ಪ ರವರ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893690874)
969 27/05/2022 8652
969 22/07/2022 4326
1788 22/06/2022 8652
3716 11/07/2022 618
3717 22/07/2022 5562
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಜಯಪ್ಪ ರವರ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893690900)
252 14/04/2022 1734
252 22/07/2022 867
259 05/05/2022 7514
259 22/07/2022 3757
Work Name: ಚೀಮನ್ನಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528001041/IF/93393042893690971)
260 05/05/2022 3468
260 05/05/2022 3468
5043 06/08/2022 1854
5043 06/08/2022 1854
5044 11/08/2022 1854
5044 11/08/2022 1854
5045 20/08/2022 1782
5045 20/08/2022 1782
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಮರನಾಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893695593)
249 26/04/2022 12978
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಫೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893702622)
250 26/04/2022 4046
250 26/04/2022 8092
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893712035)
1137 06/06/2022 25956
1137 06/06/2022 8652
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893712047)
251 26/04/2022 4326
251 26/04/2022 8652
648 18/05/2022 8092
648 18/05/2022 4046
Work Name: ಗೊಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893712069)
253 14/04/2022 867
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893721075)
3156 11/07/2022 4017
3156 11/07/2022 4017
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893727852)
6182 05/09/2022 2412
6182 05/09/2022 3216
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ರವರ ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893736716)
970 27/05/2022 12978
970 27/05/2022 12978
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893747576)
971 27/05/2022 8652
6978 14/09/2022 618
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893760919)
1138 06/06/2022 8652
1138 06/06/2022 4326
2411 29/06/2022 4326
2411 29/06/2022 8652
3718 11/07/2022 309
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಡಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893760952)
2809 29/06/2022 3708
2809 29/06/2022 7416
Work Name: ಚೀಮನ್ನಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ನರೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893760987)
972 27/05/2022 4326
2413 29/06/2022 8652
5046 06/08/2022 3708
5047 11/08/2022 3708
5048 20/08/2022 3708
6979 14/09/2022 618
Work Name: ನಕ್ಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಉತ್ತನ್ನ ರವರ ಕುರಿಗಳ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893767400)
12070 31/03/2023 6944
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ ವಿ ಆಂಜಿನೇಯರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893767425)
5655 25/08/2022 5992
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893837344)
5665 25/08/2022 5992
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893837364)
2810 24/06/2022 5562
2810 24/06/2022 13596
Work Name: ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893837403)
2812 29/06/2022 17304
5049 06/08/2022 3708
5050 11/08/2022 3708
5051 11/08/2022 2472
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893837464)
2813 24/06/2022 10197
2813 24/06/2022 10197
2813 14/12/2022 3399
Work Name: ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ ವಿ ಬಾಬು ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893837493)
2430 29/06/2022 12978
8307 10/11/2022 4635
8308 19/11/2022 8343
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893862781)
2408 22/06/2022 13905
2408 22/06/2022 13905
Work Name: ನಕ್ಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893867639)
2814 29/06/2022 4326
2814 29/06/2022 8652
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ ಕೋಂ ಬಿ ಕೆ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893867664)
2431 29/06/2022 12051
2431 29/06/2022 12051
3726 11/07/2022 309
3732 22/07/2022 3399
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಬಯ್ಯಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893959660)
5656 25/08/2022 3178
5656 25/08/2022 3178
Work Name: ಚೀಮನ್ನಗಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893959679)
6183 05/09/2022 6480
Work Name: ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893959724)
8448 19/11/2022 6188
Work Name: ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893959735)
6184 05/09/2022 6888
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893959750)
7979 05/11/2022 6796.4
Work Name: ದೇವಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಸ ನಂ 64 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893959765)
7640 20/10/2022 21000
7640 20/10/2022 16800
Work Name: ದೇವಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 91 ರ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893959783)
6185 05/09/2022 12978
6185 05/09/2022 4326
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಫೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042893991766)
10346 23/01/2023 6720
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894014948)
6323 05/09/2022 11742
7529 10/10/2022 6489
7531 20/10/2022 6489
Work Name: ದಿಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ರೀಯ್ಯಾ ಬೀ ರ ವರ ಸೋಕ್ ಫೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894019629)
10223 23/01/2023 8940
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಸ ನಂ 210 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894025475)
6186 06/09/2022 16891.84
6186 06/09/2022 16891.84
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ನೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಸ ನಂ 21 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894025624)
6324 05/09/2022 16940
6324 05/09/2022 16940
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಸ ನಂ 21 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894025639)
6187 05/09/2022 15450
6187 05/09/2022 22866
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಸ ನಂ 11 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894025646)
6188 05/09/2022 2964
6188 05/09/2022 26676
6613 22/09/2022 2800
6613 22/09/2022 5600
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಸ ನಂ 211 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894025675)
6466 05/09/2022 11494.98
6466 05/09/2022 26821.62
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ ನಂ 4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894025688)
6325 05/09/2022 13792.8
6325 05/09/2022 20196.6
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ ನಂ 1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894025692)
6326 05/09/2022 25131.96
6326 05/09/2022 12565.98
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಮನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894035758)
8309 10/11/2022 3090
8312 19/11/2022 5562
9169 20/12/2022 8652
Work Name: ಮರಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894035888)
7532 10/10/2022 4326
7532 10/10/2022 2163
7534 20/10/2022 2163
7534 20/10/2022 4326
10224 23/01/2023 4326
10726 07/02/2023 4326
Work Name: ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮಣಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ಸೋಕ್ ಫೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894083284)
10225 23/01/2023 5068
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮೀಳಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಸೋಖ್ ಫೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894083309)
7980 23/01/2023 6795.6
Work Name: ದೇವಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ವಿ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಾಮಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನಾ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ(1528001041/IF/93393042894083347)
11451 11/03/2023 6132
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ವಿ ವೆಂಕಟರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894085522)
8452 19/11/2022 4298
8452 19/11/2022 33463
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಸ ನಂ 4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894085536)
7641 20/10/2022 19320
7641 20/10/2022 19320
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894085543)
7981 05/11/2022 19250
7981 05/11/2022 19250
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894085550)
7642 20/10/2022 15456
7642 20/10/2022 15456
7643 20/10/2022 3864
7643 20/10/2022 3864
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಫೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894108885)
12058 31/03/2023 5076
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894111354)
8314 19/11/2022 2722.5
8314 19/11/2022 3465
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋ ನಾಗರಾಜ ರವರ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಹಂತ(1528001041/IF/93393042894147788)
8451 19/11/2022 8652
9170 20/12/2022 3090
Work Name: ಮರಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894168151)
8449 19/11/2022 8034
10226 23/01/2023 7416
Work Name: ಯಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೆಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894168196)
10227 23/01/2023 4326
10227 23/01/2023 4326
10729 07/02/2023 4326
11448 11/03/2023 8652
Work Name: ನಕ್ಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 29 ರ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894170552)
8496 19/11/2022 21000
8496 19/11/2022 16800
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗರಾಜು ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894189412)
10228 23/01/2023 13905
10228 23/01/2023 9270
11449 11/03/2023 4326
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಹಂತದ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894259437)
11562 11/03/2023 8652
Work Name: ದೇವಳವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ವಿ ಉಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894299108)
10229 23/01/2023 8652
10730 07/02/2023 12978
10731 07/02/2023 927
Work Name: ಮರಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೀಣಾ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894299147)
11445 11/03/2023 8652
Work Name: ಚಿನ್ನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894320557)
10230 23/01/2023 12978
10230 23/01/2023 12978
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894324682)
10231 23/01/2023 4326
10231 23/01/2023 4326
10732 07/02/2023 4326
Work Name: ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894324710)
10232 23/01/2023 8652
Work Name: ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894324736)
10233 23/01/2023 4326
10233 23/01/2023 4326
11444 11/03/2023 7415.98
Work Name: ಬೂದಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌನಿಕ ಕೋಂ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/IF/93393042894370626)
11450 11/03/2023 8652
Work Name: ದಿಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1528001041/LD/93393042892300129)
2414 24/06/2022 1854
2414 24/06/2022 7725
2415 24/06/2022 5871
2415 24/06/2022 4326
2416 24/06/2022 2163
2416 24/06/2022 4326
2417 24/06/2022 7725
2418 24/06/2022 4326
2419 24/06/2022 8034
2420 24/06/2022 4326
2420 24/06/2022 7725
2421 24/06/2022 2163
2421 24/06/2022 4326
5658 11/08/2022 10815
5658 11/08/2022 4326
5659 11/08/2022 4326
5659 11/08/2022 8652
5660 11/08/2022 8652
5661 11/08/2022 8652
5661 11/08/2022 10815
5662 11/08/2022 6489
5662 11/08/2022 2163
Work Name: ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/LD/93393042892300130)
9163 14/12/2022 12978
9163 14/12/2022 8652
12061 25/03/2023 19467
12061 25/03/2023 2163
12062 25/03/2023 14523
12062 25/03/2023 3708
Work Name: ಚೀಮನ್ನಗಾರೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/LD/93393042892305148)
9275 20/12/2022 15141
9276 20/12/2022 8652
9276 20/12/2022 10815
10348 26/01/2023 14832
10348 26/01/2023 3708
10349 26/01/2023 9270
10349 26/01/2023 5562
10350 26/01/2023 7416
10350 26/01/2023 11124
12059 25/03/2023 21630
12060 25/03/2023 8652
12060 25/03/2023 4326
Work Name: ಶೀಗಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/WC/93393042892374871)
1789 13/06/2022 10815
1789 13/06/2022 8652
1790 13/06/2022 10815
1790 13/06/2022 10815
1791 13/06/2022 12978
1791 13/06/2022 6489
1792 13/06/2022 8652
1792 13/06/2022 12978
1793 13/06/2022 10815
1794 22/06/2022 10815
1794 22/06/2022 8652
1795 22/06/2022 10815
1795 22/06/2022 10815
1796 22/06/2022 12978
1796 22/06/2022 6489
1797 22/06/2022 8652
1797 22/06/2022 12978
1798 22/06/2022 10815
Work Name: ಗುಂಡಂವಾರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಕಾಲುವೆಗೆ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/WC/93393042892485812)
9167 20/12/2022 19467
9167 20/12/2022 19467
9168 20/12/2022 4326
9168 20/12/2022 34608
12064 25/03/2023 21630
12065 25/03/2023 19467
12065 25/03/2023 2163
12066 25/03/2023 6180
12066 25/03/2023 2163
12067 31/03/2023 21630
12068 31/03/2023 2163
12068 31/03/2023 17922
12069 31/03/2023 2163
12069 31/03/2023 4326
Work Name: AJC ದಿಗವನೆಟ್ಟಕುಂಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತ್ ಬೀ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001041/WC/93393042892541361)
12506 31/03/2023 5253
12507 31/03/2023 3708
Sub Total Rs. 3469206
Expenditure for Financial Year 2021-2022 but paid during the current year
7770 23/01/2023 2023
13742 11/08/2022 5491
13767 11/08/2022 13294
13767 10/11/2022 3468
13755 11/08/2022 3500
13754 11/08/2022 7000
13749 11/08/2022 8092
13741 11/08/2022 4046
13753 11/08/2022 8092
13765 11/08/2022 4046
13766 11/08/2022 6936
13751 11/08/2022 20230
13759 11/08/2022 5780
13758 11/08/2022 5780
Sub Total Rs. 97778
Grand Total Rs. 3566984
Expenditure In Lakhs For block :35.67
Report Completed
Excel View