Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : BAGEPALLI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : BILLUR
Work Name: ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/FP/93393042892284756)
4095 21/07/2022 10815
4095 21/07/2022 10815
4096 21/07/2022 2163
4096 21/07/2022 2163
4776 02/08/2022 7107
4776 02/08/2022 6798
Work Name: ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಕನ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042892609386)
5479 12/08/2022 4326
6269 29/08/2022 4326
8579 25/11/2022 4326
Work Name: ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತೀಮಾಬೀ ಕೋಂ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042892609387)
5480 12/08/2022 6489
5480 12/08/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042892617510)
400 27/04/2022 8652
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಂಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042892620849)
1987 20/06/2022 8652
1987 20/06/2022 2163
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042892703951)
2740 01/07/2022 4326
2740 01/07/2022 6489
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಉತ್ತೇನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622790)
2741 01/07/2022 6489
2741 01/07/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622793)
1120 28/05/2022 8652
1120 28/05/2022 2163
1121 28/05/2022 2163
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622794)
2739 01/07/2022 6489
2739 01/07/2022 6489
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗೇನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪೀರೆನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622800)
1990 20/06/2022 4326
1990 20/06/2022 8652
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣ ನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893622807)
7489 13/10/2022 2163
7489 13/10/2022 2163
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸೇನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893622809)
402 27/04/2022 4326
402 27/04/2022 6489
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬದ್ದಿಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಆಮ್ಜೇನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893622812)
397 27/04/2022 4326
397 27/04/2022 6489
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಿಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893622813)
8585 25/11/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893622816)
1122 28/05/2022 12978
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893622821)
1117 28/05/2022 10815
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಿಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893622822)
7487 13/10/2022 2163
7487 13/10/2022 2163
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಿಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893622824)
1988 20/06/2022 6489
1988 20/06/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟರವಣನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622826)
398 27/04/2022 6489
398 27/04/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622829)
1119 28/05/2022 8652
1119 28/05/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾಮನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಾನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622831)
399 27/04/2022 4326
399 27/04/2022 6489
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಾನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622834)
396 27/04/2022 6489
396 27/04/2022 2163
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622835)
1989 20/06/2022 8652
1989 20/06/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622842)
404 27/04/2022 8652
404 27/04/2022 2163
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಲಮ್ಮ ಕೋಂ ತೊಳಸೆನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622843)
1118 28/05/2022 8652
1118 28/05/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊಳಸಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/IF/93393042893622844)
403 27/04/2022 2163
403 27/04/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮೇನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಜಗನೇನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893631736)
401 27/04/2022 4326
401 27/04/2022 6489
Work Name: ಚಾಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893632186)
395 27/04/2022 6489
395 27/04/2022 6489
Work Name: ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುರಾಧ ಕೋಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893632187)
123 13/04/2022 12978
Work Name: ಉಗ್ರಾಣಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಯ ಕೋಂ ರಮೇಶ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893632188)
9047 13/12/2022 1545
9047 13/12/2022 1545
Work Name: ಮಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಭು ಬಿನ್ ಅಮೀರ್ ಸಾಬ್ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893632190)
6563 12/09/2022 4326
Work Name: ಗೋರವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮು ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893632191)
1991 20/06/2022 4326
1991 20/06/2022 8652
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893632192)
1986 20/06/2022 4326
1986 20/06/2022 8652
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893632193)
2738 01/07/2022 4326
2738 01/07/2022 8652
Work Name: ಉಗ್ರಾಣಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893632196)
122 13/04/2022 4326
122 13/04/2022 2163
Work Name: ಉಗ್ರಾಣಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಯಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893632198)
121 13/04/2022 4326
121 13/04/2022 6489
Work Name: ಬೋಯಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893694738)
537 10/05/2022 6489
537 10/05/2022 10815
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮಾಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893694795)
1197 28/05/2022 10815
1197 28/05/2022 8652
Work Name: ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮಾಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893709128)
748 17/05/2022 8652
748 17/05/2022 10815
Work Name: ಯರ್ರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893729176)
1198 28/05/2022 8652
1198 28/05/2022 4326
Work Name: ಬೋಯಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ರಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ ಕಾಂಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893736674)
1199 28/05/2022 12978
1199 28/05/2022 2163
1199 28/05/2022 2163
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893783054)
1748 13/06/2022 8652
1748 13/06/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಯ್ಕ ರವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893888421)
6564 12/09/2022 4326
Work Name: ಯರ್ರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893889773)
5636 17/08/2022 6489
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲಪತಿನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966455)
6270 29/08/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೇನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾಮೇನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966491)
7488 13/10/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966526)
7485 13/10/2022 2163
7485 13/10/2022 2163
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966552)
7486 13/10/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶೇವೆನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966565)
6272 29/08/2022 2163
6272 29/08/2022 2163
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣನಾಯಕ್ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966816)
6273 29/08/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕ್ರಿಷ್ಣಾನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966916)
7482 13/10/2022 2163
7482 13/10/2022 2163
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ರವಿ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966952)
5637 17/08/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966966)
6274 29/08/2022 2163
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊಳಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893966977)
7481 13/10/2022 2163
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಉತ್ತಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893967011)
6275 29/08/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893967024)
7484 13/10/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟರವಣನಾಯಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893967055)
7480 13/10/2022 4326
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊಳಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893967069)
6566 12/09/2022 2163
Work Name: ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893973037)
5484 12/08/2022 4326
6276 29/08/2022 4326
8594 25/11/2022 4326
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಫೀಕ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893973065)
5485 12/08/2022 2163
6277 29/08/2022 2163
8634 25/11/2022 1854
Work Name: ಬಂಡಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893973105)
5498 12/08/2022 4326
6278 29/08/2022 4326
8163 05/11/2022 1854
8643 25/11/2022 1854
Work Name: ಬಂಡಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893973120)
5499 12/08/2022 4326
6279 29/08/2022 4326
8635 25/11/2022 3708
Work Name: ಗೋರವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893973135)
5504 12/08/2022 4326
6280 29/08/2022 2163
8164 05/11/2022 1854
8636 25/11/2022 1854
Work Name: ಉಗ್ರಾಣಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಾಥರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893973178)
5506 12/08/2022 4326
6281 29/08/2022 4326
6567 12/09/2022 4326
8165 05/11/2022 3708
8637 25/11/2022 3708
9045 13/12/2022 3090
Work Name: ಉಗ್ರಾಣಂಪಲ್ಲಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893973194)
5509 12/08/2022 4326
6282 29/08/2022 4326
8642 25/11/2022 3708
Work Name: ಬಾಬೇನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊಳಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಗೇನಾಯ್ಕ ರವರ ನೆನಸು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042893992664)
6283 29/08/2022 2163
6283 29/08/2022 2163
Work Name: ಬೋಯಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894008940)
6568 12/09/2022 2163
Work Name: ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894008986)
6569 12/09/2022 2163
6569 12/09/2022 2163
8640 25/11/2022 1854
8640 25/11/2022 1854
Work Name: ಉಗ್ರಾಣಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894009007)
6570 12/09/2022 2163
6570 12/09/2022 2163
8166 05/11/2022 1854
8166 05/11/2022 1854
8639 25/11/2022 1854
8639 25/11/2022 1854
Work Name: ಗಂಧಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894009075)
6571 12/09/2022 2163
8167 05/11/2022 1854
8641 25/11/2022 3708
Work Name: ಬಂಡಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894009099)
6572 12/09/2022 2163
6572 12/09/2022 2163
8638 25/11/2022 1854
8638 25/11/2022 1854
9046 13/12/2022 3090
Work Name: ಗಂಧಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894009153)
6573 12/09/2022 2163
8168 05/11/2022 1854
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ವೆಂಕಟರವಣ ಬಿನ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ನ ರವರ ಎರೆ ಉಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಂಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894095567)
9732 04/01/2023 2163
9732 04/01/2023 4326
Work Name: ಗೋರವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894249186)
10175 16/01/2023 2163
10175 16/01/2023 16377
10176 16/01/2023 2163
10176 16/01/2023 8961
Work Name: ಗೋರವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನುನಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894249221)
10180 16/01/2023 2163
10180 16/01/2023 18540
10181 16/01/2023 8343
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894252527)
9733 04/01/2023 4326
10179 16/01/2023 4326
Work Name: ಬೋಯಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಲರಾಮಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894255157)
11067 15/02/2023 4326
Work Name: ಯರ್ರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೋಮಶೇಕರರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894255213)
9731 04/01/2023 2163
10178 16/01/2023 2163
Work Name: ಬಂಡಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಳ ಕೋಂ ತುಮ್ಮಲಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/IF/93393042894255246)
9734 04/01/2023 2163
9734 04/01/2023 2163
10177 16/01/2023 2163
10177 16/01/2023 2163
Work Name: ಬಂಡಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892392095)
124 13/04/2022 12978
124 13/04/2022 8652
405 27/04/2022 10815
405 27/04/2022 10815
406 27/04/2022 6489
406 27/04/2022 10815
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಸೀತಾರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನುನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನುನವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892420617)
2154 20/06/2022 8652
2154 20/06/2022 12978
2155 20/06/2022 15141
2155 20/06/2022 6489
2156 20/06/2022 8652
2156 20/06/2022 2163
Work Name: ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರಾಜನ ಕುಂಟೆಯ ಮರವೆಯಿಂದ ಮದ್ದಮ್ಮ ಬಾವಿಯವರೆವಿಗೂ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892448615)
130 13/04/2022 3090
130 13/04/2022 11742
131 13/04/2022 7416
131 13/04/2022 8034
132 13/04/2022 1854
132 13/04/2022 9579
133 13/04/2022 1545
133 13/04/2022 10815
134 13/04/2022 2163
Work Name: ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳ್ಳೂರು ಸುಗಾಲ ವೆಂಕಟರವಣ ಜಮೀನುನಿಂದ ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ(1528001043/WC/93393042892448617)
127 13/04/2022 8652
127 13/04/2022 12978
128 13/04/2022 8652
128 13/04/2022 12978
129 13/04/2022 2163
129 13/04/2022 8652
Work Name: ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಜಮೀನುನಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ರವರ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892448619)
135 13/04/2022 10815
135 13/04/2022 8652
136 13/04/2022 6489
136 13/04/2022 6489
137 13/04/2022 2163
137 13/04/2022 10815
Work Name: ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕವೇಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೈಲರ್ ಅಜೀಜ್ ಸಾಬ್ ಜಮೀನುವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗಾರ(1528001043/WC/93393042892450873)
413 27/04/2022 10815
413 27/04/2022 10815
414 27/04/2022 15141
414 27/04/2022 6489
415 27/04/2022 2163
415 27/04/2022 6489
Work Name: ಗೋರವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892463449)
531 06/05/2022 2163
531 06/05/2022 17304
532 06/05/2022 2163
532 06/05/2022 19158
533 06/05/2022 12978
533 06/05/2022 4326
534 06/05/2022 8652
534 06/05/2022 12051
535 06/05/2022 4326
535 06/05/2022 17304
536 06/05/2022 17304
749 17/05/2022 2163
749 17/05/2022 17304
750 17/05/2022 2163
750 17/05/2022 16995
751 17/05/2022 17922
751 17/05/2022 2163
752 17/05/2022 8961
752 17/05/2022 9888
753 17/05/2022 5871
753 17/05/2022 12360
754 17/05/2022 2163
754 17/05/2022 19158
755 17/05/2022 2163
1464 06/06/2022 4326
1464 06/06/2022 17304
1465 06/06/2022 10815
1465 06/06/2022 10815
1466 06/06/2022 12978
1466 06/06/2022 6489
1467 06/06/2022 8652
1467 06/06/2022 12978
1468 06/06/2022 4326
1468 06/06/2022 17304
1469 06/06/2022 4326
1469 06/06/2022 4326
1992 20/06/2022 4326
1992 20/06/2022 17304
1993 20/06/2022 12978
1993 20/06/2022 8652
1994 20/06/2022 4326
1994 20/06/2022 17304
1995 20/06/2022 2163
1995 20/06/2022 8652
Work Name: ದೇವರವಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಆಂದ್ರದ ಗಡಿ ಗೂಳೂರು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528001043/WC/93393042892470543)
1470 06/06/2022 17304
1470 06/06/2022 4326
1471 06/06/2022 10197
1471 06/06/2022 6489
1472 06/06/2022 2163
1472 06/06/2022 8652
1999 20/06/2022 8652
1999 20/06/2022 8652
2000 20/06/2022 2163
2000 20/06/2022 8652
2001 20/06/2022 3399
2001 20/06/2022 6489
2002 20/06/2022 2163
2798 01/07/2022 4326
2798 01/07/2022 12978
Work Name: ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದರಾಲು ಕತ್ತಿರ ದಿಂದ ರಡ್ಡಿಂ ನರಸಮ್ಮ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗ(1528001043/WC/93393042892470557)
1460 06/06/2022 2163
1460 06/06/2022 13596
1461 06/06/2022 8652
1461 06/06/2022 8652
1462 06/06/2022 17304
1463 06/06/2022 2163
1463 06/06/2022 1854
1996 20/06/2022 6489
1996 20/06/2022 12978
1997 20/06/2022 10815
1997 20/06/2022 8652
1998 20/06/2022 4326
1998 20/06/2022 12978
Work Name: ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಪಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಲ್ಲಂ ಅಮೀರ್ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892470560)
1454 06/06/2022 3399
1454 06/06/2022 6489
1455 06/06/2022 15141
1455 06/06/2022 2163
1456 06/06/2022 6489
1456 06/06/2022 8652
1457 06/06/2022 9270
1457 06/06/2022 8343
1458 06/06/2022 8652
1458 06/06/2022 10815
1459 06/06/2022 1236
2003 20/06/2022 10815
2003 20/06/2022 8652
2004 20/06/2022 10815
2004 20/06/2022 8652
2005 20/06/2022 4326
2005 20/06/2022 4326
Work Name: ಬಂಡಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬನ್ನ ಜಮೀನುನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ರವರ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892473777)
1754 13/06/2022 2163
1754 13/06/2022 12978
1755 13/06/2022 6489
1755 13/06/2022 4017
1756 13/06/2022 4326
1756 13/06/2022 6489
1757 13/06/2022 5871
Work Name: ಬಂಡಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ರವರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/WC/93393042892473785)
3461 13/07/2022 10815
3461 13/07/2022 4326
Work Name: ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ತಲಾರಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಸೂ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ(1528001043/WC/93393042892473792)
1449 06/06/2022 3024
1449 06/06/2022 13104
1450 06/06/2022 8064
1450 06/06/2022 4536
1451 06/06/2022 4284
1451 06/06/2022 4788
1452 06/06/2022 9324
1453 06/06/2022 1764
2157 20/06/2022 2163
2157 20/06/2022 17304
2158 20/06/2022 12978
2158 20/06/2022 4326
2159 20/06/2022 17304
Work Name: ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರಬಳ್ಳಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ಕೋಟಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ತೋಡು ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ(1528001043/WC/93393042892473797)
3450 13/07/2022 2163
3450 13/07/2022 12978
3451 13/07/2022 2163
3451 13/07/2022 12978
3452 13/07/2022 6180
3452 13/07/2022 5871
3453 13/07/2022 12669
4778 02/08/2022 10815
4778 02/08/2022 2163
4779 02/08/2022 4326
4779 02/08/2022 2163
4780 02/08/2022 12978
4780 02/08/2022 2163
Work Name: ಬಿಳ್ಳೂರು ಈಡಿಗ ಚಂದ್ರ ಜಮೀನುನಿಂದ ರಾಮ್ಲಾನಾಯ್ಕ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892483165)
1749 13/06/2022 6489
1749 13/06/2022 15141
1750 13/06/2022 8652
1750 13/06/2022 8652
1751 13/06/2022 12978
1751 13/06/2022 8652
1752 13/06/2022 2163
2742 01/07/2022 6489
2742 01/07/2022 15141
2743 01/07/2022 15141
2743 01/07/2022 6489
2744 01/07/2022 4326
Work Name: ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಸುಗಾಲ ಪಾಪಚ್ಚಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮ(1528001043/WC/93393042892483625)
2745 01/07/2022 8652
2745 01/07/2022 8652
2746 01/07/2022 2163
2746 01/07/2022 17304
2747 01/07/2022 8652
2747 01/07/2022 10815
3444 13/07/2022 6489
3444 13/07/2022 15141
3445 13/07/2022 6489
3445 13/07/2022 15141
3446 13/07/2022 6489
3446 13/07/2022 8652
Work Name: ಗೋರವಾಂಡಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರ ರವರ ಜಮೀನುನಿಂದ ಗೂಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892483631)
2799 01/07/2022 15141
2800 01/07/2022 4326
2800 01/07/2022 12669
2801 01/07/2022 4326
2801 01/07/2022 9270
4119 21/07/2022 19467
4119 21/07/2022 2163
4120 21/07/2022 4326
4120 21/07/2022 17304
4121 21/07/2022 15141
4121 21/07/2022 2163
Work Name: ಗೋರವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದನಾಋಆಯಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುನಿಂದ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್(1528001043/WC/93393042892483635)
3457 13/07/2022 2163
3457 13/07/2022 19467
3458 13/07/2022 14832
3458 13/07/2022 6489
3459 13/07/2022 8034
3459 13/07/2022 12978
3460 13/07/2022 2163
3460 13/07/2022 10815
Work Name: AJC ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಜಮೀನುನಿಂದ ನರಸೇನಾಯಕ ಜಮೀನ ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892493484)
2939 01/07/2022 4326
2939 01/07/2022 4326
2940 01/07/2022 17304
2940 01/07/2022 2163
2941 01/07/2022 9888
2941 01/07/2022 10815
2942 01/07/2022 10815
2942 01/07/2022 10815
2943 01/07/2022 2163
2943 01/07/2022 2163
2969 01/07/2022 2163
3447 13/07/2022 15141
3447 13/07/2022 6489
3448 13/07/2022 8652
3448 13/07/2022 12978
3449 13/07/2022 6489
3449 13/07/2022 2163
Work Name: AJC ಬಂಡಕಿಂಧಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಮ್ಮಲಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ(1528001043/WC/93393042892493486)
4767 02/08/2022 2163
4767 02/08/2022 8343
4768 02/08/2022 6489
4768 02/08/2022 4326
4769 02/08/2022 2163
4769 02/08/2022 2163
4770 02/08/2022 4326
9729 04/01/2023 4326
9729 04/01/2023 17304
9730 04/01/2023 17304
Work Name: AJC ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಚಲಂ ನಿಂದ ದುಗ್ಗಿನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂ(1528001043/WC/93393042892494363)
2944 01/07/2022 12978
2945 01/07/2022 10506
2945 01/07/2022 8652
2946 01/07/2022 4326
2946 01/07/2022 12978
2947 01/07/2022 1854
3454 13/07/2022 12978
3454 13/07/2022 8652
3455 13/07/2022 8652
3455 13/07/2022 12978
3456 13/07/2022 6489
Work Name: AJC ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಮದ್ದಿಲೇಟಿ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ತೂಡು ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528001043/WC/93393042892494372)
4112 21/07/2022 11124
4113 21/07/2022 9270
4113 21/07/2022 5871
4114 21/07/2022 11742
4114 21/07/2022 1545
4774 02/08/2022 6489
4774 02/08/2022 4326
4775 02/08/2022 10815
Work Name: AJC ಬಿಳ್ಳೂರು ಮಾಬುಸಾಬ್ ರವರ ಜಮೀನು ಮೋರಿಯಿಂದ ಲೋತೋನು ವಂಕೆಯ ವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892499429)
4115 21/07/2022 12978
4115 21/07/2022 6489
4116 21/07/2022 12978
4116 21/07/2022 8652
4117 21/07/2022 10815
4117 21/07/2022 8652
4118 21/07/2022 4326
4792 02/08/2022 6489
4792 02/08/2022 2163
4794 02/08/2022 2163
4794 02/08/2022 4326
Work Name: AJC ದೇವರವಂಕ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಮಂಗಮ್ಮ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892499435)
4127 21/07/2022 4326
4127 21/07/2022 6180
4128 21/07/2022 6180
4128 21/07/2022 4635
4129 21/07/2022 1545
4771 02/08/2022 2163
4771 02/08/2022 8652
4772 02/08/2022 6489
4772 02/08/2022 8652
4773 02/08/2022 6489
5638 17/08/2022 10815
5638 17/08/2022 10815
5639 17/08/2022 4326
Work Name: Amruth Sarovar AJC ಬಂದಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಟೋನುಕುಂಟೆಯ ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528001043/WC/93393042892500371)
4122 21/07/2022 12360
4122 21/07/2022 8652
4123 21/07/2022 6489
4123 21/07/2022 15141
4124 21/07/2022 8652
4124 21/07/2022 12978
4125 21/07/2022 15141
4125 21/07/2022 6489
4126 21/07/2022 2163
4147 21/07/2022 2163
4782 02/08/2022 4326
4782 02/08/2022 1545
4783 02/08/2022 6180
4783 02/08/2022 3090
4784 02/08/2022 4635
4784 02/08/2022 7725
4785 02/08/2022 6180
4785 02/08/2022 6180
4786 02/08/2022 1545
Work Name: AJC ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಻ಕ್ಕುಲಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಮದ್ದಿಲೇಟಿ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗ(1528001043/WC/93393042892511342)
12486 31/03/2023 21630
12487 31/03/2023 21630
12488 31/03/2023 21630
12489 31/03/2023 12978
Work Name: AJC ವಂಗ್ಯಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಜಮೀನುನಿಂದ ಉಲಸಲ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528001043/WC/93393042892512777)
11070 15/02/2023 11742
12490 31/03/2023 21630
12491 31/03/2023 21630
12492 31/03/2023 21630
12493 31/03/2023 2163
Work Name: AJC ಬಂಡಕಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಳಿ ರವರ ಜಮೀನುನಿಂದ ಸಾಲೆಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನು ವರೆವಿಗೂ ಕಾಳುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗ(1528001043/WC/93393042892513227)
12494 31/03/2023 21630
12495 31/03/2023 15141
Sub Total Rs. 3394122
Grand Total Rs. 3394122
Expenditure In Lakhs For block :33.94
Report Completed
Excel View